Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 07/2004 ze schůze VV ČSK DV dne 3.11.2004

Zápis ze schůze Výboru ČSK DV, která se uskutečnila dne 3.11.2004.

Zápis 07/2004 ze schůze VV ČSKDV ze dne 3.11.2004

Přítomni:   Pollert J., Šamánek, Roleček, Pultera, Kratochvíl,Knebel,Eichler
Omluven:  Netík , Pišvejc ,Fořt
  1. Schůzi zahájil předseda a požádal o schválení zápisu z minulé schůze – souhlas.
  2. Kontrola zápisu z minulé schůze
-         ADV předpisy – Trenéři RD zašlou J.Pollertovi své vyjádření k současnému systému postihů za doping - trvá
-         Úhrada nákladů na používání internetu členům Výboru a počtářům –(Netík, Roleček +Crha,Kneblová) bude uhrazeno využívání internetu jednorázovou roční částkou ve výši 5.000,-Kč na osobu)  - trvá
-         Nákup PC pro počtářku H.Kneblovou vyřešen
-         Nákup kopírky – trvá
-         Návrh čerpání na rok 2005 předloží trenéři RD do 30.11.2004. Předložil Knebel ostatní - trvá
-         Výběrové řízení na místa trenérů RD.Na místa trenérů se přihlásili:
- RD slalom  - Jiří Pultera
- RD sjezd – Robert Knebel
- RD juniorů slalom a sjezd – Jiří Kratochvíl, František Sajdl
Výběrová komise ve složení Pollert, Roleček, Šamánek, Pišvejc, Netík a trenéři sportovních center Rohan + Ouředník se sejde dne 22.11.2004 ve 14.00 hodin na Strahově.
-         Informace o přípravách na volby vedení ČOV dne 11.1.2005 – Pollert
-         Jednání s firmou UTA CCS – reklamace je stále v řízení – všechny podklady od svazu odevzdány čeká se na vyjádření firmy UTA z Německa
-         Žádost o strojní investice podána na ČSTV – žádost Sokola Žižkov nebyla odsouhlasena – musí být zařazeno do stavebních investic – sekretariát prověří další postup
-         SCM – schůzka se zástupci MŠMTČR se bude konat 10.11.2004 a následně bude svolána RR SCM (16.11.2004 od 10.00)
-         Informace Kongres ICF – opět zvolen předseda ICF – U.Feldhof. Výměna na postu předsedy slalomové komise – J.M.Prono (FRA) J.Pollert potvrzen za člena komise. Do komise sjezdu byla nominována L.Rolečková .
Problém nových disciplín v ICF – dračí lodě a freestyle.Svaz vyčká na aktivitu zástupců těchto disciplín směrem k ČSK.Sekretariát dá informaci o kongresu na internet.
-         MČR Lipno – přes organizační problémy s dopravou v místě závodu proběhlo vše v pořádku. Zlepšení organizace závodu bude řešena na schůzi závodní komise.
-         Kanoista roku 2004 – informace R.Knebel.Hlasování probíhá na internetu a oddíly zasílají hlasovací lístky.Plakát na akci je k dispozici na svazu.
-         Závody v K.Varech 2005 – propozice předány předsedovi komise a termín závodu byl zapracován do nové termínové listinu sjezdu 2005.
-         Informace o jednání s panem Hanzlem (SIMPRO).Svazu bylo doporučeno založení s.r.o., která by řešila vzájemné vyrovnávání platby DPH.Výbor vybere osoby pro statutární orgány (jednatel, dozorčí rada), připraví podmínky a založení bude provedeno po Konferenci ČSK DV.Na Konferenci bude provedena úplná informace a Konference bude požádána o vyjádření k dalšímu postupu. Sekretariát zjistí podmínky odpočtu DPH v současném systému účetnictví v ČSTV a případné náklady na fungování firmy. Na příští schůzi Výboru bude pozván JUDR.P.Pávek – ředitel ekonomického úseku ČSTV(případně jiného daňového poradce) k vyjasnění fungování s.r.o. u svazu.Pollert vysvětlí postup svazu p.Hanzlovi.
  1. Termín Konference ČSK DV bude upřesněn do konce listopadu – místo – aula  v budově ČSTV. Na oddíly bude rozeslána informace o volbách do Výboru ČSK DV se žádostí o písemné zaslání kandidátů z oddílů do 1 týdne před konáním Konference na svaz.Oddíly u svých kandidátů upřesní na jaká místa doporučují své kandidáty.
  2. Informace sekretariát:
-         dotace pomalu vyrovnávají dluhy ČSK a dle předpokladů bude možné v listopadu všechny pohledávky vyrovnat.
-         Na oddíly rozeslány žebříčky a výsledky všech závodů národních a mezinárodních s českou účastí na CD a nikoliv v papírové formě – velká úspora na kopírování a poštovném.
-         Na oddíly rozeslány smlouvy na dotace s vyúčtovacím dotazníkem – ke dni schůze odevzdalo 14 oddílů z 95 dotovaných (termín uzávěrky je 3.12.2004)
-         Pohár klubů v Epinalu – účast oddílu UP Olomouc – informace Kratochvíl
-         Průkazy mezinárodních rozhodčích na prodloužení platnosti – byly odevzdány na kongresu (celkem 11 ks) a slíbeno dodání poštou.
-         Dne 23.10.2004 proběhla schůzka členů záv.komise a zástupců CSE Pelhřimov k řešení fungování portálu RVP v příštím roce. V současné době se připravuje nová verze portálu pro lepší možnosti zařazení závodů do kalendáře a s možností přihlašování na závody přímo z portálu.
-         Podána informace o rozhodčích – nečlenech ČSK. Na tyto rozhodčí odešle sekretariát dopis se žádostí o potvrzení členství.
-         Vyhotovení nových průkazů členů ČSK – návrh je na vytvoření dvou verzí průkazů a to verzi pro závodníka a verzi pro rozhodčího a trenéra – projedná závodní komise.
-         Žádost na nadaci s nominací na juniora roku 2004 odešle Kratochvíl
-         Informace o hodnocení ASO Dukla – Pollert
-         Odpověď na dotaz sekce rychlost – Výbor projednal dotaz P.Mokrého k případu závodníka K.Slepici. Výbor vyslovil politování nad událostí s tím, že se kázeňskými prohřešky bude nadále zabývat v rámci výchovného programu juniorského družstva a další postup bude řešen společně se sekcí rychlost, neboť ke kázeňskému prohřešku došlo na akci sekce rychlost, kde závodník Slepica (sjezd) startoval.
  1. Roleček požádal o zaslání poslední verze pravidel ICF nutných při tvorbě pravidel ČSK DV – sekretariát kontaktuje ICF.
  2. Kratochvíl informoval o plánovaném školení trenérů licence C a licence B. Obecná část se uskuteční na FTVS UK v termínu 10.-13.2.2005, specielní část v listopadu 2005. Informace bude vyvěšena na internetu – sekretariát.
  3. Kratochvíl informoval o prvních VT nového RDJ a to ve sjezdu v Olomouci a ve slalomu v Račicích.
  4. Sekretariát doplní všechny zápisy ČSK DV na web.
  5. Roleček informoval o plánovaném školení rozhodčích na konci února 2005 – do konce ledna přihlášky na adresu L.Rolečka.
  6. Příští schůze Výboru – 6.12.2004 od 14.00 v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově.
Zapsal: Eichler                                                                                Schválil: Šamánek
 

Partneři ČSK DV

UNIQA logo 2018   


letenky na míru
  


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů