Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 04/06 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 15.5.2006

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 15.5.2006 v Praze.

Zápis 04/2006

ze schůze VV ČSKDV konané dne 15. 5. 2006

Přítomni:             Pollert J., Šamánek, Rolečková, Roleček, Knebel, Kratochvíl, Crha, Pultera, Jarolímek, Eichler
Omluven:            Pišvejc,
 
Kontrola zápisu 03/2006:
Vyjádření KRNAP k závodům na Labi v příštích letech – dnes jsme obdrželi dopis s informací o jednání na Krajském úřadu v H-Králové – jedná se za ČSK zúčastní – Pollert, Kratochvíl, Crha (náhradník Roleček). Před jednáním by měla proběhnout schůzka se zástupci SVOČR – sekretariát dojedná s Hájkem.
Informace o jednání ze dne 3.5.06 na Šumavě – jedná se pouze o tok Horní Vltavy,kde v současné době žádné akce ČSKDV neprobíhají a jedná se pouze o turistiku.
Opraveny části zápisu 3/06 – sekretariát rozešle opravený zápis členům Výboru a zveřejní na internetu.
Mikrobusy ČSK DV – Investice na nákup odsouhlasena ve výši 500 tis.KČ. Stále čekáme na informaci o možném navýšení této částky,která by uhradila nákup celého jednoho auta. Současná auta velmi poruchová a tím i velmi nákladná (servis + nájem náhradních vozidel). MŠMT odsouhlasilo prodej mikrobusu z invest.prostředků. Na případný nákup nového auta je v každém případě nutné vypsat výběrové řízení.
Crha informoval Výbor o výrazném snížení počtu odebraných známek u oddílů SKP H.Králové a TJ Turnov. Jarolímek se k této informaci vyjádřil a vysvětli důvody (finanční příspěvek). Podrobnosti - R.Crha. Na internetovém portále je evidováno cca 3100 členů. Odebraných zámek je 1900ks. Problém využívání starších známek shodné barvy - návrh na znehodnocování starších známek razítkem – dořeší R.Crha.
Informace MS 2006
MS sjezd – Knebel,Rolečková – přihlášeno 26 zemí a cca 230 závodníků. Ve všech kategoriích (i v hlídkách)by mělo být platné MS. Dotaz na doručení medailí a talířů pro nejlepší státy – sekretariát s ICF. O příjezdu A.Woodse jako dalšího člena Jury informovala L.Rolečková.
MS slalom – Pollert – podařilo se dořešit pronájem pozemku vedle stávající loděnice. Dnes by mělo proběhnout předání stavby. Tribuna by měla mít kapacitu cca 2000 diváků. TV přenos je připraven. Problém je akreditační poplatek pro účastníky MS – bude řešeno při jednání se zástupci ICF v Praze příští týden. Development program – z původní částky cca 60.000,-EUR(MS Sydney) byl Praze přiznán pouze příspěvek 14.000,-EUR a proto byly určeny pouze nejnutnější náklady pro zabezpečení tohoto programu a žádné lodě nebudou pro účastníky zajišťovány. ICF byla upozorněna,že pořadatel nebude pro účastníky zajišťovat víza.
Váha pro MS je objednána – dořeší sekretariát a Roleček.
Cena medailí a talířů pro MS. Medaile – 1050,-EUR a 750,-EUR (pro MS sjezd) talíře pro nejlepší národy.
 
Předseda:
1.       Pollert  požádal trenéry RD o vyjmenování vedoucích výprav při hlavních závodech v roce 2006 – MS – J.Pultera, ME 2006 – Eichler, ME U23+MEJ Nottingham – J.Kratochvíl, MS Karlovy Vary – R.Knebel, MSJ – Bosna – J.Kratochvíl.
2.       Rozpočet ČSK DV – předložen návrh rozpočtu ČSK DV:
Dotace Sazka není pro letošní rok  ještě schválená v konečné výši (Valná hromada Sazky by měla proběhnou 24.5.2006). V návrhu je tedy uvedena částka dle skutečných příjmů roku 2005.
V případě nenaplnění rozpočtu v příjmové části budou nejdříve čerpány prostředky z rezervy rozpočtu a dále budou v % kráceny výdajové položky  příspěvků oddílům ČSKDV a dotace reprezentačním družstvům. V případě navýšení rozpočtu v oblasti příjmů bude dodržena rezerva a poté budou navýšeny stejným poměrem oddíly a RD.
Výbor schválil rozpočet ČSKDV dle níže uvedeného schématu:
 
       
Návrh rozpočtu ČSK DV pro rok 2006
Příjmy:
Zdroj
Částka v Kč
1.
Zůstatek 2005
378 972,-
2.
Sazka (dle roku 2005)
815 190,-
3.
Talentovaná mládež – MŠMT ČR
1 322 050,-
4.
Reprezentace – MŠMT ČR
8 777 300,-
 
CELKEM
11 293 512,-
Výdaje
Účel
Částka v Kč
1.
Závody 2006
1 600 000,-
2.
Společné výdaje
1 700 000,-
3.
Rezerva
300 000,-
4.
Oddíly – dotace
630 000,-
5.
MS slalom/sjezd 2006
200 000,-
6.
Půjčka ČSTV
700 000,-
7.
Daně 2005 (DPH/příjem)
171 381,-
 
CELKEM
5 301 381,-
 
ROZDÍL
5 992 131,-
 
Účelové dotace 2006
 
1.
ČOV
2 619 000,-
2.
SCM
3 527 500,-
 
3.       D.Knebel a aktivity firmy Inspiration budou řešeny fakturací v roce 2006 z prostředků RD
4.       Nabídka D.Hrice na spolupráci se svazem   jako manažer. Očekáváme konkrétní nabídku spolupráce.
5.       Náhrady za „tužkové“ a cestovné – L.Roleček předložil návrh směrnice na cestovné ČSK DV. Členové Výboru si připraví své návrhy a připomínky k návrhu a Výbor se k návrhu směrnice vrátí na příští schůzi. L.Roleček a členové Výboru připraví pro projednání na příští schůzi také své návrhy na „tužkové“.
 
Místopředseda:
6.       Roleček  informoval o nákupu váhy pro MS – objednáno. Sekretariát prověří možnost výroby „vaničky“  jako nástavec na váhu od výrobce. K váze byl objednán stolek. Nutno dokoupit také 10 kg závaží pro kontrolu. – sekretariát.
7.       Poděkoval pořadatelům ČP Trója za kvalitní uspořádání závodu.
8.       Informace o škodách na majetku ddílu ve V.Mýtě – odesláno na oblastní sdružení ČSTV se žádostí o pomoc.
Závodní komise:
9.       Crha zhodnotil závody, které se uskutečnily k dnešnímu dni. ČP Kamenice – dle informací vše v pořádku. Š,Mlýn – velmi dobré uspořádání vzhledem k pozdnímu rozhodnutí o pořadatelství UP Olomouc. ČP Trnávka – lepší než v loňském roce – výhrady k technické kvalitě ozvučení a ke komentátorovi. ČP Trója – pouze výhrada k pořadateli,kdy po dojetí finále „A“, prakticky závod skončil včetně ukončení komentování. V ČP 2006 je mnoho omluvených závodníků – příčinou bylo ve Š.Mlýně horší počasí a na dalších ČP upřednostňování kategorií pro nominace závodníků.
10.    Výbor poděkoval pořadateli z oddílu UP Olomouc za velmi dobře uspořádané závody ve Š.Mlýně. Kratochvíl okomentoval přípravu na organizaci celého závodu. Šamánek připomenul návrh na uspořádání výběrového řízení na pořádání závodů ČP pro příští rok. Jarolímek vyslovil výhrady k nebezpečným větvím na trati sjezdu ve Š.Mlýně – vysvětlení R.Knebel – problém s ochranáři a povolením k odstraňování živých stromů a jejich větví z tratě.
11.    Crha informoval také o závodech na Č.Pile – odstoupení tradičního pořadatele z Blovic. Nový pořadatel z oddílu v Plzni zvládl organizaci velmi dobře a vše proběhlo v pořádku.
12.    Knebel vyzdvihl zlepšení práce pořadatelů závodů a zlepšení kvality vyhlášení výsledků.
13.    Crha přenesl dotaz ke kolizi přádání závodů na Č.Pile – ČP žáků a nominace RD sjezd – vysvětlení Knebel. Výbor navrhl zkrátit závod žáků a veteránů oproti nominačním závodům pro RD sjezd – 2 cíle. Závodníci jedoucí nominaci pojedou zvlášť a po nich bude následovat veřejný závod včetně ČP žáků. Výbor odsouhlasil tuto výjimku v pořadí kategorii oproti pravidlům ČSK DV. Knebel zveřejní vysvětlení na internetu.
Komise rozhodčích:
14.    Rolečková také pochválila pořadatele ČP ve Š.Mlýně,Trnávce a Tróji a ve sjezdu na Č.Pile.
Trenér RD - slalom:
15.    Pultera informoval o ukončené nominaci do RD pro rok 2006 a předložil Výboru návrh nominace RD slalom „A“, RD slalom „B“ a RD do 23 let – Výbor souhlasí. Nominace je platná do skončení nominace v roce 2007.
16.    RD slalom se nyní zúčastní závodů SP (Atény,Augsburg, Seu d Urgell).
17.    Pultera předložil návrh odměn za výsledky RD v roce 2006  schváleno. Sekretariát rozešle návrh odměn doplněný o trenéry členům Výboru.
Trenér RD - sjezd:
18.    Nominace do RD sjezd bude ukončena příští týden. Výbor se k nominaci vyjádří písemnou formou.Kdo se nevyjádří – souhlasí s navrženou nominací.
Trenér RD – junioři – omluven – zranění
19.    Kratochvíl informoval Výbor o schválení nominace RDJ. – bude provedeno e-mailem po posledním závodě.
20.    Podána informace o NKZ v Opavě.
21.    Informace o republikové radě SCM,kde byla schválena nominace do SCM a finance pro rok 2006.
22.    Akademické MS proběhne 5.-10.9.2006 v Krakově – spolupráce svazu se svazem akademického srtu na účasti na této akci – zapůjčení mikrobusů.
Zástupce oddílů Čechy omluven – pracovní zaneprázdnění
        nepřítomen -
Zástupce oddílů Morava:
23.    Šamánek  - bez připomínek
                                                           
Kontrolní a revizní komise:
24.    Předseda ČSK DV požádal předsdu revizní komise aby z důvodů pozdního zahájení schůze odložil projednání statutu rev.komise a připomínek ke Konferenci n příští schůzi.
Sekretariát:
25.    Informace o dotacích. Svaz neobdržel schválenou dubnovou splátku dotace reprezentace a tak v nejbližších dnech by měly být svazu doplaceny dotace za dube a květen. Problémy se splácením závazků.
26.    Přednesena žádost L.Novosada na zařazení Krumlovského maratónu do kalendáře ICF na rok 2007 – nutno projednat se sekcí rychlost a zaslat na předsedu komise maratónu.
27.    Úhrady odměn Výboru byly odloženy z důvodů finančních problémů svazu
28.    Na  FTVS odeslána přihláška trenéra Sajdla a jednoho trenéra sekce rychlost – málo zájemců – budeme čekat na vyjádření ze strany FTVS,zda se otevře školení.
29.    Návštěva ICF – Goetschy,Prono  příští týden – bude řešeno po schůzi Výboru.
30.    Schůze komise sportovců při MS slalom – vyřeší  sekretariát společně s pořadatelem MS.
31.    Medaile pro MS sjezd K.Vary  1050,-EUR. Talíře pro nejlepší národy  cca 700,-EUR. Podobná částka ude pro MS ve slalomu v Praze.
32.    Přednesena nabídka ČSTV na uspořádání školení trenérů – obecná část na VOŠ ČSTV za srovnatelných podmínek uspořádání jako na FTVS UK.
33.    Příští schůze Výboru – 22. 6. 2006 od 14.00 h v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově.
 
Zapsal: Eichler                                                                                                                                                                     Schválil: Šamánek