Kanoe.cz

Ahoj milí čtenáři a autoři, ke stému výročí kanoistiky vám přinášíme svůj příspěvek - nové stránky kanoe.cz.

Materiály

Metodické a další materiály

- Rychlostní kanoistika

- Slalom

- Sjezd

- Turistika

Galerie

Fotogalerie

- Rychlostní kanoistika

- Slalom

- Sjezd

- Turistika

 

 

Termíny

Termíny závodů

 

Rychlostní kanoistika

Slalom a sjezd na divoké vodě

Turistika

Rafting

Freestyle

Paddle-boarding

 

Reprezentace

Profily závodníků reprezentace. 

Směrnice slalom a sjezd

SMĚRNICE
pro závodění v České republice pro rok 2013

§1 – systém závodů


Pro rok 2013 se vypisují tyto soutěže:

SLALOM
ČP - seriál 12 kontrolních závodů včetně finále 
NKZ - seriál 6 kvalifikačních závodů juniorů 
ČPJ - Český pohár juniorů včetně finále 

ČPŽ - seriál 7 pohárových závodů žáků včetně finále

VPZ - veřejné postupové závody
Uvedené soutěže se vypisují v kategoriích C1M, K1Ž, K1M, C2M a C1Ž. V kategorii C2M mohou startovat i ženy.

Z vybraných závodů se vyhlašují mistři ČR, U23 (junioři do 23 let), dorostu staršího, dorostu mladšího, žáků starších, žáků mladších a veteránu ve slalomu. 


SJEZD
ČPw - seriál 6 kontrolních závodů v klas. sjezdu a 6 ve sprintu, včetně finále
ČPJw - vybrané závody ze seriálu ČPw a finále ve sprintu i klas.sjezdu
ČPŽw - seriál 8 pohárových závodů žáků včetně finále ve sprintu i klas.sjezdu
VPZw - veřejné postupové závody
Uvedené soutěže se vypisují v kategoriích C1M, K1Ž, K1M, C2M a C1Ž. V kategorii C2M mohou startovat i ženy.

Z vybraných závodů se vyhlašují mistři ČR, U23 (junioři do 23 let), dorostu staršího, dorostu mladšího, žáků starších, žáků mladších a veteránu v obou disciplínách.

Pro rozvoj sportu je při všech sjezdových závodech možné, aby žáci startovali ve všech lodních kategoriích na slalomových lodích.

KOMBINACE 
MČRkd – mistrovství ČR kombinace dorostu mladšího (pro ročníky 1997 – 2002 dohromady)
MČRkž – mistrovství ČR kombinace žactva (pro ročníky 1999 – 2002 dohromady)

ČP – finále (Český pohár ve slalomu - finále)
Tento závod je současně jedním ze závodů ČP a probíhá za stejných podmínek jako ostatní ČP. Z tohoto závodu budou vyhlášeni mistři ČR a mistři ČR v kategorii U23 . Právo startu mají pouze účastníci ČP. 
Závod družstev ve slalomu se jede v jedné jízdě.

ČPw – finále (Český pohár ve sjezdu a sprintu – finálové závody)
Tyto závody jsou současně jedním z ČPw. Z těchto závodů budou vyhlášeni mistři ČR a mistři ČR v kategorii U23 v obou disciplínách. Právo startu mají všichni účastníci ČPw. Při závodech družstev v klasickém sjezdu i sprintu sestaví pořadatel startovní listinu v obráceném pořadí loňských výsledků. 

ČPJ – finále (Český pohár juniorů ve slalomu - finále) 
Právo startu ve finále ČPJ v individuálních kategoriích mají všichni nositelé VT dorosteneckého a žákovského věku. Závodníci žákovských kategorií splňující kritéria jsou hodnoceni v kategorii dorostenců mladších. Startovní listina se sestavuje v obráceném pořadí průběžného pořadí žebříčku ČPJ ve slalomu (pořadateli dodá počtář žebříčku). Závodníci v něm nezařazení budou losováni podle VT na začátek startovní listiny. Předjezdce zajistí pořadatel z dospělých závodníků.
Závod družstev dorostu ve slalomu se jede ve dvou jízdách. O výsledku rozhoduje lepší jízda. Vrchní rozhodčí může v odůvodněném případě omezit závod družstev na jednu jízdu. 
Při závodu družstev dorostu se vypisují kategorie v souladu s Pravidly a jejich dodatky. Při závodu družstev dorostu sestaví pořadatel startovní listinu v obráceném pořadí loňských výsledků.
Z tohoto závodu bude vyhlášeno MČR dorostu mladšího a staršího. 
Výklad Pravidel: Lodní kategorie jsou nadřazeny věkovým kategoriím (skupinám). Ženy mohou startovat v lodní kategorii s muži pouze v případě, že v ženské lodní kategorii by startovaly méně než 3 lodě v závodě individuálním a méně než 2 družstva v závodě družstev. Viz článek 2.40.04 Pravidel kanoistiky.

