Kanoe.cz

Zápisy výboru

Usnesení a zápis Konference ČSK DV ze dne 20.1.2007

Plné znění Usnesení Konference ČSK DV ze dne 20.1.2007 a podrobný zápis z této schůze. K dispozici jsou také materiály konference ke stažení.

Usnesení mimořádné konference ČSKDV

konané dne 20. ledna 2007 v Praze na Strahově

1.     Konference Českého svazu kanoistiky na divokých vodách bere na vědomí:
01.zprávy trenérů reprezentačních družstev za závodní sezónu 2006
     za RD slalom seniorů  - Mgr. Jiřího Pultery,
     za RD sjezd seniorů    - Mgr. Roberta Knebela,
     za RD juniorů – slalom a sjezd a SCM - RNDr. Jiřího Kratochvíla,
02.zprávu o činnosti komise rozhodčích za rok 2006
     přednesenou její předsedkyní Libuší Rolečkovou,
03.zprávu o činnosti závodní komise za rok 2006
     přednesenou jejím předsedou Ing.  Rudolfem Crhou,
04.Zprávu zástupce oddílů Ing. Bohuslava Šamánka
 
2.    Konference ČSKDV schvaluje:
01.zprávu o činnosti ČSKDV za rok 2006
     přednesenou předsedou ČSKDV Prof. Ing. Jaroslavem Pollertem, DrSc.,
02.zprávu o hospodaření ČSKDV za rok 2006, o přidělení a čerpání dotací, včetně    dalších příjmů a výdajů,  přednesenou sekretářem svazu Mgr. Ivo Eichlerem,
03.zprávu kontrolní komise ČSKDV
     přednesenou jejím předsedou RNDr. Ottou Jarolímkem, CSc.
04.statut kontrolní komise ČSKDV s následujícími třemi změnami:
článek 2, bod 1: Kontrolní komise se skládá z předsedy a dvou členů komise.
článek 3, bod 1: Kontrolní komise se schází dle potřeby, minimálně však jednou za čtvrt roku. Přípustnou formou jednání je i internetová diskuse. Z každého jednání je vyhotoven zápis.
článek 3, bod 2: škrtá se: při rovnosti hlasů rozhoduje předseda komise.
05.členy kontrolní komise ČSKDV: Šťastný Jan, Mgr. Lagnerová Jana
06.Směrnice o závodění pro rok 2007 včetně jejich příloh
07.Pravidla pro schvalování Směrnic o závodění dle následujícího znění:
a)  Závodní komise zveřejní na www.kanoe.cz návrh směrnic o závodění na příslušný rok a určí datum uzávěrky, do kdy je možné podávat připomínky ke znění směrnic (min. 1 měsíc).
b)   Po tomto termínu závodní komise připomínky do Směrnic zapracuje. V případě rozporného stanoviska vypracuje zdůvodnění, proč nebyla připomínka do směrnic akceptována. Takto upravené Směrnice včetně neakceptovaných připomínek a zdůvodnění závodní komise znovu zveřejní na www.kanoe.cz.
c)    Konference ČSKDV se bude zabývat při schvalování směrnic o závodění pouze jejich upraveným zněním, nebo neakceptovanými připomínkami. Jiné, než takto předložené směrnice a připomínky nebude konference ČSKDV projednávat.
 
 
3.    Konference ČSKDV  ukládá:
Výkonnému výboru ČSKDV:
01.   dopracovat Směrnici o hospodaření ČSKDV do konce června 2007,
02.   aktivně se podílet na novelizaci Stanov ČSK a následně připravit novelizaci Stanov ČSKDV tak, aby bylo dosaženou souladu obou těchto norem,
03.   novelizovat Organizační řád ČSKDV do konce června 2007,
 
Sekretariátu ČSKDV:
01.   Ve standardizované tabulce pro každoroční hodnocení hospodaření ČSKDV rozdělit kolonku příjmy dotace MŠMT a Sazka a rozdělit  kolonku společné výdaje a specifikovat její položky.
 
 
Dne 20. ledna 2007
Zapsala návrhová komise ve složení:
Libuše Rolečková, Mgr. Rudolf Rozsypal a Daniel Rubín
 
 
Zápis z Konference ČSKDV ze dne 20. 1. 2007 v Praze
 
  1. Zahájení konference v 10:10 hod. – vedení schůze RNDr. Jiří Kratochvíl
  2. minutou ticha byla uctěna památka M. Horákové, která zemřela v prosinci 2006
  3. Volba komise mandátové – Sadílková, Jílek, Divoký - souhlas
  4. Volba komise návrhové – Rubín, Rozsypal, Rolečková – souhlas
  5. Konference ČSK DV odsouhlasila obě komise.
  6. Zahájení konference dle programu pozvánky
a)     zpráva předsedy ČSK DV Prof. ing. Jaroslava Pollerta, DRSc.
b)     zpráva za RD slalom – Jiří Pultera
c)      zpráva za RD sjezd – Robert Knebel
d)     zpráva za RDJ slalom a sjezd a SCM – RNDr.Jiří Kratochvíl
e)     zpráva za komisi rozhodčích – Libuše Rolečková
        zpráva doplněna informací z Kongresu ICF 2007 – J.Pollert.
f)      zpráva za závodní komisi – ing.Rudolf Crha
g)     zpráva zástupců oddílů – Bohuslav Šamánek
h)     zpráva o hospodaření ČSKDV – Mgr. Ivo Eichler
i)      zpráva revizní komise – RNDr. Otta Jarolímek, CSc.

