Kanoe.cz

Zápis a usnesení z výroční schůze ČSK VT

Zápis z výroční schůze sekce vodní turistiky ČSK konané dne 13. 11. 2004 v Praze na Strahově


Účast podle presenční listiny
1. Schůzi zahájil J. Škranc a přivítal hosty: předsedkyni slovenské vodní turistiky M. Bažantovou, V. Mišíka a předsedu ČSK Ing. Michala Ježka.
2. Delegáti schválili program výroční schůze uvedený v pozvánce všemi hlasy.
3. Byla zvolena mandátová komise ve složení: J. Oliverius, P. Berounský a Z. Musil a návrhová komise ve složení: J. Hodic, J. Česnek a J. Picková.
4. J. Škranc přednesl zprávu o činnosti výboru sekce za rok 2004, zprávu o hospodaření výboru sekce k 31. 10. 2004 a návrh práce výboru na rok 2005.
5. J. Černohlávek přednesl zprávu revizní komise na rok 2004.
6. Diskuze k předneseným zprávám:

  • Úhlava – nebezpečné místo na jezu v Nýrsku,
  • M.Bažantová pozvala české vodáky na jubilejní 50. ročník plavby po Dunaji a na Tatranský okruh vodáků,
  • V.Jančar – termínová listina by měla být v prosinci, zřídit univerzální e-mailovou adresu ČSK pro rychlejší komunikaci, v adresáři uveřejnit kontaktní e-mailové adresy oddílů,
  • J. Šťastná – výsledky závodů ČPV zasílat nejen internetem, ale i písemnou formou,
  • Helena Prokešová – důsledně a dobře viditelně označit při závodech ČPV branky pro mládež.

7. Zpráva mandátové komise: na schůzi bylo přítomno 26 zástupců oddílů.
8. J. Hodic přečetl návrh usnesení. Usnesení bylo přijato 25 hlasy; proti 0; zdržel se 0; jeden delegát předčasně opustil schůzi. Delegáty na konferenci ČSK byli zvoleni: P. Berounský, J. Černohlávek, J. Česnek, K. Doleček, F. Košina, J. Mrkos, J. Oliverius, p. Rabiňák, J. Škranc, p. Zítko.
9. Byly vyhlášeny výsledky ČPV-KRK a odměněni vítězové kategorií.
10. Byla vylosována hlavní cena ČPV KRK, plastový kajak. Cenu získala Věra Pouzarová – Albatros Písek.
11. Schůze byla ukončena ve 13.00 hod.


Zapsal: P. Berounský
Schválil: J. Škranc

Usnesení valné hromady sekce vodní turistiky ČSK konané dne 13. 11. 2004

I. Valná hromada schvaluje
1. Zprávu o činnosti výboru sekce VT k 31. 10. 2004.
2. Zprávu o hospodaření výboru sekce k 31. 10. 2004.
3. Zprávu revizní komise k 31. 10. 2004.
4. Kooptaci J. Šťastného do výboru sekce VT.
5. Delegáty na konferenci ČSK v tomto složení: J. Černohlávek, J. Škranc, J. Mrkos, J. Česnek, Zítko, F. Košina, J. Oliverius, P. Berounský, K. Doleček, Rabiňák.

II. Valná hromada ukládá výboru sekce
1. Po ekonomické i technické stránce zajistit konání 8. ročníku ČPV.
2. Sledovat a podporovat práci oddílů mládeže organizovaných v ČSK.
3. Finančně přispívat na závody a soutěže celostátního významu, které jsou uvedeny v termínové listině.
4. Finančně přispívat na závody rodea na divoké vodě.
5. Finančně přispívat oddílům na akce, které pořádají v rámci regionu. Podmínkou udělení příspěvku je zpráva o konání akce.
6. Zajišťovat propagaci ČSK, vodní turistiky a rodea na divoké vodě.
7. Pokračovat ve spolupráci s ECA a s vodními turisty ostatních států.