Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 03/07 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 26.4.2007

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 26.4.2007 v Praze.
Zápis 03/2007
ze schůze VV ČSKDV konané dne 26.4 2007
Přítomni:      Pollert J., Rolečková L., Šamánek B., Crha R., Kratochvíl J., Knebel R., Pišvejc J., Pultera J., Jarolímek O., Eichler I.
Omluveni:    Roleček L.
Host:             Hek Pavel
Kontrola zápisu 02/2007:
-          Schválen bez připomínek
-          Sekretář informoval o přehledu nesplněných úkolů Výboru ČSK DV za rok 2006
a) prohlídky sportovců ČSK DV – zůstává stávající stav
b) omluvy závodníků ze startu na závodech ČP – oddíly,které se vůbec na závody nedostaví budou potrestány v dotacích na činnost
c) porovnání počtů odebraných známek a RVP – vykonává R.Crha
d) znehodnocování členských známek – zástupce ČSK DV při ČP
e) smlouvy s členy RD – připraveno pro rok 2007 - J.Pultera
f) návrh na standardní vyhlášení – problém koordinace pořadatelů závodů ve sjezdu a ve slalomu.
g) povinnost pořadatelů – informace na ČTK – řešeno s D.Knebelem
    -     smlouvy s trenéry RD – trvá do 30.5.2007
    -     odměny VV – připomínky B.Šamánek. Z důvodů neúčasti J.Pišvejce na některých schůzích Výboru, mu bude odměna   zkrácena na polovinu – tj. 7.500,-Kč. Všechny ostatní odměny členům Výboru zůstávají beze změny. Odměny počtářům, za internet a za MS 2006 již byly vyplaceny.
    -       Od ICF zaslán dopis s potvrzeným termínem MSJ 2008 a to je: 24.-27.7.2008
Předseda:
1.    J.Pollert informoval o průběhu VH ČSTV.
2.    MSJ 2008 a před MSJ 2007 – informace od členů org. Výboru – L.Rolečková, P.Hek, J.Pišvejc a J.Kratochvíl. Výbor byl informován o programu závodů.Program bude třídenní, porada bude ve čtvrtek. Vrchní rozhodčí H.Kneblová. Ostatní rozhodčí budou nominováni. Předseda doporučil pořadatelům konzultaci s J.Rohanem ke zkušenostem s MS 2006. Předseda organizačního výboru je Pavel Hek. Nutné vyřešit startovní čísla pro rok 2007 – možné využití st.čísel ČSK – sekretariát.
3.    Předseda požádal R.Crhu o prověření situace ve Veltrusech (nízká hladina vody) a případné ohrožení konán nominačních závodů.
4.    Předseda zároveň požádal L.Rolečkovou o podobné kroky v případě K.Varů a přehrad, ze kterých je vypouštěna voda pro SP ve sjezdu.
5.    Předseda a J.Kratochvíl informovali o situaci s přípravou závodů ve Š.Mlýně.Pořadately závodů jsou UP Olomouc – slalom a KK Opava – sjezd.
6.    Urgence od WADA k odeslání informací o pohybu členů RD – splněno.
7.    Předseda informoval o sponzoringu RD od ČOV – materiální plnění.
8.    Podána informace o Praha olympijská – o.p.s.
9.    Schválena dotace na před MSJ závod ve výši 57.500,-Kč.
10.Odměny členů Výboru za rok 2006:
Funkce + Jméno
Částka v Kč
Internet
MS 2006
Předseda – J.Pollert
40000,-
 
 
Místopředseda – L.Roleček
25000,-
 
 
Předseda záv.komise + počtář žebříčků – R.Crha
25000 + 25000*
5000,-*
 
Komise rozhodčích – L.Rolečková
25000,-
5000,-*
40000,-*
Zástupce odd. Morava – B.Šamánek
15000,-
 
