Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 06/06 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 11.10.2006

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 11.10.2006 v Praze.

Zápis 06/2006

ze schůze VV ČSKDV konané dne 11.10. 2006

Přítomni:        Pollert J., Šamánek B., Rolečková L., Roleček L., Pultera J., Crha R., Knebel R., Jarolímek O., Pišvejc J., Eichler I.
Omluveni:      Kratochvíl
Kontrola zápisu 05/2006:
-          řešení cestovného – L.Roleček – úkol pro všechny členy Výboru (zatím jediná reakce od R.Crhy) – bude řešeno na příští schůzi
-          smlouva Š.Hilgertové se svazem – závodnice do dnešního dne smlouvu nepodepsala, nicméně všechny požadované podmínky splnila. J.Pultera připraví do konce listopadu návrh smlouvy na příští sezonu a projedná se všemi členy RD,tak aby se do nominace mohl připravit konečný návrh smlouvy.
MS 2006 Prahakomentář J.Pollert
Předseda zhodnotil průběh MS v Praze. Velmi divácky úspěšná akce. Špatná práce předsedy slalomové komise ICF – J.M.Prono a vrchního rozhodčího A.Behse. Slovní hodnocení pro ICF do Magazínu ICF odevzdáno,nyní jsme  byli požádáni o prodloužení textové části materiálu – sekretariát. Předseda pochválil J.Rohana za jeho nasazení při organizaci závodu. L.Rolečková přednesla kladné hodnocení organizace závodu ze strany rozhodčích z celého světa. Předseda informoval Výbor o nákladech spojených s pořádáním MS:
-          dopingová kontrola testy vzorků – 142.860,-Kč
-          medaile pro MS – 40.605,46 Kč
-          návštěva komisařů ICF před MS a při MS (ubytování, strava) – 28.581,-
-          CELKEM – 212.046,46 Kč
Tyto náklady budou hrazeny z rezervy rozpočtu ČSKDV pro rok 2006.
Výbor vyslovil poděkování organizačnímu Výboru MS v čele s J.Rohanem.
Odměna pro L.Rolečkovou a J.Rohana za organizaci obou MS 2006 bude řešena  z rezervy rozpočtu po vyjasnění stavu financí ČSKDV 2006.
 
Předseda:
1.      Předseda informoval o plánované výstavbě malé vodní elektrárny v místě USD v Roudnice nad Labem. Povodí Labe plánuje vystavět vedle elektrárny novou slalomovou dráhu (náhrada) . Dalším jednáním s úřady je pověřeno KK Roudnice n.L. Výstavba by měla začít koncem roku 2008 – neměla by ohrozit organizaci závodu MSJ 2008 a dle plánu by měla trvat cca 2 roky. Kromě závodů MSJ 2008 a před MSJ 2007 však svaz  počítá i s dalšími významnými národními i mezinárodními závody na této dráze v dalším období a tak případné přerušení provozu na několik let značně omezí aktivity KK Roudnice i svazu.
Místopředseda:
2.      Roleček znovu požádal všechny členy Výboru o návrhy ke směrnici o cestovném atd.
Závodní komise:
3.      R.Crha informoval o schůzi Závodní komise,která se uskuteční ve dnech 20.-21.10.2006 ve V.Mýtě. Náhradou za J.Prskavce byl USK nominován M.Říha. Za sjezdovou komisi byl nominován J.Šťastný (zamítnuto předsedou ZK)a tak sjezdovou komisi bude zastupovat R.Knebel.
4.      R.Crha požádal Výbor o navýšení prostředků na závody pro rok 2007 z 1,6 na 1,7 milionu Kč. Výbor požádal předsedu ZK o přípravu dvou variant rozpočtů na závody s tím, že Výbor rozhodne,dle finančních možností v roce 2007 o variantě.
5.      V roce 2007 by dotaci na závody měly obdržet pořadatelé těchto závodů: SP.K.Vary, SP Trója, Před MSJ Roudnice.
 
