Kanoe.cz

Úrazové pojištění ČSTV 2005

Informace Českého svazu tělesné výchovy o úrazovém pojištění členů ČSTV pro rok 2005 a detaily smlouvy mezi ČSTV a pojišťovnou Koooperativa a.s.

Věc:        Úrazové pojištění pro rok 2005

 
 
Smlouva pro úrazové pojištění, uzavřená Českým svazem tělesné výchovy a Kooperativou, pojišťovnou, a.s., zůstává v platnosti i pro rok 2005. ČSTV jednal až do konce minulého týdne o možném dodatku smlouvy, který by zohlednil skutečnost, že ČASPV uzavřel pro svoje členy separátní pojistku. K přijetí dodatku však nedošlo, a pojistná smlouva tak zůstává beze změny.
 
Pojistnou smlouvou č. 71-495000445-2 jsou pojištěni členové sportovních, tělovýchovných a turistických svazů, TJ/SK, sdružených v ČSTV, ČASPV, účastníci akcí pořádaných TJ/SK, svazy sdruženými v ČSTV i dalšími subjekty v ČSTV. Pro informaci uvádím, že v roce 2003 bylo hlášeno 6.930 úrazů a pojistná plnění přesáhla 19 mil. Kč.
 
Pojistné události se hlásí k likvidačnímu řízení písemně, na tiskopisu „Oznámení úrazu“, jedné z  agentur pojišťovny, v jejímž okruhu působnosti má pojištěný trvalé bydliště.  Tiskopisy lze snadno získat na kterékoliv z poboček pojišťovny na území ČR nebo zde: http://www.koop.cz/file/cs/online_sluzby/oznameni_pojistne_udalosti/oznameni_urazu.pdf  K případným informacím lze využít bezplatnou telefonní linku Kooperativy 800105105 a také poměrně vypovídající internetové stránky pojišťovny: www.koop.cz, nebo www.kooperativa.cz
Pro informaci Vám zasílám plné znění smlouvy. Všeobecné pojistné podmínky jsou k dispozici na všech pobočkách Kooperativy pojišťovny, a.s. Pro potřeby všech subjektů a členských TJ/SK bude tato informace, spolu s textem smlouvy a aktualizovaným adresářem agentur pojišťovny, otištěna v březnovém čísle Zpravodaje TP. Uvítáme jakékoliv vaše připomínky a zkušenosti s likvidací pojistných událostí.
 
 
 
                                    Mgr. Jan Boháč, v.r.
                                                                                        generální sekretář ČSTV
 
 
 
 
 

                                                                                  Pojistná smlouva
                                                          číslo 71-495000445-2
 
 
 
Kooperativa, pojišťovna, a.s.
IČ: 47 11 66 17
generální ředitelství
110 01 Praha 1, Templová 5
bankovní spojení: KB a.s., Praha 1, č. účtu: 19-5536420217/0100
(dále jen pojistitel)
jednající:      Ing. Vladimír Mráz, předseda představenstva a generální ředitel
                     a JUDr. Ilja Herboczek, ředitel úseku pojištění osob
 
 
                                                                                                   a
 

Český svaz tělesné výchovy

IČ: 00 46 95 48
160 17 Praha 6, Mezi Stadiony, PS 40
bankovní spojení: Agrobanka Praha, a.s., č. účtu: 1716702-504/0600
(dále jen pojistník)
jednající:      Ing. Vladimír Srb, předseda
                      a Mgr. Jan Boháč, generální sekretář
 
 
 
                                                                                         u z a v ř e l y
 
 
 
tuto pojistnou smlouvu podle ustanovení § 788 a násl. občanského zákoníku, která spolu se všeobecnými pojistnými podmínkami Kooperativy, pojišťovny, a.s. pro úrazové pojištění (dále jen VPP) tvoří nedílný celek.
 
 
Článek I
                                                                                      Pojištěné osoby
 
1.             Touto smlouvou jsou pojištěni členové sportovních tělovýchovných a turistických svazů, tělovýchovných jednot a sportovních klubů, kteří provozují činnost podle čl. II odst. 1 v základních článcích svazů (oddílech, odborech, klubech) sdružených v Českém svazu tělesné výchovy (dále jen ČSTV) a členové České asociace sportu pro všechny (dále jen ČASPV), a to:
                a)            od dosažení věku 14 let,
                b)            mladší 14 let.
 
2.             Obdobně jsou  také  pojištěny osoby, které nejsou členy subjektů uvedených v odst. 1, pokud se tyto osoby účastní akcí pořádaných subjekty ČSTV a ČASPV. 
 
