Kanoe.cz

Světový antidopingový kodex

Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2006 – MEZINÁRODNÍ STANDARD.
Platný od 1. ledna 2006
Užití všech léků je limitováno terapeuticky odůvodněnými účely.
V případě nesrovnalostí platí originální anglické znění.
 

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE

(PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

Kompletní dokument ve formátu MS-Word  (74kB)

ZAKÁZANÉ LÁTKY
 
S1. Anabolické látky
 
Anabolické látky jsou zakázány.
 
1. Androgenní anabolické steroidy (AAS):
a. Exogenní* AAS, zahrnující:
1-androstendiol (5a-androst-1-en-3b,17b-diol ); 1-androstendion (5a-androst-1-en-3,17-dion); bolandiol (19-norandrostendiol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion); calusteron; clostebol; danazol (17a-ethynyl-17b-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazol); dehydrochlormetyltestosteron (4-chloro-17b-hydroxy-17a-metylandrosta-1,4-dien-3-on); desoxymetyltestosteron (17a-metyl-5a-androst-2-en-17b-ol); drostanolon; etylestrenol (19-nor-17a-pregn-4-en-17-ol); fluoxymesteron; formebolon; furazabol (17b-hydroxy-17a-metyl-5a-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinon; 4-hydroxytestosteron (4,17b-dihydroxyandrost-4-en-3-on); mestanolon; mesterolon; metenolon; metandienon (17b-hydroxy-17a-metylandrosta-1,4-dien-3-on); metandriol; metasteron (2a, 17a- dimetyl-5a-androstan-3-on-17b-ol); metyldienolon (17b-hydroxy-17a-metylestra-4,9-dien-3-on); metyl-1-testosteron (17b-hydroxy-17a-metyl-5a-androst-1-en-3-on); metylnortestosteron (17b-hydroxy-17a-metylestr-4-en-3-on); metyltrienolon (17b-hydroxy-17a-metylestra-4,9,11-trien-3-on); metyltestosteron; miboleron; nandrolon; 19-norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion); norboleton; norclostebol; norethandrolon; oxabolon; oxandrolon; oxymesteron; oxymetolon; prostanozol ([3,2-c]pyrazol-5a-etioallocholan-17b-tetrahydropyranol); quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17b-hydroxy-5a-androst-1-en-3-on); tetrahydrogestrinon (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17b-ol-3-on); trenbolon a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.
b. Endogenní** AAS:
Androstendiol (androst-5-en-3b,17b-diol), androstendion (androst-4-en-3,17-dion), dehydroepiandrosteron (DHEA), dihydrotestosteron, testosteron a následující metabolity a isomery:

5a-androstan-3a,17a-diol
5a-androstan-3a,17b-diol
5a-androstan-3b,17a-diol
5a-androstan-3b,17b-diol
androst-4-en-3a,17a-diol
androst-4-en-3a,17b-diol
androst-5-en-3b,17a-diol
androst-5-en-3a,17a-diol
androst-5-en-3a,17b-diol
androst-5-en-3b,17a-diol
4-androstendiol (androst-4-en-3b,17b-diol)
5-androstendion (androst-5-en-3,17-dion)
epi-dihydrotestosteron
3a-hydroxy-5aandrostan-17-on
3b-hydroxy-5aandrostan-17-on
19-norandrosteron
19-noretiocholanolon

V případech, kdy může tělo produkovat androgenní anabolický steroid přirozeně, bude se mít za to, že vzorek obsahuje tuto zakázanou látku, když se koncentrace zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo indikátorů a/nebo když se jakýkoli jiný příslušný poměr ve vzorku sportovce odchyluje od rozmezí hodnot, které se normálně vyskytují u lidí tak, že neodpovídá normální endogenní produkci. Nebude se mít za to, že vzorek obsahuje zakázanou látku v takovém případě, pokud sportovec podá důkaz, že je koncentrace zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo indikátorů a/nebo příslušný poměr ve vzorku sportovce způsoben patologickým nebo fyziologickým stavem.
 
Pokud lze podle spolehlivé analytické metody (např. IRMS) prokázat, že je zakázaná látka exogenního původu, nahlásí laboratoř pozitivní nález ve všech případech a při jakékoliv koncentraci. V takovém případě není nutné provádět další šetření.
 
I když se výsledek analýzy neodchyluje od rozmezí hodnot, které se normálně vyskytují u lidí a spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) neprokázala exogenní původ zakázané látky, ale existují závažné známky použití zakázané látky, jako např. porovnání s referenčními profily steroidů, provede příslušná antidopingová organizace další šetření porovnáním výsledků předešlých kontrol nebo provedením následných testů, aby bylo prokázáno, jestli je výsledek způsoben fyziologickým nebo patologickým stavem, nebo je následkem exogenního původu zakázané látky.
 
