Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 07/08 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 2.12.2008

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 2.12.2008 v Praze.
Zápis 07/2008
ze schůze VV ČSKDV konané dne 2.12. 2008
Přítomni: Pollert J., Kratochvíl J., Pultera J., Knebel R., Roleček L., Rolečková L., Crha R., Jarolímek O., Šamánek B.,Eichler I.
Omluveni: Pišvejc J.
Kontrola zápisu 06/2008
 - po projednání termínů hlavních závodů ČSK DV 2009 byla na MŽP,KRNAP a Povodí Labe odeslána žádost o pořádání závodů v jarním termínu a na KÚ Č.Budějovice žádost o povolení závodů na Lipně.
- Kanoista roku – informace J.Kratochvíl – vysoká účast, informace a výsledky ankety na internetu. Velmi zajímavým doplňkem akce byl hokejový zápas kanoistů ČR – SROV. Roleček pochválil organizátory za kvalitní přípravu akce a také vysokou účast vyhlašovaných sportovců. Výbor ČSK DV děkuje všem organizátorům za velmi dobrou propagaci kanoistiky.
- Výběrové řízení na posty trenérů RD. Schůze výběrové komise se neuskutečnila a členové komise zaslali svá vyjádření elektronickou poštou. Do termínu uzávěrky dodali na svaz přihlášky pouze stávající trenéři tedy J.Pultera – RD slalom, J.Kratochvíl RDJ a R.Knebel – RD sjezd. Výbor potvrdil výběr těchto trenérů v jejich funkcích na další 4-leté období 2009-2012. S trenéry bude uzavřena nová smlouva – sekretariát.
- Projekt SCM na období 2009-12 byl předán na MŠMT ČR v termínu do 30.11.08 a bude konzultován při oponenturách finančního dotazníku 9.1.2009 – účast Pultera, Kratochvíl, Eichler.
- Mikrobus ČSK Citroen – prodán a do 15.12.08 by měl být předán od výrobce nový Ford Tranzit.
- Na Nadaci sportovní reprezentace odeslána tyto jména na juniora roku 2008 – Kateřina Kudějová, Karlovský-Jáně a Gotvald-Vlček.
Předseda:
1.    J. Pollert informoval o schůzi slalomové komise ICL,která se uskutečnila začátkem listopadu v Seu. Kategorie C1 ženy by měla být poprvé na MS 2011 v Bratislavě. Závod World Ranking Race bude v roce 2009 v Praze Tróji.
2.    Předseda informoval o vyhlášení sportovce Dukly – Volf-Štěpánek – 4.místo.
3.    Podána informace ze schůze předsedů svazů ČSTV – finance, občanský zákoník,zákon o sportu a financování ze Sazky.
Informace o Kongresu ICF – nový předseda ICF – pan José Perurena (ESP), 1.vice prezident – I.Vaskuti (HUN), 2.Vice president – R.Fox (AUS). Nové složení slalomové komise: Předseda J.M.Prono, Sue Natolie, Helen Reeves, Thomas Shmidt,Eric Loken a konzultanti - Robert Orokocky and Sergey Gusev. Sjezdová komise – J.Perlwitz – Rolečková L., Crnkovic, Bouchard, Salvad (ESP). Změna názvů discipline – Slalom Racing byl změně na Canoe Slalom. Po přijetí dalších federací má nyní ICF 147 členů.
4.    Konference ČSK DV 2009. – 24.1.2009 od 10.00hod v aule v budově ČSTV. Na oddíly bude rozeslána pozvánka na Konferenci společně s výzvou pro oddíly k nahlášení kandidátů na jednotlivé funkce ve Výboru ČSK DV a složení současného Výboru. Součástí přihlášky kandidáta musí být vyjádření, že navrhovaný kandidát souhlasí. Navrhovaní delegáti musí být nahlášeni na sekretariátu 1 týden před konáním Konference tedy do 16.1.2009. Seznam kandidátů bude zveřejněn na internetu. Každý člen Výboru si připraví zprávu o činnosti za uplynulé období v délce 5-7minut. Sekretariát zajistí volební lístky pro všechny delegáty. Na internetu bude také zveřejněna pozvánka s návrhem volebního řádu Konference ČSK DV. V programu Konference bude jako bod k projednání – návrh na změnu stanov v části: svolání Konference a podmínek pro svolání náhradní Konference.
5.    Výbor byl seznámen s informací od pořadatele závodů v K.Varech – V.Lepíka, že sponzor celé akce tedy Mattoni a.s. nechce zaručit svou finanční účast na MSJ 2011 na které Česká republika zaslala kandidaturu. Předseda žádá aby R.Knebel, J.Kratochvíl a L.Rolečková tuto situaci s pořadatelem vyřešili nejpozději do konce března 2009,tak aby případné odstoupení od kandidatury mohlo být okamžitě zasláno na ICF.
Místopředseda:
6.    L.Roleček informoval o kontrole hospodaření svazu a vyslovil nespokojenost s některými postupy v evidenci finančních dokladů. Předložen návrh na úpravu oběhu účetních dokladů např.dle vzoru atletického svazu.Předseda navrhl stanovit rozhodnutím Výboru ČSK DV za příkazce rozpočtu - sekretáře svazu I.Eichlera a za správce rozpočtu R.Sadílkovou. Toto rozhodnutí bude podepsáno předsedou a předáno do účtárny ČSTV.
