Kanoe.cz

BALLOVÁ, K.

Posouzení změn výsledků Wingate testu horních končetin v jednotlivých obdobích ročního tréninkového cyklu rychlostních kanoistů. Praha : UK FTVS, 2007, 64 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.

Cíle práce: Cílem studie je ukázat souvislost mezi změnami naměřených hodnot vybraných funkčních parametrů získaných 30-s Wingate testem a změnami určených tréninkových ukazatelů v různých obdobích ročního tréninkového cyklu u vrcholových rychlostních kajakářů.

Metoda: Využití Wingate testu na ručním klikovém ergometru. Pomocí 30-s Wingate testu získáme hodnoty funkčních parametrů.

Výsledky: Výsledky ukazují, že změny hodnot vybraných funkčních parametrů získané 30-s Wingate testem u testovaného souboru nereflektují změny vybraných tréninkových ukazatelů v různých obdobích ročního tréninkového cyklu. Nejvyšších hodnot anaerobní kapacity dosáhl ve sledovaném období v současné době nejlepší kajakář v ČR.

www.ftvs.cuni.cz

 

Partneři ČSK DV

UNIQA logo 2018   


letenky na míru
  


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů