Kanoe.cz

Zápisy výboru

Usnesení a zápis Konference ČSK DV ze dne 12.2.2005

Plné znění Usnesení Konference ČSK DV ze dne 12.2.2005 a podrobný zápis z této schůze.K dispozici jsou také materiály Konference ke stažení.

Usnesení Konference ČSKDV
konané dne 12. února 2005 v Praze na Strahově

1. Konference Českého svazu kanoistiky na divokých vodách bere na vědomí:

 1. zprávy trenérů reprezentačních družstev:
  za RD slalom  Mgr. Jiří Pultera
  za RD sjezd   Mgr. Robert Knebel
  za RD junioři  RNDr. Jiří Kratochvíl
 2. zprávu o činnosti komise rozhodčích za rok 2004 přednesenou jejím předsedou Ing. Luďkem Rolečkem
 3. zprávu o činnosti závodní komise za rok 2004 a přípravě na rok 2005 přednesenou jejím předsedou Jaroslavem Netíkem
 4. zprávu zástupců oddílů přednesenou Ing. Bohuslavem Šamánkem
 5. zprávu kontrolní a revizní komise ČSKDV přednesenou jejím předsedou Ing. Ivanem Fořtem

2. Konference ČSKDV schvaluje:

 1. zprávu o činnosti ČSKDV v roce 2004 přednesenou předsedou ČSKDV Prof. Ing. Jaroslavem Pollertem, DrSc.
 2. zprávu o hospodaření ČSKDV za rok 2004 přednesenou sekretářem svazu
  Mgr. Ivo Eichlerem
 3. návrh Směrnic o závodění pro rok 2005
 4. od roku 2006 zvýšení členského příspěvku ČSKDV na 50 Kč za člena za rok

3. Konference ČSKDV ukládá:

 • závodní komisi:
  • Posouzení a případné vypracování návrhu na zvýšení startovného na všech závodech od příští závodní sezóny.
 • sekretariátu ČSKDV:
  • Vypracovat standardizovanou tabulku pro každoroční hodnocení hospodaření ČSKDV a předkládání výsledků hospodaření Konferenci ČSKDV podle tohoto schématu.

 

4. Konference ČSKDV souhlasí s volbou

 • předsedy ČSKDV
  Prof. Ing. Jaroslava Pollerta, DrSc.
 • místopředsedy ČSKDV
  Ing. Luďka Rolečka
 • členů výkonného výboru ČSKDV ve složení:
  • předseda závodní komise                 -     Ing. Rudolf Crha
  • předseda komise rozhodčích             -     Libuše Rolečková
  • zástupce oddílů oblast Morava          -     Ing. Bohuslav Šamánek
  • zástupce oddílů oblast Čechy            -     MUDr. Jiří Pišvejc
  • předseda kontrolní a revizní komise  -     RNDr. Otta Jarolímek, CSc.
  • zástupce RD slalom                           -     Mgr: Jiří Pultera
  • zástupce RD sjezd                             -     Mgr. Robert Knebel
  • zástupce RD juniorů                          -     RNDr. Jiří Kratochvíl
 • delegátů na Valnou hromadu Českého svazu kanoistů:
  VV ČSKDV ve složení:
  Prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc.
  Ing. Luděk Roleček
  Ing. Rudolf Crha
  Libuše Rolečková
  Ing. Bohuslav Šamánek
  MUDr. Jiří Pišvejc
  RNDr. Otta Jarolímek, CSc.
  Mgr: Jiří Pultera
  Mgr. Robert Knebel
  RNDr. Jiří Kratochvíl

Zapsala návrhová komise ve složení: Libuše Rolečková, Michal Šťastný, Mgr. Jiří Měchura

 

Zápis z Konference ČSK DV 2005

 • Zápis z Konference ČSK DV ze dne 12.2.2005 v Praze na Strahově – budova ČSTV od 10.00 hod.
 • Zahájení Konference -  Jiří Kratochvíl – přivítal všechny účastníky Konference ČSK DV a zvlášť předsedu ČSK  ing.Michaela Ježka.
 • Minuta ticha na památku Milana Svobody - dlouholetého trenéra a funkcionáře svazu.

