Kanoe.cz

Další materiály k problematice splouvání horního toku Vltavy

Zápisy a další materiály z posledního jednání k problematice splouvání horního toku Vltavy.
Díky Jirkovi Mrkosovi (člen výboru sekce vodní turistika) máme možnost přesně sledovat vývoj situace. Díky Jirko.

Stanovisko Hnuti Duha na navrh presentovanych podminek pro splouvani Teple Vltavy v ramci pripravovaneho noveho navstevniho radu NP Sumava.

dne 12.3.08 zasláno e-mailem (to na vysvětlení „překlepů“ v textu)

Jak jste si jiste povsimli, prilis jsem se na poslednim jednani pracovni skupinky neprojevoval, nemel jsem k tomu zvlastni duvod, s navrhovanymi podminkami jsem spokojen a prohlasuji, ze by Hnuti Duha schvalilo predlozene podminky (tj.usek Lenora-SM splavny pro kajaky a kanoe pri stavu vody od 45cm na vodoctu na SM, usek SM- Pekna splavny od 61cm(SM) a usek Pekna-N.pec splavny bez omezeni). Souhlasime take s omezenim splouvani na druhem zminovanem useku v obdobi 15.6.-15.8. na exkurze s pruvodcem pri stavu vody od 55cm na vodoctu na Soumarskem Moste a stejně tak nic nenamitame na uvazovane pesi poznavaci exkurze do Vltavskeho luhu a na raseliniste u Soumarskeho Mostu. Avsak v nejakem rozumnem meritku, nebot zejmena ve Vltavskem luhu bude i v nasledujicich letech v obdobi od poloviny kvetna do pol. cervence patrne stale probihat vyzkum hyla rudeho a kolegove vyzkumnici by temito exkurzemi pravdepodobne nebyli uplne nadseni. Pripadne posouzeni jedno a dvoumistnych nafukovacich lodi jako plavidel neprilis odlisnych urovni kanoí take akceptujeme. Pozadovanemu castecnemu zpristupneni dalsich toku na uzemi NP Sumava tj. Studene Vltavy, Rasnice atd. pro vodaky v ramci exkurzi v urcitem omezenem poctu ucastniku by se Hnuti Duha take nebranilo. Zalezelo by ovsem na stanoveni limitniho poctu ucastniku techto exkurzi, coz je otazkou pro dalsi jednani.

S pozdravem a pranim rychleho odsouhlaseni techto podminek aj ostatnimi

Martin Lundak, Hnuti Duha.
 
 
 
 
 
Zápis z 6. schůzky pracovní skupiny
 
Koncepce využití řek v NPŠ k vodní turistice. Vimperk 10. 3. 2008
 

Přítomni: Jiří Mrkos, Jiří Fastner, František Nykles, p. Oubrecht, Martin Lundák, Eva Zelenková, Jaroslava Žižková, Adam Diviš, Radovan Holub, Josef Štemberk, Luděk Švejda, Josef Zollpriester

Zápis z jednání:
Zelenková – přivítala zúčastněné, zahájila jednání
 
Ing. Krejčí, ředitel Správy NP a CHKO Šumava
- přednesl deklarativní prohlášení k postojům Správy NP k tématu jednání

Správa si je vědoma spoluzodpovědnosti (spolu s místními podnikateli a samosprávami) za péči o hosty-návštěvníky NP

splouvání řek je v národních parcích zakázáno, což je možné pouze na úsecích vymezených Správou

Správa NP je povinna zamezovat činnostem s významným vlivem na ŽP, a především zvláště chráněné druhy (mj. perlorodka říční)

hrozba postihu za strany Evropské komise

Správa předkládá níže uvedený návrh snižující rizika pro ekosystémy v horním toku Vltavy na minimum

 
Zelenková
- rozdala účastníkům návrhy p. Hošny a synů z Vlčích Jam

- přednesla a předala doplněné závěry zpracovatelů studie

Nykles
- nadále požaduje metodiku zpracování a odůvodnění konečných výsledků „studie na perlorodku“
 
Zelenková
- zhotovitelé postupovali uznanou metodou pro posuzování vlivů na zvláště chráněné druhy jako certifikovaní posuzovatelé vlivů. Jde o víceméně syntetickou metodu.
 