Komise rozhodčích:
6.      L.Rolečková informovala o průběhu závodů MČR na Lipně. Zlepšení organizátorů.
7.      Přednesen návrh na zavedení standardu pro vyhlášení MČR – důstojné místo, ceny atd.
8.      Pochválila pořadatele MČR na Lipně ve sjezdu za řešení problémů s turisty.
9.      Pochvala pořadatele MČR žáků a dorostu v Žimrovicích
10. Při závodech v Roudnici se konala schůzka s pořadatelem k organizaci závodu před MSJ a MSJ v Roudnici n.L.: J.Kratochvílem, L.Rolečkem
11. Podána informace o odstoupení R.Crhy z komise rozhodčích na vlastní žádost.
12. L.Rolečková požádala o úpravu webu kanoe.cz a umístění odkazu na portál RVP a results. – sekretariát požádá S.Ježka.
13. Přednesena žádost na zvýšení částky na výplaty rozhodčích pro příští rok. Bude řešeno při tvorbě rozpočtu na rok 2007.
14. L.Rolečková požádala o zveřejnění výzvy o ukončení platnosti „bílých“ průkazek ČSK ke konci roku 2006 – sekretariát.
Trenér RD - slalom:
15. J.Pultera předložil návrh TR RD slalom na termíny hlavních závodů 2007. Výbor projednal návrh na závody ve Š.Mlýně. Konečný termín tohoto závodu bude zveřejněn až po projednání s KRNAP.
16. Výboru byl předložen návrh odměn za výsledky RD slalom v roce 2006 dle kritérií - souhlas
17. Pultera informoval o přípravách smlouvy s ČEZ o možnostech sponzoringu.Příspěvek bude rozdělen mezi RD a pořadatele SP v Praze. Souhlas s dalším jednáním.
18. V jednání je také spolupráce agentury Prague Sport marketing (partner MS 2006 ve slalomu) na zastupování RD slalom. Agentura žádá pověření pro zastupování.Souhlas. Návrh D. Hrice bude projednán znovu na příští schůzi výboru.
19. Pultera informoval Výbor o odchodu J.Prskavce do Kanady – bude vypsáno výběrové řízení na trenéra RD 23 – rozhodující slovo k výběru bude mít TR RD slalom.
Trenér RD – sjezd:
20. R.Knebel informoval o akci „Kanoista roku“, který se uskuteční 2.12.2006 v Olomouci. V nejbližších dnech obdrží členové Výboru hlasovací lístky a pozvánky.
21. Výbor byl informován o složení TR RD sjezd, která zastupuje zájmy RD sjezd směrem k Výboru  a kanoistické veřejnosti. Současní členové TR jsou: R.Knebel, M.Smolka, B.Šamánek, J.Šťastný, M.Mrůzková, T.Kutý, M.Šťastný, L.Rolečková.
Trenér RD – junioři  - omluven – v zahraničí – předán materiál s hodnocením RDJ 2006.
 
Zástupce oddílů Čechy  - bez připomínek

 
 
Zástupce oddílů Morava:
22. Šamánek požádal Závodní komisi o změnu organizace závodů žáků – nespojování závodů ve sjezdu a ve slalomu – R.Crha podpořil tento návrh, který bude projednávat ZK.
Kontrolní a revizní komise :
23. Materiály RK budou znovu rozeslány všem členům Výboru a projednány na příští schůzi.
24. O.Jarolímek požádal Výbor o předložení návrhu rozpočtu na rok 2007 již na Konferenci. V lednovém termínu může však být předložen jen návrh,neboť konečná verze může být zveřejněna až po obdržení informací od MŠMT a to bývá až v průběhu měsíce dubna.
Sekretariát:
25. Termín Konference ČSK DV 2007 -  20.1.2007 Sekretariát zajistí prostory.
26. Sekretář informoval o financích. Státní prostředky jsou vypláceny svazu dle harmonogramu. Peníze ze Sazky zatím ve výši 59%. O dalším postupu se teprve jedná.
27. Podána informace o investicích. Svaz podpořil žádost oddílu KK Opava na výstavbu nové loděnice. Výbor souhlasí a podporuje také žádost USK Praha na rekonstrukci a dostavbu tribun pro diváky dle USD. Na internetu bude zveřejněna výzva oddílům s upozorněním na dodržování termínů k podání žádostí o zařazení do investičních programů – sekretariát.
28. Výbor byl informován o závodech v Holandsku a problémech s přihláškou,neboť pořadatel omezil právo startu na 3-4 lodě v kategorii.
29.  Evropský pohár klubů – pořadatel je Polsko – Drzewica – z důvodů pozdního termínu se z ČSK žádný oddíl nezúčastní.
30. Ve výdajích ČSK DV se v roce 2006 objeví kromě mimořádné dotace MŠMT ČR pro MS ve slalomu,také příspěvek od ICF na tzv. Development program. Částka ve výši 14.000,-EUR byla vyúčtována ICF. ICF by měla doplatit cca 175,-EUR. Svazu nevznikly žádné výdaje kromě osobního bezplatného nasazení členů svazu a výboru.
31. Sekretář informoval o dotazu ze strany ICF ke sportování tělesně postižených v kanoistice. Po dohodě se sekcí rychlost a svazem ZTP sekretariát na ICF odeslal zamítavé stanovisko.
32. Výbor byl informován o změně zákona č.83/1990 Sb.,který znamená do poloviny roku 2009 povinně provést úpravu Stanov všech občanských sdružení – doplnit do názvu organizace text „občanské sdružení“ nebo zkratku o.s. Dle informací od právního oddělení ČSTV,které jedná s Ministerstvem vnitra o možnosti řešení této úpravy u všech svazů ČSTV. ČSK DV bude čekat na rady od ČSTV k dalšímu postupu.
33. Podána informace o realizaci nákup mikrobusu částečně krytý z prostředků investic od MŠMT. Realizace nákupu do konce roku 2006. Zároveň bude jeden ze dvou současných mikrobusů prodán (červený) a ze získaných prostředků doplacen nákup nového auta. Stříbrný mikrobus bude zatím sloužit pro RDJ. RD sjezd bude dopravu realizovat nájmy vozidel. RD slalom bude využívat společně s RDJ nový mikrobus a zapůjčený mikrobus Mercedes od ČOV (po dohodě se sekcí rychlost) až do OH Peking..
34.  Dotace pro oddíly(630.000,-) bude rozpočítána dle získaných bodů od R.Crhy.
35.  Do příští schůze  připraví přehled čerpání prostředků spol.výdajů a rezervy.
36.  Sekretariát rozešle členům Výboru dopis od D.Hrice.
37. Příští schůze Výboru – 15.11. 2006 od 14.00 h v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově.
 
Zapsal: Eichler                                                                                     Schválil: Šamánek