Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 03/10 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 7.4.2010

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 7.4.2010.
Zápis 03/2010
ze schůze VV ČSKDV konané dne 7.4. 2010
Přítomni: Pollert J., Pultera J., Šamánek B., Roleček L., Crha R., Knebel R., Bílý M., Kratochvíl J., Eichler I.
Omluvena: Rolečková L.
Kontrola zápisu 02/2010
- schůzi zahájil předseda J. Pollert
- zápis 02/2010  - přednesena žádost L. Rolečková k úpravám zápisu. V zápise 02/2010 bude opraven text:“ Originál vyúčtování nákladů na rozhodčí při závodech ČSK DV obdrží předsedkyně komise rozhodčích a kopii obdrží předseda ZK.“
- závody OH Nadějí 2010 – termín 2. -3. 10. 2010.
- Š. Mlýn 2010 – KRNAP zaslal na konci měsíce března kladné vyjádření s tím, že se zúčastněné strany mohou do 15 dnů odvolat. K dnešnímu dni jsme obdrželi informaci, že došlo k odvolání ze strany MVE na horním Labi a MO ČRS Vrchlabí. KRNAP dle informací ing. Slavíčkové zašle všem účastníkům texty odvolaní se žádostí o vyjádření a v případě dalších vyjádření odešle celou záležitost na MŽP ke konečnému vyjádření. Výbor ČSK DV navrhuje odvolat se proti odvoláním obou organizací. MŽP na vyřízení odvolání lhůtu 30 dnů a v tom případě není možné vše potřebné do termínu závodů stihnout. Z tohoto důvodu bude nutné závody plánované do Š. Mlýna přesunout na jiné, náhradní tratě. ČSK vyčká vyřízení všech odvolání a okamžitě budou zahájeny kroky k získání povolení pro pořádání závodů v roce 2011. Na základě těchto skutečností připraví trenéři RD sjezd a RD juniorů návrhy na úpravy v nominačních kritériích, které budou neprodleně zveřejněny na internetu. Předseda ZK připraví úpravu Směrnic, která bude po projednání v ZK také zveřejněna. Předseda společně se sekretářem připraví informační dopis k celé záležitosti, který bude pro vysvětlení pro veřejnost uveřejněn na internetu.
- YOG 2010 – nominace bude dle nominace do RDJ 2010. Týká se pouze ročníku 93-94. Vedoucím akce byl odsouhlasen I. Eichler. Na základě příslibu od ČOV bude možné zakoupit jednu loď K1(specielní edice pro YOG) pro vyzkoušení pro české závodníky.
- Průkazy rozhodčích ICF – předány
- návštěva předsedy sjezdové komise pana J.Perlwitze na Severní Moravě k přípravě MSJ 2011 – info R.Knebel. Dále se čeká na rozhodnutí vodoprávního úřadu. Podpora ze strany města Opavy.
Předseda:
·         Předseda informoval o kritickém dopise německé federace k činnosti ICF
·         Předseda informoval o poradě předsedů ČSTV a blížící se Valné hromadě (17. 4. 2010). Kandidáti na předsedu jsou P.Kořán a M.Čuřín.
·         Informace o semináři „Sport v ČR“, který uspořádala ČSSD.
·         Využití auta ČSK bude také předmětem jednání Výboru ČSK dne 13. 4. 2010.
·         Předseda informoval o situaci s přípravou rozpočtu. Jelikož do dnešního dne nejsou oficiálně zveřejněny podklady od MŠMT ČR, není možné připravit návrh rozpočtu ČSK DV. Jakmile budou tyto informace k dispozici, předá sekretariát podklady L. Rolečkovi a následně všem členům Výboru ČSK DV k přípravě jednání na příští schůzi Výboru.
 
Místopředseda:
·         L. Roleček  - bez komentáře
Závodní komise:
·         R. Crha požádal Výbor o vyjádření k žádosti Petra Baroně. Na základě přednesených informací Výbor rozhodl,že v současné chvíli je P.Baroň volný, tedy není členem žádného oddílu ČSK a pokud se přihlásí do jakéhokoliv oddílu ČSK, není problém ho přijmout. Výkonnostní třídy mu zůstávají zachovány.
Komise rozhodčích:
·         L. Rolečková - omluven
Trenér RD – slalom:
·         J. Pultera informoval o průběhu VT v Aténách (43 závodníků).
·         Komentář k materiálu ze schůzky zodpovědných. Výbor po diskuzi k některým bodům vzal tento materiál na vědomí s tím, že vyhodnocení závěrů schůzky a jak se přijatá opatření promítnou do přípravy RD se provede po ukončení sezóny 2010.
Trenér RD – sjezd :
·         Knebel informoval o VT ve Španělsku (Empuria, Sort).
·         Informace o prvních nominačních závodech ve V. Meziříčí a o závodech na Sázavě, kam budou přesunuty nominační závody z Kamenice.
·         Knebel informoval o ztrátě karty a požádal předsedu o vyřízení nové.
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
·         J. Kratochvíl informoval o VT a testování RD slalom v Račicích a v Tróji
·         Informace o VT RDJ sjezd na Sázavě a o odjezdu na WRR v Solkanu spojeného s VT RDJ slalom.
·         Komentář k VT v Řecku – Nafpaktos + Atény.
·         Informace o průběhu Republikové rady SCM – J.Kratochvíl pošle Výboru zápis z této schůze.
Zástupce oddílů - Čechy:
·         M.Bílý  - požádal za pořadatele SP 2010 v Praze o zapůjčení os. auta ČSK pro potřeby závodu – souhlas.
·         M. Bílý požádal J. Kratochvíla jako bývalého člena FISU o informaci o plánovaném AMS, neboť plánované AMS se pravděpodobně neuskuteční. J. Kratochvíl se pokusí oslovit federace se žádostí o uspořádání.
·         M. Bílý informoval o souhlasu oddílu USK Praha s pořádáním závodů za ČP ve Š. Mlýně za finančních podmínek dle dohody se ZK. Podmínky dojedná R. Crha s J. Rohanem.
Zástupce oddílů - Morava:
·         B. Šamánek požádal o informaci, zda nějaký subjekt požádal ČSK o vyjádření ke stavbě umělé slalomové dráhy v Brně. Dle informací ze sekretariátu byl svaz pouze informován před 3 roky o aktivitách turistického oddílu v Brně – pan Černohlávek.
Kontrolní a revizní komise:
·         J. Šťastný – požádal o zveřejnění informace o zrušení závodů na Kamenici na internetu – sekretariát.
·         J. Šťastný požádal o úpravu částek ve směrnici ČSK dle směrnice ČSTV - sekretariát
Sekretariát:
·         Kandidatura na MS 2013 odeslána. Žádost pojede představit a obhájit J. Pollert 9. -10. 4.2010 do Budapešti.
·         Konference ČSK se uskuteční dne 12. 5. 2010 od 15. hod. Bude o ní jednáno na schůzi Výboru ČSK. Za sekci kanoistiky na divokých vodách bude kandidovat na předsedu Českého svazu kanoistů J.Pollert – souhlas. ČSK DV předá kandidaturu na konferenci.
·         Sekretář informoval o jednání v ČT, která plánuje v letošním roce vysílat přenosy či záznamy ze závodu SP v Praze Tróji a závodů ČP na Trnávce. V dalším jednání jsou záznamy ze závodů SP, případně MS a ME 2010 – sekretář.
·         Termín příští schůze Výboru je 25. 5. 2010 od 14.00 hod. v Praze na Strahově.
 
Zapsal: Eichler                                                                                     Schválil:Pollert