 • Schválen program Konference ČSK DV:
  • Zahájení
  • Volba mandátové a návrhové komise
  • Zprávy o činnosti za minulé období (předseda, RD slalom, RD sjezd, RD junioři, komise rozhodčích, závodní komise, zástupci oddílů)
  • Zpráva o hospodaření za uplynulé období
  • Zpráva kontrolní komise
  • Diskuse
  • Zpráva mandátové komise
  • Volby jednotlivých funkcí Výboru
  • Návrh na usnesení
  • Usnesení
  • Závěr

 • Byly navrženy a schváleny komise:
  • mandátová (Sadílková, Toncar)
  • návrhová (Rolečková, Měchura,Šťastný M.)
  • volební (Fučík,Jílek,Kobes)

 • Zprávy o činnosti za uplynulé období
  1. Jaroslav Pollert - Zpráva předsedy ČSK DV
  2. Jiří Pultera - Zpráva trenéra RD slalom
  3. Robert Knebel - Zpráva trenéra RD sjezd
  4. Jiří Kratochvíl - Zpráva trenéra RD juniorů
  5. Luděk Roleček - Zpráva komise rozhodčích
  6. Jaroslav Netík - Zpráva závodní komise
  7. Bohuslav Šamánek - Zpráva zástupců oddílů
  8. Zpráva o hospodaření ČSK DV – sekretář Ivo Eichler
   - vysvětlení předloženého přehledu příjmů a výdajů  a informace o celkovém finančním výsledku 2004
  9. Ing. Fořt - Zpráva kontrolní komise
     

DISKUSE  

 • O.Mohout- upozornil na vysoký průměrný věk členů RD slalom a kritizoval malou efektivitu výchovy mladých závodníků od oddílů a SCM
 • M. Říha - obhajoval současný systém SCM. Výchova mladého závodníka trvá cca 8-10 let.Procházely RDJ slabší ročníky 81,a 82, poté silnější 86 a 87. Nesouhlasí s názorem Mohouta, že umístění v kategorii C1 na MS tj. 3 závodníci do 10 místa na MS je neúspěch.
 • T.Slovák požádal o vysvětlení podmínek spolupráce s firmami SIMPRO a VCES.
 • Kratochvíl,Pollert,Knebel – vysvětlení podmínek spolupráce.Celkový výnos na konci současné smlouvy tj. do konce roku 2005 by měl být cca 900 tisíc Kč. Svaz se stává i z těchto důvodů od 1.3.2005 plátcem DPH.
 • J.Netík – podal další informace k návrhu vlastních startovních čísel a odpověděl na některé dotazy, které se objevily v diskuzi k tomuto tématu na internetu.
 • V.Ouředník – dotaz na situaci při ztrátě či zapomenutí čísla
 • J. Netík -  při ztrátě čísla bude náhradní číslo závodníkovi zapůjčeno za 200,-Kč na závod.
 • P.Kratochvíl – dotaz na reklamy na číslech a jak s čísly u sjezdu. – odpověď J.Netík
 • J.Pollert – informoval o změnách v Pravidlech ICF ve slalomu
 • Kobes J.- kritizoval malou snahu pořadatelů o využívání sponsoringu při závodě a tím i zlepšení podmínek pro závodníky a diváky.Kritika vysokých dotací na technické uspořádání závodů ČP např. ve Š.Mlýně. Navrhl zvýšit startovné a tyto peníze dát na ceny pro nejlepší závodníky.
 • J. Kratochvíl- částečně vysvětlil problematiku financování závodů ČSK DV
 • Kuna - vyjádření k Termínové listině 2005 v mládežnických kategoriích
 • Toncar  - navrhl změnu registračních čísel, jak se bude postupovat při výměně průkazek.
 • Pollert – vysvětlení výměny průkazů během tříletého období.Nutná změna registračních čísel z důvodů celosvětového zavedení čísel MOV s mezinárodním kódem.
 • Pokorný – vyjádření k soutěžení předžáků
 • J. Prskavec – závody předžáků společně s žáky.Prskavec navrhuje, aby bylo pořadatelem přesně dáno jak bude závod pořádán. Výrazně zvýšit startovné a tím i kvalitu závodu.Požaduje zajištění smluv s pořadateli těchto závodů a vytvořit konkurenční prostředí mezi pořadateli jednotlivých závodů.
 • O.Jarolímek informoval delegáty k možnostem změn ve Směrnicích – je třeba dát pozměňovací návrhy.Nesouhlasí se zrušením + označení u VT.
 • J.Kobes – navrhuje zvýšení startovného na ČP ve slalomu na 200,-Kč za závod a tento výtěžek by byl určen na finanční ohodnocení závodníků.
 • J. Froněk – kladně ohodnotil fungování firmy CSE Pelhřimov při závodech ČSK DV. Zároveň však kritizoval vysoké ceny za jejich služby.navrhl změnu počtářů z finančních důvodů.
 • J. Kratochvíl – odpověď
 • Šťastný J. – požádal o vysvětlení sponzorské spolupráce firmy VCES na SP v Tróji.
 • Rohan – odpověď za pořadatele. Rohan zároveň obhajoval kvalitu služeb a cen CSE Pelhřimov
 • Šťastný – dotaz na schodek v položce závodů a složitost přístupu na portál results.cz  – odpověď J.Netík
 • Šamánek – kritika portálu – požaduje tisk propozic na jednu stránku A4

Přestávka 10 minut

Zpráva Mandátové komise:
- pozváno 160 delegátů, přítomno 80 tj. 50% - Konference je usnášeníschopná

 • Návrhy:
  1. Návrh na zřízení funkce místopředsedy svazu – bude řešeno při volbách
  2. Návrh na přímé zařazení zástupců svazu v ICF do Výboru ČSK DV – bude vyřešeno po jmenném zvolení celého Výboru

Volby:
Vedení schůze převzala Volební komise – pan Fučík
Způsob hlasování při volbách jednotlivých členů Výboru
PRO Tajnou volbu: 19     PRO Aklamací: 57     ZDRŽELO SE: 4

 • Na funkci předsedy ČSK DV jsou tito kandidáti:
  1.Prof.ing.Jaroslav Pollert DrSc.
  2.RNDr.Otto Jarolímek CSc.

Oba kandidáti dostali prostor pro představení svých plánů ve funkci.
J.Pollert informoval o cílech a námětech svého případného fungování ve funkci předsedy svazu
O.Jarolímek se vyjádřil co se domnívá, že je dobré zachovat a co by bylo třeba změnit ve fungování svazu.

  • Rohan reagoval na projev O.Jarolímka a jeho vyjádření k financování RD a oddílů
  • Šamánek  dotázal se Jarolímka na jeho představu o sponzorinku svazu

HLASOVÁNÍ
na funkci předsedy svazu
PRO: O.Jarolímka – 17 hlasů
PRO: J.Pollerta – 48 hlasů
ZDŽELO SE: 12 hlasů
Předsedou ČSK DV byl na další čtyři roky zvolen Prof.ing.Jaroslav Pollert.DrSc.

 • Na funkci místopředsedy navržen jediný kandidát – ing.Luděk Roleček
  HLASOVÁNÍ o místopředsedovi ČSK DV
  PRO: – 78 hlasů
  PROTI:  0 hlasů
  ZDŽELO SE: 2 hlasy
  Místopředsedou ČSK DV byl na další čtyři roky zvolen ing.Luděk Roleček.

 • Na funkci předsedy komise rozhodčích navržen jediný kandidát – Libuše Rolečková
  HLASOVÁNÍ o předsedovi komise rozhodčích
  PRO: – 80 hlasů
  PROTI:  0 hlasů
  ZDŽELO SE: 0 hlasy
  Předsedou komise rozhodčích ČSK DV byla na další čtyři roky zvolena Libuše Rolečková.

