Kanoe.cz

Platné směrnice pro závodění

SMĚRNICE
pro závodění v České republice pro rok 2013


§1 – systém závodů


Pro rok 2013 se vypisují tyto soutěže:

SLALOM
ČP - seriál 12 kontrolních závodů včetně finále 
NKZ - seriál 6 kvalifikačních závodů juniorů 
ČPJ - Český pohár juniorů včetně finále 

ČPŽ - seriál 7 pohárových závodů žáků včetně finále

VPZ - veřejné postupové závody
Uvedené soutěže se vypisují v kategoriích C1M, K1Ž, K1M, C2M a C1Ž. V kategorii C2M mohou startovat i ženy.

Z vybraných závodů se vyhlašují mistři ČR, U23 (junioři do 23 let), dorostu staršího, dorostu mladšího, žáků starších, žáků mladších a veteránu ve slalomu. 


SJEZD
ČPw - seriál 6 kontrolních závodů v klas. sjezdu a 6 ve sprintu, včetně finále
ČPJw - vybrané závody ze seriálu ČPw a finále ve sprintu i klas.sjezdu
ČPŽw - seriál 8 pohárových závodů žáků včetně finále ve sprintu i klas.sjezdu
VPZw - veřejné postupové závody
Uvedené soutěže se vypisují v kategoriích C1M, K1Ž, K1M, C2M a C1Ž. V kategorii C2M mohou startovat i ženy.

Z vybraných závodů se vyhlašují mistři ČR, U23 (junioři do 23 let), dorostu staršího, dorostu mladšího, žáků starších, žáků mladších a veteránu v obou disciplínách.

Pro rozvoj sportu je při všech sjezdových závodech možné, aby žáci startovali ve všech lodních kategoriích na slalomových lodích.

KOMBINACE 
MČRkd – mistrovství ČR kombinace dorostu mladšího (pro ročníky 1997 – 2002 dohromady)
MČRkž – mistrovství ČR kombinace žactva (pro ročníky 1999 – 2002 dohromady)

ČP – finále (Český pohár ve slalomu - finále)
Tento závod je současně jedním ze závodů ČP a probíhá za stejných podmínek jako ostatní ČP. Z tohoto závodu budou vyhlášeni mistři ČR a mistři ČR v kategorii U23 . Právo startu mají pouze účastníci ČP. 
Závod družstev ve slalomu se jede v jedné jízdě.

ČPw – finále (Český pohár ve sjezdu a sprintu – finálové závody)
Tyto závody jsou současně jedním z ČPw. Z těchto závodů budou vyhlášeni mistři ČR a mistři ČR v kategorii U23 v obou disciplínách. Právo startu mají všichni účastníci ČPw. Při závodech družstev v klasickém sjezdu i sprintu sestaví pořadatel startovní listinu v obráceném pořadí loňských výsledků. 

ČPJ – finále (Český pohár juniorů ve slalomu - finále) 
Právo startu ve finále ČPJ v individuálních kategoriích mají všichni nositelé VT dorosteneckého a žákovského věku. Závodníci žákovských kategorií splňující kritéria jsou hodnoceni v kategorii dorostenců mladších. Startovní listina se sestavuje v obráceném pořadí průběžného pořadí žebříčku ČPJ ve slalomu (pořadateli dodá počtář žebříčku). Závodníci v něm nezařazení budou losováni podle VT na začátek startovní listiny. Předjezdce zajistí pořadatel z dospělých závodníků.
Závod družstev dorostu ve slalomu se jede ve dvou jízdách. O výsledku rozhoduje lepší jízda. Vrchní rozhodčí může v odůvodněném případě omezit závod družstev na jednu jízdu. 
Při závodu družstev dorostu se vypisují kategorie v souladu s Pravidly a jejich dodatky. Při závodu družstev dorostu sestaví pořadatel startovní listinu v obráceném pořadí loňských výsledků.
Z tohoto závodu bude vyhlášeno MČR dorostu mladšího a staršího. 
Výklad Pravidel: Lodní kategorie jsou nadřazeny věkovým kategoriím (skupinám). Ženy mohou startovat v lodní kategorii s muži pouze v případě, že v ženské lodní kategorii by startovaly méně než 3 lodě v závodě individuálním a méně než 2 družstva v závodě družstev. Viz článek 2.40.04 Pravidel kanoistiky.

ČPJw – finále (Český pohár juniorů ve sjezdu a sprintu)
Právo startu ve finále ČPJw není omezeno výkonnostní třídou. Tato finále jsou součástí Českého poháru juniorů ve sjezdu. Závodníci žákovských kategorií splňující kritéria jsou hodnoceni v kategorii dorostenců mladších. Startovní listina se sestavuje v obráceném pořadí průběžného pořadí žebříčků ČPJw (pořadateli dodá počtář žebříčku). Závodníci v něm nezařazení budou losováni podle VT na začátek startovní listiny. Při závodu družstev dorostu se ve sprintu a sjezdu vypisují kategorie v souladu s Pravidly a jejich dodatky. Při závodu družstev dorostu ve sjezdu a sprintu sestaví pořadatel startovní listinu v obráceném pořadí loňských výsledků.
Z těchto závodů budou vyhlášena MČR dorostu mladšího a staršího. 
Výklad Pravidel: Lodní kategorie jsou nadřazeny věkovým kategoriím (skupinám). Ženy mohou startovat v lodní kategorii s muži pouze v případě, že v ženské lodní kategorii by startovaly méně než 3 lodě v závodě individuálním a méně než 2 družstva v závodě družstev. Viz článek 2.40.04 Pravidel kanoistiky.