Pokud laboratoř nahlásila poměr testosteronu k epitestosteronu v moči větší než 4:1 a spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) neprokázala exogenní původ zakázané látky, bude provedeno další šetření porovnáním výsledků předešlých kontrol nebo provedením následných testů, aby bylo prokázáno, jestli je výsledek způsoben fyziologickým nebo patologickým stavem, nebo je následkem exogenního původu zakázané látky. Pokud spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) prokázala exogenní původ zakázané látky, není nutné provádět další šetření, a bude se mít za to, že vzorek obsahuje zakázanou látku. Pokud nebyla použita spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) a nejsou k dispozici minimálně 3 předchozí testy, bude sportovec příslušnou antidopingovou organizací v následujících 3 měsících minimálně třikrát testován bez předešlého oznámení. Pokud longitudinální profil sportovce, který se podrobil následným testům, není fyziologicky normální, bude se to považovat za pozitivní laboratorní nález.
 
V extrémně vzácných individuálních případech může být ve vzorku moče nalezen boldenon endogenního původu ve velice malých koncentracích (ng/ml). Pokud laboratoř takový nález nahlásila a spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) neprokázala exogenní původ zakázané látky, může být provedeno další šetření porovnáním výsledků předešlých kontrol nebo provedením následných testů. Pokud nebyla použita spolehlivá analytická metoda (např. IRMS), bude sportovec příslušnou antidopingovou organizací v následujících 3 měsících minimálně třikrát testován bez předešlého oznámení. Pokud longitudinální profil sportovce, který se podrobil následným testům, není fyziologicky normální, bude se to považovat za pozitivní laboratorní nález.
 
Pokud laboratoř nahlásila pozitivní laboratorní nález 19-norandrosteronu, bude se to považovat za vědecký a přesvědčivý důkaz exogenního původu zakázané látky. V takovém případě není nutné provádět další šetření.
 
V případě, že sportovec nebude spolupracovat při dalších šetřeních, bude to mít za následek prohlášení, že vzorek sportovce obsahuje zakázanou látku.
 
2. Ostatní anabolické látky, zahrnující:
Clenbuterol, tibolon, zeranol, zilpaterol, ale ne s omezením pouze na ně.
Pro účely skupiny S1:
* „exogenní” se vztahuje k látce, kterou tělo není normálně schopno produkovat přirozeně.
** „endogenní” se vztahuje k látce, kterou může tělo produkovat přirozeně.
S2. HORMONY A PŘÍBUZNÉ LÁTKY
 
Následující látky, včetně dalších látek s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky, a jejich uvolňující faktory, jsou zakázány:
 
1.      Erytropoetin (EPO);
2.      Růstový hormon (hGH), insulinu podobné růstové faktory (např. IGF-1), mechanické růstové faktory (MGF);
3.      Gonadotropiny (LH, hCG), zakázáné jen u mužů;
4.      Insulin;
5.      Kortikotropiny.
 
Pokud sportovec nemůže prokázat, že koncentrace byla způsobena fyziologickým či patologickým stavem, bude se mít za to, že vzorek obsahuje zakázanou látku (jak je uvedeno výše) v případech, kdy koncentrace zakázané látky nebo jejích metabolitů či indikátorů a/nebo příslušné poměry ve vzorku sportovce natolik překročí hodnoty obyčejně zjištěné u lidí tak, že neodpovídají normální endogenní produkci.
 
Pokud laboratoř nahlásila, po užití spolehlivé analytické metody, že zakázaná látka je exogenního původu, bude se mí za to, že vzorek obsahuje zakázanou látku a bude oznámen pozitivní laboratorní nález.
 
Přítomnost dalších látek s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky, diagnostických indikátorů nebo uvolňujících faktorů hormonu uvedeného výše nebo jiného nálezu, který prokazuje, že nalezená látka je exogenního původu, bude považována za důkaz užití zakázané látky a oznámena jako pozitivní laboratorní nález.
 
S3. BETA2- AGONISTÉ
 
Všichni beta-2 agonisté včetně jejich D- a L-isomerů jsou zakázáni.
 
Výjimkou jsou formoterol, salbutamol, salmeterol a terbutalin, pro které je při inhalaci nutné udělení zkrácené terapeutické výjimky.
 
I když byla udělena jakákoli forma terapeutické výjimky, bude nález salbutamolu (volný plus glukuronid) vyšší než 1000 nanogramů v 1 mililitru moči považován za pozitivní laboratorní nález pokud sportovec neprokáže, že abnormální výsledek byl způsoben terapeutickým užíváním salbutamolu v inhalaci.
 
