Kanoe.cz

Základy kanoistiky - kapitola 4


TECHNIKA A TAKTIKA JÍZDY NA KANOI V PROUDÍCÍ VODĚ

 • přímá jízda,
 • nájezdy do proudu a výjezdy z proudu,
 • přejezdy proudu
 • průjezd válce,
 • přejezd válce,
 • traverz.

Přímá jízda

   Pro plynulou přímou jízdu na kanoi je důležitá souhra obou kanoistů. Je důležité,

aby háček i zadák zasahovali do vody současně nebo téměř současně. Loď by měla mítneustále dopředný směr (špičkou po proudu), její cesta by neměla být klikatá. U vyspělejších kanoistů by řízení lodi vpřímé jízdě mělo být záležitostí zadáka. Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik řídících záběrů.
   Při správné technice pádlování, přibližně stejné váze členů posádky a přibližněstejných silových parametrech používá zadák řídící záběr s krátkým slalomovým ulomením, nebo řídící záběr s rychlostním ulomením. Zkušený vodák používá většinouzáběru vpřed s rychlostním ulomením s tím, že ještě navíc vede záběr více pod loď,což mu napomáhá kudržení přímého směru a ulomení může být velmi krátké.případě, že kanoe zatáčí znějakého důvodu do ruky zadáka (těžší nebo silnějšíháček, změna proudění a pod.), zadák provádí přímý záběr zakončený přitaženímzádě nebo široký záběr od přídě. Háček pomáhá vřízení lodě při přímé jízdě jen vevýjimečných případech přitažením špičky, širokým záběrem od přídě, slabším nebo silnějším záběrem. Při jízdě ve vlnách je třeba začínat záběr za vrcholem vlny, v tomto případě je záběr účinný a je využíváno kzáběru síly vody.

Nájezdy do proudu a výjezdy z proudu

 • Nájezd do proudu na stranu zadáka

obr50Nájezd na stranu zadáka v 

našem případě znamená, že následné otáčení lodě jeprováděno na tu stranu, kde zadák pádluje.Posádka rozjíždí loď‘ v protiproudu a vede ji šikmo směrem k rozhraní proudu. Při nájezdu do proudu je nutné kanoi naklonit tak, aby dno směřovalo proti proudu. Náklon je tím větší, čím je větší rozhraní (čím je větší rozdíl rychlostímezi vratným proudem a proudem). Naklonění lodě provádí zadák tím, že přeneseváhu těla na svou stranu a záběr vede co nejdále od boku lodi s výrazným vykloněním trupu nad vodu. Úhel nájezdu závisí na situaci, provádí se většinou v rozmezí od 40 do 70 stupňů. Vokamžiku, kdy háček vjíždí na proud, provádí široký záběr od špičky lodě nebo závěs vpřesahu, zadák dle situace používá široký záběr od zádě, vylehnutí nebo závěs (obr. 50, 51 , 52). Po celou dobu je nutné udržovat náklon lodi. Zrušení náklonu se provádí v momentu, kdy špička lodi směřuje po proudu a ruší se většinou záběrem vpřed. Je výhodné naučit se provádět záběr vpřed (po širokémzáběru nebo po závěsu) bez vytažení pádla zvody, protože vtomto případě má zadák loď‘ neustále pod kontrolou.

obr51

 • Nájezd do proudu na stranu háčka

Úhel nájezdu je stejný jako v 

předešlém případě. Náklon lodi provádí a určujeháček, zadák mu vnáklonu pomáhá vykloněním trupu. Vokamžiku nájezdu doproudu provádí zadák široký záběr od přídě, tím loď roztáčí a připravuje háčkovipozici pro závěs. Háček zahajuje závěs vokamžiku, kdy se dostává svým těžištěmnad proud. Závěs by měl být proveden tak, aby po jeho dokončení již kanoe směřovala špičkou po proudu. Je výhodné provádět závěs aktivně s jeho ukončenímu špičky lodě a navazovat ihned záběr vpřed bez vytažení listu z vody. Záběrem vpřed ruší háček náklon lodi (obr. 53).

obr52

 • Výjezd z proudu na stranu zadáka

 obr53Loď je třeba navést v dostatečné rychlosti v ostrém úhlu k rozhraní proudu. V 

okamžiku přejetí rozhraní provádí zadák náklon lodi, který se postupně zvětšuje vzávislosti na rozdílech proudů. Háček provádí široký záběr od přídě. Záběr je výhodné zasazovat až do vratného proudu,jinak hrozí předtočení lodě (předjetí zádě) a může dojítjízdě vzad po proudu nebo točení lodi na rozhraní proudu. Zadák provádí široký záběr od zádě, vylehnutí nebo závěs, viz obr. 50, 51 , 52.

