Kanoe.cz

Buchtel, M.

Vliv představivosti na výkon závodníka ve vodním slalomu. UK FTVS, 2007, 82 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové Milan Bílý.

Cíle práce: Zmapovat využívání představivosti vrcholovými vodními slalomáři, provést nástin struktury jejich představ a pokusit se doložit závislost mezi délkou trvání představy soutěžního výkonu a následnou délkou trvání skutečné soutěžní jízdy závodníka.

Metody: Metoda semistrukturovaného rozhovoru (kvalitativní výzkum), prediktivní korelační výzkum – longitudinální pozorování koexistenčních vztahů (kvantitativní výzkum).

Výsledky: Představivost je zcela běžnou součástí přípravy špičkových vodních slalomářů. U sledovaného souboru byl prokázán pozitivní vliv představivosti na výkon závodníka ve vodním slalomu.

www.ftvs.cuni.cz