Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 06/2004 ze schůze VV ČSK DV ze dne 23.9.2004

 

Zápis 06/2004 ze schůze VV ČSKDV ze dne 23.9.2004

Přítomni:   Pollert J., Šamánek, Netík, Roleček, Pišvejc , Pultera, Kratochvíl,Knebel,Eichler

Omluven:  Fořt

 1. Schůzi zahájil předseda a požádal o schválení zápisu z minulé schůze - souhlas.

 2. Kontrola zápisu z minulé schůze

-         ADV předpisy - Trenéři RD zašlou J.Pollertovi své vyjádření k současnému systému postihů za doping - trvá

-         Úhrada nákladů na používání internetu členům Výboru a počtářům - (Netík, Roleček +Crha,Kneblová) bude uhrazeno využívání internetu jednorázovou roční částkou ve výši 5.000,-Kč na osobu)

-         Zveřejnění Smlouvy s OSA - zveřejněno

-         Nákup kopírky - trvá

-         Návrh čerpání na rok 2005 předloží trenéři RD do 30.11.2004.

-         Výběrové řízení na místa trenérů RD bude vypsáno do 15.10.2004 - inzerát v Čs.sportu + internet. Výběrové řízení proběhne začátkem prosince.Zadání podmínek do inzerátu stejné jako při minulém výběrovém řízení v roce 2000.

Předseda předloží na příští schůzi pravidla a návrh na výběrovou komisi. Smlouvy s vybranými trenéry budou uzavřeny na čtyřletý olympijský cyklus do roku 2008.

-         Oddíl KK Rakovník byl požádán o dodání podkladů k nové slalomové dráze - do dnešního dne svaz nic neobdržel.

 1. Pollert informoval o jednání VV ČOV, kde bylo projednáno hodnocení účasti českých sportovců na OH 2004.

 2. Pultera seznámil Výbor s hodnocením výsledků OH ze strany trenéra RD.

 3. Podána informace o novele zákona o ochraně os. údajů. Na Konferenci budou přítomní delegáti požádáni o potvrzení souhlasu s využíváním os. údajů k registraci členů ČSK.

 4. Předložena žádost Sokola Žižkov na zařazení opravy a rekonstrukce zařízení slalomové dráhy na Trnávce do požadavků na Strojní Investice ČSTV  na rok 2005 - Výbor souhlasí.

 5. Podána informace o stavu financí. Bohužel platební kalendář dotací nekopíruje požadavky na činnost ČSK a tak dochází ke zpoždění některých plateb od ČSK.Přidělené dotace svaz obdrží v plné výši až v měsíci listopadu (k dnešnímu dni zbývá doplatit ze strany MŠMT a Sazky cca 5 milionů Kč.Sekretariát odešle dopis na vedení ČSTV se žádostí o odložení splacení půjčky od ČSTV z výše uvedených důvodů.

 6. Svaz obdržel v minulém týdnu nové "Zásady činnosti Sportovních center mládeže".Kratochvíl informoval o některých změnách, které bude nutné zapracovat do Statutu SCM v ČSK a svolat republikovou radu SCM a trenéry informovat.Další případné změny v organizaci či financování SCM ze strany MŠMT budou řešeny při jednání zástupců ČSTV a  MŠMT v nejbližších dnech.

 7. Termín Konference ČSK DV - předběžně stanoven na 22.1.2005 - sekretariát prověří možnosti využití auly v budově ČSTV.

 8. Na ICF byl v červenci odeslán dopis s kandidaturou J.Pollerta na post předsedy sl.komise a v případě jeho nezvolení na tuto funkci kandidaturou za člena sl.komise. V tomto dopise byla zaslána také kandidatura L.Rolečkové do komise sjezdu. Výbor rozhodl, že na ICF odejde dopis se změnou kandidatury L.Rolečkové na post předsedy komise sjezdu.

 9. Kongresu ICF 29.-30.10.2004 se zúčastní Pollert J. a Eichler a dále Petr Mokrý. Výbor byl seznámen s návrhy osob na posty ve vedení ICF a s návrhy na úpravy Stanov a Pravidel ICF.

 10. Pohár klubů Epinal 2004. Zájem projevil oddíl UP Olomouc. Oslovení zástupci oddílů Dukly a USK Prahy se do dnešního dne nevyjádřili. Výbor souhlasí s účastí oddílu UP Olomouc na této soutěži za obvyklých podmínek - zapůjčení aut ČSK DV.

