Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 03/06 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 20.4.2006

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 20.4.2006 v Praze.
Zápis 03/2006 ze schůze VV ČSKDV konané dne 20. 4. 2006
Přítomni: Pollert J., Šamánek, Rolečková, Roleček, Knebel, Crha, Pultera, Jarolímek, Eichler
Omluven: Pišvejc,Kratochvíl,

Kontrola zápisu 02/2006:
Vyjádření KRNAP k závodům na Labi v příštích letech. Sekretariát si vyžádá vyjádření od Povodí Labe k současnému stavu projednávání manipulačního řádu a odešle odvolání k dopisu KRNAP. Svaz se pokusí vyvolat další kolo jednání se všemi zainteresovanými složkami k vyřešení stávající situace.
Informace o projednávání situace na řece Vltavě – Lipno v jednání, sekretář se zúčastní avizované prezentace 3.5.06
Smlouvy s OSA a Intergram zveřejněny dle možností. Část smluv je neveřejná.
Informace MS 2006
MS sjezd – Knebel,Rolečková –ICF donominovala dalšího člena Jury A.Woodse – L.Rolečková odešle dotaz na ICF, proč byla původní nominace členů Jury rozšířena. Rolečková odeslala informace na ICF k Media servisu,foto a results. Do dnešního dne málo přihlášených států (uzávěrka 25.4.06) Pollert informoval o situaci s Development programem od ICF pro MS ve sjezdu a ve slalomu. Nutno připravit slavnostní zahájení a odeslat na ICF. Problém s návštěvou A.Goetschyho v K.Varech (Lepík pracovně zaneprázdněn).
MS slalom – Pollert – Media report odeslán na ICF. Slavnostní zahájení se připravuje a návrh bude odeslán na ICF. Informace o plánované návštěvě J.M.Prono a A.Goetschyho do Prahy a K.Varů. Voda se při povodních do loděnice USK nedostala, pouze zaplavila kanál a zpozdí dostavbu loděnice o cca 14 dnů (kolaudace v ½ května), nyní probíhá oprava příjezdové komunikace a druhého břehu kanálu. Probíhá kontrola komunikačního kabelu zaplaveného povodní. Zahájení MS proběhne u Křižíkovy fontány, zakončení u loděnice. Všichni členové Výboru obdrží volnou vstupenku na MS. Ze závodů ČP v Tróji bude ČT přenášet cca 70 min přenos jako generálku TV přenosu z MS.
Dopingové kontroly z MS ve sjezdu a ve slalomu – Výbor doporučuje z obou MS maximálně 5 odběrů – sekretariát osloví ADV a dohodne podmínky spolupráce při MS.
Pro obě MS je třeba pořídit měřící zařízení na vážení vest (klec) výrobu zajistí Roleček a také je třeba zakoupit váhu na vážení lodí. Zatím 2 nabídky (SOEHNLE a KPZ Wagen). Zjistit nabídku od firmy Moetler (sekretariát) a domluvit nákup. Cena cca 40.000,-Kč – zajistí sekretariát a Rolečková.
Sekretariát zjistí z ICF cenu medailí a talířů pro MS.

Předseda:
1. Pollert požádal R.Knebela o informace o organizaci závodů ČP ve Š.Mlýně. Knebel požádal Výbor o souhlas s tím,že pořadatelem závodů ve slalomu i ve sjezdu je UP Olomouc,ředitel závodů je J.Kratochvíl. Výbor souhlasí. Problém s neschválením závodů v kategorii raftů. Na konečné řešení se čeká do pondělí na vyjádření správy KRNAP. Varoval před problémy s parkováním podél tratí (množství sněhu). Předběžná informace pro oddíly je na internetu dnes s tím, že konečná včetně upraveného programu bude zveřejněna v úterý.
2. ČP Trója – po zaplavení kanálu povodní nyní je vodní hladina stále zvýšena a je možné,že i při ČP bude nutno zkrátit trať.
3. Odměny členům Výboru. Šamánek navrhl snížit odměnu za neúčast na schůzích Výboru větší než 25% a to v % při neúčasti více jak na 2 schůzích během roku. Jarolímek navrhl aby Konference schvalovala celkovou částku na odměny členům Výboru.

Odměny členů Výboru za rok 2005:
Funkce + Jméno Částka v Kč
Předseda – J.Pollert 40000,-
Místopředseda – L.Roleček 25000,-
Předseda záv.komise + počtář žebříčků – R.Crha 50000,-
Komise rozhodčích – L.Rolečková 25000,-
Zástupce odd. Morava – B.Šamánek 15000,-
Zástupce odd. Čechy – J.Pišvejc 15000,-
Počtář žebříčku Morava 15000,-

4. Náhrady za „tužkové“ a cestovné – do příští schůze připraví návrh na směrnici Roleček a Výbor projedná.
5. Předseda poděkoval členům Výboru za účast na Konferenci ČSK. Za předsedu ČSK byl zvolen J.Pollert.
6. Návrh rozpočtu na rok 2006:
Protože není dosud známá příjmová stránka rozpočtu,není možné vytvořit definitivní přehled rozpočtu. Výbor proto schválil předběžný návrh rozpočtu v těchto položkách:

NÁVRH ROZPOČTU ČSK DV 2006 (výdaje bez RD)
Závody 2006: 1600000
Společné výdaje: 1700000
Rezerva: 300000
Oddíly: 630000
MS slalom,MS sjezd 200000
Daně 2005(DPH a z příjmu): 171381
CEKEM 4601381
Místopředseda:
7. Roleček - bez připomínek
Závodní komise:
8. Crha informoval o problému s přestupem závodníka M.Suchého z oddílu USK Praha do Dukly. Dořeší ZK po dohodě s oběma oddíly.
Komise rozhodčích:
9. Rolečková informovala o úmrtí rozhodčího Sehnala – na internetu.
10. Rolečková informovala o průběhu závodů ČP ve sjezdu na Kamenici. Pochvala organizátorů z TJ Bohemians. Potvrdil Crha. Knebel se vyjádřil ke kolizi závodníků a turistů na raftech či plastových lodích. Pro příště před závody zveřejnit podrobný program závodů,tak aby turisté mohli využít přestávek před ,případně mezi závody.
11. Rolečková předložila Výboru žádost na zvýšení odměn pro rozhodčí. Výbor souhlasí s tím, že konečná verze bude projednána při schvalování konečné verze rozpočtu ČSK DV.
Trenér RD - slalom:
12. Pultera informoval o tréninku členů RD,který byl komplikován povodněmi a situací na řekách v Praze a okolí. Trénink se podařilo zajistit na kanále na Trnávce, Dukla také v Augsburku apod.
13. Předložena smlouva se závodníkem s některými úpravami proti předcházejícím verzím.
14. Výbor byl seznámen s firmou AirMarine – nároky vůči svazu stejné, zvýšení příspěvku ze strany firmy.
15. Pultera informoval o jednání s ČT a plánovaných přenosech z ČP Trója a rozšířeného zpravodajství ze závodů ČP ve Š.Mlýně a Trnávky.
Trenér RD - sjezd:
16. Knebel informoval o VT Hanušovice a tréninku na trati MS v K.Varech,kterých se RD sjezd zúčastnil.
17. Knebel požádal o podporu oddílů,kterým povodně poškodily loděnice. V současné době se jedná o D.Kounice, V.Mýto, Roudnice a některé další. Výbor bude situaci sledovat a případně pomůže oddílům s požadavky směrem k ČSTV či státu,pokud bude tato možnost pro oddíly otevřena.
18. Knebel informoval o prodloužení spolupráce s firmou Inspiration o propagaci kanoistiky na divokých vodách v médiích.
Trenér RD – junioři – omluven – zranění
nepřítomen
Zástupce oddílů Čechy omluven – pracovní zaneprázdnění
nepřítomen -
Zástupce oddílů Morava:
19. Šamánek požádal o zaslání delegací rozhodčích – Rolečková
20. Šamánek kritizoval pořádání závodů ČP ve sjezdu a slalomu na Kamenici v nevhodných klimatických podmínkách a požadoval pro příští sezónu posunutí přádání závodů mládeže do pozdějších termínů. Přednesen dopis od pořadatele J.Kulhánka a hodnocení J.Prskavce. Roleček obhajoval snahu pořadatele uspořádat závod pro mládež na kvalitním vodním terénu. Rolečková informovala o zprávě vrchního rozhodčího závodu. Knebel požádal Šamánka o hodnocení kvality měření časů od najaté firmy – v pořádku.
21. Šamánek požádal o zjištění počtu odebraných známek po zvýšení poplatku za známku.. Nejvyšší snížení odebraných známek proběhlo u oddílů SKP H.Králové a TJ Turnov ???. Šamánek navrhl snížení dotace pro oddíly,které neodeberou počet známek odpovídající počtu členů na RVP portálu. Crha připraví do příště přehled.
22. Kritizoval omluvy závodníků při závodech na Kamenici. Zhodnotí delegát ČSK DV – L.Rolečková a předá Crhovi jako podklad pro jednání Závodní komise.

Kontrolní a revizní komise:
23. Předseda komise požádal Výbor o projednání návrhu statutu rev.komise a připomínek ke Konferenci. Členové Výboru prostudují návrh a bude vše řešit na některé z příštích schůzí.
24. Připomínky ke stanovám ČSK DV – odpověď J.Pollert – není vhodné nyní řešit úpravy,či změny stanov pro možné komplikace ze strany MV ČR.
Sekretariát:
25. Informace o dotacích. V současné době svaz obdržel pouze zálohy na dotace RD a Sazky. Podrobné údaje očekáváme příští týden.
26. Vyplacená částka 150.000,-Kč na MS 2006 ve slalomu a plánovaná dotace 50.000,-Kč na MS ve sjezdu budou začleněny jako samostatné položky rozpočtu ČSK DV.
27. Výbor by informován o odpovědi paní Šulcové k návrhu na odkoupení archivu kanoistiky po panu J.Šulcovi.
28. Podána informace o přidělené částce 500,-tis.Kč na nákup mikrobusu od MŠMT ČR pro ČSK. Nutno dořešit se sekcí KR otázku vyrovnání. Proběhlo jednání na MŠMT o možném navýšení částky pro získání částky v hodnotě jednoho mikrobusu. Prostředky na nákup druhého auta by byly získány prodejem obou stávajících aut. Čekáme na vyjádření MŠMT v otázce možnosti prodeje investičního materiálu.
29. Informace o úhradě daní DPH a z příjmu (171.318,-Kč) za rok 2005. Částka bude zahrnuta do rozpočtu 2006.
30. Termíny MSJ 2008 (24.-27.7.2008) a před MSJ 2007(19.-20.7.2007) projednáno s předsedou sl.komise ICF.Čeká se na oficielní schválení ICF.
31. Předložena informace Ministerstva dopravy k otázce řízení mikrobusů – bude zveřejněno na internetu sekretariát.
32. Výbor nesouhlasí se zakázáním diskuzí k materiálům zveřejňovaným na internetu. Bude řešeno individuelně.
33. Svaz obdržel zamítavou odpověď od pojišťovny k úhradě nákladů na odtah mikrobusu při VT RDJ v Rakousku. Nedodržen postup pro uznání úhrady.
34. Příští schůze Výboru – 15. 5. 2006 od 15.30 h v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově.

Zapsal: Eichler                                                                      Schválil: Šamánek

Momenty sportu

Momenty sportu