Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 03/09 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 23.3.2009

Pracovní verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 23.3.2009. Zápis je neschválný Výborem ČSK DV. K definitivnímu schválení dojde až na příští schůzi Výboru.
Zápis 03/2009
ze schůze VV ČSKDV konané dne 23.3. 2009
Přítomni: Pollert J., Kratochvíl J., Pultera J., Roleček L., Crha R., Knebel R., Bílý M.,Šamánek B., Eichler I.
Omluveni: Rolečková L.,
Host: J.Šťastný
Kontrola zápisu 02/2009
- doplnění původního textu zápisu - bude zveřejněno na internetu - sekretář
- dopis P.Šálek – bude odeslán po oficielním vyjádření od MŽP k závodům ve Š.Mlýně.
- závody Kanoe Mattoni – 2009 – se neuskuteční. Závody plánované na rok 2010 a 2011 dořeší R.Knebel a L.Rolečková do 31.3.2009. V případě kladného vyjádření je nutné od partnerů akce získat písemný závazek. Svaz by případné akce podpořil standardní částkou.
- Coaching Conference Varšava – informace J.Pultera. Situace v kategorii C1 ženy. ICF rozhodlo, že tyto kategorie budou v roce 2009 ukázkové na MS slalom a MS rychlost a oficiálně na programu MS budou od roku 2010. TR RD slalom rozhodne o přípravách nominace pro tuto kategorii.
- Průkazy mez.rozhodčích dodá L.Rolečková na svaz k prolongaci.
- návrh směrnice pro využití videa při závodech ve slalomu – probíhají konzultace
- Pravidla ČSK DV – připomínky byly zapracovány – do konce týdne budou zveřejněny na internetu.
- Smlouvy na závody (technické uspořádání) byly rozeslány na pořadatele všech závodů do konce června. Smlouvy na rozhodčí dodá L.Rolečková.
- Stanovy ČSK DV – přeměna na prováděcí předpis pro sekci kanoistiky na divokých vodách – námět pro Konferenci 2010.
- Valná hromada ČSK se uskuteční dne 5.5.2009 – pozvánky budou rozeslány na delegáty v nejbližších dnech.
- Krajská sdružení v ČSK – předložen dopis J.Boháče s návrhem na řešení pro celý ČSK. Knebel navrhl úpravu Stanov ČSK. Tato otázka bude dořešena po Valné hromadě ČSK.
Předseda:
1.    Výbor vzal na vědomí dopis O.Mohouta k situaci v SCM.
2.    Předseda vyzval R. Knebela k vysvětlení jeho dopisu,který byl přednesen na minulé schůzi Výboru prostřednictvím L. Rolečka, a který žádný jiný člen VV neměl k dispozici.. Po diskuzi Výbor navrhl směrnice k nákupu materiálu pro sekretariát: do 10.000,- v pravomoci sekretáře, od 10.000-40.000,-Kč se souhlasem předsedy či místopředsedy a nad 40.000,- pouze se souhlasem Výboru. Na příští schůzi bude předložena smlouva sekretáře s pracovní náplní. Sekretář předloží návrh „grafického uspořádání“ přehledu čerpání svazu pro Konference ČSK DV. Kratochvíl navrhl uskutečnit pracovní výjezd sekretáře do Olomouce pouze v případě naléhavosti a na základě dohody trenérů (Kratochvíl, Knebel).. Na podzimní schůzi Výboru bude provedena kontrola pracovních činností sekretariátu k revizi pracovní náplně sekretáře. Další návrhy k zvýšení stavu členské základny atd. Výbor vzal na vědomí.
3.    Předseda informoval o žádosti Japonského svazu o možnost zařadit jednu závodnici do tréninkové skupiny – Pultera projedná s P.Přindišem.
 
Místopředseda:
4.    L.Roleček podal informace k vydání nových Pravidel  ČSK DV.
Závodní komise:
5.    R. Crha informoval o počtu přihlášek na ČP 2009.
6.    Smlouva s Results s.r.o. – dnes podepsána. Smlouva se záchrannou službou odsouhlasena, přijde k podpisu v nejbližších dnech.
7.    R.Crha komentoval vydání nových Pravidel ČSK DV.
Komise rozhodčích:
8.    L.Rolečková omluvena pro pracovní zaneprázdnění.
Trenér RD – slalom:
9.    J. Pultera informoval o výcvikovém táboře RD slalom ve Francii (Pau), kterého se zúčastnilo celkem 39 závodníků.
10.TR RD slalom schválila „Pravidla pro účast na mezinárodních závodech“. Tyto pravidla budou uveřejněna na internetu.
Trenér RD – sjezd :
11.R.Knebel informoval Výbor o uskutečněném výcvikovém táboře RD sjezd a RDJ sjezd ve Španělsku (Empuria Brava) za velmi dobrých podmínek.
12.Od 12.4. se zúčastní RD před MS závodů a tréninku v Sortu
13.V roce 2009 plánuje TR RD sjezd 2x vydání „Sjezdových novin“. Případné náklady budou hrazeny z prostředků RD sjezd.
14.R.Knebel navrhl další spolupráci s D.Knebelem v „public relations“ ČSK. VV souhlasil.
15.R.Knebel přednesl dotaz k přestupům závodníků z Ostravy do Dukly – odpověď R.Crha.
 
