Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 06/08 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 30.10.2008

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 30.10.2008 v Praze.
Zápis 06/2008
ze schůze VV ČSKDV konané dne 30.10. 2008
Přítomni: Pollert J., Kratochvíl J., Pultera J., Knebel R., Roleček L., Rolečková L., Crha R.,  Eichler I.
Omluveni: Jarolímek O., Pišvejc J., Šamánek B.,
Host: Šťastný J., Mokrý P.
Na začátku schůze seznámil předseda přítomné s návrhem ICF nového typu závodu pro OH mládeže 2010, které se uskuteční v Singapuru. Závod by měl být pro 64 závodníků z celého světa a jeho součástí by měl být speciální závod slučující částečně slalom a částečně rychlostní kanoistiku. Další informace budou zveřejněny po jednání slalomové komise a Kongresu ICF.
Kontrola zápisu 05/2008
 - termíny hlavních závodů bude projednávat Závodní komise koncem listopadu. Sekretariát osloví MŽP, případně KRNAP se žádostí o vyjádření k možnému přesunu závodů ve Š.Mlýně do podzimního termínu. Pokud by byl souhlas ochrany přírody, projedná svaz možnost pořádání také s Povodím Labe. Po schůzi ZK by byla odeslána žádost na MŽP k závodům ve Š.Mlýně a na KÚ Č.Budějovice k závodům na Lipně.
- pohár žáků 09 – informaci podal předseda ZK – bude řešeno na schůzi komise
- Kanoista roku – informace J.Kratochvíl, hlasování přes e-mail. Návrh na novou anketu (vyhlášení) „Síň slávy“. Bude rozhodnuto dle zaslaných návrhů a schváleno Výborem. Předseda se omluvil z účasti na této akci – Kongres ICF.
- Kalendář ČSK DV 2009 – v jednání
- Výběrové řízení na posty trenérů RD (uzávěrka je 31.10.2008). Schůze výběrové komise se uskuteční dne 13.11.2008 od 15.30 hod. V komisi budou členové Výboru,kteří nekandidují + vedoucí resortních sportovních center MO – V.Ouředníka MŠMT ČR – J.Rohan.
 
Předseda:
1.    J. Pollert upozornil na nutnost zařadit do finančních dotazníků na další období také kategorii C1ženy – sekretariát.
2.    Předseda informoval o přípravách Kongresu ICF a požádal o vyjádření ke kandidátům na volené pozice.
3.    Schůze slalomové komise ICF se uskuteční příští týden ve Španělsku. Měly by být projednány některé návrhy na úpravy pravidel ICF.
Místopředseda:
4.    L.Roleček informoval o připravované kontrole hospodaření svazu.
Závodní komise:
5.    R. Crha informoval o přípravách termínové listiny 2009 a požádal členy Výboru o případné náměty pro jednání ZK.
6.    Výbor byl seznámen s počty sportovců zařazených v obl. Žebříčcích ve slalomu a sjezdu – celkem 916 slalom: 283 sjezd, v kategorii žáků 149:48, v kategorii dorost 201:65.
 
 
Komise rozhodčích:
7.    L.Rolečková požádala členy Výboru o návrhy na úpravy nových Pravidel ČSK DV, které budou vytvořeny po schválení pravidel ICF. Tato žádost je také na internetu.
8.    L.Rolečková dodá zprávy ze závodů předsedovi ZK do neděle 2.11.08.
9.    Oddíl KK Roudnice n.L. dostal z důvodů nedorozumění neprávem dotaci na rozhodčí při NKZ ve výši 38.000,-Kč. Na základě žádosti oddílu KK Roudnice n.L. na dorovnání nákladů na antidopingovou kontrolu při MSJ, bude oddílu tato částka ponechána a doplaceno ještě 2.000,-Kč do celkové částky 40.000,-Kč.
10.L.Rolečková informovala o schůzi sjezdové komise ICF.
Trenér RD – slalom:
11.J. Pultera předložil návrh odměn pro slalomové družstvo za výsledky 2008 s podmínkou výplaty v I.Q. 2009 - souhlas.
Trenér RD – sjezd :
12.Knebel informoval Výbor o návrzích ICF pro zavedení „monotypů“ od r. 2012 – odpověď L.Rolečková za komisi ICF. Knebel požádal o prezentaci negativního stanoviska ČSK při Kongresu ICF – J.Pollert.
 
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
13.Kratochvíl informoval Výbor o jednání republikové rady SCM a návrzích, které by měly být zahrnuty do projektu SCM na roky 2009-2012. Jedná se o zachování stávajícího počtu středisek, snížení počtu sportovců na 90-100, poměr zařazených sportovců slalom a sjezd 70%:30%. Zařazení sportovců bude dle schválených kritérií RR SCM. Výbor doporučuje zachovat stávající počet SCM (nikoliv rozšiřovat). Vedoucí trenéři jednotlivých SCM projdou výběrovým řízením dle návrhů mateřských oddílů a schválení regionální radou SCM a Výborem ČSK DV. Výběrové řízení na vedoucího SCM by mělo být uzavřeno před Konferencí ČSK DV.
14.Kritéria výběru sportovců do SCM budou zveřejněna do začátku závodní sezóny 2009.
15.J.Kratochvíl požádal o navýšení rozpočtu Kanoisty roku o 10.000 Kč pro rok 2008 – bude doplaceno v I.Q. 2009, po obdržení financí od Sazky.
16.Podána informace o finanční situaci RDJ – schodek v rozpočtu způsobeným významným navýšení nákladů na PHM a nákladů na mikrobusy. Schodek bude uhrazen půjčkou od RD sjezd.
17.J.Kratochvíl informoval o VT RDJ v Račicích
18.Přednesena žádost na seminář trenérů – organizace trenéři všech RD
Zástupce oddílů Čechy:
19.J.Pišvejc - omluven.
Zástupce oddílů Morava :
20.B.Šamánek omluven.
21.B.Šamánek odeslal na členy Výboru návrh Směrnice o cestovních náhradách v paragrafovém znění. Protože někteří členové měli připomínky k předloženému návrhu má se Výbor vrátit k návrhu na příští schůzi, kdy budou shrnuty předložené připomínky a schválena konečná verze.
 
Kontrolní a revizní komise:
22.V zastoupení předsedy se schůze zúčastnil člen komise J.Šťastný .
23.J.Šťastný  informoval o kontrole RD akcí v roce 2007. Vše v pořádku s připomínkou a žádostí o doplnění jmenných seznamů k jednotlivým akcím RD – trenéři RD.
Sekretariát:
24.Informace o financování svazu 2008. Na základě informace z minulého týdne, kdy Sazka zastavila vyplácení dotace pro rok 2008 na celkové výši 60% slíbeného objemu což znamená propad ve financování svazu ve výši cca 200 tisíc Kč. Tento schodek bude nutné uhradit z rezervy rozpočtu.
25.Evropský pohár klubů 2008 v Itálii – žádný český zástupce se nezúčastnil.
26.Výbor navrhl pro přípravný výbor oslav 100.výročí organizované kanoistiky. J.Pollerta
27.Starý mikrobus - Citroen byl prodán přes autobazar za 190.000,-. Z výtěžku by měl být částečně hrazen nákup nového svazového mikrobusu.
28.Sekretář kontaktoval syna paní Šulcové v otázce pozůstalosti – čekáme na odpověď – Eichler.
29.Svaz byl požádán o návrhy na Juniora roku pro Nadaci české sportovní reprezentace – Kratochvíl.
30.Svaz odeslal na žádost ICF přihlášku USK Praha na pořádání závodu ICF World Ranking Race 2009 v Praze Tróji.
31.Setkání sportovců medailistů 2008 na MŠMT ČR se uskuteční 12.12.2008.
32.Školení trenérů. Na výzvu na internetu k přihlášení zájemců o školení trenérů reagovalo několik zájemců. Na FTVS UK bylo odesláno 5 přihlášek na obecnou část školení a na speciální část školení se zatím přihlásili 4 zájemci.
33.Termín příští schůze Výboru je 2.12.2008 od 14.00 v Praze na Strahově v kanceláři svazu.
 
Zapsal: Eichler