Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 06/09 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 27.7.2009

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 27.7.2009.
Zápis 06/2009
ze schůze VV ČSKDV konané dne 27.7. 2009
Přítomni: Pollert J., Pultera J., Šamánek B., Roleček L., Crha R., Knebel R., Bílý M., Rolečková L., Kratochvíl J.,Eichler I.
Kontrola zápisu 05/2009
- zápis 05/2009 odsouhlasen
- dopis od ředitele KRNAP s informací o jednání,které by se mělo uskutečnit na konci roku 2009, po vyhodnocení studie o vlivu kanoistiky na přírodu v KRNAP. Na MŽP bude v září odeslána žádost na závody v roce 2010 – předběžně na druhý víkend v měsíci květnu 2010. Po dokončení termínové listiny 2010 bude upřesněno.
- závody MSJ 2011 sjezd - v jednání – informace L.Roleček, L.Rolečková. Na inspekční návštěvu přijede předseda sjezdové komise ICF pan J.Perlwitz – dojedná L.Rolečková. Závody v roce 2010 – před MSJ ve druhé polovině července a závody 2011 – MSJ – 3.-6.8.2011. Náklady na návštěvu delegáta ICF vyřeší R.Knebel a J.Kratochvíl – bude upřesněno na příští schůzi.
- průkazy mez.rozhodčích odešle L.Rolečková na sekretariát ICF k prolongaci
- návrh směrnice pro využití videa při závodech ve slalomu – Závodní komise v součinnosti s komisí rozhodčích připraví návrh pro sezónu 2010.
- OH dětí a mládeže 2010 – předběžně schváleno pořadatelské město – Olomouc. V jednání program a specifikace soutěží.
- slučování resortních sportovních center – v jednání
- Organizační řád ČSK DV – projednány úpravy – členové Výboru obdrží se zápisem opravenou verzi,která by měla být definitivně schválena na příští schůzi.
- Hospodářské směrnice – sekretář odešle složku směrnic předsedovi a místopředsedovi, kteří připraví kompletní návrh pro jednání Výboru.
- projekt ČOV – trenér mládeže – odesláno – zatím bez odpovědi od ČOV
Předseda:
1.    Předseda informoval o dopise z ICF na úpravu programu OH v kanoistice rychlost a snahu přerozdělit kategorie z C2m na K1ž. Možné nebezpečí pro likvidaci kategorie C2 i ve slalomu.
2.    Předseda informoval o přípravách olympiády mládeže 2010 v Singapuru – návrhy připraví J.Pollert,J.Kratochvíl, J.Pultera společně se sekcí rychlost, dle nominace na MSJ rychlost.
3.    Svaz obdržel žádost Dukly Praha na podporu žádosti o investice MŠMT ČR na rekonstrukci loděnice oddílu vodního slalomu v Brandýse nad Labem. Výbor ČSK DV souhlasí a žádost bude oddílu odeslána – sekretariát. Zároveň Výbor žádá v zájmu rozvoje vodního slalomu v této oblasti o podrobnější informace k otázce zprovoznění kanálu v Brandýse nad Labem.
4.    Informace o přípravě projektu kanálu v Radotíně při výstavbě jezu na Vltavě – vyjádření bude odesláno – J.Pollert.
Místopředseda:
5.    L.Roleček   - bez připomínek
Závodní komise:
6.    R. Crha  požádal trenéry RD o návrhy závodů (hlavně nominačních) pro sezónu 2010.
7.    R.Crha urgoval zveřejnění rozpisu závodů MČR sjezd na Lipně – pořadatel Litovel.
Komise rozhodčích:
8.    L.Rolečková poděkovala všem za podporu kategorie C2 při MSJ, neboť se podařilo tuto kategorii naplnit tak,aby byla oficielní – 6 zemí.
Trenér RD – slalom:
9.    J. Pultera informoval o průběhu a výsledcích RD na závodech SP ve Francii, na Slovenku a Německu. Zlepšení výkonnosti při SP Augsburg. Některé členy RD trápí zdravotní obtíže – Jiras, Indruch, Ježek.
Trenér RD – sjezd :