 
Zástupce odd. Čechy – J.Pišvejc
7500,-
 
 
Počtář žebříčku Morava - Kneblová
15000,-
5000,-*
 
Pořadatel MS 2006 - J.Rohan
 
 
40000,-*
CELKEM
177500,-
15000,-*
80000,-*
CELKEM
272500,-Kč
*- již vyplaceno
Závodní komise:
11.R.Crha informoval o závodech,které již proběhly – ČP Vír, Kamenice, závody Spálov.
12.Pro závody ČP ve Š.Mlýně bylo vydáno usnesení Vlády ČR minulý týden – 11.4.07. Žádost byla odeslána 31.10.2006.Pro příští rok bude nutné zaslat žádost dříve tj. cca v září 07.
13.Výbor byl informován o problémech s nedostatkem vody v přehradě v Želivy a možným zrušením závodu ČP. Definitivní rozhodnutí bude do 4.5.07 a bude zveřejněno na internetu a na poradě při ČP ve Š.Mlýně.
14.Další ohrožené závody je NKZ v Opavě. Řešení po informaci od pořadatele dojedná R.Crha s J.Kratochvílem do 3.5.07.
Komise rozhodčích:
15.L.Rolečková informovala o průběhu závodům ČP sjezd ve Víru a na Kamenici.
16.Přednesen požadavek na odeslání žádosti na zařazení závodů ve sjezdu v roce 2008. Podrobnosti dodá R.Knebel.
17.Krumlovský maratón – pořadatel musí oslovit sekci kanoe rychlost,která pošle žádost na maratónskou komisi ICF.
18.Mezinárodní závod Wave v Č.Vrbném – slalom – pořadatel musí zaslat žádost na svaz.
Trenér RD – slalom:
19.J.Pultera informoval o přípravě RD a VT v Brazílii
20.J.Pultera předložil ke schválení upravené nominační kritéria, dle návrhu TR RD slalom,která provedla úpravy v původní verzi vzhledem k nominačním závodům při NKZ ve Veltrusech.
Trenér RD – sjezd :
21.R.Knebel předložil nominaci pro RD 2007 - schváleno
22.Předložen návrh na odměny za výsledky 2007 – schváleno.
23.Přednesena žádost na zajištění financí pro VT RD sjezd 27.4.-2.5.07 v Bosně – odpověď sekretariát. MŠMT ČR bohužel přes schválený platební kalendář neposlalo na ČSTV dosud dubnovou splátku. Sekretariát dořeší půjčku u sekce rychlost – komplikace v účetnictví a vyúčtování dotací.
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
24.Kratochvíl informoval o nominačních závodech pro RDJ 2007 ve sjezdu a ve slalomu.
25.Smlouvy pro trenéry SCM – dnes podepsány, zítra budou rozeslány všem vedoucím trenérům.
26. Kratochvíl požádal o co nejrychlejší dořešení termínové listiny hlavních závodů v roce 2008 – Kratochvíl, Pultera,Knebel + Crha.
Zástupce oddílů Čechy:
27.Bez připomínek
Zástupce oddílů Morava :
28.Bez připomínek
Kontrolní a revizní komise:
29.Bez připomínek
Sekretariát:
30.Sekretář informoval o dopise oddílu SK VS Č.Budějovice a žádosti o detailní informace o financování SCM J.Čechy. Oddílu bude odeslán přehled čerpání SCM za rok 2006 s oznámením, že kontrola čerpání je v kompetenci regionální rady SCM, případně republikové rady SCM.
31.Informace o nabídce na spolupráci D. Hrice. Výbor s nabídkou souhlasí za podmínek předložených v nabídce. Vypracování smlouvy bude řešeno na příští schůzi. Případné příjmy budou deponovány na zvláštním účtu, o jehož využití by rozhodoval Výbor. V případě materiálního plnění by finanční vyrovnání bylo řešeno individuálně pro každý případ.
32.Programy závodů Před MSJ a SP sjezd odeslány na všechny mezinárodní federace.
33.Informace o problémech s komunikací s oddílem SK VS Č.Budějovice - pořadatelem závodů na Lipně – výměna osob vedení oddílu.
34.Předložen návrh dohody mezi SVOČR a ČSK DV – bude dořešeno na příští schůzi.
35.Usnesení vlády k závodům ve Š. Mlýně – doručeno na svaz dne 20.4.2007
36.Informace o situaci s mikrobusem ČSK DV. Pojišťovna DAS předala případ právní kanceláři, která chce požádat o plnění z povinného ručení společně havarovaného automobilu - další postup bude koordinován s právníky.
37.Podána informace o financích za rok 2006 – výsledek roku – viz příloha zápisu.
38.Rozpočet ČSK DV na rok 2007 dle informací o dotacích od MŠMT ČR, ČOV a ČSTV – viz příloha zápisu.
39.Příští schůze Výboru – 23. 5. 2007 od 14 h v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově.
 
Zapsal: Eichler                                                                                         Schválil: Šamánek