3.             Pojištění se dále vztahuje na ty osoby uvedené v odst. 1, které pojištěnou činnost vykonávají nebo se jí jinak účastní při plnění svých pracovních úkolů a na ty osoby, které mají s pojistníkem uzavřenu na pojištěnou činnost smlouvu podle občanského zákoníku nebo podle zákoníku práce.
 
4.             Pojištěny nejsou osoby (profesionální sportovci), které pojištěnou činnost vykonávají na základě uzavřené profesionální smlouvy, a ty osoby uvedené v odst. 2, které pojištěnou činnost vykonávají nebo se jí jinak účastní při plnění svých pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
 
 
 
                                                                                             Článek II
                                                                                     Pojištěná činnost
 
1.             Pojistitel poskytne plnění za tělesné poškození nebo smrt pojištěných osob, ke kterým dojde následkem úrazu, při:
                a)             přípravě a výkonu tělovýchovné a sportovní činnosti a při výkonu turistické činnosti (odchylkou od čl. XII odst. 2 písm. d) VPP se ujednává, že pojistitel plní za úrazy, k nimž dojde při výkonu horolezeckého sportu);
                b)            přípravě a výkonu služby dobrovolných pracovníků v rámci zapojení v Horské službě;
                c)             krátkodobých pracovních brigádách na výstavbě tělovýchovných nebo jiných zájmových zařízení ČSTV nebo ČASPV;
                d)            organizovaných společných cestách z místa bydliště nebo pracoviště pojištěných osob do míst činností uvedených v předcházejících odstavcích nebo z místa těchto činností na jiné místo obdobné činnosti a zpět;
                e)             výkonu dobrovolné funkce trenérů, cvičitelů, průvodců, rozhodčích včetně samostatných cest z místa bydliště nebo pracoviště do místa činnosti a zpět.
 
2.             Pojistitel však není povinen plnit, jestliže k úrazu došlo sice při činnostech uvedených v předcházejícím odst. 1, avšak tyto činnosti:
                a)             nebyly plánovány, organizovány nebo povoleny ČSTV nebo ČASPV;
                b)            byly prováděny bez dozoru odpovědného pracovníka ČSTV nebo ČASPV nebo bez jeho výslovného povolení nebo bez jeho zásadních pokynů.
 
 
Článek III
                                                                              Rozsah nároků z pojištění
 
1.             Utrpí-li pojištěná osoba (dle odst. 1 nebo 2 článku I), která dovršila věku 14 let, úraz, který má za následek tělesné poškození nebo smrt, a ke kterému došlo při činnosti, na níž se pojištění vztahuje, pojistitel poskytne plnění v tomto rozsahu:
                a)             za smrt následkem úrazu - pojistnou částku ve výši 100.000,- Kč;
                b)            za trvalé následky úrazu - podle jejich rozsahu ve výši příslušného procentního podílu z pojistné částky 100.000,- Kč; Tento procentní podíl bude zvýšen podle tabulky progresivního plnění (viz příloha smlouvy).
                c)             za tělesné poškození způsobené úrazem - podle jeho rozsahu ve výši příslušného procentního podílu z pojistné částky 20.000,- Kč.
 
2.             Utrpí-li pojištěná osoba (dle odst. 1 nebo 2 článku I) mladší 14 let úraz, který má za následek tělesné poškození nebo smrt, a ke kterému došlo při činnosti, na níž se pojištění vztahuje, pojistitel poskytne plnění v tomto rozsahu:
                a)             za smrt následkem úrazu - pojistnou částku ve výši 20.000,- Kč;
                b)            za trvalé následky úrazu - podle jejich rozsahu ve výši příslušného procentního podílu z pojistné částky 50.000,- Kč; Tento procentní podíl bude zvýšen podle tabulky progresivního plnění (viz příloha smlouvy).
                c)             za tělesné poškození způsobené úrazem - podle jeho rozsahu ve výši příslušného procentního podílu z pojistné částky 20.000,- Kč.
 
3.             Utrpí-li pojištěná osoba (dle odst. 3 článku I) úraz, ke kterému došlo při činnosti, na níž se pojištění vztahuje, pojistitel poskytne plnění v tomto rozsahu:
                a)             za smrt následkem úrazu - pojistnou částku ve výši 120.000,- Kč;
                b)            za trvalé následky úrazu - podle jejich rozsahu ve výši příslušného procentního podílu z pojistné částky 120.000,- Kč; Tento procentní podíl bude zvýšen podle tabulky progresivního plnění (viz příloha smlouvy).
                c)             za dobu pracovní neschopnosti následkem úrazu, která je vystavena lékařem - denní odškodné ve výši 130,- Kč.
                                Denní odškodné náleží pojištěnému zpětně od prvního dne pracovní neschopnosti následkem úrazu, trvá-li tato alespoň 14 dní. Pojistné plnění náleží pojištěnému nejdéle však po dobu stanovenou pro příslušné tělesné poškození v oceňovacích tabulkách pro likvidaci pojistných událostí z úrazového pojištění.
 
