Kanoe.cz

Základy kanoistiky - kapitola 4

TECHNIKA A TAKTIKA JÍZDY NA KAJAKU V PROUDÍCÍ VODĚ

 • přímá jízda,
 • nájezdy do proudu a výjezdy z proudu,
 • přejezdy proudu,
 • přejezdy a průjezdy válce,
 • traverz.

Přímá jízda (viz obr. 44)

Udržení přímého směru na kajaku vyžaduje již určitý stupeň zvládnutí techniky záběru vpřed a dalších řídících záběrů. Kajakář může korigovat směr jízdy několikerýmzpůsobem:

 • nestejně vynaloženou silou v

záběru

 • zkrácením záběru
 • širokým záběrem od přídě
 • přitažením špičky
 • protažením záběru k

 zádi s přitažením pádla k zádi Není možné popsat, kdy se uvedené způsoby mají použít. Záleží na situaci, na technických dovednostech a taktických,znalostech vodáka. Zkušený kajakář udržujeloď vpřímém směru bez viditelného úsilí a bez doprovodných řídících záběrů, vyjma širokého záběru od přídě. Při jízdě ve vlnách je důležité fázi zasazení vést za vrchol vlny.

Nájezdy do proudu a výjezdy z proudu

 • Nájezd do proudu

Při klasickém nájezdu do proudu kajakář rozjíždí loď z

 protiproudu a navádí ji šikmo k rozhraní proudu. Úhel nájezdu závisí na situaci a také na typu kajaku. Většinou se pohybuje vrozmezí mezi 40-70 stupni. Při nájezdu je nutné naklonit loď přenesením váhy těla na stranu nájezdu a vyklonit trup co nejdále od boku kajaku. Při nájezdu do proudu provádí kajakář většinou široký záběr od přídě nebo záběr vpřed, kterým kajak roztáčí do závěsu na opačné straně. Závěs se zasazuje co nejdále od boku lodi a ukončuje se u přídě přechodem vzáběr vpřed (viz obr. 49). Záběrem vpřed se také ruší náklon lodi. Místo zasazení závěsu je závislé na poloměru otáčení kajaku. Při velkém poloměru se závěs zasazuje více u špičky,při malém poloměru (chceme-li loď otočit co nejrychleji) více vzadu za trupem. Široký záběr od přídě (záběr vpřed) je třeba provést tak, aby nedošlo ke změněnáklonu na stranu záběru. Pro nájezd do proudu a následné otočení lodi po proudu lze také použít široký záběr od zádě, nebo vylehnutí na pádlo. Je třeba mít na paměti, že tyto záběry loď‘ spíše zpomalují.

 • Výjezd z proudu

Kajakář navádí kajak š

ikmo k rozhraní. Těsně před rozhraním provádí tzv. najížděcízáběr. Tento záběr lze provést několika způsoby. Při velkém rozhraní se provádí záběr vpřed podél lodi, kterým se kajak dostává vdostatečné rychlosti doprotiproudu. Při menším rozhraní, kdy rozdíl mezi proudy není tak velký, se nejčastěji používá široký záběr od přídě, kterým se kajak již roztáčí do závěsu. Je nutné ovšem dbát na to, aby nedocházelo k předtočení lodě a následnému točenína rozhraní. Při potřebě zajet dále do protiproudu se často používá dlouhý záběrvpřed na straně budoucího závěsu. Přenesením hmotnosti těla kajakář loď při nájezdudo protiproudu dle potřeby naklání. Závěs se zasazuje již do protiproudu, a je veden opět co nejdále od boku lodi ke špičce, kde se může přejít do záběru vpřed.

Přejezdy proudu

I3ezpečný a snadný přejezd proudu je závislý na rychlosti lodi, správně zvoleném úhlu nájezdu a samozřejmě na velikosti překonávaného proudu. Kajakář navádí opětloď vdostatečné rychlosti šikmo k rozhraní. Jako poslední záběr v protiproudu je výhodné použít záběr vpřed vmírném odklonu na horní straně kajaku. V‘ tomto případě kajakář překonává rozhraní svytočenými rameny a pádlem připraveným nazáběr vproudu na spodní straně lodi (myšleno ve směru toku řeky). Loď je vykloněnádnem proti proudu. Náklon je největší při přejíždění rozhraní.

obr58

Přejezdy a průjezdy válce

 • Průjezd válce

Při překonávání válce z přímé jízdy kajakář navádí loď‘ kolmo na válec. Pro nejsnadnější a nejbezpečnější průjezd je třeba získat co největší rychlost. Na hraněválce kajakář provádí tzv. naskakovací záběr, kterým posílá loď do válce. Jedná se o velmi silný a dlouhý záběr, který je veden těsně podél boku kajaku dozadu za trup. Při dostatečné rychlosti a správně provedeném naskakovacím záběru lze v určitých případech válec přeskočit. (Závisí to na velikosti válce a typu kajaku). Po naskakovacím záběru musí kajakář okamžitě přenést pádlo vpřed tak, abyválec projížděl již spádlem připraveným na záběr. Ten je zasazován těsně zahřeben válce, kde je nejúčinnější (obr. 58).

 • Přejezdy válce

obr59Přejezdem válce se v tomto případě rozumí přejetí válce z jedné strany na druhou. Kajakář najíždí do válce zespodu. V okamžiku, kdy se špička dostává do válce provádí náklon, který se po-stupně zvětšuje s ohledem na typ lodi a sílu válce. Vlastní přejetí lze provést několika způsoby. Po najetí do válce provádí kajakář záběry vpřed na spodní straně lodi. Záběry jsou vedeny co nejdále od boku lodi. Špičkoví kajakáři dokáží zabírat i na horní straně, kdy záběr zasazují pod hranu válce (obr. 59). Při dostatečné rychlosti a malé síle válce většinou kajak přejede na druhou stranu bez dalších záběrů. často může nastat situace, kdy není možné z válce na druhé straně vyjet (nedostatečná síla kajakáře, veliké rozhraní). V tomto případě je nutné zkusit z válce vycouvat. Záběry vzad se provádí opět co nejdále od boku lodi. Jak již bylo uvedeno, vodní válce v sobě skrývají větší riziko. Vždy je třeba pečlivě zvážit, který válec je průjezdný a relativně bezpečný.

 

Traverz

tomto případě se traversem rozumí přejezd řeky, kdy špička lodi směřuje po proudu. Používá se krychlému překonání určité vzdálenosti v proudu bez ztráty výšky a otočení lodě. Při jízdě po proudu kajakář provádí brzdící zpětný záběr podél lodi většinou na opačné straně vzhledem knásledujícímu směru jízdy. Tímto záběremby se kajak měl výrazně zpomalit a lehce natočit zádí šikmo proti proudu. Následují zpětné záběry na obou stranách lodi stím, že na spodní straně je záběr veden více od lodi, velmi často se používá široký záběr od zádi. Loď musí být nakloněna po směruproudu a zatížena více vpředu.

 

zpět na obsah

UNIVERSITA KARLOVA, Praha 1998
Bronislav KRAČMAR, Milan BÍLÝ, Petr NOVOTNÝ