Zpráva mandátové komise – pozváno 148 delegátů, přítomno 65 = 43,91%, Konference tedy není usnášení schopná. Po přestávce bude probíhat diskuze mimo oficiální část Konference a po uplynutí požadované jedné hodiny bude svolána mimořádná Konference ke schválení základních dokumentů.

Přestávka schůze 12:15 – 12:35 hod. Diskuze probíhala mimo schůzi .
 
7)   Diskuse ke Směrnicím o závodění pro rok 2007:
j)        Ing. R. Crha komentoval zveřejněný návrh Směrnic o závodění a jediné zaslané připomínky od O.Jarolímka – TJ Turnov a B. Šamánka – KK Spoj Brno.
B. Šamánek vysvětli svůj postoj k návrhu ZK – pokuty za neodhlášené závodníky při ČP ve sjezdu – po delší diskuzi (diskutující: Šamánek, Marek, Jarolímek, Petr Kratochvíl, Jiří Kratochvíl, M. Toncar, Robert Knebel)
k)      O. Jarolímek vysvětlil svůj návrh na zrušení dvou sazeb startovného – odpověď R. Crha, Pokorný – startovné je maximální.
l)        Další návrh O. Jarolímka na zařazení závodů veteránů do klíče pro dělení dotací. Odpověď a vysvětlení o rozdělování dotací R. Crha.
m)    B. Šamánek přednesl návrh na způsob schvalování Směrnic o závodění.
 
Ve 13:15 začala  mimořádná Konference ČSKDV 2007.
n)      Hlasování o návrhu B. Šamánka na odstranění článku o omluvách před sjezdovými závody ČP ve Směrnicích o závodění pro rok 2007. Hlasováním bylo rozhodnuto (32 pro návrh ZK, 18 proti, 8 se zdrželo), že návrh ZK zůstane v nezměněné podobě.
o)     Hlasování o návrhu O. Jarolímka na zrušení dvou sazeb startovného (dospělí, mládež) – odpověď R. Crha, J. Kratochvíl; Pokorný – startovné je maximální.          
Hlasování: 46 pro zachování návrhu ZK, 4 proti, 8 se zdrželo.
p)     Hlasování o návrhu O. Jarolímka na zařazení závodů veteránů do klíče pro dělení dotací. Hlasování: 36 pro zachování návrhu ZK, 16 proti, 10 se zdrželo.
q)     B. Šamánek přednesl návrh na způsob schvalování Směrnic o závodění. Tento návrh byl schválen většinou přítomných a bude zařazen do Usnesení Konference. 
Hlasování: 57 pro, 0 proti, 5 se zdrželo.
r)        O. Jarolímek přednesl návrh na Statut revizní komise a její složení. J. Pollert přednesl protinávrh na lichý počet členů komise – (Konference 49 hlasy pro, 2 proti, zdrželi se 2, tento návrh odsouhlasila). Konference zvolila za členy RK J. Šťastného (38 pro, 0 proti, 16 se zdrželo) a J. Lagnerovou (52 pro, 2 proti, zdrželi se 4) a odsouhlasila Statut.
s)       M. Toncar požádal o uspořádání semináře rozhodčích v Českém Vrbném mimo termín závodů, nabízejí zdarma ubytování  – odpověď L. Rolečková – plán práce komise rozhodčích 2007 je jiný, ale L. Rolečková tento návrh přednese komisi a projedná ho.
t)         Jarolímek požádal o více podrobností v přehledu čerpání financí ČSKDV (rozdělit kolonku příjmy dotace MŠMT a Sazka a rozdělit kolonku společné výdaje a specifikovat její položky a požádal o zařazení tohoto požadavku do Usnesení.
u)       J. Kulhánek – vznesen dotaz, zda Svaz zvažuje možnost výroby počítačového programu na zpracování výsledků ze závodů ve vodním slalomu pro oddíly ČSK DV – vysvětlení problematiky R. Crha, L. Rolečková (otázka správného programu ve formátu, který by byl vhodný pro většinu oddílů a otázka financování vývoje tohoto programu).
v)       Šamánek vzhledem ke slabé účasti klubů a oddílů na několika posledních konferencích přednesl návrh na úpravu klíče delegace pro Konferenci ČSK DV –. Diskuse: J. Šťastný souhlasí se schválením zde na konferenci, O. Jarolímek - k tomuto kroku je třeba změnit Stanovy ČSK DV, J. Kratochvíl – podnět na změnu stanov by měl přijít na VV ČSKDV.
w)      V. Divoký – návrh na vyplácení dotací oddílům při Konferenci ČSK DV.
x)       L. Rolečková přednesla návrh Usnesení Konference CSK DV 2006, který byl schválen.
 
 
Zapsali: Libuše Rolečková, Ivo Eichler
 
Zde jsou k dispozici ke stažení tyto materiály z Konference ČSK DV 2007:

- Usnesení Konference ČSK DV 2007
- Zápis Konference ČSK DV 2007
- Osnova zprávy předsedy ČSK DV
- Zpráva trenéra RD slalom
- Zpráva trenéra RD sjezd
- Zpráva trenéra RD juniorů slalom a sjezd
- Zpráva Závodní komise ČSK DV
- Zpráva komise rozhodčích ČSK DV
- Přehled čerpání ČSK DV 2006
- Zpráva Kontrolní komise ČSK DV

Momenty sportu

Momenty sportu