ČPJw – finále (Český pohár juniorů ve sjezdu a sprintu)
Právo startu ve finále ČPJw není omezeno výkonnostní třídou. Tato finále jsou součástí Českého poháru juniorů ve sjezdu. Závodníci žákovských kategorií splňující kritéria jsou hodnoceni v kategorii dorostenců mladších. Startovní listina se sestavuje v obráceném pořadí průběžného pořadí žebříčků ČPJw (pořadateli dodá počtář žebříčku). Závodníci v něm nezařazení budou losováni podle VT na začátek startovní listiny. Při závodu družstev dorostu se ve sprintu a sjezdu vypisují kategorie v souladu s Pravidly a jejich dodatky. Při závodu družstev dorostu ve sjezdu a sprintu sestaví pořadatel startovní listinu v obráceném pořadí loňských výsledků.
Z těchto závodů budou vyhlášena MČR dorostu mladšího a staršího. 
Výklad Pravidel: Lodní kategorie jsou nadřazeny věkovým kategoriím (skupinám). Ženy mohou startovat v lodní kategorii s muži pouze v případě, že v ženské lodní kategorii by startovaly méně než 3 lodě v závodě individuálním a méně než 2 družstva v závodě družstev. Viz článek 2.40.04 Pravidel kanoistiky.

Finále Českého poháru žáků ve slalomu, sjezdu a sprintu

Start žáků ve finále Českého poháru žáků ve slalomu, sjezdu a sprintu není podmíněn VT. Předjezdce ve slalomu zajistí pořadatel z řad dorostenců nebo dospělých. Startovní listina se sestavuje v obráceném pořadí průběžného pořadí žebříčku ČPŽ (dodají počtáři žebříčků). Závodníci v něm nezařazení budou losováni podle VT na začátek startovní listiny.
Závod družstev žáků ve slalomu se jede ve dvou jízdách. O výsledku rozhoduje lepší jízda. Vrchní rozhodčí může v odůvodněných případech omezit závod družstev na jednu jízdu.
Při závodu družstev žáků ve slalomu, sjezdu a sprintu sestaví pořadatel startovní listinu v obráceném pořadí loňských výsledků. Při závodu družstev žáků se ve slalomu, sjezdu a sprintu vypisují kategorie v souladu s Pravidly a jejich dodatky. 
Z těchto závodů budou vyhlášeni mistři žáků mladších a starších. 
Výklad Pravidel: Lodní kategorie jsou nadřazeny věkovým kategoriím (skupinám). Ženy mohou startovat v lodní kategorii s muži pouze v případě, že v ženské lodní kategorii by startovaly méně než 3 lodě v závodě individuálním a méně než 2 družstva v závodě družstev. Viz článek 2.40.04 Pravidel kanoistiky.

Náklady na technické zajištění a rozhodčí pro všechny výše uvedené závody, hradí v přiměřené výši ČSK DV.

MČR veteránů ve slalomu, sjezdu a sprintu
MČR veteránů se jede v rámci vybraného veřejného závodu. 
Veteráni budou hodnoceni ve třech
věkových kategoriích:

Veteráni mladší (ročník narození 78 – 69) 
Veteráni (ročník narození 68 – 59)
Veteráni starší (ročník narození 58 a starší)

MČR dorostu mladšího a žactva v kombinaci
MČR dorostu mladšího a MČR žáků v kombinaci je součet výsledků MČR ve slalomu a ve sprintu. Do výsledků kombinace se zahrnují výsledky všech závodníků s umístěním v obou disciplínách.

ČP (Český pohár ve slalomu)

Je dlouhodobou soutěží, která se skládá ze osmi závodů ČP. 
Pořad závodů ČP:
Kvalifikace se pojede v jedné jízdě v pořadí kategorií C1M, K1Ž, C2M, K1M a C1Ž. Následuje finále „A“, ve kterém v každé kategorii startuje prvních 10 lodí z kvalifikace v obráceném pořadí. Na závěr se pojede finále „B“ (v pořadí výsledků kvalifikace), které je určeno pro lodě umístěné v kvalifikaci na 11. a dalších místech. V obou finálových jízdách se dodržuje stejné pořadí kategorií.
Konečné pořadí na 1. až 10. místě je určeno výsledkem finálové jízdy. Pokud závodník do finále „A“ nenastoupí nebo jej nedokončí, je hodnocen na 10. místě a obdrží příslušné body. Pokud dojde ke shodnému výsledku ve finále A mají tito závodníci shodné pořadí a také body, medaile či odměny.
O pořadí závodníků na 11. a dalších místech rozhoduje lepší z obou výsledků, při shodě pak výsledek horší z jízd.

