Kanoe.cz

Směrnice závodů Českého poháru vodáků

Směrnice pro pořádání závodů Českého poháru vodáků organizovaného sekcí vodní turistiky Českého svazu kanoistů
Směrnice ke stažení  - 33 kB   - 57 kB
 

I. Základní ustanovení

Tato směrnice upravuje organizační, technické a ekonomické záležitosti při pořádání jednotlivých závodů Českého poháru vodáků (dále jen „ČPV“) vypisovaného a řízeného sekcí vodní turistiky Českého svazu kanoistů (dále jen „VT ČSK“) a práva a povinnosti VT ČSK a pořadatelů jednotlivých závodů ČPV (dále jen „pořadatel“).
 
II. Výběr závodů pro ČPV
Pořadatel, který chce závod v následujícím roce pořádat v rámci ČPV, se písemně přihlásí na výbor sekce VT ČSK do 31. 12. roku předcházejícího roku pořádání závodu ČPV. Přihláška musí obsahovat rozpočet závodu. VT ČSK vybere zejména na základě zkušeností z minulých let a kritérií (viz dále) příslušné závody ČPV.
Kritéria pro výběr závodu:
- kvalita vodního toku
- kvalita stavby tratě ověřené v minulém roce
- kvalita sboru činovníků závodu
- kvalita zajištění organizace závodu
Při zpracování rozpočtu vyjde pořadatel z nákladů předmětného závodu, obdobné vodácké akce apod. z minulých let.
Výběr závodů pro ČPV provede výbor sekce VT ČSK do 31. 1. roku pořádání závodu ČPV Přitom rozhodne o oprávněnosti předloženého rozpočtu a schválí cenu za uspořádání závodu, která bude uvedena ve smlouvě o uspořádání závodu. Následně VT ČSK uzavře s pořadatelem závodu smlouvu o pořádání závodu.
 
III. Smlouva o uspořádání závodu
S vybranými pořadateli uzavře VT ČSK smlouvu o pořádání závodu (dále jen „smlouva“). Tato smlouva obsahuje zejména předmět smlouvy, tj. uspořádání závodu pořadatelem, cenu za uspořádání závodu, podmínky úhrady této ceny a další ustanovení.
 
IV. Povinnosti pořadatele
Pořadatel zajistí veškerá povolení, tak jak ukládá právní řád ČR, a pořádání závodu projedná se všemi dotčenými orgány i subjekty. Nejméně jeden měsíc před realizací závodu zašle pořadatel propozice oddílům a zvolí další vhodné způsoby propagace. Propozice mohou být v písemné či elektronické podobě nebo v obou podobách současně. Rozeslání propozice je možné zvolit obvyklou poštovní či elektronickou cestu, případně použít obojí. V propozicích je třeba zejména uvést: název závodu, ročník, datum konání, činovníky závodu, způsob přihlašování, startovné, časový průběh závodu, popis trati eventuelně doprovodné informace.
Pořadatel je povinen zajistit požadovanou propagaci VT ČSK. Požadavky na propagaci zadavatele budou oznámeny pořadateli takto:
a) požadavky, vč. podkladů, el. zpracování apod. do propozic závodu budou zadavatelem zaslány (předány) nejpozději 45 dnů před konáním závodu;
b) požadavky na propagaci pro den závodu budou zadavatelem (případně jiným subjektem) dopraveny nejdéle do 3 dnů před datem konání závodu. Pořadatel je povinen zajistit před (propozice a další vhodný materiál, média apod.) a při závodu (umístění na vhodných místech dodaného reklamního materiálu) propagaci zadavatele. Následně podle pokynů zadavatele dopraví do 10 dnů příslušný zapůjčený propagační materiál nepoškozený zpět zadavateli, příp. jinému subjektu.
Případný požadavek zadavatele na propagaci jiných sponzorů (např. sponzor svazu) oznámí tento požadavek pořádajícímu nejpozději 3 dny před konáním závodu, nebude-li dohodnuto později jinak. Pořádající je povinen umožnit a zajistit propagaci takového sponzora na úrovni propagace zadavatele.
Doporučuje se zajistit věcné ceny, které budou závodníkům přiděleny na základě losování startovních čísel dle konkrétních podmínek před startem závodu nebo po jeho ukončení. V tomto případě je pořadatel povinen zajistit losování a rozdělování výher důstojným způsobem
Pořadatel je povinen zajistit mezi výkladem tratě, či případným losováním cen pro závodníky a startem první lodě časový interval minimálně 15 minut. V případě losování cen po ukončení závodu bude toto zahájeno nejdříve 30 minut po limitu pro poslední odstartovanou loď.
Na nebezpečných místech je pořadatel povinen zajistit záchranu. Vedoucí záchranářů musí být školený vodní záchranář.
Dále se doporučuje zajistit pro závodníky občerstvení.
Výsledky závodu musí pořadatel vydat a rozeslat nejpozději do 14 dnů od konání závodu. Výsledková listina pro potřeby účastníků ČPV bude vyhotovena v písemné i elektronické podobě. Rozeslání výsledkové listiny zajistí pořadatel na adresu uvedenou na přihlášce podané oddílem buď elektronickou nebo poštovní cestou. K zpracování výsledků použije pořádající složka jednotný software, který zajistí VT ČSK. Pořadatel zašle zpracovateli (VT ČSK) výsledkové listiny jednotlivých kategorií, výsledkovou listinu oddílů a kompletní podklady, ze kterých byly výsledky zpracovány.
 
V. Řídící komise závodů ČPV
Pro řízení celého seriálu závodů, dohledu nad dodržováním povinností pořadateli a jako odvolací orgán pro řešení případných protestů podaných závodníky jmenuje VT ČSK Řídící komisi závodů ČPV (dále jen „komise“). Komisi tvoří ředitelé jednotlivých závodů a další osoby jmenované VT ČSK. Komise slouží jako poradní a iniciativní orgán. VT ČSK vysílá na jednotlivé závody pozorovatele, který nemá rozhodovací pravomoci a do 14 dnů podá komisi, VT ČSK a pořadateli hodnotící zprávu závodu. V zájmu nestrannosti jej nelze zapojit do funkcí v závodě.
 
VI. Financování závodu
Náklady spojené s pořádáním závodu ČPV uhradí VT ČSK ze svého rozpočtu pořadateli závodu bezhotovostně na účet dle smlouvy a to zálohu ve výši 50 % ceny nejpozději 30 dnů před konáním závodu a doplatek nejpozději 90 dnů po konání závodu. Při závažném porušení povinností pořadatele uvedených ve směrnici, pravidlech či ve smlouvě a na základě hodnocení závodu pozorovatelem a komisí může VT ČSK rozhodnout o krácení úhrady ceny sjednané ve smlouvě. O tom písemně informuje pořadatele. Rozhodnutí VT ČSK je konečné.
Startovné je pro všechny závody jednotné a činí 20,- Kč na osobu. Příjem ze startovného pořadatel nevykazuje v kalkulaci závodu.
 

VII. Závěrečné ustanovení

Tato směrnice je závazná pro pořadatele jednotlivých závodů Českého poháru vodáků
organizovaného Českým svazem kanoistů - sekcí vodní turistiky. Byla schválena Výborem Českého svazu kanoistů - sekcí vodní turistiky na její schůzi dne …….
Nedílnou součástí této směrnice je vzor Smlouvy o uspořádání závodu (příloha).
Ostatní záležitosti týkající se závodu ČPV řeší Pravidla ČPV, jsou pro pořadatele rovněž závazná, pořadatel uspořádá závod ČPV v souladu s nimi.
 
Za výbor sekce vodní turistiky ČSK
Ing. Jiří Hodic    
23. února 2005