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
16.J.Kratochvíl informoval o schůzi Republikové rady SCM, kde byly projednány zásadní otázky dalšího směrování středisek mládeže, návrh rozpočtu a personální obsazení pro rok 2009. Dále byli vybrání stavitelé tratí na mládežnických závodech a projednána nutnost lékařských prohlídek a evidence tréninkového procesu členů SCM.
17.J.Kratochvíl požádal Výbor o vyjádření k navrhovanému počtu členů SCM pro rok 2010 – varianty a) 100, b) 110, c)120. Po diskuzi a hlasování Výbor odsouhlasil variantu b) tedy maximální počet členů SCM pro rok 2010 by měl být 110 sportovců v obou disciplínách s tím, že obsazenost by měla být 75% slalomářů a 25% „sjezdařů“ (kombinovaná příprava). J.Kratochvíl zveřejní jmenné seznamy zařazených sportovců pro rok 2009.
18.Kratochvíl informoval o plánované podzimní schůzce SCM a RSC vzhledem k novým Směrnicím pro jejich fungování.
19.Kratochvíl informoval o kázeňských přestupcích členů RDJ při VT RD sjezd ve Španělsku a také při VT RDJ slalom ve Francii. Někteří členové RDJ byli podmínečně vyřazeni a o jejich další činnosti se bude teprve rozhodovat.
20.Podána informace o velmi kvalitním VT ve Francii spojené s několika závody se špičkovými francouzskými závodníky. Komplikaci způsobila porucha mikrobusu při návratu,kdy někteří členové RDJ se vrátili až 24hodin později.
21.Kratochvíl požádal o vyjádření komisi rozhodčích k nasazení českých rozhodčích při závodech v L.Mikuláši – L.Rolečková.
Zástupce oddílů Čechy:
22.M.Bílý požádal o informaci k zajištění TV přenosů ze závodů ČP, případně dalších – odpověď J.Pultera. S vedením ČT bude okamžitě svolána schůzka, kde budou projednány naše návrhy – Pultera + sekretariát.
Zástupce oddílů Morava :
23.B.Šamánek - bez připomínek
Kontrolní a revizní komise:
24.J.Šťastný předložil přehled čerpání prostředků SCM dle jednotlivých středisek a přibližné rozdělení těchto prostředků mezi obě disciplíny.
Sekretariát:
25.Ocenění pro O.Bednáře vyřešeno s VV ČSTV – bude předáno při VH ČSK
26.Školení trenérů na FTVS UK ukončeno cca 12 osob. Na podzim svaz zorganizuje speciální část školení – termín stanoví M.Bílý a J.Kratochvíl.
27.Pro MČR budou vytištěny nové diplomy dle návrhu D.Slováka
28.ADV ČR + ICF požadují velmi podrobné sledování reprezentantů během celého roku. Zodpovědnost je na závodnících, případně na osobních trenérech.
29.Kongres ECA – 4.4.2009 – Bratislava – účast I.Eichler. Na ECA byla zaslána kandidatura J.Pollerta do vedení ECA na návrh sekce rychlost.
30.Vyjádření od MŽP k závodům ve Š.Mlýně – čeká se na písemné vyjádření. Vláda žádost projednala dne 16.3.2009.
31.Financování ze Sazky v roce 2009 ještě nezačalo. Je svolána mimořádná schůze představenstva sazky a mimořádná schůze VV ČSTV,která se bude touto záležitostí zabývat. Následně bude řešeno na VH ČSTV 18.4.2009. Financování z MŠMT – zatím dochází zálohy. Smlouvy ani informace o výši dotací na rok 2009 svaz dosud neobdržel.
32.Poškozený mikrobus z VT RDJ ve Francii byl odtažen do servisu v Praze (cca 30.000,-Kč). Oprava odhadnuta na cca 200.000,-Kč. O úhradě se jedná.
33.Termín příští schůze Výboru je 20.5.2009 od 14.00 v Praze na Strahově v kanceláři svazu. 
Zapsal: Eichler                                       Schválil:Pollert