Finále Českého poháru žáků ve slalomu, sjezdu a sprintu

Start žáků ve finále Českého poháru žáků ve slalomu, sjezdu a sprintu není podmíněn VT. Předjezdce ve slalomu zajistí pořadatel z řad dorostenců nebo dospělých. Startovní listina se sestavuje v obráceném pořadí průběžného pořadí žebříčku ČPŽ (dodají počtáři žebříčků). Závodníci v něm nezařazení budou losováni podle VT na začátek startovní listiny.
Závod družstev žáků ve slalomu se jede ve dvou jízdách. O výsledku rozhoduje lepší jízda. Vrchní rozhodčí může v odůvodněných případech omezit závod družstev na jednu jízdu.
Při závodu družstev žáků ve slalomu, sjezdu a sprintu sestaví pořadatel startovní listinu v obráceném pořadí loňských výsledků. Při závodu družstev žáků se ve slalomu, sjezdu a sprintu vypisují kategorie v souladu s Pravidly a jejich dodatky. 
Z těchto závodů budou vyhlášeni mistři žáků mladších a starších. 
Výklad Pravidel: Lodní kategorie jsou nadřazeny věkovým kategoriím (skupinám). Ženy mohou startovat v lodní kategorii s muži pouze v případě, že v ženské lodní kategorii by startovaly méně než 3 lodě v závodě individuálním a méně než 2 družstva v závodě družstev. Viz článek 2.40.04 Pravidel kanoistiky.

Náklady na technické zajištění a rozhodčí pro všechny výše uvedené závody, hradí v přiměřené výši ČSK DV.

MČR veteránů ve slalomu, sjezdu a sprintu
MČR veteránů se jede v rámci vybraného veřejného závodu. 
Veteráni budou hodnoceni ve třech
věkových kategoriích:

Veteráni mladší (ročník narození 78 – 69) 
Veteráni (ročník narození 68 – 59)
Veteráni starší (ročník narození 58 a starší)

MČR dorostu mladšího a žactva v kombinaci
MČR dorostu mladšího a MČR žáků v kombinaci je součet výsledků MČR ve slalomu a ve sprintu. Do výsledků kombinace se zahrnují výsledky všech závodníků s umístěním v obou disciplínách.

ČP (Český pohár ve slalomu)

Je dlouhodobou soutěží, která se skládá ze osmi závodů ČP. 
Pořad závodů ČP:
Kvalifikace se pojede v jedné jízdě v pořadí kategorií C1M, K1Ž, C2M, K1M a C1Ž. Následuje finále „A“, ve kterém v každé kategorii startuje prvních 10 lodí z kvalifikace v obráceném pořadí. Na závěr se pojede finále „B“ (v pořadí výsledků kvalifikace), které je určeno pro lodě umístěné v kvalifikaci na 11. a dalších místech. V obou finálových jízdách se dodržuje stejné pořadí kategorií.
Konečné pořadí na 1. až 10. místě je určeno výsledkem finálové jízdy. Pokud závodník do finále „A“ nenastoupí nebo jej nedokončí, je hodnocen na 10. místě a obdrží příslušné body. Pokud dojde ke shodnému výsledku ve finále A mají tito závodníci shodné pořadí a také body, medaile či odměny.
O pořadí závodníků na 11. a dalších místech rozhoduje lepší z obou výsledků, při shodě pak výsledek horší z jízd.

Závodník, který nedokončí kvalifikaci, neodstartuje do ní nebo je z ní diskva- lifikován, není hodnocen a nemůže dále nastoupit do žádné finálové jízdy. 
Tito závodníci nezískávají pořadí ani body do žebříčku.
Ukázkovou jízdu ve všech ČP jedou lodě umístěné v předchozím závodě na 19. a 20. místě (v kategoriích K1M a C1M), resp. lodě na 14. a 15. místě (v kategoriích K1Z a C2M), na prvním ČP tyto lodě ze žebříčku 2012.

Všechny tyto závody jsou hodnoceny dle tabulky T-4 Pravidel kanoistiky (použije se stupnice B pro kategorii C2M a C1Z, stupnice A pro ostatní kategorie). Do konečného pořadí se nezapočítávají tři nejhorší výsledky. Závodníci na 1. až 3. místě (kategorie C1Z na 1. místě pokud je v žebříčku min. 6 klasifikovaných lodí, i na 2. místě min.12, na 3. místě min. 18 s právem startu na ČP) získají pro následující rok mistrovskou výkonností třídu. Závodníci umístění na 4. – 20. místě (v kategorii K1M, C1M), na 4. – 15. (v kategorii K1Z, C2M), prvních 50% zařazených do žebříčku v kategorii C1Z získávají 1. VT. 
Právo startu na ČP v roce 2013 mají všechny lodě MT a 1. VT v příslušné kategorii a další závodníci, kteří si zajistili účast v NKZ podle kritérií dle Směrnic o závodění pro rok 2012 (včetně schválených výjimek) a jsou uvedeni v Příloze č. 1 Směrnic pro rok 2013. 
Startovní listina pro kvalifikace pro celý seriál ČP se sestavuje na základě žebříčků ČP 2012 a NKZ 2012 v pořadí od nejhorších k nejlepším. Do startovní listiny pořadatel uvádí pevné startovní časy.

Všichni závodníci zařazeni do žebříčku ČP, tj. ti, kteří bodovali minimálně ve dvou závodech, získají pro následující rok 2. VT. Všichni závodníci MT resp. 1. VT, kteří ji neobhájili, získávají pro následující rok 2. VT.

Pořad ČP ve slalomu č. 3, 4, 5, 6, 9 a 10 (nominační závody):
07:45 Porada vedoucích na místě uvedeném v rozpisu závodu Porada rozhodčích na místě uvedeném v rozpisu závodu
08:30 Ukázková jízda
09:45 Start 1. jízdy – interval 60 sec., 3 intervaly mezi kategoriemi

13:30 Start finále A – interval 90 sec., 2 intervaly mezi kategoriemi, 
15:00 Start finále B – interval 50 sec., 4 intervaly mezi kategoriemi

Pořad ČP ve slalomu č. 1, 2, 7, 8, 11 a 12: 

Časový program bude uveden v rozpise závodu.

Startovní pořadí ve finále A je obráceným pořadím výsledků kvalifikace, startovní pořadí ve finále B je podle výsledků kvalifikace.
Vyhlášení vítězů proběhne dle rozpisu závodu.

Výsledky se zasílají do pondělí, do 8 hodiny ranní e-mailem v elektronické podobě předsedovi ZK, počtářům příslušných žebříčků a jako neoficiální též na sekretariát ČSK DV ke zveřejnění. Závody, na kterých bude výsledky zpracovávat firma Results s.r.o., garantuje jejich věcnou i formální správnost vrchní rozhodčí, budou zveřejněny na webových stránkách HYPERLINK "http://www.rvp.results.czrvp.results.cz. Sekretariát bude výsledky všech závodů uvedených v termínové listině zveřejňovat na webové stránce ČSK, nejprve jako neoficiální a postupně po zkontrolování počtáři oblastí budou zařazeny do adresáře „Výsledky“ na HYPERLINK "http://www.kanoe.czwww.kanoe.cz . 

Pro zefektivnění časového průběhu závodu je povinností vedoucích oddílů nahlásit, které z jeho přihlášených lodí nebudou startovat, buď v předstihu e-mailem nebo později telefonem či SMS na kontaktní adresy uvedené v rozpisu závodu a to nejpozději v pátek do 18 hodinŘeditel závodu zajistí u výpočetního střediska, aby všechny jemu řádně omluvené lodě nebyly uvedeny ve startovní listině. Za přihlášenou a řádně omluvenou loď se záloha na startovné, která už byla zaplacena, nevrací, ale doplatek startovného se už nehradí. Pořadatel na základě těchto odhlášek upraví podklady pro tvorbu startovní listiny, které předá oficiálním časoměřičům závodu, a ti vydají časově upravenou startovní listinu. Závodníci, kteří ze závažných zdravotních nebo technických důvodů nebudou moci nastoupit k  závodu, se řádně omluví do porady závodu u vrchního rozhodčího.
Vrchní rozhodčí oznámí na každé poradě vedoucích všechny řádně omluvené lodě a jejich seznam předá písemnou formou delegátovi VV. Delegát VV nebo v jeho nepřítomnosti vrchní rozhodčí zajistí, aby všechny omluvy byly uvedeny ve výsledcích následujícím způsobem:
omluven do pátku 18 hodin: zkratka DNS-A
(tzn. byl přihlášen, ale není ve startovce, neplatí doplatek startovného, a není penalizován částkou 500 Kč)
omluven do porady závodu: zkratka DNS-B
(tzn. je uveden ve startovní listině ale ze závažných zdravotních nebo technických důvodů nemůže nastoupit k  závodu, platí doplatek startovného, není penalizován částkou 500 Kč)
neomluven – nestartoval: zkratka DNS
(tzn. je uveden ve startovní listině, platí doplatek, a je penalizován pokutou 500 Kč) Tato částka (500 Kč) bude oddílu odečtena tentýž rok z dotace oddílu ve prospěch pořadatele příslušného závodu na základě oficiálních výsledků závodu.

Náklady na technické zajištění a rozhodčí hradí v přiměřené výši ČSK DV.
Pořadatel při přijímání přihlášek zahraničních závodníků musí přihlédnout ke stanovisku vedoucích trenérů RD. 

Právo účasti v ČP v roce 2014
Všechny lodě MT a 1. VT v příslušné lodní kategorii
Nejlepší tři lodě 2. VT z oblastních žebříčků české a moravské oblasti v příslušné kategorii.
18 nejlepších lodí v kategorii K1M, 16 v kategoriích K1Z a C1M, 13 v kategorii C2M a 10 v C1Z ze žebříčku NKZ-J. 
Mistři ČR mladšího a staršího dorostu ve všech individuálních kategoriích, pokud si účast nezajistili jinak.
Vítěz Českého poháru žáků v příslušné kategorii.
Vedení RD juniorů může v případě potřeby doplnit o výjimečný start dalších lodí pro potřeby nominace.
Další výjimky, o které požádají oddíly a závodní komise ČSK DV je schválila.

ČPw (Český pohár ve sjezdu) 
Je dlouhodobou soutěží, která se skládá z 12 závodů (6 klasických sjezdů a 6 sprintů) včetně obou finále. Do konečného pořadí se nezapočítávají 2 nejhorší výsledky z klasických sjezdů a 2 ze sprintů. Účastník musí být nejméně žák starší a nositel minimálně 3. VT ve sjezdu nebo minimálně 2. VT ve slalomu v příslušné kategorii. Pro závody ČPw č. 1, 2, 7, 8, 9, 10 není VT podmínkou. Pořadatel má právo rozpisem závodu podmínky účasti na závodě zpřísnit. Vedení RD juniorů má právo v případě potřeby doplnit o výjimečný start dalších lodí. 
Kromě bodování pro ČPw dle tabulky T 4 Pravidel kanoistiky (použije se stupnice A pro kategorii K1M, stupnice B pro ostatní kategorie) jsou závody hodnoceny do oblastních sjezdových žebříčků dle BHZ 6. Pokud v kategorii C2M startuje kombinovaná posádka závodníků české a moravské oblasti, přináší i získává body do žebříčků obou oblastí.
Závodníci na 1. – 3. místě (kategorie C1Z na 1. místě pokud je v žebříčku min. 6 klasifikovaných lodí, i na 2. místě min.12, event. na 3. místě min. 18 s právem startu na ČPw) získají pro následující rok mistrovskou výkonnostní třídu. Závodníci na 4. – 20. místě (v kategorii K1M), závodníci na 4.- 18. místě (C1M), resp. na 4. – 15. místě (v kategoriích K1Z a C2M) získávají 1. výkonnostní třídu. V kategorii C1Z závodnice v první polovině klasifikovaných lodí. 
Všichni závodníci MT a 1. VT, kteří ji neobhájí, získají pro následující rok 2. VT.

Startovní listina pro dlouhé sjezdy a sprinty bude sestavována z průběžného pořadí od nejhorších k nejlepším dle průběžného pořadí a to pouze v dlouhých sjezdech. Podklady pro startovní listinu dodá počtář sjezdového žebříčku. Startovní listina pro 1. a 2. ČPw bude v obráceném pořadí loňského žebříčku v dlouhém sjezdu.
Pořadí kategorií: C1M, K1Ž, K1M, C2M a C1Ž.

Výsledky se zasílají do pondělí, do 8 hodiny ranní e-mailem v elektronické podobě předsedovi ZK, počtářům příslušných žebříčků a jako neoficiální též na sekretariát ČSK DV ke zveřejnění. Závody, na kterých bude výsledky zpracovávat firma Results s.r.o., garantuje jejich věcnou i formální správnost vrchní rozhodčí, budou zveřejněny na webových stránkách HYPERLINK "http://www.rvp.results.czrvp.results.cz. Sekretariát bude výsledky všech závodů uvedených v termínové listině zveřejňovat na webové stránce ČSK, nejprve jako neoficiální a postupně po zkontrolování počtáři oblastí budou zařazeny do adresáře „Výsledky“ na HYPERLINK "http://www.kanoe.czwww.kanoe.cz . 

Pro zefektivnění časového průběhu závodu 
je povinností vedoucích oddílů nahlásit, které z jeho přihlášených lodí nebudou startovat, buď v předstihu e-mailem nebo později telefonem či SMS na kontaktní adresy uvedené v rozpisu závodu a to nejpozději v pátek do 18 hodinŘeditel závodu zajistí u výpočetního střediska, aby všechny jemu řádně omluvené lodě nebyly uvedeny ve startovní listině. Za přihlášenou a řádně omluvenou loď se záloha na startovné, která už byla zaplacena, nevrací, ale doplatek startovného se už nehradí. Pořadatel na základě těchto odhlášek upraví podklady pro tvorbu startovní listiny, které předá oficiálním časoměřičům závodu, a ti vydají časově upravenou startovní listinu. Závodníci, kteří ze závažných zdravotních nebo technických důvodů nebudou moci nastoupit k  závodu, se řádně omluví do porady závodu u vrchního rozhodčího.
Vrchní rozhodčí oznámí na každé poradě vedoucích všechny řádně omluvené lodě a jejich seznam předá písemnou formou delegátovi VV. Delegát VV nebo v jeho nepřítomnosti vrchní rozhodčí zajistí, aby všechny omluvy byly uvedeny ve výsledcích následujícím způsobem:
omluven do pátku 18 hodin: zkratka DNS-A
(tzn. byl přihlášen, ale není ve startovce, neplatí startovné a není penalizován)
omluven do porady závodu: zkratka DNS-B
(tzn. je uveden ve startovní listině ale ze závažných zdravotních nebo technických důvodů nemůže nastoupit k  závodu, platí startovné, není penalizován částkou 500 Kč)
neomluven – nestartoval: zkratka DNS
(tzn. byl přihlášen a je uveden ve startovní listině, platí startovné a jeho oddíl bude penalizován pokutou 500 Kč) Tato částka (500 Kč) bude oddílu odečtena tentýž rok z dotace oddílu ve prospěch pořadatele příslušného závodu na základě oficiálních výsledků závodu.

Náklady na technické zajištění a rozhodčí hradí v přiměřené výši ČSK DV 

NKZ (národní kvalifikační závod juniorů ve slalomu)

Tato soutěž je určena k postupu do ČP ve slalomu a též k zisku 2. VT. Skládá se z 6 závodů ze kterých čtyři se jedou společně s ČP, ale mají kromě bodování v ČP i samostatné bodování NKZ. Započítávají se nejvýše 4 nejlepší výsledky. 
Právo startu mají všichni nositelé VT. 
Závod sestává ze dvou jízd, o konečném pořadí rozhoduje lepší jízda, při shodném výsledku několika závodníků pak další jízda. 

Výsledek závodníků 2. (též 3.) VT je pouze v rámci jejich pořadí oceněn body dle tabulky T4 Pravidel kanoistiky (použije se stupnice A pro kategorie K1M, C1M a K1Ž, stupnice B pro ostatní). Lodě MT a 1. VT, získávají shodné body jako bodovaná loď 2. nebo 3. VT umístěná za nimi.