Závodník, který nedokončí kvalifikaci, neodstartuje do ní nebo je z ní diskva- lifikován, není hodnocen a nemůže dále nastoupit do žádné finálové jízdy. 
Tito závodníci nezískávají pořadí ani body do žebříčku.
Ukázkovou jízdu ve všech ČP jedou lodě umístěné v předchozím závodě na 19. a 20. místě (v kategoriích K1M a C1M), resp. lodě na 14. a 15. místě (v kategoriích K1Z a C2M), na prvním ČP tyto lodě ze žebříčku 2012.

Všechny tyto závody jsou hodnoceny dle tabulky T-4 Pravidel kanoistiky (použije se stupnice B pro kategorii C2M a C1Z, stupnice A pro ostatní kategorie). Do konečného pořadí se nezapočítávají tři nejhorší výsledky. Závodníci na 1. až 3. místě (kategorie C1Z na 1. místě pokud je v žebříčku min. 6 klasifikovaných lodí, i na 2. místě min.12, na 3. místě min. 18 s právem startu na ČP) získají pro následující rok mistrovskou výkonností třídu. Závodníci umístění na 4. – 20. místě (v kategorii K1M, C1M), na 4. – 15. (v kategorii K1Z, C2M), prvních 50% zařazených do žebříčku v kategorii C1Z získávají 1. VT. 
Právo startu na ČP v roce 2013 mají všechny lodě MT a 1. VT v příslušné kategorii a další závodníci, kteří si zajistili účast v NKZ podle kritérií dle Směrnic o závodění pro rok 2012 (včetně schválených výjimek) a jsou uvedeni v Příloze č. 1 Směrnic pro rok 2013. 
Startovní listina pro kvalifikace pro celý seriál ČP se sestavuje na základě žebříčků ČP 2012 a NKZ 2012 v pořadí od nejhorších k nejlepším. Do startovní listiny pořadatel uvádí pevné startovní časy.

Všichni závodníci zařazeni do žebříčku ČP, tj. ti, kteří bodovali minimálně ve dvou závodech, získají pro následující rok 2. VT. Všichni závodníci MT resp. 1. VT, kteří ji neobhájili, získávají pro následující rok 2. VT.

Pořad ČP ve slalomu č. 3, 4, 5, 6, 9 a 10 (nominační závody):
07:45 Porada vedoucích na místě uvedeném v rozpisu závodu Porada rozhodčích na místě uvedeném v rozpisu závodu
08:30 Ukázková jízda
09:45 Start 1. jízdy – interval 60 sec., 3 intervaly mezi kategoriemi

13:30 Start finále A – interval 90 sec., 2 intervaly mezi kategoriemi, 
15:00 Start finále B – interval 50 sec., 4 intervaly mezi kategoriemi

Pořad ČP ve slalomu č. 1, 2, 7, 8, 11 a 12: 

Časový program bude uveden v rozpise závodu.

Startovní pořadí ve finále A je obráceným pořadím výsledků kvalifikace, startovní pořadí ve finále B je podle výsledků kvalifikace.
Vyhlášení vítězů proběhne dle rozpisu závodu.

Výsledky se zasílají do pondělí, do 8 hodiny ranní e-mailem v elektronické podobě předsedovi ZK, počtářům příslušných žebříčků a jako neoficiální též na sekretariát ČSK DV ke zveřejnění. Závody, na kterých bude výsledky zpracovávat firma Results s.r.o., garantuje jejich věcnou i formální správnost vrchní rozhodčí, budou zveřejněny na webových stránkách HYPERLINK "http://www.rvp.results.czrvp.results.cz. Sekretariát bude výsledky všech závodů uvedených v termínové listině zveřejňovat na webové stránce ČSK, nejprve jako neoficiální a postupně po zkontrolování počtáři oblastí budou zařazeny do adresáře „Výsledky“ na HYPERLINK "http://www.kanoe.czwww.kanoe.cz . 