 
S4. Látky s antiestrogenní aktivitou
 
Následující skupiny antiestrogenních látek jsou zakázané:
 
1.      Inhibitory aromatáz, zahrnující:
Anastrozol, letrozol, aminoglutetimid, exemestan, formestan, testolacton
, ale ne s omezením pouze na ně.

2.      Modulátory selektivních estrogenních receptorů (SERM), zahrnující:
Raloxifen, tamoxifen, toremifen
, ale ne s omezením pouze na ně.

3.      Ostatní antiestrogenní látky zahrnující:
Klomifen, cyklofenil, fulvestrant
, ale ne s omezením pouze na ně.
 
 
S5. DIURETIKA A OSTATNÍ MASKOVACÍ LÁTKY
 
Maskovací látky zahrnují:
 
Diuretika*, epitestosteron, probenecid, inhibitory alfa-reduktázy (např. finasterid, dutasterid), plasmaexpandery (např. albumin, dextran, hydroxyetylškrob), ale ne s omezení pouze na ně.
 
Diuretika zahrnují:
 
Acetazolamid, amilorid, bumetanid, furosemid, chlortalidon, indapamid, kanrenon, kyselina etakrynová, metolazon, spironolakton, thiazidy (např. bendroflumethiazid, hydrochlorothiazid, chlorothiazid), triamteren a jiné látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky (kromě drosperinonu, který není zakázaný).
 
* Terapeutická výjimka není platná, pokud moč sportovce obsahuje diuretika ve spojení s prahovou nebo podprahovou hladinou jiné zakázané látky.

 
ZAKÁZANÉ METODY
 
M1. ZVYŠOVÁNÍ PŘENOSU KYSLÍKU
 
Zakázané je následující:
 
a.      Krevní doping, včetně užití autologní, homologní nebo heterologní krve nebo červených krvinek a jim podobných produktů jakéhokoliv původu.
 
b.      Umělé zvyšování spotřeby, přenosu nebo dodávky kyslíku, zahrnující modifikované hemoglobinové produkty (např.krevní náhražky založené na hemoglobinu, mikroenkapsulované hemoglobiny), perfluorochemikálie a efaproxiral (RSR13), ale ne s omezením pouze na ně.
 
M2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ MANIPULACE
 
a.      Podvádění, nebo pokus o podvod, za účelem porušit integritu a platnost vzorků odebraných při dopingových kontrolách je zakázané. To zahrnuje cévkování a záměnu a/nebo úpravu moči, ale ne s omezením pouze na ně.
b.      Nitrožilní infúze jsou zakázané kromě akutních legitimních lékařských ošetření.
 
 
M3. GENOVÝ DOPING
 
Neterapeutické použití buněk, genů, genových elementů, nebo modifikace exprese genů, které mají schopnost zvýšit sportovní výkon, je zakázané.

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI
 
Kromě kategorií S1 až S5 a M1 až M3 uvedených výše
jsou při soutěži zakázané i následující skupiny:
 
ZAKÁZANÉ LÁTKY
 
S6. STIMULANCIA
 
Následující stimulancia jsou zakázaná, včetně obou jejich případných optických(D- a L-) isomerů:
 
Adrafinil, adrenalin*, amfepramon, amfetaminil, amifenazol, amfetamin, benzfetamin, bromantan, clobenzorex, cropropamid, crotetamid, cyklazodon, dimetylamfetamin, efedrin***, etamivan, etilefrin, etylamfetamin, famprofazon, fenbutrazát, fendimetrazin, fenetylin, fenfluramin, fenkamfamin, fenkamin, fenmetrazin, fenprometamin, fenproporex, fentermin, furfenorex, heptaminol, isomethepten, levmetamfetamin, karfedon, katin**, kokain, mefenorex, mefentermin, meklofenoxát, metamfetamin (D-), metylefedrin***, metylendioxyamfetamin, metylendioxymetamfetamin, metylfenidát, mezokarb, modafinil, niketamid, norfenefrin, norfenfluramin, oktopamin, ortetamin, oxilofrin, parahydroxyamfetamin, pemolin, pentetrazol, p-metylamfetamin, prolintan, propylhexedrin, selegilin, sibutramin, strychnin a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky****.
*          Adrenalin podaný společně s lokálními anestetiky nebo podaný lokálně (např. nosní, oční aplikace) není zakázaný.
**         Katin je zakázaný pouze při koncentraci vyšší než 5 mikrogramů v 1 ml moči.
***       Efedrin a metylefedrin jsou zakázány při koncentraci vyšší než 10 mikrogramů v 1 ml moči.
****      Následující látky zahrnuté do Monitorovacího programu 2006 (bupropion, kofein, fenylefrin, fenylpropanolamin, pipradol, pseudoefedrin, synefrin) nejsou považovány za zakázané látky.
 
S7. NARKOTIKA
Následující narkotika jsou zakázaná:
 
Buprenorfin, dextromoramid, diamorfin(heroin), fentanyl a jeho deriváty, hydromorfon, metadon, morfin, oxykodon, oxymorfon, pentazocin, petidin.
 
S8. KANABINOIDY
 
Kanabinoidy (např. hašiš, marihuana) jsou zakázané.
 
S9. GLUKOKORTIKOSTEROIDY
 
Všechny glukokortikosteroidy podávané orálně, rektálně, nitrožilní nebo nitrosvalovou aplikací jsou zakázané. Jejich užití vyžaduje terapeutickou výjimku.
 
Kromě níže uvedených případů vyžadují všechny ostatní způsoby podání glukokortikosteroidů zkácenou terapeutickou výjimku.
 
Lokální přípravky podávané na kožní, ušní, nosní a oční potíže a potíže s dutinou ústní nejsou zakázané a nevyžadují žádnou formu terapeutické výjimky.
Látky zakázané v určitých sportech
 
P1. alkohol
 
Alkohol (etanol) je zakázaný pouze při soutěži v následujících sportech. Detekce se bude provádět dechovou zkouškou a/nebo rozborem krve. Prahová hodnota pro porušení dopingového pravidla je pro každou federaci uvedena v závorkách.
 
·         Automobilový sport (FIA)                                                 (0.10 g/l)
·         Billiard (WCBS)                                                               (0.20 g/l)
·         Karate (WKF)                                                                  (0.10 g/l)
·         Letecké sporty a parašutismus(FAI)                               (0.20 g/l)
·         Lukostřelba (FITA)                                                           (0.10 g/l)
·         Moderní pětiboj (UIPM)                                                    (0.10 g/l)
jen pro disciplíny se střelbou
·         Motocyklový sport (FIM)                                                   (0.10 g/l)
·         Vodní motorismus (UIM)                                                  (0.30 g/l)
·         Petanque a obdobné sporty (CMSB, IPC „bowls“)         (0.10 g/l)
 
                                                                    
                                                                                     
P2. Beta-blokátory
 
Pokud není jinak určeno, beta-blokátory jsou zakázány pouze při soutěži v následujících sportech.
 
·         Automobilový sport (FIA)
·         Billiard (WCBS)
·         Boby (FIBT)
·         Bridž (FMB)
·         Curling (WCF)
·         Gymnastika (FIG)
·         Jachting (ISAF) – „match race” – jen kormidelník
·         Kuželky (FIQ)
·         Letecké sporty a parašutismus (FAI)
·         Lukostřelba (FITA, IPC) (zakázané také mimo soutěž)
·         Lyžování (FIS) – skoky na lyžích a akrobatické lyžování-skoky a U-rampa,a snowboard U-rampa a „big air“
·         Moderní pětiboj (UIPM) – jen discipliny se střelbou
·         Motocyklový sport (FIM)
·         Petanque a obdobné sporty (CMSB, IPC „bowls“)
·         Střelba (ISSF, IPC) (také zakázány mimo soutěž)
·         Šachy (FIDE)
·         Zápas (FILA)
 
Beta-blokátory zahrnují následující látky:
Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, celiprolol, esmolol, karteolol, karvedilol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol, ale ne s omezením pouze na ně
 
Specifické látky*
 
„Specifické látky“* jsou vyjmenovány níže:
·         Katin, kropropamid, krotetamid, efedrin, etamivan, famprofazon, haptaminol, isomethepten, levmetamfetamin, meklofenoxát, p-metylamfetamin,  metylefedrin, niketamid, norfenefrin, oktopamin, ortetamin, oxilofrin, fenprometamin, propylhexedrin, selegilin, sibutramin;
·         Kanabinoidy;
·         Všichni Beta-2 agonisté v inhalaci, kromě clenbuterolu;
·         Probenecid;
·         Všechny Glukokortikosteroidy;
·         Všechny Beta-blokátory;
·         Alkohol.
 
* „V seznamu mohou být vyjmenovány specifické látky, které obzvlášť umožňují neúmyslné porušení antidopingových pravidel, protože jsou všeobecně dostupné v běžných léčebných přípravcích, nebo u nichž je menší pravděpodobnost, že budou úspěšně zneužity jako dopingová činidla”. Porušení antidopingového pravidla zahrnující takovéto látky může znamenat snížený postih za předpokladu, že „…sportovec může jasně prokázat, že použití specifické látky nebylo zamýšleno ke zvýšení sportovního výkonu…”
 

MEJ & U23 Račice

 

RSS rychlost