Kanoe.cz

S T A T U T - Rada SCM při SRK ČSK

Čl. I.
Základní ustanovení

Radu sportovních center mládeže (Rada SCM) zřizuje a její statut schvaluje ve smyslu čl.6, odst.6 Stanov ČSK Valná hromada Sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů.

Čl. II.
Poslání Rady SCM

 1. Rada sportovních center mládeže (Rada SCM) je odborným poradním orgánem výboru SRK ČSK pro oblast činnosti a řízení SCM.

 1. Činnost Rady SCM se zaměřuje na koordinaci a řízení činnosti SCM. Zejména na vytvoření a uplatňování sportovně-metodických, organizačních a kontrolních zásad a postupů, které umožní plnění poslání SCM a dodržování závazné metodiky jejich činnosti, stanovené MŠMT a ČSK. Rada SCM spolupracuje s reprezentačním trenérem RDJ. K hlavním úkolům rady patří zejména:
  1. Vypracovávat návrhy kritérií zařazování a vyřazování sportovců SCM.
  2. Stanovovat rámcovou metodiku a hlavní ukazatele sportovní přípravy v SCM.
  3. Koncipovat a uplatňovat postupy, umožňujících systematickou kontrolu úrovně sportovní přípravy a výkonnosti závodníků zařazených do péče SCM.
  4. Podílet se na oponenturách plánů práce jednotlivých SCM.
  5. Podílet se na přípravě a organizaci společných testovacích srazů SCM.
  6. Pravidelně vyhodnocovat práci jednotlivých SCM a lokální podmínky pro jejich činnost.
  7. Předkládat návrhy organizačních, ekonomických a metodických opatření, směřujících ke zvýšení efektivity činnosti SCM .
  8. Předkládat návrhy řešení na základě požadavků výboru SRK ČSK.

Čl. III.
Personální obsazení a zásady činnosti

 1. Výbor SRK ČSK jmenuje předsedu a členy rady.

 1. Rada SCM je maximálně 5 členná, včetně předsedy rady. Jejím členem je vždy trenér reprezentačního družstva juniorů a nejvíce dva zástupci trenérů působících v SCM.

 1. Na jednání rady mají přístup též předseda SRK ČSK, členové výboru SRK ČSK a přizvaní hosté. Návrhy mohou předkládat všichni přítomní.

 1. Rada SCM svolává minimálně dvakrát ročně společné jednání rady a všech trenérů působících v SCM, případně RSC.

 1. Hlasují jmenovaní členové a předseda rady.

Čl. IV.
Kompetence předsedy a členů rady

 1. Pověření členové rady jsou oprávněni jednat s třetími osobami ve věcech, které vyplývají z poslání rady. Nejsou oprávněni činit právní úkony jménem ČSK.

 1. Členové rady mají nárok na náhradu prokazatelných výdajů vynaložených v souvislosti s její činností.

 1. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové rady obdržet odměnu, kterou stanoví Výbor SRK ČSK.

Čl. V.
Závěrečná ustanovení

Statut Rady SCM nabývá účinnosti dnem schválení valnou hromadou SRK ČSK dne 11.12.2004
 

ME Bělehrad

belgrade2018 logo 1357.jpg

Olympijské naděje

ME juniorů a U23 2017 - Sprint

ME Sprint - Plovdiv 2017

ME Marathon 2017

Mistrovství Evropy juniorů a U23 - sprint

SP Belehrad

logo Belehrad

 

SP SZEGED

logo szeged2017

 

SP Montemor-o Velho

thumb logo sprint SP1

 

Olympijské naděje - Szeged

Mistrovství Evropy juniorů a U23 - sprint

 
nabreziMM
Český svaz kanoistů se stal podepsáním partnerské smlouvy s Městem Kadaň v roce 2008 partnerem projektu Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani (CZ, 1.09/1.2.00/09.00052).

RSS rychlost