 • Na funkci předsedy závodní komise navrženi dva kandidáti – ing.Rudolf Crha
                                                                                                    Jaroslav Netík

  HLASOVÁNÍ o předsedovi závodní komise:
  PRO R.Crhu: – 45 hlasů
  PROTI:  – hlasů
  ZDŽELO SE: 2 hlasy
  Předsedou závodní komise ČSK DV byl na další čtyři roky zvolen ing.Rudolf Crha.

 • Na funkci předsedy kontrolní komise navržen jediný kandidát – Otto Jarolímek
  HLASOVÁNÍ o předsedovi kontrolní komise
  PRO: – 74 hlasů
  PROTI:  0 hlasů
  ZDŽELO SE: 6 hlasy
  Předsedou kontrolní komise ČSK DV byla na další čtyři roky zvolen Otta Jarolímek.

 • Na funkci zástupce oddílů Čechy a Morava byli navrženi dva kandidáti – MUDr.Jiří Pišvejc 
                                                                                                              Bohuslav Šamánek
  HLASOVÁNÍ o zástupcích oddílů Čechy a Morava
  PRO J.Pišvejce: – 71 hlasů
  PRO B.Šamánka:  75 hlasů
  ZDŽELO SE: 5 hlasy
  Zástupci oddílů Čechy a Morava ve Výboru ČSK DV byli na další čtyři roky zvoleni Mudr.Jiří Pišvejc a Bohuslav Šamánek.

 • Do Výboru ČSK DV byli navrženi za RD slalom Jiří Pultera – reprezentační trenér, za RD sjezd Roberte Knebel – reprezentační trenér a za RD juniorů Jiří Kratochvíl reprezentační trenér
  HLASOVÁNÍ o zástupcích RD ve Výboru ČSK DV
  PRO : – 76 hlasů
  PROTI:  0 hlasů
  ZDŽELO SE: 4 hlasy

Zástupci reprezentačních družstev trenéři J.Pultera, R.Knebel a J.Kratochvíl byli na další čtyři roky zvoleni za členy Výboru ČSK DV.

Na Valnou hromadu ČSK byli navrženi všichni členové nově zvoleného Výboru ČSK DV a jednomyslně odsouhlaseni.

Volby byly ukončeny ve 14.15 hod.

 • Návrhová komise přednesla návrh na Usnesení Konference
  Předneseny návrhy do Usnesení
  • změna systému ČP žactva – neodsouhlaseno
  • zachování + systému u VT – neodsouhlaseno
  • zvýšení startovného na závodech ČP ve slalomu na částku 200,-Kč na závod  - neodsouhlaseno (bude řešit Závodní komise)
  • vrácení podoby reg.čísel do původní podoby – neodsouhlaseno
   (předseda ZK navrhl vyřešit tuto problematiku společně se skupinou, která přednesla tento návrh)
  • na zvýšení členského příspěvku do ČSK od roku 2006 na částku 50,-Kč – souhlas 51, proti 15, zdrželo se 8
  • Konečný návrh Usnesení přednesla L.Rolečková ve 14.55 hodin.

 • HLASOVÁNÍ
  O návrhu na Usnesení Konference
  PRO: schváleno jednomyslně

Konference skončila v 15,15 hod.

Zapsal: Eichler

Zde jsou k dispozici ke stažení tyto materialy z Konference ČSK DV 2005:

 •  Usnesení Konference ČSK DV 2005
 •  Zápis Konference ČSK DV 2005
 •  Zpráva předsedy ČSK DV
 •  Zpráva trenéra RD slalom
 •  Zpráva trenéra RD sjezd
 •  Zpráva trenéra RD juniorů slalom a sjezd
 •  Zpráva Závodní komise ČSK DV
 •  Zpráva komise rozhodčích ČSK DV
 •  Přehled čerpání ČSK DV 2004
 •  Zpráva Kontrolní komise ČSK DV
 •  Termínová listina ČSK DV 2005

Momenty sportu

Momenty sportu