Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 04/07 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 23.5.2007

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 23.5.2007 v Praze.
Zápis 04/2007
ze schůze VV ČSKDV konané dne 23.5 2007
Přítomni:      Pollert J., Rolečková L., Šamánek B., Crha R., Kratochvíl J., Knebel R., Pultera J., Jarolímek O., Eichler I.
Omluveni:    Roleček L., Pišvejc J.
Host:             Hric Dušan
Na začátku schůze byla projednána nabídka D. Hrice na spolupráci s ČSK DV, dle podkladů projednaných na minulé schůzi. Pro vyjasnění podmínek vzájemné spolupráce je nutno dořešit některé detaily – daňové zatížení případných příjmů, % provize manažera z finančního, případně materiálního plnění,atd. J. Pultera dořeší s D.Hricem povinnosti obou stran.Výbor navrhuje spolupráci uzavřít smluvně do konce roku 2008 s opcí na další rok. Sekretariát zašle D. Hricovi kopie smluv s VCES,SIMPRO atd.
Kontrola zápisu 03/2007: - Schválen bez připomínek
-          Informace o přípravě před MSJ a MSJ – L. Rolečková
-          Crha informoval o situaci ve Veltrusech (probíhá oprava klapky)
-          L. Rolečková informovala o situaci s vodou v K. Varech – dle posledních informací by závody SP měly proběhnout dle plánu
-          Dohoda ČSK DV – SVOČR – trvá
-          Sekretář informoval o situaci s opravou mikrobusu a názoru právníků na celou kauzu. Výbor na návrh J. Kratochvíla souhlasí s investicí do opravy (Štěpánek) a po cca ročním používání mikrobus prodat.
-          Předseda sepíše přehled úprav Pravidel ICF ke zveřejnění na www.kanoe.cz  
-          Na KÚ Č. Budějovice odeslána žádost na Lipno 2007.
-          Žádost na ICF o zařazení závodu Wave 2008 – odeslán na ICF a dořešeno upřesnění účasti se sekretariátem ICF.
-          Krumlovský maratón – odeslána žádost na sekci rychlost.
-          Finance z MŠMT od května vypláceny podle schváleného platebního kalendáře.
Předseda:
1.    J. Pollert informoval o dopise ICF k povinným dopingovým kontrolám při SP. Pro SP v Praze byl po dohodě s pořadatelem vybrán pro kontroly pátek a pro závody SP v K. Varech dojedná den odběrů L. Rolečková.
2.    J. Pollert informoval o průběhu závodů ČP ve Š. Mlýně a pochválil oba pořadatele z UP Olomouc a KK Opava. Spokojenost ze strany zástupců KRNAPu. Kratochvíl pochválil spolupráci s pořadatelem závodů ve sjezdu z KK Opava.
3.    Předseda informoval o přípravách závodů SP v Praze. Pořadateli přidělena mimořádná dotace od MŠMT ČR na pořádání závodů ve výši 150.000,-Kč.
4.    Předseda informoval o semináři ČOV „Praha olympijská“
5.    Pořadatel MEJ a U23 v Aténách odstoupil – ECA hledá pořadatele.
Místopředseda:
6.    Omluven pro pracovní zaneprázdnění
Závodní komise:
7.    R. Crha informoval o přesunutém závodě NKZ z Opavy do Prahy – problémy s financováním záchranné služby a zpracováním výsledků. Z důvodů přesunu místa konání závodů a změnou pořadatele v časové tísni bude mimořádně pořadateli navýšen rozpočet. Konkrétní částka bude upřesněna po závěrečném vyúčtování.
8.    Výsledky závodů zasílané pořadateli často neodpovídají dodatkům ke směrnicím.
9.    Crha informoval o navýšení fakturace od firmy Results za zpracování výsledků při NKZ (nominaci) ve Veltrusech – bude řešeno s trenérem RD slalom.
Komise rozhodčích:
10.Závody 2008 – do mezinárodní termínové listiny – reakce pouze Weissar – L. Plzeň – bude odesláno – sekretariát.
Trenér RD – slalom:
11.J. Pultera informoval o přípravě účasti na MS Brazílii – doprava osob + lodí.
12.J. Pultera předložil návrh odměn za výsledky RD slalom v roce 2007 – souhlas.
Trenér RD – sjezd :
13.R.Knebel informoval o průběhu a výsledcích ME ve sjezdu v Bosně.
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
14.Kratochvíl informoval o změnách nominačních kritérií z důvodů přesunu nominačních závodů z Opavy do Prahy. Nedělní nominační závod NKZ ve Veltrusech bude hodnocen na základě konečných výsledků NKZ.
15.Předložena nominace na MSJ ve sjezdu – souhlas. Komplikace s dopravou sjezdových lodí letecky – v řešení.
Zástupce oddílů Čechy:
16.Omluven pro pracovní zaneprázdnění
Zástupce oddílů Morava :
17.Bez připomínek
Kontrolní a revizní komise:
18.O. Jarolímek požádal o rozeslání informace se žádostmi na investiční prostředky pro rok 2008 na všechny oddíly – sekretariát. Případné žádosti svaz pouze doporučuje, žádosti oddíly podávají cestou oblastních sdružení ČSTV.
Sekretariát:
19.Sekretář seznámil členy Výboru se zápisem z RR SCM Jižní Čechy, která se uskutečnila dne 22. 5. 2007. Na této schůzi byl odvolán vedoucí trenér SCM pan Milan Kobes a na jeho místo zvolen O. Pinkava. Výbor bere informaci na vědomí. Z důvodů nízké účasti oddílů spadajících do regionu sekretariát osloví všechny nepřítomné oddíly se žádostí o vyjádření. Po vyjádření od všech Výbor učiní konečné rozhodnutí v personální otázce vedoucího trenéra SCM J. Čechy.
20.Smlouvy na SP K. Vary a SP Trója – připraví sekretář s R. Crhou.
21.Hodnocení projektu SCM 2005-2006 – Kratochvíl do 3. 6. 2007
22.Informace o snížení investic od MŠMT ČR na rok 2007 o 50%.
23.Připomínky ke smlouvám NKZ (J. Rohan) – vysvětlení Crha.
24.Příští schůze Výboru – 5. 9. 2007 od 14 h v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově.
 
Zapsal: Eichler                                                                                         Schválil: Šamánek