 11. Výbor byl informován o problémech neoprávněným čerpáním PHM na kartu UTA/CCS. Sporná částka byla reklamována, karta zablokována a vyměněna. Svaz očekává vyjádření firmy CCS v nejbližších dnech.

 12. Podána informace o spolupráci jednání s firmou SIMPRO a VCES. Předseda podepsal dodatky smlouvy mezi ČSK a VCES.

 13. Přednesena žádost TJ VS Litovel o podporu ČSK k žádosti na MŠMT ČR o finanční pomoc při rekonstrukci loděnice poškozené živelnou pohromou v červnu 2004. Výbor souhlasí - sekretariát zajistí odeslání doporučujícího dopisu.

 14. Výbor byl seznámen se stavem jednání s firmou ČEZ o sponzorování RD slalom.

 15. Podána informace o setkání olympioniků se zástupci ČOV, VCES atd. v Tróji.

 16. SP ve slalomu v roce 2005 a 2006 se uskuteční podle nově schváleného systému a tedy 3 závody (Seu, Atény, Augsburg a kontinentální mistrovství).

 17. Přehled výsledků všech RD je zpracován a připraven k publikování. Chybí pouze celkové výsledky SP 2004 ve sjezdu. Po urgenci u p.Ciriniho bylo přislíbeno, že je svaz obdrží do 14 dnů společně s návrhem Kalendáře sjezdu 2005.

 18. MČR na Lipně - po přesunu termínu je stále problém s nedokončenou vozovkou na přehradě. Závod se uskuteční s mimořádnými organizačními změnami a snahou všech pořadatelů i závodníků o bezproblémový průběh závodu.

 19. Pultera  předložil Výboru ke schválení odměny RD slalom za rok 2004 - souhlas. Zároveň bylo rozhodnuto, že závodníkům J.Volfovi a O.Štěpánkovi bude doplacena odměna od ČOV do výše odměny individuálního závodníka tj. 100.000,-Kč na osobu.Odměny budou vyplaceny dle finančních možností svazu - do konce 1.Q. 2005.

 20. Kratochvíl informoval Výbor o účasti RDJ a U23 na MEJ v Polsku. U těchto RD byla v letošním roce prováděna průběžná dopingová kontrola.

 21. Kratochvíl pochválil pořadatele MČR žáků - DDM Č.Lípa a zároveň poděkoval za činnost J.Prskavce při organizaci Českého poháru žáků. Dále pochválil pořadatele závodů OH nadějí z Kralup n.Vlt. a z Roudnice n.L.

 22. Knebel předložil návrh odměn dle již dříve schválených kritérií pro členy RD sjezd a nominační kritéria na rok 2005 (příloha zápisu).

 23. Knebel informoval Výbor o akci "Kanoista roku 2004" - 27.11.2004 v Olomouci a o nové anketě Trenér roku a Sympaťák roku.

 24. Roleček zajistí doručení průkazů mezinárodních rozhodčích pro účely prodloužení platnosti na sekretariát do 20.10.2004.

 25. Netík požádal o vyrovnání schodku z vyúčtování ČP Š.Mlýn - sekretariát.

 26. Netík jako delegát ČSK DV informoval Výbor o incidentu mezi trenéry Říhou a Knebelem na MČR dorostu v Č.Vrbném. Výbor vyslovil nesouhlas s jednáním trenéra Milana Říhy. Výbor dále doporučil, aby součástí každého rozpisu závodu byla specifikace tréninku na trati a to především při souběhu závodů ve sjezdu a ve slalomu.

 27. Otázka přidělení závodů do K.Varů při Kanoe Mattoni 2005 bude dořešena při MČR na Lipně.

 28. Knebel informoval Výbor o nedůstojném vyhlášení MČR  dorostu v Č.Vrbném.

 29. Roleček požádal členy Výboru o písemné zasílání podnětů ke změnám Pravidel ČSK DV.

 30. Příští schůze Výboru  3.11.2004 od 14.00 v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově.

 

Zapsal: Eichler                                                                                Schválil: Šamánek

 

Partneři ČSK DV

UNIQA logo 2018   


letenky na míru
  


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů