Kanoe.cz

Pravidla Českého poháru vodáků

Pravidla Českého poháru vodáků odsouhlasená výborem sekce vodní turistiky ČSK na schůzi dne 22. února 2005
Pravidla ke stažení   - 61 kB   - 88 kB
 
 
1. Základní ustanovení
1.1. Tato pravidla jsou závazná pro závody vodáků Český pohár vodáků (dále jen ČPV).
1.2. Závody ČPV vypisuje a řídí výbor sekce Vodní turistiky Českého svazu kanoistů (dále jen VT ČSK)
1.3. Závody ČPV jsou dlouhodobou soutěží, která se skládá z každoročně stanoveného počtu závodů. Závody se konají v průběhu celé vodácké sezóny a jsou vypisovány v celostátním kalendáři akcí na příslušný rok.
1.4. Právo účasti na závodech ČPV mají členové ČSK i vodáci, kteří nejsou členy ČSK. Závody ČPV jsou vypisovány pro tyto věkové skupiny:
a) mládež – věk 11 – 15 let
b) dospělí – věk od 16 let výše
Závodník je do věkové skupiny mládež zařazen, dokud v posledním závodě ČPV v roce nedovrší stanovené věkové hranice 16 let.
Pro věkové skupiny jsou vypisovány tyto kategorie:
mládež – K1 hoši, K1 dívky, C2 hoši, dívky, mix
dospělí – K1 muži, K1 ženy, C 1 muži, C2 muži, ženy, mix
Typ lodi není určen, ale soutěžící smí v průběhu závodu použít jen jednu loď.
1.5. Účastníci, kteří jsou nositeli výkonnostních tříd ve vodním slalomu jsou z dílčího i celkového hodnocení ČPV vyloučeni. Při přihlašování jsou povinni toto oznámit.
Přihlášky k závodu musí obsahovat název a číslo oddílu podle aktuálního adresáře ČSK, jméno, příjmení a rodné číslo závodníka. V kategorii C2 jméno, příjmení a rodná čísla obou závodníků. V kategorii C2 mohou být závodníci z různých věkových skupin. Takto sestavená posádka je zařazena do věkové skupiny podle příslušnosti staršího člena posádky. Přihlášky se podávají pouze pro jednotlivce. Do soutěže oddílů se přihlášky nepodávají. Výsledky oddílů se počítají z výsledků jednotlivých členů oddílu. V případě, že během soutěže dojde na C2 ke změně jednoho člena posádky, bude tato hodnocena jako nová posádka. Závodníci do 18 let nemají právo samostatné přihlášky. Právo přihlašovat a zodpovědnost za tyto závodníky má vysílající složka. Každý soutěžící je povinen seznámit se s pravidly ČPV vydanými ke dni 10. 2. 2004, zejména pak s bodem 2. Bezpečnostní podmínky a bodem 1.7. Ochrana osobních údajů. Bod 1.7. uvede pořadatel v přihlášce a každý závodník nebo jeho zákonný zástupce ji stvrdí svým podpisem.
1.6. V celkovém hodnocení soutěže budou vyhodnoceni a odměněni pouze registrovaní členové ČSK a oddíly organizované v ČSK (viz 7.2.). Podle finančních možností sekce VT ČSK mohou být oddíly odměněny finančně. Vítězové jednotlivých kategorií v celém seriálu ČPV získají titul „Vítěz Českého poháru vodáků” a pohár. Losování hlavní ceny od sponzora závodů proběhne z řad členů v ČSK registrovaných závodníků, kteří absolvovali nejméně 4 závody ČPV v příslušném roce.
1.7. K jednoznačné identifikaci posádky při zpracování výsledků ČPV je použito jméno posádky, rodné číslo závodníka, jméno a číslo oddílu. Zpracování výsledků jednotlivých závodů provádí pořádající oddíl, celkové vyhodnocení výsledků provádí sekce Vodní turistiky ČSK. Zpracovatelé se zavazují, že využijí osobních dat závodníků pouze k identifikaci posádky při zpracování výsledků soutěží pořádaných v rámci Českého poháru vodáků a dále je nijak nezneužijí, jak stanoví zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 
2. Bezpečnostní podmínky
2.1. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Pořadatele ani ČSK (Český svaz kanoistů) nelze činit odpovědné za nehody a hmotné škody vzniklé během závodu.
2.2. Závodníci musí být dobrými plavci, za což odpovídá přihlašovatel, který závodníka přihlašuje. Závodník je povinen mít během závodu na těle upevněnou plovací vestu o nosnosti minimálně 7,5 kg a na hlavě vhodnou ochrannou přilbu. Za toto vybavení zodpovídá přihlašovatel. Při nesplnění musí pořadatel závodníka diskvalifikovat.
2.3. Závodník musí být v lodi upevněn tak, aby se při zvrhnutí lodě byl schopen sám vyprostit. Loď musí být zabezpečena proti potopení a vybavena chytacím zařízením.
2.4. Plovací vesty, přilby, zabezpečení proti potopení a chytací zařízení lodě musí být funkční během celého závodu.
2.5. Závodník je povinen zvláště pečlivě dodržovat veškerá bezpečností ustanovení daná těmito pravidly a určená pořadatelem v propozicích a při výkladu trati.
2.6. Za závodníky mladší 18 let zodpovídá vysílající složka.
 
3. Organizace a průběhu závodu
3.1. Činovnický sbor závodu tvoří:
– ředitel závodu
– hlavní rozhodčí
– stavitel trati
– hospodář
Činovnický sbor řídí přípravu i vlastní průběh závodu, přihlášky, výdej startovních čísel, stavbu trati, záchranu, občerstvení.
Ředitel závodu odpovídá za uspořádání a průběh závodu po organizační stránce, přijímá protesty k organizaci a průběhu závodu a je zodpovědný za jejich řešení.
Hlavní rozhodčí je odpovědný za dodržování platných pravidel. Školí brankové rozhodčí, přiděluje jednotlivým rozhodčím branky, kde budou rozhodovat. Přijímá protesty proti výsledkům závodu a je zodpovědný za vyřízení protestů proti výsledkům závodu. Schvaluje trať a na základě zápisu o poškození branky během závodu musí rozhodnout o případném anulování branky.
Stavitel trati odpovídá za návrh a realizaci trati tak, aby odpovídala stanoveným pravidlům a využívala co nejvíce terénu a jeho rozmanitosti tak, aby trať obtížností odpovídala významu závodu.
Hospodář závodu zpracovává rozpočet a vyúčtování závodu. Řídí ekonomickou stránku závodu.
3.2. Na nebezpečných místech zajišťuje pořadatel záchranu.
3.3. Protest proti průběhu závodu musí protestující podat písemně s vkladem 100,- Kč řediteli nebo hlavnímu rozhodčímu závodu. Tito činovníci musí protest vyřešit do ukončení závodu a rozhodnutí oznámit protestujícím ihned. Protest proti výsledkům závodu musí protestující podat písemně s vkladem 100,- Kč hlavnímu rozhodčímu nejpozději do 3 dnů po obdržení výsledků. Hlavní rozhodčí musí zaslat protestujícímu rozhodnutí písemně do 5 dnů po obdržení protestu.
Odvolání proti rozhodnutí hlavního rozhodčího je možno podat písemně k výboru sekce VT ČSK nejpozději do 3 dnů po obdržení rozhodnutí hlavního rozhodčího. Rozhodnutí výboru sekce VT je konečné a nelze se proti němu odvolat. Je-li protest zamítnut, propadá vklad ve prospěch pořadatele.
Protest za jednotlivé závodníky podává osoba pověřená oddílem. Toto uvede prohlášením v protestu.
3.4. Sbor rozhodčích zajišťuje pořadatel závodu a skládá se z hlavního rozhodčího, startéra, brankových rozhodčích a cílového rozhodčího.
Hlavní rozhodčí viz 3.1.
Startér zodpovídá za startování podle pravidel v určeném pořadí a čase. Vede protokol odstartovaných čísel a jejich startovních časů. Kontroluje, zda má závodník na těle upevněnou plovací vestu a na hlavě upevněnou přilbu. Pokud závodník tyto podmínky nesplní, musí jej diskvalifikovat. Nenastoupí-li závodník na start v čase jemu určeném startovním číslem, je považován za odstartovaného a současně mu startér zapíše 10 trestných bodů. Zpozdilý závodník může odjet na trať později, ale jen s povolením startéra, který mu zapíše skutečný startovní čas. Zpozdilému závodníkovi je do závodu počítán skutečný dosažený čas. Startování je intervalové na pevně stanovený čas. Interval určí pořadatel a uvede jej nejpozději při výkladu trati. Minimální start. interval je 30 sekund. Závodník je povinen se seznámit s nákresem trati a způsobem startu, který určí pořadatel a s časem svého startu.
Brankový rozhodčí posuzuje jak závodník projede branku. Označí správné projetí vodorovným proškrtnutím okénka brankového protokolu. Trestné body zaznamená příslušnou číselnou hodnotou (viz odst. 5). Posuzuje se průjezd branky, jejíž tyče byly rozhoupány větrem nebo předchozím závodníkem tak, jako by závodník jel ideální stopu. Dbá na to, aby brankové tyče visely podle pravidel v průběhu celého závodu (viz odst. 4.4.). V případě, že dojde k poškození branky, zaznamená brankový rozhodčí přesný čas a rozsah poškození branky do brankového protokolu.
Cílový rozhodčí odpovídá za řádné měření a zaznamenávání časů všech lodí, které závod dokončily do cílového protokolu. Má povinnost kontrolovat zda závodník má na těle upevněnou plovací vestu a na hlavě upevněnou ochrannou přilbu. Pokud tomu tak není (byť jen u jedné části vybavení), zaznamená tuto skutečnost do cílového protokolu a závodníka musí diskvalifikovat. Cíl musí být zřetelně a dobře viditelně vyznačen brankou umístěnou tak, aby plynule navazovala na proud, aby jí bylo možno bez potíží projet. Závodníkova jízda je ukončena, když loď a tělo (u C2 obě těla) projde prostorem mezi dvěma tyčemi.
 
4. Technické ustanovení
4.1. Řeka závodu je peřejnatá, rychle tekoucí voda, která obsahuje rozmanité přírodní překážky.
4.2. Minimální délka trati je 5 km, v odůvodněných případech může výbor ČPV povolit výjimku z délky trati. Trať obsahuje 15 – 25 branek. Staví se kombinací povodných a protivodných branek s využitím vodních proudů, břehů a překážek v řece tak, aby byl závodník nucen prokázat vyšší vodáckou technickou zdatnost. Trať nesmí závodníka zavést do míst životu nebezpečných nebo tam, kde je možnost rozbití lodí. Základním požadavkem na stavby tratí je vždy bezpečnost vodáků. Trať by měla poskytovat stejné podmínky jak pro praváky tak i pro leváky v kanoistických disciplínách.
4.3. Branku širokou 120 – 350 cm tvoří dvě tyče kruhového průřezu 3 – 5 cm. Branky jsou barevně odlišeny takto:
a) branky, kdy jsou tyče natřeny střídavě pruhy (délky cca 20 cm) bílou a zelenou barvou nazýváme povodné. Směr jízdy lodi v těchto brankách je totožný se směrem vodního proudu.
b) branky, kdy jsou tyče střídavě natřeny pruhy (délky cca 20 cm) bílou a červenou barvou nazýváme protivodné. Směr jízdy lodi v těchto brankách je proti směru vodního toku.
4.4. Branky jsou zavěšeny nad vodou tak, aby byl spodní konec tyče minimálně 15 cm nad vodní hladinou. Vlny, válce apod. se tyčí nesmí dotýkat ani s nimi hýbat. Start musí být z vodní hladiny.
4.5. Pořadí branky musí být vyznačeno dobře viditelným číslem zavěšeným v horní části branky. Ze strany, kde je číslo branky škrtnuto (šikmo z rohu do rohu), je průjezd branky zakázán.
4.6. Branky se projíždí v pořadí čísel z té strany, kde není číslo škrtnuto libovolně přímou nebo zpětnou jízdou tak, že loď (nebo její část) a tělo závodníka (přinejmenším celá hlava, u C2 obou závodníků), u C2 těla obou závodníků, musí projít prostorem branky mezi tyčemi (protnout spojnici obou tyčí) a opustit je předepsaným směrem. Podjetí (lodě, pádla, paže) pod tyčkami bez dotyku nemá vliv na posuzování. Loď (nebo její část) se posuzuje jako projíždějící spojnicí mezi tyčemi v okamžiku, kdy spojnici protíná trup.
Průjezd branky začíná v okamžiku
- kdy jakákoliv část těla (trup a hlava závodníka, u C2 kteréhokoliv z obou závodníků) protne spojnici mezi tyčemi jakékoliv dosud neabsolvované branky;
- kdy se loď, pádlo nebo tělo dotkne tyče.
4.7. Trať musí být vytýčena tak, aby byly branky dobře viditelné a aby bylo možné objektivní rozhodování. Pořadatel může dle místních podmínek zařadit jako bodované místo přistání. Trať závodu může pořadatel vytýčit pro všechny věkové skupiny stejnou. Rozdělení podle věku provede na výsledkové listině. Pro věkovou skupinu mládeže může trať zkrátit nebo vypustit obtížné branky. Branky, které jsou pro mládež vypuštěné, jsou z obou stran označeny škrtnutým písmenem „M“. Pro věkovou skupinu mládeže je možné vytyčit samostatnou trať. Všechny tyto skutečnosti je pořadatel povinen uvést v propozicích závodu, vyznačit na schématickém plánu trati a upozornit při výkladu trati.
4.8. Před vlastním závodem je pořadatel povinen vyvěsit schematicky nakreslenou trať a provést výklad trati. Pořadatel má povinnost zakázat sjíždění nebezpečných míst pod sankcí diskvalifikace, což uvede při výkladu trati. Závodník je povinen se seznámit s výkladem trati.
4.9. Brankoviště. Pořadatel je povinen umístit zřetelná návěští před a za bodovacími místy (brankovišti) v potřebné vzdálenosti, nejméně však 20 metrů. Opuštění lodě v tomto prostoru se hodnotí 10 tr. body. Beztrestným je opuštění lodě v tomto prostoru, učiní-li tak soutěžící vysloveně proto, aby včas pomohl zvrhnuté lodi a jeho posádce, kdy včasný zásah zabrání možnost úrazu, poškození či ztrátě lodi nebo dokonce utonutí závodníka.
4.10. Závěrečná loď. Pořadatel je povinen ukončit závod jasně označenou závěrečnou lodí, která má za úkol informovat rozhodčí a závodníky o ukončení soutěže. Tato závěrečná loď nesmí žádnou závodící loď předjet. Ty lodě, které nejsou schopny dojet v mezích stanoveného časového průběhu závodu nebo nejsou schopny z technických či jiných příčin pokračovat, je oprávněna vyzvat, aby odevzdaly startovní číslo a nepokračovaly v závodě.
 
5. Bodování
5.1. 0 trestných bodů (t.b.) – čisté projetí, loď projela v souladu s bodem č. 4.6. a 4.9. bez dotyků tyčí. Za čisté projetí (0 t.bodů) je považováno, když se závodník (loď, pádlo) dotkl tyče rozhoupané závodníkem jedoucím před ním, větrem apod.
5.2. 1 t.b. – loď projela brankou v souladu s pravidly, ale loď, pádlo, tělo, hlava, výstroj závodníka se dotkly (jednou nebo vícekrát) jedné nebo obou tyčí. T.b. se započítávají i když došlo k dotyku před projetím branky.
5.3. 10 t.b. nesprávné projetí:
- neprošlo tělo, průjezd byl zahájen, ale tělo neprošlo prostorem mezi tyčemi, u C2 obě těla
- průjezd z nesprávné strany branky, kde je přeškrtnuté číslo
- zvrhnutí v brance, tělo závodníka (u C2 stačí jedno tělo) prošlo mezi tyčemi pod vodou, neprošlo prostorem mezi tyčemi nad vodou
- úmyslné odhození tyče závodníkem (rukou, pádlem, tělem, hlavou) tak, aby byl umožněn průjezd těla. Za odhození se nepovažuje, pokud byla tyč rozhoupána větrem nebo předcházejícím závodníkem nebo jezdcem
- nedokončený průjezd – závodník prošel tělem prostor mezi tyčemi, ale loď však neopustila branku v přikázaném směru, ale zacouvala proti přikázanému směru jízdy a projela brankou zpět
- vynechání branky – závodník projel v číselném pořadí jakoukoliv další branku nebo opustil brankoviště
- opuštění lodi v brankovišti nebo opakovaný průjezd brankovištěm. Eskymácký obrat v brankovišti, ale mimo branku se nepovažuje za zvrhnutí
- neodstartování v určeném pořadí a čase, trestné body se připíší k brance č.1
- loď nepřistála v brankami označeném prostoru
Ve sporných případech se rozhoduje ve prospěch závodníka.
5.4. Brankový rozhodčí do brankového protokolu zapíše průjezd branky takto: Správné projetí vodorovným proškrtnutím nebo příslušný počet trestných bodů. Pořadatel musí v cíli vést protokol závodníků podle jejich startovních čísel tak, jak dojíždějí do cíle.
5.5. Brankový rozhodčí zapíše závodníkovi na brance pouze vyšší dosažené tr. body.
Příklad:
a) Závodník udělal předběžný dotyk 1 tr. body a branku projel bez tr. bodů – rozhodčí zapíše závodníkovi 1 tr. body.
b) Závodník udělá předběžný dotyk 1 tr. body a tutéž branku neprojede – rozhodčí zapíše závodníkovi pouze 10 tr. bodů za neprojetí branky.
5.6. Byl-li závodník dostižen dalším závodníkem, má dostižený závodník morální povinnost mu uvolnit dráhu. Členové sboru rozhodčích jsou oprávněni diskvalifikovat závodníka, který zejména:
– nesplňuje bezpečnostní podmínky bodu 2
– soutěží jinak, než čestným způsobem, poruší pravidla ČPV nebo je jeho chování v rozporu s nimi, např. ohrožuje-li ostatní účastníky závodu
– úmyslně poškozuje zařízení trati
– opakovaně neuposlechne pokynů členů sboru rozhodčích
– neodstartuje či nedokončí závod.
Diskvalifikovaného závodníka označí rozhodčí do protokolu písmenem D.
 
6. Výpočet výsledků v jednotlivém závodě
6.1. Každý závod je hodnocen samostatně. Toto hodnocení slouží jako podklad pro vyhodnocení celého ČPV.
6.2. Výpočet výsledků – jednotlivci. Konečné pořadí závodníka v kategoriích je určeno výsledným časem, který se vypočte součtem času naměřeného na trati a trestných bodů, přičemž 1 trestný bod = 1 minuta. V případě rovnosti výsledného času je lepší ten, který má méně trestných bodů. V případě rovnosti výsledného času i trestných bodů obsadí jedno místo dva (nebo více) závodníků.
6.3. Z takto získaných výsledků zpracuje pořadatel výsledkové listiny jednotlivých kategorií a věkových skupin, které rozešle zúčastněným složkám, sekci VT ČSK a do zpravodaje Kanoe-Raft-Kajak. Ve výsledkové listině je nutno uvést trestné body a čas.
6.4. Výsledky z jednotlivých závodů slouží jako podklad k celkovému vyhodnocení.
Ohodnocení v závodu bude přepočteno na body vzorcem P = (1 - K/Y) .100, kde K = pořadí
závodníka v závodě, Y = počet startujících v jeho kategorii. Do celkového počtu bodů se
zahrnou body za všechny lodě, které byly přihlášeny k závodu (tj. včetně lodí, které závod
nedojely nebo byly diskvalifikovány).
Pro výpočet výsledků závodů je stanovena minimální hodnota Y = 100.
6.5. Výpočet výsledků – oddíl je hodnocen tak, že se sečtou body 5 nejúspěšnějších v ČSK registrovaných závodníků příslušného oddílu. Lepší je ten oddíl, který získal více bodů. V případě bodové shody je lepší ten oddíl, jehož další závodník se umístí na lépe bodovaném místě.
 
7. Výpočet celkových výsledků ČPV
7.1. Pro každý rok stanovuje výbor ČPV celkový počet závodů a rovněž stanoví jejich počet, který bude brán do celkového hodnocení.
7.2. Zpracovatel (výbor sekce VT ČSK) z výsledkových listin zpracuje pro celkové hodnocení soutěže dvě výsledkové listiny jak pro jednotlivce tak pro oddíly. Jedna bude obsahovat všechny závodníky (členy i nečleny ČSK) a všechny oddíly, skupiny apod. Druhá výsledková listina (pro vyhodnocení pohárové soutěže ČSK) bude pouze pro jednotlivce a oddíly organizované v ČSK.
7.3. Výpočet výsledků jednotlivců. Výsledky z jednotlivých závodů slouží jako podklad k celkového vyhodnocení. Závodník si z každého závodu přináší bodové ohodnocení, které odpovídá jeho umístění ve výsledkové listině příslušné kategorie. Do celkového hodnocení kategorie se závodníkovi sčítají takto získané body ze čtyř nejlépe hodnocených závodů. Lepší je ten, který získá více bodů. V případě rovnosti bodů ze dvou nebo více závodů rozhoduje lepší umístění v dalším závodě.
7.4. Výpočet výsledků oddílů. Pro celkové hodnocení oddílu slouží hodnocení oddílu v jednotlivých závodech. Sčítají se body, které oddíl získal ve čtyřech nejlépe hodnocených závodech. Lepší je ten oddíl, který získal více bodů. Při shodě a bodů rozhoduje další lépe bodovaný závod.
7.5. Pro rok 2005 je vyhlášeno 7 závodů ČPV, z nichž se započítávají každému výsledky čtyř nejlepších.
 
Za výbor sekce vodní turistiky ČSK
Ing. Jiří Hodic