10.Knebel informoval o průběhu a výsledcích RD sjezd při ME v Itálii - Valtelina.
11.Na základě výsledků na ME byli nominováni tito závodníci pro účast na závodech Světového poháru v Tasmánii: K1ž-K.Vacíková, K1m – A.Marek, C2m-Uncajtík-Rygel. – Výbor souhlasí.
12.R.Knebel informoval o přípravě MČR žáků. Na řece Moravě se připravuje rekonstrukce mlýna. Informace bude měsíc před závodem zveřejněn na internetu.
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
13.J.Kratochvíl informoval o akcích RDJ 2009 – před MSJ závod ve Foix (FRA) a VT na tratích MSJ sjezd a MEJ sl.
14.J.Kratochvíl komentoval výsledky RDJ na MSJ ve sjezdu – Buochs (SUI). Skvělý výsledek Ondřeje Rolence (2x zlatá medaile). Velmi dobrá účast – 18 států na MSJ.
15.Podána informace k MEJ ve slalomu – L.Mikuláš. Skvělý výsledek a vítězství v kategorii C2m – Kašpar-Šindler. Velký nástup nových zemí do slalomu.
16.Informace o závodech OH nadějí 2009 – původní termín – 5.-6.9.09 – nevyhovuje a byl změněn na začátek října – bude upřesněno po jednání CZE,SVK a POL.
Zástupce oddílů - Čechy:
17.M.Bílý informoval o průběhu a výsledcích RD U23 na ME U23 v L.Mikuláši. Velmi dobré výsledky – vítězství v kategoriích K1m – V.Hradílek a K1ž-K.Kudějová.
18.M.Bílý požádal o informaci k výstavbě kanálu v Děčíně – odpověď J.Pollert
19.M.Bílý požádal o možnost využití auta svazu při akcích RD – J.Pollert projedná s předsedou sekce rychlost J.Boháčem.
20.Přednesena žádost na vytvoření sekce na internetu – www.kanoe.cz k metodickým materiálům - nutno dojednat se správcem – S.Ježkem – Bílý.
Zástupce oddílů - Morava:
21.B.Šamánek poděkoval jménem Výboru oddílu VK Kroměříž za uspořádání závodů ČP žáků na náhradní trati místo pod přehradou ve Víru.
Kontrolní a revizní komise:
22.J.Šťastný – omluven.
Sekretariát:
23. Informace k VT pro kategorii C1ž na trati MS 2009 v Seu d´Urgell – bude zveřejněno na internetu – sekretariát.
24.Přednesena žádost L.Novosada o zařazení závodů Krumlovský maratón 2010 do termínové listiny ICF – sekretariát dojedná se sekcí rychlost,kam patří závody v maratónu.
25.Výbor byl informován o internetové stránce: http://slalom.flechtner.de/index.html , kde jsou zveřejněny výsledky všech MS ve slalomu v historii a také výsledky jednotlivých závodníků z celého světa včetně českých.
26.Podána informace o čerpání v kategorii společných výdajů k 30.6.2009. Dle stavu čerpání v této položce je pravděpodobný schodek na konci roku ve výši 150-200 tisíc Kč. Schodek bude hrazen z rezervy rozpočtu. Bude nutné přistoupit ke strukturálním změnám při přípravě rozpočtu svazu na rok 2010, neboť je předpokládáno významné snížení příjmů. Sekretariát prověří náklady na účetní služby a možnosti externího účetnictví.
Přehled plánovaných výdajů ČSK DV 2009 na základě příjmů od MŠMT ČR a Sazky
Závody
1 750 000
Společné výdaje
1 800 000
Oddíly
630 000
Rezerva
250 000
+ příspěvky z členských známek
dotace WRR Prah
100 000
částka přesunuta do rozpočtu RD slalom
Reprezentace
7 900 900
Celkem
12 430 900
SCM
3 922 600
CELKEM s SCM
16 353 500
 
27.Odměny členům Výboru ČSK DV za rok 2008 - vyplaceno
28.Termín příští schůze Výboru bude upřesněn koncem srpna. Navrhované termíny: 22.9.09, 6.10.09 a 13.10.2009 vždy od 14.00 v Praze na Strahově v kanceláři svazu.
Zapsal: Eichler                                                                                     Schválil:Pollert                                 

Momenty sportu

Momenty sportu