7.    L.Roleček požádal o vysvětlení k nákupu osobního automobilu Škoda Fabia v roce 2006, který je v používání ČSK – odpověď J.Pollert. Automobil byl zakoupen ze společných prostředků ČSK a je vy užíván dle dohody sekcí předsedy a sekretáři svazu.
Závodní komise:
8.    R. Crha informoval o schůzi ZK v Praze. Termínová listina hlavních závodů 2009 byla zveřejněna na internetu. Právo startu v kategorii C1ž ve slalomu na NKZ a ČP 2009 bude s 3.VT.
9.    Návrh Směrnic pro závodění v roce 2009 bude zveřejněn na internetu k připomínkování,tak aby zaslané připomínky byly vysvětleny a na Konferenci v lednu 2009 budou Směrnice schváleny. L.Rolečková přednesla dotaz k omezení počtů1.VT – odpověď R.Crha.
10.Zájemci z řad pořadatelů mohou své návrhy na pořádání veřejných závodů v roce 2009 zasílat na adresu R.Crhy do 31.12.2008. Sporné termíny, či kolize budou řešeny po Konferenci ČSK DV.
11.R.Crha požádal Výbor o vyjádření k návrhu ZK na zrušení funkce delegáta svazu na závodech alespoň částečně financovaných svazem – Výbor návrh na zrušení této funkce zamítl a doporučil vybrat hlavní závody,na kterých by měl tento delegát určitě být přítomen.
Komise rozhodčích:
12.L.Rolečková opět požádala členy Výboru o návrhy na úpravy nových Pravidel ČSK DV do Vánoc 2008.
Trenér RD – slalom:
13.J. Pultera informoval o přípravě koncepce činnosti RD slalom na období 2009-2012, kterou předloží k projednání TR RD slalom 16.12.08 a následně bude předložena Výboru ČSK DV.
Trenér RD – sjezd :
14.Knebel požádal o informaci k možnostem vzniku krajského svazu kanoistiky – odpověď L.Roleček.
15.Knebel oznámil,že z důvodů změn v termínové listině závodů 2009 bude nucen upravit také nominační kritéria pro RD sjezd. Výbor bude obeslán e-mailem.
16.Knebel přednesl požadavek na případné využití svazového auta pro potřeby RD – Pollert projedná se sekcí rychlost
 
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
17.Informace o změnách v nominačních kritériích z důvodů změn v termínové listině 2009.
18.Podána informace o přípravě výběru vedoucích trenérů SCM. Kratochvíl obešle mateřské oddíly a současné trenéry se žádostí o svolání regionálních rad SCM a k navržení hlavních trenérů jednotlivých SCM. Pokud bude v regionu shoda a na svaz přijde návrh na jedno jméno Výbor ČSK DV před Konferencí tyto trenéry schválí. V případě více uchazečů bude vypsáno výběrové řízení o jehož výsledku bude rozhodovat Výbor ČSK DV.
Zástupce oddílů Čechy:
19.J.Pišvejc – omluven – požádal telefonicky Výbor o co nejvyšší možné navýšení odměn pro rozhodčí a zároveň o jejich hodnocení dle sporných rozhodnutí.
20.Navrhl zvážit funkci zástupce oddílů, neboť za jeho fungování se na něj oddíly prakticky neobrátily s nějakým návrhem či námětem.
Zástupce oddílů Morava :
21.B.Šamánek požádal o informaci k existenci univerzálního návštěvního řádu sportovišť ČSTV – prověří sekretariát
22.B.Šamánek požádal o vysvětlení programu závodů ve Š.Mlýně a přednesl požadavek na snížení počtů závodů ČP juniorů – odpověď J.Kratochvíl, Crha, Knebel. Návrh dořeší J.Kratochvíl s R.Crhou.
23.Šamánek předložil návrh směrnice o cestovních náhradách, která byla po malých úpravách textu schválena.
Kontrolní a revizní komise:
24.O.Jarolímek – informace ke kontrole ve financování RD
25.Požádal o aktualizaci organizačního řádu ČSK DV.
Sekretariát:
26.Informace o financování svazu 2008. Státní dotace vyplaceny, Sazka cca 60%.
27.Výbor odsouhlasil kandidaturu předsedy J.Pollerta za člena Výboru ČOV.
28.Dotace oddílům ČSK DV byly vyúčtovány a vyplaceny k dnešnímu dni ve výši cca 600 tisíc Kč. Z několika oddílů ještě čekám některé doklady.
29.Starý mikrobus - Citroen byl prodán přes autobazar za 190.000,-. Zrealizován nákup nového svazového mikrobusu Ford Tranzit. Za 941790,-Kč. Z investičního odd. od MŠMT ČR jsem obdrželi částku 543000,-Kč a svaz tedy doplácel 398.790,-Kč z prostředků RD slalom a RD juniorů.
30.Sekretář kontaktoval syna paní Šulcové v otázce pozůstalosti v prosinci bude schůzka s panem J.Šulcem,kde se pokusíme domluvit na dalším postupu.
31.Svaz byl požádán o uvolnění závodníka Filipa Taišla do Argentiny – souhlas.
32.Na MŽP a KRNAP odešla společná žádost ČSK a SVOČRu, stejně jako v roce 2007.
33.Výbor byl informován o semináři trenérů,který se koná ve Varšavě v únoru 2009.
34.Sekretář požádal Výbor ,aby materiály delegátům na Konferenci poslali na svaz do 12.1.2009.
35. Termín příští schůze Výboru je 24.1.2009 od 8.30 v Praze na Strahově v kanceláři svazu.    
Zapsal: Eichler                                                                                          Schválil: Šamánek