Startovní listina bude sestavována následovně:
závodníci MT a 1. VT v příslušné kategorii 
závodníci ostatních VT dle průběžného pořadí (pro 1. a 2. NKZ bude startovní listina sestavena podle loňského žebříčku), na dalších NKZ dle průběžného pořadí v NKZ. Průběžné pořadí na 3. a další NKZ dodá pořadateli počtář žebříčku.
závodníci 2. VT dosud v průběžném žebříčku nezařazení
závodníci 3. VT dosud v průběžném žebříčku nezařazení

Závodníci pro ukázkovou jízdu v závodech NKZ č. 1 a 2. budou losováni pouze ze závodníků ročník 1994 a starších a pořadatel je povinen zveřejnit jejich jména nejpozději hodinu před poradou. 

Pořad závodů č. 1 a 2: 1. skupina K1M, C1Z, C2M – obě jízdy
2. skupina C1M a K1Z – obě jízdy.
Pořad závodů č. 3 – 6 se řídí pořadem závodů ČP.

Ze čtyř nejlepších výsledků se sestaví žebříčky, z jejichž předních míst si závodníci 2. VT zajistí účast v ČP pro příští rok dle bodu 3 odstavce ČP ve slalomu - Právo účasti v ČP v roce 2014. 
V těchto žebříčcích se neuvádějí lodě, které získaly v  ČP slalom 2013 MT nebo 1. VT v příslušné kategorii.
Závodníci postupující do ČPzískávají 2. VT, v  kategoriích K1M, C1M, K1Z a C1Z s označením „+“ !! 

Výsledky se zasílají do pondělí, do 8 hodiny ranní e-mailem v elektronické podobě předsedovi ZK, počtářům příslušných žebříčků a jako neoficiální též na sekretariát ČSK DV ke zveřejnění. Závody, na kterých bude výsledky zpracovávat firma Results s.r.o., garantuje jejich věcnou i formální správnost vrchní rozhodčí, budou zveřejněny na webových stránkách HYPERLINK "http://www.rvp.results.czrvp.results.cz. Sekretariát bude výsledky všech závodů uvedených v termínové listině zveřejňovat na webové stránce ČSK, nejprve jako neoficiální a postupně po zkontrolování počtáři oblastí budou zařazeny do adresáře „Výsledky“ na HYPERLINK "http://www.kanoe.czwww.kanoe.cz . 

Náklady na technické zajištění závodu a na delegované rozhodčí hradí pořádající oddíl ze startovného a příspěvku od ČSKDV. 

ČPJ - Český pohár juniorů ve slalomu 

Český pohár juniorů ve slalomu: Pro potřeby stavitelů juniorského RD a pro výběr závodníků do Sportovních center mládeže ve slalomu bude sestaven zvláštní žebříček z výsledků ČPJ - finále a 6 závodů NKZ obodovaných s přihlédnutím pouze k mládeži dle tabulky T4 Pravidel (použije se stupnice A pro kategorii K1M, stupnice B pro ostatní kategorie). Do konečného pořadí se nezapočítávají dva nejhorší výsledky. 

ČPJw - Český pohár juniorů ve sjezdu

Český pohár juniorů ve sjezdu: Podobně, a ke stejnému účelu, bude sestaven žebříček mládeže z finálových závodů ČPJw ve sjezdu a sprintu a ze závodů ČPw ve sjezdu č.1, 2, 6, 9 a 10. Bodování dle tabulky T4 Pravidel (použije se stupnice A pro kategorii K1M, stupnice B pro ostatní kategorie). Do konečného pořadí se vždy započítává MČR v dlouhém sjezdu, MČR ve sprintu a 4 další nejlepší výsledky bez ohledu zda je to sprint nebo dlouhý sjezd.

ČPŽ - Český pohár žáků

Český pohár žáků ve slalomu: Pro zvýšení motivace závodníků žákovských kategorií budou sestaveny žebříčky všech závodníků ročník 1999 až 2002 ze šesti závodů ČPŽ a finále ČPŽ žactva ve slalomu ve všech kategoriích s výjimkou kategorie K1M, ve které bude oddělené bodování žáků starších a mladších. Bodování do žebříčku dle tabulky T4 Pravidel (použije se stupnice A pro kategorii K1M žs, stupnice B pro ostatní kategorie). Do konečného pořadí se nezapočítávají dva nejhorší výsledky. Z těchto žebříčků vytvoří počtáři žebříčků samostatné informativní žebříčky žáků mladších ročník 2001 a 2002.
Pořadatelé jsou povinni sestavovat startovní listinu dle obráceného průběžného žebříčku této soutěže, který dodá počtář žebříčku, pro 1. a 2. závod dle obráceného
pořadí v loňském žebříčku ČPŽ (závodníci v něm nezařazení budou losováni podle VT na začátek startovní listiny) a zařadit tuto žákovskou skupinu buď na začátek, nebo na konec každé kategorie. Pořadí lodních kategorií bude respektovat pořadí lodních kategorií veřejných závodů, tj. rozdělení do skupin K1M, C1Z, C2M a předžáci – obě jízdy a C1M a K1Z – obě jízdy. 
Kromě oficiálních celkových výsledků veřejného závodu vydá pořadatel samostatné obodované výsledky Českého poháru žáků s rozlišením 
žs, žm v kategorii K1M.
Těchto závodů se mohou zúčastňovat i předžáci (jen při BHZ 4). 
V případě velkého počtu přihlášených může být jejich účast omezena. Pro oblastní žebříčky ani pro ČPŽ se jim žádné body nepřidělují a nesmí startovat na finálovém závodě.