 • Výjezd z 

proudu na stranu háčka

Kanoisté opět navádí loď v

 ostrém úhlu k rozhraní. V okamžiku, kdy háček dosedá do protiproudu naklání dle velikosti rozhraní kanoi a provádí závěs (viz obr. 53).Zadák používá vpřípadě nevelkého rozhraní široký záběr od přídě nebo přímýzáběr. Přímého záběru použije zadák všude tam, kde je velký rozdíl proudů a kde hrozí při použití širokého záběru předtočení lodě. Háček ukončuje závěs záběremvpřed a ruší náklon.

Přejezdy proudu

Přejezdem proudu se v

našem případě rozumí překonání řeky od jednoho břehu k druhému bez otáčení lodi. Posádka navádí loď v ostrém úhlu k rozhraní. V místěrozhraní je nutné provést náklon lodi (náklon určuje ten zčlenů posádky, který to má tzv. na ruku). Při dosednutí přídě na proud je tlak vody na přední část lodě největší, proto musí zadák v této chvíli mít pádlo ve vodě a držet záď buď na přitažení nebo ulomení (tlak proudu bude tím vyšší, čím bude úhel nájezdu větší). Při optimálně zvoleném úhlu nájezdu, rychlosti a náklonu lodě, bude kanoe lehce přejíždět na druhou stranu řeky špičkou proti proudu. Tento pohyb bude výslednicí rychlosti lodi vůči proudu,rychlosti proudu a úhlu, který svírá loď s proudem (obr. 54).

obr54

Vodní válce

Vodní válce na řece vždy skýtají určitá rizika. Pokud je to možné, je lepší

se takovým místům vyhnout. V případě projíždění je nutné zajistit záchranu, a překonávat jen takové válce, kde voda odtéká spodem a po stranách válce je místo na vyjetí.

 • Průjezd válce

Válec se nejčastěji překonává z

přímé jízdy. Posádka navádí loď co nejkolměji na válec a těsně před ním zrychluje jízdu. Na hraně válce se provádí dlouhý tzv. naskakovací záběr podél lodi, smírným zakloněním háčka zdůvodu odlehčeníšpičky (obr. 55). Háček projíždí válec spádlem vpředu, připraveným na záběr.Jakmile se dostává přes válec, předklání se a provádí silný záběr vpřed. Zadák se snaží zasadit záběr za korunu válce.

obr55

 • Přejezd válce

Přejezdem válce se v

tomto případě rozumí boční přejezd válcem z jedné strany na druhou. Tato situace může nastat při špatném navedení lodě na směr válce, připomalé rychlosti, nebo samozřejmě cíleně při výcviku a tréninku. Při nácviku posádka najíždí do válce se silně nakloněnou lodí směrem po proudu. Při nájezdu na ruku zadáka, provádí zadák opakovaně a bez vytažení pádla zlodi závěsprotažením a krátkým záběrem vpřed. Závěs se záběrem se provádí před tělem aco nejdále od boku lodi. Háček provádí záběr vpřed na hraně válce se silnýmvykloněním na stranu zadáka, nebo, což je častější a bezpečnější, závěs se záběrempřesahu (obr. 56).

obr56

Při nájezdu na ruku háčka, provádí háček závěs se záběrem a zadák nejčastěji

také závěs vpřesahu. Nájezd do válce na ruku háčka je velmi obtížný manévr a vyžaduje již velmi dobrou technickou vybavenost. Může nastat situace, kdy na konci válce je rozhraní mezi válcem a proudem příliš vysoko a loď nemůže vyjet ven, v tom případě je nutné se pokusit vycouvat na opačný konec válce. Zpětnýzáběr provádí ten kanoista, který má záběr na ruku. Záběr zasazuje co nejdále od boku lodi.

Traverz

Traverz je založen na stejných principech jako přejezd řeky, avšak špička lodě

směřuje po proudu. P&127;i jízdě na kanoi se nejčastěji používá pro obeplutí překážky. Posádka musí loď zpětnými záběry zpomalit až zastavit a natočit zádí do směrutraverzu. Současně snatočením lodě je nutné provést náklon lodi. Při správně zvoleném úhlu kanoe k proudu a dostatečně silných zpětných záběrech kanoe přejíždí proud bez ztráty výšky. Řídící úlohu přebírá háček, který většinou používá široký záběr od záděnebo přímý zpětný záběr s ulomením (obr. 57).

obr57