Kanoe.cz

Přihlašovací systém ČSKDV: pořadatelé závodů

logo cskNový on-line přihlašovací systém ČSKDV pro přihlašování na závody ve vodním slalomu a sjezdu na divoké vodě je spuštěn a je k dispozici zdarma všem pořadatelům. Článek popisuje vlastnosti systému, uvádí důležité odkazy a odpovídá na dotazy, které již byly položeny v průběhu jeho testování či vás, pravděpodobně, napadnou v průběhu práce s ním.


Základní seznamovací článek k novému přihlašovacímu systému naleznete na adrese:
https://www.kanoe.cz/sporty/slalom-a-sjezd/138-aktuality/7353-nove-online-prihlasovani-na-slalomove-a-sjezdove-zavody

Novinky v přihlašování ze dne 14.8.2018

Klíčový odkaz.

Zpřístupnění systému pro pořadatele

prihlasky poradatel prihlaseniNa adrese www.kanoe.cz/prihlaskycsk/oadmin/ najdete vstup do sekce, která umožňuje pořadatelům nastavovat přihlašování na jejich závody, spravovat došlé přihlášky a exportovat data do softwaru pro zpracování výsledků závodů – Eskymo nebo Canoe123.

Na úvodní obrazovce této sekce naleznete přihlašovací dialog a také seznam všech oddílů, které buď již do této sekce přístup mají – pak vidíte, kdo je za oddíl správcem přihlašování, a nebo přístup nemají, ale v kalendáři závodů jsou uvedeni jako pořadatelé u minimálně jedné akce.

Pořadatel zatím bez přístupu si může vyžádat vytvoření přístupu kliknutím na odpovídající tlačítko a vyplněním jednoduchého formuláře. Vyplněný formulář žádosti dorazí hlavnímu správci systému, který žadatele buď zařadí a nebo, má-li pochybnosti oprávněnosti požadavku, zaslaný požadavek nejprve ověří. Po schválení oddílového správce obdrží žadatel na e-mail návod, jak si vytvořit přístupové údaje a může se přihlásit.

Má-li oddíl již přiděleného správce a jakýkoliv člen téhož oddílu má pocit, že by též měl/chtěl býti správcem pro on-line přihlašování na oddílem pořádané akce, osloví se svým požadavkem již nastaveného správce. Ten může do systému přiřadit libovolný počet dalších oddílových správců.

Funkce a nástroje pro pořadatele.

prihlasky poradatel menuPo přihlášení do oddílové sekce systém nabízí funkce „Nastavení přihlášek“ pro nastavování parametrů on-line přihlašování, „Zpracování přihlášek“ umožňující úpravy existujících přihlášek, vkládání nových a export dat a „Oddíloví správci“ pro nastavování přístupu dalším členům oddílu.

Nastavení přihlášek.

prihlasky poradatel prehled akciTato volba nabídne v tabulce seznam všech akcí, které přihlášený oddíl pořádá. Barevně jsou vyznačeny ty akce,  u nichž je nastaveno on-line přihlašování. Kliknutím na řádek akce vyvoláte možnosti nastavení on-line přihlašování.

Popis jednotlivých nastavitelných polí ve formuláři:

 • On-line přihlášky povoleny: přepínač ano/ne. Chcete-li, aby se akce objevila v seznamu pro on-line přihlašování, nastavte na ano. Přenastavením na ne akci okamžitě z veřejného seznamu pro přihlašování skryjete, bez ohledu na nastavené datum počátku a konce přihlašováních
 • prihlasky poradatel nastaveni akceOn-line přihlašování:  zadáte datum a čas počátku a konce přihlašování. Systém nepovolí zadat jako datum konce přihlašování datum začátku akce a vyšší. Konají-li se tedy např. závody v sobotu a neděli, systém umožní veřejné přihlašování nejpozději do páteční půlnoci v pátek před závody. Konec on-line přihlašování může být nastaven na pozdější i dřívější datum, než je datum uvedené v rozpisu na RVP – systém toto nikterak nekontroluje a nevyžaduje nastavení korespondující s RVP. Jen při prvním načtení akce přednastaví počátek přihlašování na datum měsíc před koncem přihlašování dle RVP a konce přihlašování shodný s údajem v RVP. Takto přednastavené údaje už systém sám nemění ani neupravuje, to už je plně v režii a odpovědnosti pořadatele.
  Ze správcovského rozhraní lze s přihláškami libovolně pracovat i po skončení veřejného on-line přihlašování, a to až do konce akce.
 • Omezení jen pro ročníky narození:  je-li akce vypsána jen pro některé ročníky narození, uvedou se roky v odpovídajících polích. Nula v poli znamená, že přihlašování nebude daným směrem nikterak omezeno.
 • E-mail pro doručení přihlášek: e-mailová adresa pro doručování přihlášek. Lze uvést i více e-mailových adres – jednotlivé adresy pak musí být odděleny čárkou. Jenom čárkou, žádným jiným znakem.
 • E-mail odesílatele automatického potvrzení přihlášky: e-mailová adresa, která bude uvedena v potvrzovacím e-mailu  jako adresa odesílatele
 • Způsob potvrzení přihlášky:
  - automaticky: zapsaná přihláška je automaticky považována za potvrzenou a takto je i formulován e-mail přihlašujícímu
  - opis a ruční potvrzení: přihlašující obdrží pouze opis přihlášky, pořadatel mu pošle samostatně potvrzení přijetí přihlášky
 • Povoleny přihlášky cizinců: při nastavení ano se akce objeví i v seznamu akcí pro přihlašování cizinců; při nastavení ne bude v tomto seznamu skryta
 • Lze přihlašovat do lodních kategorií: zaškrtnou se ty lodní kategorie, pro které jsou závody  dané akce vypsány. Do nezaškrtnutých lodních kategorií nebude možno loď přihlásit, neobjeví se v nabídce.
 • volitelné informace k akci v záhlaví přihlášky: libovolná textová informace či sdělení, které pořadatel chce prezentovat během přihlašování – zobrazuje se otevřeném přihlašovacím formuláři.

Zpracování přihlášek.

thumb prihlasky poradatel zpracovani prihlasekFunkce zobrazí  všechny akce, u kterých je nastaveno on-line přihlašování. Pro každou akci jsou k dispozici dva nástroje:

 • spravovat přihlášky
 • export dat pro výsledkový program

Spravovat přihlášky.

Po kliknutí na ikonku pro správu přihlášek akce se zobrazí všechny dosud došlé přihlášky v tom pořadí, v jakém dorazily. V záhlaví každé přihlášky naleznete tlačítko pro vyvolání opravy přihlášky, které vás přenese do veřejné části přihlašovacího systému i s daty vybrané přihlášky a celou přihlášku zobrazí tak, jak by se zobrazila přihlašujícímu, pokud by sám vyvolal opravu přihlášky. Je-li vyvolána oprava přihlášky ze správy přihlášek, systém povolí opravu přihlášky i po uzavření veřejného přihlašování.  Postup opravy je stejný, jako by byla přihláška opravována původním přihlašujícím.

Systém v této sekci rovněž umožňuje vložit novou přihlášku, taktéž mimo období, kdy je povoleno veřejné přihlašování. Lze tak do on-line systému vložit přihlášky došlé např. e-mailem, a to i před oficiálním otevřením přihlašování či po jeho uzavření.

Každá oprava v existující přihlášce, ať vyvolaná přihlašujícím z veřejné části přihlašovacího systému či správcem přihlašování pořadatele, je protokolována a to tak, že se, před zápisem nové verze přihlášky, uloží její původní obsah. Je-li provedeno více oprav, jsou zaznamenány všechny předchozí verze přihlášky. K opravě přihlášky provedené ze správcovského prostředí je doplněno, že přihlášku opravil správce. Je-li u přihlášky registrována nějaká oprava, zobrazí se v seznamu přihlášek u všech takovýchto přihlášek další tlačítko, fungující jako přepínač zobraz/skryj protokol změn v přihlášce. Pořadatel si pak snadno může ověřit, co se dělo s přihláškou v průběhu času a reagovat tak na reklamace typu „my jsme ho přihlásili, tady máme opis přihlášky, ale na startovce není“. V protokolu oprav je vidět, k jaké opravě došlo a zda se reklamující neprokazuje starým opisem přihlášky. Neukáže-li se u přihlášky tlačítko pro zobrazení protokolu změn znamená to, že přihláška nebyla nikým opravována.

Export dat pro výsledkový program.

prihlasky poradatel export datFunkce umožňuje vyexportovat data z přihlašovacího systému do datového souboru ve formátu CSV, vhodném pro další zpracování v tabulkových programech typu Excel, Open Office, Libre Office a tedy i programu Eskymo pro zpracování výsledků závodů ve slalomu a sjezdu. Rovněž generuje datový soubor vhodný pro program Canoe123.

Před vlastním exportem je možno seřadit data podle několika různých kritérií tak, aby následná tvorba startovní listiny ve výsledkovém programu byla co nejjednodušší. Datový soubor je možno vygenerovat v kódování buď Windows 1250 nebo UTF-8. Správné kódování je vhodné vyzkoušet v konkrétní aplikaci, kde budou data použita. Je-li kódování správné poznáte jednoduše: zobrazí se správně znaky s diakritickými znaménky. Vidíte-li v českých jménech (či jménech cizinců) podivné znaky tam, kde by měl být znak s diakritikou, znamená to, že je potřeba stáhnout soubor ještě jednou ve druhém kódování (a nebo si správné kódování zvolit při otevírání souboru – to podporují Open Office i Libre Office).

Po kliknutí na odpovídající tlačítko kódování dat se vygeneruje výstupní datový soubor a otevře se standardní dialog s výzvou pro uložení datového souboru do vašeho počítače. Vyberete-li formát dat Eskymo, vygeneruje se CSV soubor, kde v prvním řádku bude popis jednotlivých polí, v dalších řádcích přihlášené lodě, vždy jedna loď na řádku. Jednotlivé údaje v řádku jsou odděleny středníkem.