Nykles
- pro výšku 73 cm na Chlumu udal ČHMÚ (p. Vlasák) odpovídající výšku 65 cm pro Soumarský Most

(Správa NP určila stejnou průměrnou odpovídající hodnotu na 62 cm po fyzickém dvojím odečtení výšky hladiny)

Zelenková
- na základě veřejné diskuze o limitech pro určité druhy plavidel se přiklání k názoru nevylučovat všechny nafukovací plavidla (ponor závisí na mnoha faktorech – počet lidí, technice splouvání, stupni zvládnutí techniky, apod.), ale i v této kategorii 4 a vícemístná plavidla.
 

E. Zelenková: prezentace „Vltavský luh - severská niva ve střední Evropě“

Vymezení území
Jedna z nejzachovalejších říčních niv v ČR

- neregulovaný tok
- přirozené funkce v krajině
- režim pravidelných záplav

Horská řeka připomínající nížinné toky

-sklon do 1,2‰, široká niva (až 1,2km), meandry, odstavená ramena, rašeliniště (přes 70 % plochy nivy)

Přírodní hodnoty
Vysoká diverzita prostředí i druhů.

- mozaika biotopů - přirozená nestálost prostředí -
- hospodaření - sukcese

- zvláště chráněné druhy: 36 druhů vyšších rostlin
35 druhů ptáků,
10 druhů savců,
13 druhů bezobratlých

11 druhů – ryby, plazi, obojživelníci

Ochrana území
- výskyt mnoha evropsky významných druhů (perlorodka říční, vydra říční, atd.)
Národní park – 1. zóna

Součást ramsarské lokality „Šumavská rašeliniště“

Natura 2000 – Ptačí oblast, Evropsky významná lokalita

Negativní antropogenní vlivy

Průmyslová těžba rašeliny

Průmyslové a komunální znečištění

Borkování
Odvodnění
Eutrofizace

Masová vodní turistika

Rybářství
 
Hlavní cíle managementu Vltavského luhu
Zachování biodiverzity

Zachování ekologických funkcí říční nivy a přírodních procesů
-
základními předpoklady jsou nízký obsah živin a přirozený vodní režim včetně záplav.

Zemědělská činnost
Vyloučení pastvy, hnojení a vjezdu těžké techniky do nivy
Ruční kosení lokalit s výskytem vzácných druhů (např. hvozdíky, prstnatce)
Převedení orné půdy na svazích na trvalé travní porosty.
Zamezení hnojení na svazích nad nivou.

Cíl: zabránění eutrofizaci a zachování biodiverzity

Revitalizace vodního režimu

V rámci programu „Revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť“

Cíle: zastavení degradace narušených lokalit, zvýšení hladiny podzemní vody a celkové zvýšení retence vody v krajině

Revitalizace toků (v přípravě) Cíle: podpora přirozeného rozmnožování ryb a obnovy dynamiky drobných toků

Průmyslové a jiné znečištění Cíl: zamezení znečištění řekyProstředky: monitoring
- vyloučení dalšího znečištění (Volarský potok)
- odstranění starých zátěží (Sklárna Lenora - areál vyčištěn v roce 2007)

Řeka
Cíle: zachovat říční ekosystém a zajistit jeho přirozený vývoj
Nastavení přísných limitů pro vodácké využití řeky.
Zamezit vstupování do řeky v nejcennějších částech toku – omezení rybářského využití
 
Návrh režimu splouvání
Úsek 1 - splouvání povoleno při hladině 45cm na SM pro kajaky a kanoe
Úsek 2 - splouvání povoleno při hladině 61cm na SM pro kajaky a kanoe,
- v době 15.6.-15.8. splouvání vyloučeno
Úsek 3 - splouvání pro kanoe a kajaky bez omezení
Pro všechny tři úseky platí zákaz splouvání na čtyř a vícemístných plavidlech (rafty, pramice)
 

Informační a vzdělávací opatření, technické vybavení trasy, výzkum
Úprava a vydání skládačky pro vodáky, skládačky Šumavská řeka aj.

Internetová prezentace
Články v časopisu Šumava a jiných periodikách

Poznávací vodácké exkurze s kvalifikovaným doprovodem (o prázdninách za vodního stavu cca 55cm SM)Poznávací pěší exkurze – Vltavský luh, rašeliniště Soumarský Most

Vybavení vodácké trasy
– úprava informačních tabulí v blízkosti řeky, sedací soupravy, úprava prostoru na Pěkné, WC, instalace přesnějšího zařízení na Soumarském Mostě přenášející informace na webové stránky

Výzkum – VÚV (rostliny, chemie), VÚRH (rak), Správa NP (teplota vody, chemie, mělčiny, splouvání)

 
Rybářství
Rozšíření chráněných rybích oblastí se zákazem brodění na úseku Soumarský Most - Pěkná
 
 
Oubrecht
- realizací této změny budou půjčovny mimo hru, rovněž ohrožen provoz tábořiště
odhadem 60 % hostů jsou vodáci
v půjčovně zaměstnáno 9 lidí
v tábořišti další 4 správci
 
Zelenková
- rozešle závěry ze všech studií, východiska a zdůvodnění navrhovaných změn pro splouvání, management plán Správy NP pro území Vltavského luhu (do 31.3.2008)
Přílohy zápisu:
  1. Stanovisko obcí Mikroregionu „Horní Vltava-Boubínsko“ k problematice splouvání
  2. Vyjádření zástupců k jednání konaném 10.3. 2008 k problematice „Koncepce využití řek v NPŠ k vodní turistice“
  3. Shrnutí socio-ekonomické k problematice splouvání horního toku Vltavy (formát pdf)
  4. Stanovisko Hnutí Duha na návrh prezentovaných podmínek pro splouvání Teplé Vltavy v rámci připravovaného nového návštěvního řádu NP Šumava.
 

 

 

Vyjádření níže podepsaných zástupců k jednání konaném 10.3. 2008 k problematice „Koncepce využití řek v NPŠ k vodní turistice“.

  1. Přednesená řešení zlepšení problematiky využití řek neobsahují některá doporučení ze studií, vypracovaných v letech 2004 – 2008 (např. regulace návrhem zpoplatnění řeky a návrhem denního limitu počtu lodí)
  2. Předložená informační a vzdělávací opatření nerespektují doporučení ve smyslu výchovného působení na vodáckou veřejnost v plném rozsahu.
  3. Navrhovaná opatření neobsahují doporučovaná opatření na zlepšení životních podmínek lososovitých druhů ryb – jako hlavních nositelů glochidií perlorodky říční. (pronikání nežádoucích druhů ryb z Lipna)
  4. Navrhované limity stavu vodní hladiny umožňují v úseku Soumarský Most – Pěkná splouvání v nejméně navštěvovaném období do 15.6. cca 11 dní v květnu a 4 dny v červnu (viz komentář studií). V termínu od 15. 6. do 15.8. je splouvání úplně zakázáno. Za těchto podmínek se nedá hovořit o využití horního toku Vltavy k vodácké turistice, a proto s navrhovanou limitní výškou nesouhlasíme.

Podepsaní dále konstatují, že nebyly splněny požadavky z 5. schůzky kladené na zpracovatele studie – tj. seznámení s metodikou výzkumu (perlorodka říční)

Doporučují stanovení limitů a podmínek pro krátkodobé jarní splouvání dalších šumavských řek (horní tok Vydry, Modrava – Antýgl, Křemelné, Řasnice, Losenice, Studené Vltavy) - viz dříve praktikované akce „Týden sjezdu šumavských řek“ s garancí ČSK a pod dohledem pracovníků SNPŠ.

František Nykles
Jiří Fastner
Jiří Mrkos
Zdeněk Oubrecht