ČPŽw - Český pohár žáků ve sjezdu: Pro zvýšení motivace závodníků žákovských kategorií bude sestaven žebříček žáků ročníků 1999 až 2002 z 6 závodů ČPŽw a finálových závodů ČPŽw ve sjezdu a sprintu. 
Bodování do tohoto žebříčku bude dle tabulky T4 Pravidel (použije se stupnice A pro kategorii K1M, stupnice B pro ostatní kategorie). Do konečného pořadí se z těchto 8 závodů nezapočítávají dva nejhorší výsledky. 
Pořadatelé jsou povinni sestavovat startovní listinu dle obráceného průběžného žebříčku této soutěže, kterou dodá počtář žebříčku (pro 1. a 2. závod dle výkonnostních tříd) a zařadit žákovskou skupinu buď na začátek, nebo konec každé kategorie. Kromě oficiálních celkových výsledků z veřejného závodu vydá pořadatel samostatné výsledky ČP žáků s rozlišením 
žs, žm.

VPZ - Veřejné postupové závody ve slalomu
se bodují jako doposud, bodová hodnota závodu (BHZ) 4 - 6 bude uvedena v celostátním kalendáři. Účast na těchto závodech není omezena. Právo účasti dle rozpisu závodu. Závod se jede ve dvou jízdách; pořadí určuje výsledek lepší jízdy, při rovnosti výsledků podle další jízdy.
Kategorie C1Z bude samostatně hodnocena pouze pokud odstartují minimálně 3 lodě, jinak jsou hodnoceny v kategorii C1M.
Ženské nebo smíšené posádky budou hodnoceny v kategorii C2M.
 

Rozhodčí na postupových závodech si zajišťuje pořadatel sám, odměny minimálně za podmínek uvedených v článku 8.4. Směrnic pro činnost rozhodčích. V jaké výši poskytne ostatní náhrady, sdělí rozhodčím při jejich delegaci.
S ohledem na start ve více kategoriích se doporučuje následující rozdělení do skupin K1M, C1Z, C2M a předžáci – obě jízdy a C1M a K1Z – obě jízdy.

VPZw - Veřejné postupové závody ve sjezdu
se bodují jako doposud, BHZ 4 - 6, dle celostátního kalendáře. Postupovými závody jsou i závody ČPw v dlouhém sjezdu a sprintu. Závodníci české a moravské oblasti jsou v těchto závodech bodováni odděleně pro českou a moravskou oblast. Pro všechny sjezdové závody je stanoveno pořadí kategorií C1M, K1Ž, K1M, C2M a C1ŽPrávo účasti dle rozpisu závodu. 
Kategorie C1Z bude samostatně hodnocena pouze pokud odstartují minimálně 3 lodě, jinak jsou hodnoceny v kategorii C1M.
Ženské nebo smíšené posádky budou hodnoceny v kategorii C2M. 
Rozhodčí na VPZ si zajišťuje pořadatel sám, odměny minimálně za podmínek uvedených v článku 8.4. Směrnic pro činnost rozhodčích. V jaké výši poskytne ostatní náhrady, sdělí rozhodčím při jejich delegaci.

Závody předžáků
Pouze na postupové závody s BHZ 4 ve slalomu lze přihlásit i závodníky mladší 11 let, ne však mladší 8 let, tzn. pouze ročníky 2003, 2004 a 2005. O jejich startu rozhodne pořadatel v součinnosti s vrchním rozhodčím s přihlédnutím ke stavu vodního terénu. Předžáci odjedou závod v samostatném vloženém závodě v jedné kategorii. Pokudbudoustartovat min. 3 děvčata, pojedou v samostatné kategorii. Výsledky budou uvedeny samostatně. Označení věkové kategorie je „“ a tento závod není obodován. Přihlášený závodník musí být členem ČSKDV, musí být evidován v registru závodníků, tzn., že musí mít RGC a musí mít lékařskou prohlídku zaznamenanou v registračním průkazu.
Tito závodníci startují vždy na plnou odpovědnost přihlašujícího oddílu.

§ 2 – Startovné, přihlášky na ČP ve slalomu

loď v individ. kat. i družstvo
ČP slalom, včetně finálového závodu 250,- za závod 
ČPw sjezd, včetně finálových závodů 200,- za závod
NKZ včetně finál.závodu juniorů - slalom 200,- za závod
ČPJw finálový závod sjezd, sprint
150,- za závod
ČPž fin.závod slalom
200,- za závod
ČPž fin.závod sjezd, sprint
150,- za závod
Startovné pro postupové závody je stanoveno jako maximální:
postupové závody ve slalomu dospělí 100,- za závod
postupové závody ve sjezdu dospělí 80,- za závod
postupové závody mládež 50,- za závod
Na všech závodech musí být startovné pro závodníky obou oblastí stejné.

Startovné zahraničních účastníků v režii pořadatelů 
(obvyklá cena v zahraničí cca 15 – 20€)
O startu zahraničních závodníků na mistrovských soutěžích rozhodují vedoucí trenéři RD.

Přihlášky na ČP ve slalomu a závody NKZ, které se jedou v rámci ČP. 
Přihlášku závodníků, kteří mají právo startu, zašlou oddíly za celý oddíl na celý seriál ČP slalom předsedovi závodní komise nejpozději do 15.03.2013. Takto jsou přihlášeni na všech dvanáct závodů, pokud není přihláškou upřesněno jinak. 
Do 10.4.2013 převedou oddíly na účet ČSKDV č. 20001-1717107504/0600, specifický symbol číslo oddílu, variabilní symbol 2013, zálohu startovného, tj. 200 Kč za každou přihlášenou loď na každý jednotlivý závod ČP, na který jsou přihlášeni. 
Předseda ZK předá sekretariátu ČSKDV seznam všech přihlášených oddílů včetně částek, které jsou oddíly povinny převést na účet svazu. 
Předseda závodní komise pošle všem pořadatelům ČP a výpočetnímu středisku startovní listinu platnou na základě přihlášek se všemi omluvami, které mu k datu odeslání jsou známy, originály přihlášek zůstanou uloženy u předsedy ZK. Doplatek startovného platí oddíly jednotlivým pořadatelům dle dispozic uvedených v rozpisu závodu.
Pokud je závodník řádně a ve stanoveném termínu omluven, tj. do tvorby startovní listiny, do 18. hodiny v pátek před 1. dnem závodu, oddíl za něj doplatek startovného neplatí.
Dohlášku v průběhu sezóny na jednotlivý závod ČP musí oddíl zaslat pořadateli nejpozději 5 dnů před prvním dnem závodu. Na místě zaplatí pořadateli 500 Kč za každou takto dohlášenou loď.
Pořadatel může přijmout písemnou přihlášku na standardním formuláři ještě před závodem, nejpozději před zahájením porady za vklad 1 000 Kč za každou loď.

Dodatečné přihlášky na ostatní závody v péči ČSK DV 
Za závodníky, dohlášené při veřejných postupových závodech na místě, může pořadatel vybírat až dvojnásobné startovné.
Na všechny ostatní závody je dodatečná přihláška možná nejpozději před zahájením porady za vklad 500 Kč. 

Startovní čísla pro ČP ve slalomu
Startovní čísla budou odpovídat umístění v ČP v roce 2012, lodě 2.VT budou seřazeny podle pořadí v NKZ a v oblastních žebříčcích a výjimek. Pro všechny závodníky s právem startu, které oddíl přihlásí minimálně na osm ČP a za které zaplatí zálohu startovného do 10.4.2013, dostane oddíl tato čísla zdarma.
Tato startovní čísla budou oddílům předána při výdeji čísel před prvním závodem ČP a stanou se jejich vlastnictvím.
Pořadatel je povinen mít připravena náhradní startovní čísla pro závodníky, kteří si je zapomenou nebo ztratí a propůjčit jim je za úhradu 100 Kč za každý závod.

 

§ 3 – Limity pro zisk 2. VT pro rok 2013

 

Slalom

Sjezd

K1MC2MK1ŽC1MC1ZK1MC2MK1ŽC1MC1ZČechy280701601805013060808030Morava17030100604012010016012050
§ 4 – Zásady pro zisk VT

MT a 1. VT viz §1 systém závodů ČP, tyto VT budou platné až pro rok 2014

2. VT lze získat:
v průběhu sezóny: - ve slalomu i ve sjezdu splněním limitu 2. VT (§ 3), 

po sezóně ve slalomu: - z oblastního žebříčku splněním limitu nebo umístěním mezi prvními 33% závodníků (ve všech kategoriích, tedy i v kategorii C1Z) po odečtení závodníků MT a 1. VT v příslušné kategorii a závodníků druhé oblasti

Postupem do ČP slalom získávají závodníci VT 2+ v kategoriích K1M, C1M, K1Z a C1Z.

 

po sezóně ve sjezdu: - z oblastního žebříčku splněním limitu nebo umístěním mezi prvními 33% závodníků po odečtení závodníků MT a 1. VT v příslušné kategorii a závodníků druhé oblasti 

Závodníci MT a 1. VT ve slalomu i sjezdu, kteří ji neobhájili, získávají 2.VT pro příští sezónu, i když nesplnili žádné z výše uvedených kriterií.

 

c) 3. VT ve slalomu a sjezdu lze získat:
v průběhu sezóny - ziskem bodů minimálně ve dvou závodech získat počet bodů ve výši minimálně 10% limitu 2.VT 

po sezóně - zařazením do žebříčku, tzn. ziskem bodů minimálně ve 2 závodech splnit 10% limitu 2.VT (event.sníženého na „33%“)

Výkonnostní třídy získané, obhájené nebo zvýšené v závodní sezóně 2013 v kategorii C1, resp. C2, jsou platné pouze v kategoriích C1, resp. C2, tj. jsou mezi těmito dvěma kategoriemi nepřenosné. 

§ 5 – Zveřejňování rozpisů závodů

 

Rozpisy závodů budou zveřejňovány stejně jako v minulých letech v termínovém kalendáři na Registračním a výsledkovém portále ( HYPERLINK "http://www.rvp.results.czwww.rvp.results.cz) a to nejpozději 6 týdnů před prvním dnem konání závodu. Pokud pořadatel nedodrží tuto lhůtu, bude mu odebrána dotace za pořádání závodu.

§ 6 – Všeobecné zásady pro sestavování a zasílání výsledků


Závodníky, kteří neodstartovali ani do jedné jízdy, nemusí pořadatel veřejných závodů uvádět ve výsledcích závodu. Pro výpočet bodů pro žebříček se do celkového počtu bodů se zahrnou body za všechny lodě české a moravské oblasti, které odstartovaly, včetně lodí, které nedojely z jakéhokoliv důvodu, nebo byly diskvalifikovány s uvedením důvodu. Cizinci neregistrovaní v oddílech ČSK DV a předžáci body nepřinášejí ani nezískávají!
Pokud se neuskuteční individuální závod žen v kategoriích K1Z a C1Z, mohou se tyto závodnice v souladu s Pravidly zúčastnit závodu mužů a získat v něm umístění i body do svého oblastního žebříčku.
Výsledky se zasílají e-mailem v elektronické podobě předsedovi ZK, počtářům příslušných žebříčků a jako neoficiální též na sekretariát ČSK DV ke zveřejnění do 3 dnů po skončení závodu (veřejné postupové závody), závody v péči ČSKDV viz výše (tj.do pondělí do 8 hodin ranních). Závody, na kterých bude výsledky zpracovávat firma Results s.r.o., garantuje jejich věcnou i formální správnost vrchní rozhodčí, budou zveřejněny na webových stránkách HYPERLINK "http://www.rvp.results.cz
rvp.results.cz. Sekretariát bude výsledky všech závodů uvedených v termínové listině zveřejňovat na webové stránce ČSK, nejprve jako neoficiální a postupně po zkontrolování počtáři oblastí budou zařazeny do adresáře „Výsledky“ na HYPERLINK "http://www.kanoe.czwww.kanoe.cz . 
Podmínkou jsou výsledky ve formátu vhodném k vytištění v MS Office a umožňujícím počtářům provedení event. oprav. 
Za doručené výsledky počtářům i sekretariátu ČSK DV je může pořadatel považovat pouze v případě, že adresáti doručení a čitelnost výsledků zpětně potvrdí. 

 

§ 7 – Administrativní činnosti

Registrace nových členů probíhá dle Registračního řádu.
(Probíhá prostřednictvím RVP „Registrační a výsledkový portál“ na webové adrese www. HYPERLINK "http://www.rvp.results.cz" rvp.results.cz a podléhá schválení správcům registru. Zároveň je nutné vyplnit formulář „přihlášky k registraci“ (je zveřejněn v Příloze č. 5) s podpisem zástupce oddílu odeslat na svaz.  Kromě registrace nových členů mají odpovědní činovníci oddílů povinnost průběžně opravovat či aktualizovat osobní údaje svých členů a názvy a kontaktní data svých oddílů v adresáři oddílů zveřejňovaných svazem. Bude-li mít oddíl potíže s přihlášením nebo i s registrací může se o pomoc obrátit na správce registru.)
Na téže webové stránce v sekci „registr závodníků“ počtáři žebříčku neprodleně aktualizují výkonnostní třídy, jakmile je ověří. 
3. E-mailovou přihlášku na závody je pořadatel povinen potvrdit zpětným e-mailem, a to nejlépe ihned, nejpozději však do uzávěrky přihlášek. Teprve tímto je přihláška považována za přijatou.
V případě uložení pořádkové pokuty dle Přílohy P1 Pravidel bude oddílu částka odečtena z dotace na činnost v následujícím roce.
Pořadatel závodů je povinen vydat doklad o zaplacení startovného obsahující vše dle zákona (tzn. IČ, DIČ, název, sídlo, atd.).

§ 8 – Kontrola výzbroje a výstroje závodníků

Na všech závodech může být prováděna kontrola výzbroje a výstroje závodníků. Pokud bude na závodě kontrola prováděna a její časový program nebude uveden v rozpise, bude kontrolní měření vždy před závodem v sobotu od 7:30 do 10:00 hodin; následně pak namátková kontrola během závodu. Její další časový program bude upřesněn na místě.
Namátkovou kontrolu výzbroje a výstroje provede pořadatel v součinnosti s vrchním rozhodčím na každém závodě.
Pro zajištění větší bezpečnosti zejména ve sjezdu v žákovských kategoriích je pro ty žáky, kteří budou startovat v ČP sjezd i slalom povinně předepsána plovací vesta o nosnosti nejméně 6 kg! Závodní komise doporučuje plovací vesty s touto nosností pro žáky i pro ostatní závody.

§ 9 – Start s více partnery v kategorii C2M

V kategorii C2M bude stejně jako v předchozích letech závodník zařazen do kteréhokoliv žebříčku pouze s prvními dvěma partnery, se kterými již 2x bodoval.

Sestaveno a schváleno Závodní komisí dne 3.11.2012
VV ČSK DV vzal na vědomí na své schůzi dne 12.12.2012 
Schváleno konferencí ČSK DV dne 

Směrnice pro závodění v roce 2013

MS Rio 2018

logo Rio2018

1.SP Liptovský Mikuláš

4.SP Tacen

Krumlovský maraton

KVM 2018

Finále SP La Seu

3.SP Augsburg

Instagram #czechcanoe

MS juniorů a U23

2.SP Krakov

SP KrakowOnline výsledky
Fotogalerie

Přímý přenos
ČT Sport
sobota K1ž, C1m
semi
8:50-11:20
finále 11:50-13:20
 neděle C1ž, K1m
semi 8:50, 10:05, 10:45
finále 11:50-13:20

Mistrovství Evropy

Auto od AutoTreid

thumb ATT075 Vizual Seat Arona 02b

2x automobil Seat Arona na jeden rok od společnosti Autotreid“.
Sledujte, kdo vede!

Adidas Sickline

SP La Seu

 

Partneři ČSK DV

logo CEPS

letenky na míru


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů

ME slalom Tacen

Tacen 2017

SP Ivrea

logo ivrea
Live stream
Online výsledky
ČT Sport - přímý přenos
neděle 3.9. 13:30-14:30

Mistrovství světa U23 a juniorů ve slalomu

3.SP Markkleeberg

WRR Markkleeberg

Výsledky slalom

 

Facebook ČSK DV

 

Facebook ICF