Detailní popis struktury CSV souboru pro Eskymo:

 • kategorie: třípísmenná zkratka lodní kategorie, ženské kategorie jsou označovány mezinárodně, tedy K1W, C1W, C2W
 • rgc: registrační číslo závodníka. V případě lodí kategorie dvojic jsou uvedena registrační čísla obou závodníků oddělená mezerou. U zahraničních závodníků jsou registrační čísla generována dle potřeb programu Eskymo, tedy A0001, A0002 atd.
 • jmeno: příjmení a jméno závodníka. V případě lodí kategorie dvojic jsou jména závodníků oddělena mezerou analogicky, jako registrační čísla
 • nar: rok narození. V případě lodí kategorie dvojic jsou roky narození závodníků odděleny mezerou analogicky, jako registrační čísla
 • oddil: název oddílu. V případě lodí kategorie dvojic jsou názvy oddílů odděleny mezerou analogicky, jako registrační čísla
 • vt: výkonnostní třída lodi v době zpracování přihlášky
 • vk: věková kategorie lodi
 • zavody: čísla závodů, jichž se loď zúčastní
 • poznamky: poznámky k lodi
 • poradi: pořadí v rámci lodní kategorie odpovídající řazení dat před exportem
 • poradi nkz: momentálně nevyužito
 • startovne: startovné za loď
 • země: třípísmenný kód země
 • vedouci: jméno vedoucího družstva
 • kod: unikátní kód identifikující každou přihlášku. Umožní v tabulkovém programu seřadit přihlášky podle tohoto kódu, definovat součet za pole startovné a tak připravit podklady pro výběr startovného za jednotlivé přihlášky

Převedení přihlášky do programu Eskymo.

Do startovní listiny programu Eskymo převedete data z přihlášek velice jednoduše: otevřete si stažený datový soubor v tabulkovém programu, nejlépe v tomtéž, v němž provozujete Eskymo. U českých závodníků stačí nakopírovat do startovní listiny sloupec s registračním číslem/čísly, u zahraničních závodníků je potřeba nakopírovat i ostatní údaje.

Oddíloví správci.

Funkce umožňuje udržovat seznam oddílových správců tohoto přihlašovacího rozhraní. Nabízí seznam existujících správců či možnost přidat správce nového.

Správce může nabývat dvojího statusu: hlavní správce ano/ne. Je-li status hlavního správce nastaven na ano, zobrazí se v přehledu oddílových správců na přihlašovací stránce oddílového rozhraní, je-li nastaven na ne, na úvodní obrazovce se nezobrazí. Uživatel se statusem hlavní správce ne nemůže přidávat další uživatele/správce, uživatel s hodnotou ano smí přidat libovolný počet dalších správců.

V seznamu uživatelů/správců je u každého z nich na konci řádku ikona žárovky. Má-li zelenou barvu, uživatel má přístup do systému. Má-li barvi černou, uživatel je zablokován, nemůže se přihlásit. Zablokovaného uživatele lze smazat kliknutím na ikonku koše, která se zobrazuje u blokovaných uživatelů. Ikonka blokování funguje jako přepínač: jedním kliknutím žárovka „zhasne“, dalším kliknutím se „rozsvítí“.

Odhlášení z rozhraní pro pořadatele

Z rozhraní pro pořadatele se lze kdykoliv odhlásit kliknutím buď na zelený box v horní levé části obrazovky s textem „Přihlášky ČSK správce oddíl/pořadatel“ a nebo na jméno právě přihlášeného uživatele v pravé horní části obrazovky.

Rozhodně doporučujeme odhlašování po ukončení práce v systému, zejména na cizích či veřejných počítačích. Po odhlášení zejména na cizích počítačích je určitě užitečné zavřít i prohlížeč.

Změna hesla

Změnu svého hesla ke správcovskému rozhraní může uživatel kdykoliv vyvolat na úvodní straně s přihlašovací obrazovkou kliknutím na tlačítko „Nepamatujete si své heslo?“. Tím vyvolá dialog funkce pro spuštění procesu změny hesla. Po vyplnění formuláře obdrží na svou e-mailovou adresu návod, jak si nastavit nové heslo. Možnost změny hesla touto cestou je časově omezena (na 12 hodin od odeslání požadavku), po uplynutí časového intervalu pro změnu hesla přestává postup uvedený v emailu platit. Pokud uživatel v tomto časovém intervalu heslo nezmění, zůstává v platnosti heslo původní. Nemusíte se tak obávat, že vám někdo změní heslo bez vašeho vědomí – samozřejmě za podmínky, že nemá přístup k obsahu vaší e-mailové schránky.

Instagram #czechcanoe

2019 Oceania Championships

 

Partneři ČSK DV

UNIQA logo 2018   


letenky na míru
  


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů

Auto od AutoTreid

thumb ATT075 Vizual Seat Arona 02b

2x automobil Seat Arona na jeden rok od společnosti Autotreid“.
Sledujte, kdo vede!

Výsledky slalom

 

Facebook ČSK DV

 

Facebook ICF