4.             Právo na plnění za trvalé následky úrazu a za tělesné poškození způsobené úrazem, resp. za dobu pracovní neschopnosti následkem úrazu má pojištěná osoba. Právo na plnění za smrt pojištěné osoby následkem úrazu mají oprávněné osoby podle ustanovení § 817 odst. 2 a 3 občanského zákoníku.
 
5.             Pojistné plnění nelze současně poskytnout podle odst. 1 a odst. 3 tohoto článku pojistné smlouvy.
 
                                                                                            Článek IV
                                                                                             Pojistné
 
1.             Roční pojistné činí celkem 10,800.000,- Kč a je splatné ve čtyřech stejných splátkách po 2,700.000,- Kč dne 15.1.2001, 1.4.2001, 1.7.2001 a 1.10.2001 na účet pojistitele číslo 19-5536420217/0100 u Komerční banky, Praha 1, variabilní symbol 4950004452, konstantní symbol 3558.
 
                                                                                             Článek V
                                                                            Hlášení pojistných událostí
 
1.             Vznik pojistné události hlásí pojištěná osoba; v případě smrti pojištěného osoby, kterým vznikne právo na plnění (viz čl. III odst.4).
 
2.             Pojistná událost se hlásí na tiskopisu pojistitele „Oznámení úrazu“, na jehož přední straně v kolonce „Vyjádření právnické osoby, která sjednala pojištění ve prospěch fyzické osoby“ příslušná složka ČSTV nebo ČASPV potvrdí razítkem a podpisem odpovědného pracovníka skutečnost, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti (viz čl. II) a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou dle čl. I odst. 1, 2 nebo 3. Dále k razítku připojí své evidenční číslo, které jí bylo přiděleno v rámci ČSTV nebo ČASPV. V případě smrti pojištěného se doloží k „Oznámení úrazu“ kopie úmrtního listu, lékařská zpráva a příp. relace orgánu, který prošetřoval okolnosti smrti.
 
3.             Pojistitel je oprávněn prověřit si správnost údajů v „Oznámení úrazu“ a vyžádat si další doklady nezbytné k vyřízení pojistné události.
                Pojistník má právo nahlížet do spisu pojistné události za účelem ověření, zda složka ČSTV nebo ČASPV potvrdila vznik pojistné události.
 
4.                    Likvidaci pojistných událostí zajišťuje centrálně agentura Praha, příp. agentura zvláštních služeb, kterým je vhodné hlásit pojistnou událost přímo. Jinak lze vznik pojistné události hlásit kterékoliv z agentur pojistitele, jejichž adresy jsou uvedeny v příloze, zpravidla však té, v jejímž okruhu působnosti má pojištěný bydliště.
 
 
                                                                                            Článek VI
                                                                                 Závěrečná ustanovení
 
1.             Pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2001.
 
1.                    Pojistnou smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran, a to nejpozději šest týdnů před koncem každého kalendářního roku. V případě výpovědi skončí platnost pojistné smlouvy k 31.12. příslušného kalendářního roku.
 
3.             Pojištění podle této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, VPP a smluvními ujednáními uvedenými v článku I až VI této smlouvy.
 
4.             Pojistná smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je uložen u pojistitele a druhý u pojistníka.
Adresy útvarů likvidace pojistných událostí
na agenturách Kooperativy, pojišťovny, a. s., k 1. 1. 2005
 
 
 
Agentura Praha                                   Vinohradská 72, 130 00 Praha 3
 
Agentura Střední Čechy                       Na Žertvách 29, 180 00 Praha 8
 
Agentura Jižní Čechy                           Zátkovo nábřeží 441/3, 370 21 České Budějovice
 
Agentura Západní Čechy                     Zahradní 3, 326 00 Plzeň
 
Agentura Severní Čechy                      nám. Dr. E. Beneše 25, 460 01 Liberec 1
 
Agent Východní Čechy                        tř. Míru 94, 530 02 Pardubice
 
Agentura Jižní Morava             Nádražní 14, 660 50 Brno
 
Agentura Střední Morava                    Studentská 3, 771 69 Olomouc
 
Agentura Severní Morava                    Zámecká 19, 700 39 Ostrava
 
 
 
                       

Mistrovství Evropy U23 a juniorů ve slalomu

Momenty sportu

Momenty sportu

Instagram #czechcanoe

Český pohár Skupiny ČEZ

Auto od AutoTreid

thumb ATT075 Vizual Seat Arona 02b

2x automobil Seat Arona na jeden rok od společnosti Autotreid“.
Sledujte, kdo vede!

Sport podporuje

logo Praha 100px