Kanoe.cz

Zápisy výboru

Usnesení a zápis Konference ČSK DV ze dne 24.1.2009

Plné znění Usnesení Konference ČSK DV ze dne 24.1.2009 a podrobný zápis z této schůze. K dispozici jsou také materiály konference ke stažení.

Usnesení řádné konference ČSKDV  

konané dne 24. ledna 2009 v Praze na Strahově
 1.     Konference Českého svazu kanoistiky na divokých vodách bere na vědomí:
01.zprávy trenérů reprezentačních družstev za závodní sezónu 2008:
za RD slalom seniorů - Jiřího Pultery,
za RD sjezd seniorů - Mgr. Roberta Knebela,
za RD juniorů – slalom a sjezd a SCM - RNDr. Jiřího Kratochvíla,
02.zprávu o činnosti závodní komise za období 2005-2008 přednesenou jejím předsedou Ing. Rudolfem Crhou,
03.zprávu o činnosti komise rozhodčích za rok 2008 přednesenou její předsedkyní Libuší Rolečkovou,
04.zprávu zástupce oddílů za období 2005- 2008 Ing. Bohuslava Šamánka
2.    Konference ČSKDV schvaluje:
01.zprávu o činnosti ČSKDV za rok 2008 přednesenou předsedou ČSKDV Prof. Ing. Jaroslavem Pollertem, DrSc.,
02.zprávu o hospodaření ČSKDV za rok 2008, o přidělení a čerpání dotací, včetně dalších příjmů a výdajů  a návrh rámcového rozpočtu na rok 2009 přednesenou sekretářem svazu Mgr. Ivo Eichlerem,
03.zprávu o činnosti kontrolní komise ČSKDVza rok 2008 přednesenou jejím předsedou RNDr. Ottou Jarolímkem, CSc.
04.Směrnice o závodění pro rok 2008 včetně jejich příloh s následujícími změnami a připomínkami v bodě 3. tohoto zápisu. :      
Budou opraveny dvě drobné chyby.   
Pokud závodní komise doporučí body, které má uloženy k projednání v bodu 3 tohoto zápisu, doplní je i do Směrnic o závodění pro rok 2009.
05.změnu v podmínkách pro svolání mimořádné konference v tomto znění: „….. se sejde opět k novému jednání o 15 minut později.“      
3.    Konference ČSKDV  ukládá:
    Závodní komisi ČSKDV:
01.   projednat návrh na zvýšení odměn za pořádán veřejných závodů ve slalomu a sjezdu
02.   projednat návrh na opětovné zavedení znaménka + u 3. VT
03.   doplnění kategorie veteránek
04.   projednat doplnění disciplíny sprint na MČR veteránů
Výkonnému výboru ČSKDV:
05. zpracovat Směrnici o hospodaření ČSKDV do konce června 20009
06. novelizovat Organizační řád ČSKDV do konce června 2009
 Sekretariátu ČSKDV:
07. Na příští konferenci rozdělit v tabulce „Celkový přehled čerpání financí ČSKDV“ doposud jednu kolonku „Dotace MŠMT + Sazka“ na kolonky dvě, tj. „Dotace MŠMT“ a „Sazka“ a kolonku „Příjmy ČOV a vlastní příjmy“ na „Příjmy ČOV“ a „Příjmy vlastní“. 
4.    Konference ČSKDV souhlasí s volbou
-       předsedy ČSKDV - Prof. Ing. Jaroslava Pollerta, DrSc.
-       místopředsedy ČSKDV - Ing. Luďka Rolečka
-       členů výkonného výboru ČSKDV ve složení:          
-       předseda závodní komise - Ing. Rudolf Crha
-       předseda komise rozhodčích - Libuše Rolečková
-       zástupce oddílů – oblast Morava - Bohuslav Šamánek
-       zástupce oddílů – oblast Čechy - PhDr.Milan Bílý
-       předseda kontrolní a revizní komise - Jan Šťastný
-       zástupce RD slalom - Jiří Pultera
-       zástupce RD sjezd - Mgr. Robert Knebel
-       zástupce RD juniorů  -  RNDr. Jiří Kratochvíl
-          delegátů na valnou hromadu Českého svazu kanoistiky:  VV ČSKDV ve složení:- Prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc.- Ing. Luděk Roleček
- Ing. Rudolf Crha
- Libuše Rolečková
- Bohuslav Šamánek
- PhDr. Milan Bílý
- Jan Šťastný
- Jiří Pultera
- Mgr. Robert Knebel
- RNDr. Jiří Kratochvíl
Náhradníky na valnou hromadu Českého svazu kanoistiky budou:
Mgr. Ivo Eichler, Mgr. Jiří Prskavec, Vlastimil Ouředník
Dne 24. ledna 2009
Zapsala návrhová komise ve složení:
Libuše Rolečková, Michal Šťastný, Lenka Kratochvílová
Zde jsou k dispozici ke stažení tyto materiály z Konference ČSK DV 2009:
- Usnesení Konference ČSK DV 2009
 - Zápis Konference ČSK DV 2008
  - Osnova zprávy předsedy ČSK DV
 - Zpráva trenéra RD slalom
 - Zpráva trenéra RD sjezd
 - Zpráva trenéra RD juniorů slalom a sjezd
 - Zpráva Závodní komise ČSK DV
- Zpráva zástupce oddílů
 - Zpráva komise rozhodčích ČSK DV
 - Přehled čerpání ČSK DV 2008
 - Zpráva Kontrolní komise ČSK DV

Momenty sportu

Momenty sportu