Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 07/06 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 15.11.2006

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 15.11.2006 v Praze.

Zápis 07/2006

ze schůze VV ČSKDV konané dne 15.11. 2006

Přítomni:        Pollert J., Šamánek B., Rolečková L., Pultera J., Crha R., Kratochvíl J., Jarolímek O., Pišvejc J., Eichler I.
Omluveni:      Knebel, Roleček
Kontrola zápisu 06/2006:
-          řešení cestovného – návrh předložen na minulé schůzi L.Rolečkem – Výbor schválil směrnici po úpravách  - viz příloha.
-          Žádost na MŽP k pořádání závodů ve Š.Mlýně 2007 byla odeslána. Z.K.zvolila termín těchto závodů po dohodě s trenéry RD slalom a RD sjezd,kdy bude zajištěna účast většiny členů obou RD.
-          Žádost na Lipno – bude odeslána co nejdříve po upřesnění programu závodů s pořadatelem – ZK + sekretariát. Bude vyřešeno po uzavření termínové listiny 06 – nejlépe do konce roku 2006.
-          Smlouvy na dotace pro oddíly převážně rozeslány.Pozdrženo několik oddílů z důvodů vyrovnání vyúčtování pořádání závodů – dořeší ZK a sekretariát
-          Úprava Stanov občanských sdružení z důvodů změny zákona – trvá.Zákon vstoupil v platnost v červenci 06 a lhůta je 3 roky.
-          Schůze Závodní komise – informace R.Crha.Termínová listina hlavních závodů připravena a čeká se na doplnění od pořadatelů závodů veřejných. Komplikace s pořádáním MČR žáků ve sj. R.Crha informoval o nabídce SK Hubertus na možnost uspořádat závod nad sprintérským závodem SP 2007 (Březová-Pošt. Dvůr) – zatím bez odezvy.
-          Směrnice o závodění v roce 2007 byly zveřejněny na internetu k připomínkování – zatím žádné návrhy nedorazily. ZK dala do směrnic  předpis pro pořadatele o povinnosti zasílat výsledky v elektronické podobě počtářům a na sekretariát  svazu. Po schválení počtářem budou výsledky zveřejněny.Sekretariát dojedná se S.Ježkem možnost umístění výsledků do samostatné kolonky na webu. Výsledky na www.results.cz  budou kontrolovány počtářem. R.Crha bude informovat o podrobnostech na Konferenci ČSK DV. Před MSJ a závod OH nadějí  v Roudnici se uskuteční ve 3 dnech pá,so,ne.ZK dojedná s Pelhřimovem.
-          Kanoista roku 2006 – informace J.Kratochvíl – pozvánky rozdány, program večera připraven. Vznesen dotaz od pořadatele akce na úhradu ze strany svazu.Sekretář informoval Výbor o historii plateb a požádal o vyjasnění společně s pořadatelem akce.
-          Umístění odkazu www.results.cz  na www.kanoe.cz   - S.Ježek požádal o specifikaci umístění odkazu – L.Rolečková .
-          Informace o ukončení platnosti starých (bílých) průkazů je na internetu.
Předseda:
1.      J.Pollert zahájil jednání o návrhu revizní komise na Statut. Vyslovil připomínky k návrhu (počet členů, rozsah případných kontrol atd.). K návrhu byly vzneseny i další připomínky od členů Výboru – odpověď O.Jarolímek. Výbor doporučuje návrh statutu upravit v článku o počtu členů komise na lichý, dále o povinnosti informovat kontrolovaný subjekt, povinnosti RK předkládat Výboru informace o své činnosti a vyjádřil nesouhlas s článkem k rozsahu kontrolní činnosti (všechny smlouvy a Směrnice). O.Jarolímek zapracuje připomínky Výboru, předloží konečnou verzi na příští schůzi. Výbor může pro konferenci předložit oponentní návrh některých článků Statutu a Konference bude rozhodovat o konečném znění.
2.      Návrh rozpočtu pro konferenci: bude zveřejněn s informací, že pokud dojde k naplnění příjmové stránky rozpočtu bude rozpočet platit v tomto znění. Priorita – naplnění „mandatorních výdajů“.
3.      Předseda informoval o návrzích nových Pravidel ICF. Jedná se především o zavedení nových kategorií C1ženy, C2ženy a C2mix. Pravděpodobná platnost od 1.1.2008 – rozhodující však bude vyjádření Kongresu ICF v lednu 2007. Výbor rozhodl,že veškeré změny v pravidlech ČSK DV budou v ČR zavedeny až od roku 2008.
4.      Předložen návrh smlouvy s pořadatelem SP 2006 v Praze Tróji. Upravenou smlouvu,ke které se ještě vyjádří J.Pultera za RD slalom a L.Roleček je možné schválit.
5.      Odměny členům Výboru a případným dalším oceněným budou schváleny na příští schůzi.
Místopředseda:
Omluven – pracovní zaneprázdnění
Závodní komise:
6.      R.Crha informoval o postupu oddílu KK Roudnice,která odmítla pořádat závody NKZ a proto byla dráha nabídnuta jinému pořadateli – v jednání.
7.      R.Crha požádal o vyřazení nákladů na nákup váhy s příslušenství z nákladů na soutěže 2006. Výbor souhlasí – náklady budou přeúčtovány do rezervy a společných výdajů sekce – sekretariát, popř. budou uplatněny úspory Z.K.
8.      Podána informace o čerpání ZK za rok 2006.
Komise rozhodčích:
9.      L.Rolečková informovala o vyúčtování nákladů na rozhodčí při závodech 2006. Dokončují se dopisy s posledními oddíly.
10. Prostředky,které zbývají v kolonce komise rozhodčích využije komise na úhradu ocenění pro nejlepší rozhodčí
11. Na žádost komise rozhodčích Výbor odsouhlasil navýšení úhrady pro rozhodčí o 50,-Kč/den. ZK připraví dle tohoto navýšení rozpočet na jednotlivé závody. V případě nepříznivého vývoje příjmových položek rozpočtu ČSK DV bude tato částka regulována.
12. L.Rolečková informovala o nákupu notebooku z prostředků sponzora pro svou práci.
13. Podána informace o jednání komise sjezdu ICF v USA. SP 2007 a 2008 bude v K.Varech.2009 se SP uskuteční mimo Evropu (Tasmánie).V letech 2010-2012 by se mohl uskutečnit SP pod záštitou silného sponzora (Mattoni) v ČR- Lipno,Š.Mlýn,K.Vary. v ČR. Výbor ČSK DV tento návrh podporuje pod podmínkou,že nebudou tratě blokovány pro slalomáře.
14. L.Rolečková informovala o doplnění kontaktů na www.kanoe.cz o fotografie jednotlivých členů Výboru.
Trenér RD - slalom:
15. J.Pultera předložil návrh nominačních kritérií pro rok 2008 – souhlas
16. Smlouva svaz-závodník. Konzultován návrh smlouvy se všemi zainteresovanými – bez připomínek
17. Vybrán trenér družstva RD B a U23 – Milan Bílý
18. Na funkci fyzioterapeuta se přihlásilo 5 zájemců. Vybrán pan Tomáš Dvořák z rehabilitačního centra Monada.
19. Informace o ukončení činnosti dvojice Pospíšil-Pollert z důvodů utlumení činnosti J.Pollerta.Novým partnerem J.Pospíšila je David Mrůzek.
Trenér RD – sjezd omluven – VT v zahraničí
 
Trenér RD – junioři :
20. Kratochvíl předložil návrh složení RDJ 2007 a plán akcí – souhlas
21. Předložen návrh složení jednotlivých SCM, odsouhlasených republikovou radou SCM. V současné době je 8 SCM. Problém s personálním naplněním SCM v Č.Budějovicích. Nyní probíhají jednotlivé rady v oblastech SCM ,které odsouhlasí vedoucí trenéry v regionu. – Informace na příští schůzi. Po potvrzení ve funkci by měl každý trenér obdržet pověřovací dopis od ČSK DV – sekretariát.
 
Zástupce oddílů Čechy – bez připomínek 

Zástupce oddílů Morava – bez připomínek
 
Kontrolní a revizní komise :
22. Materiály RK budou znovu rozeslány všem členům Výboru a projednány na příští schůzi.
23. O.Jarolímek požádal Výbor o předložení návrhu rozpočtu na rok 2007 již na Konferenci. V lednovém termínu může však být předložen jen návrh,neboť konečná verze může být zveřejněna až po obdržení informací od MŠMT a to bývá až v průběhu měsíce dubna.
Sekretariát:
24. Místo pro Konferenci ČSK DV 2007 -  20.1.2007 potvrzen pronájem auly v budově ČSTV.
25. Sekretář informoval o přídělu financí – Sazka zatím 60% - dále se jedná.
26. Podána informace o nákupu mikrobusu – čeká se na dodání – akce musí být na investičním oddělení zrealizována finančně do konce měsíce listopadu.
27. Příští schůze Výboru – 13.12. 2006 od 14.00 h v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově.
 
Zapsal: Eichler                                                                                     Schválil: Šamánek

Momenty sportu

Momenty sportu