Pro zefektivnění časového průběhu závodu je povinností vedoucích oddílů nahlásit, které z jeho přihlášených lodí nebudou startovat, buď v předstihu e-mailem nebo později telefonem či SMS na kontaktní adresy uvedené v rozpisu závodu a to nejpozději v pátek do 18 hodinŘeditel závodu zajistí u výpočetního střediska, aby všechny jemu řádně omluvené lodě nebyly uvedeny ve startovní listině. Za přihlášenou a řádně omluvenou loď se záloha na startovné, která už byla zaplacena, nevrací, ale doplatek startovného se už nehradí. Pořadatel na základě těchto odhlášek upraví podklady pro tvorbu startovní listiny, které předá oficiálním časoměřičům závodu, a ti vydají časově upravenou startovní listinu. Závodníci, kteří ze závažných zdravotních nebo technických důvodů nebudou moci nastoupit k  závodu, se řádně omluví do porady závodu u vrchního rozhodčího.
Vrchní rozhodčí oznámí na každé poradě vedoucích všechny řádně omluvené lodě a jejich seznam předá písemnou formou delegátovi VV. Delegát VV nebo v jeho nepřítomnosti vrchní rozhodčí zajistí, aby všechny omluvy byly uvedeny ve výsledcích následujícím způsobem:
omluven do pátku 18 hodin: zkratka DNS-A
(tzn. byl přihlášen, ale není ve startovce, neplatí doplatek startovného, a není penalizován částkou 500 Kč)
omluven do porady závodu: zkratka DNS-B
(tzn. je uveden ve startovní listině ale ze závažných zdravotních nebo technických důvodů nemůže nastoupit k  závodu, platí doplatek startovného, není penalizován částkou 500 Kč)
neomluven – nestartoval: zkratka DNS
(tzn. je uveden ve startovní listině, platí doplatek, a je penalizován pokutou 500 Kč) Tato částka (500 Kč) bude oddílu odečtena tentýž rok z dotace oddílu ve prospěch pořadatele příslušného závodu na základě oficiálních výsledků závodu.

Náklady na technické zajištění a rozhodčí hradí v přiměřené výši ČSK DV.
Pořadatel při přijímání přihlášek zahraničních závodníků musí přihlédnout ke stanovisku vedoucích trenérů RD. 

Právo účasti v ČP v roce 2014
Všechny lodě MT a 1. VT v příslušné lodní kategorii
Nejlepší tři lodě 2. VT z oblastních žebříčků české a moravské oblasti v příslušné kategorii.
18 nejlepších lodí v kategorii K1M, 16 v kategoriích K1Z a C1M, 13 v kategorii C2M a 10 v C1Z ze žebříčku NKZ-J. 
Mistři ČR mladšího a staršího dorostu ve všech individuálních kategoriích, pokud si účast nezajistili jinak.
Vítěz Českého poháru žáků v příslušné kategorii.
Vedení RD juniorů může v případě potřeby doplnit o výjimečný start dalších lodí pro potřeby nominace.
Další výjimky, o které požádají oddíly a závodní komise ČSK DV je schválila.

ČPw (Český pohár ve sjezdu) 
Je dlouhodobou soutěží, která se skládá z 12 závodů (6 klasických sjezdů a 6 sprintů) včetně obou finále. Do konečného pořadí se nezapočítávají 2 nejhorší výsledky z klasických sjezdů a 2 ze sprintů. Účastník musí být nejméně žák starší a nositel minimálně 3. VT ve sjezdu nebo minimálně 2. VT ve slalomu v příslušné kategorii. Pro závody ČPw č. 1, 2, 7, 8, 9, 10 není VT podmínkou. Pořadatel má právo rozpisem závodu podmínky účasti na závodě zpřísnit. Vedení RD juniorů má právo v případě potřeby doplnit o výjimečný start dalších lodí. 
Kromě bodování pro ČPw dle tabulky T 4 Pravidel kanoistiky (použije se stupnice A pro kategorii K1M, stupnice B pro ostatní kategorie) jsou závody hodnoceny do oblastních sjezdových žebříčků dle BHZ 6. Pokud v kategorii C2M startuje kombinovaná posádka závodníků české a moravské oblasti, přináší i získává body do žebříčků obou oblastí.
Závodníci na 1. – 3. místě (kategorie C1Z na 1. místě pokud je v žebříčku min. 6 klasifikovaných lodí, i na 2. místě min.12, event. na 3. místě min. 18 s právem startu na ČPw) získají pro následující rok mistrovskou výkonnostní třídu. Závodníci na 4. – 20. místě (v kategorii K1M), závodníci na 4.- 18. místě (C1M), resp. na 4. – 15. místě (v kategoriích K1Z a C2M) získávají 1. výkonnostní třídu. V kategorii C1Z závodnice v první polovině klasifikovaných lodí. 
Všichni závodníci MT a 1. VT, kteří ji neobhájí, získají pro následující rok 2. VT.

Startovní listina pro dlouhé sjezdy a sprinty bude sestavována z průběžného pořadí od nejhorších k nejlepším dle průběžného pořadí a to pouze v dlouhých sjezdech. Podklady pro startovní listinu dodá počtář sjezdového žebříčku. Startovní listina pro 1. a 2. ČPw bude v obráceném pořadí loňského žebříčku v dlouhém sjezdu.
Pořadí kategorií: C1M, K1Ž, K1M, C2M a C1Ž.

Výsledky se zasílají do pondělí, do 8 hodiny ranní e-mailem v elektronické podobě předsedovi ZK, počtářům příslušných žebříčků a jako neoficiální též na sekretariát ČSK DV ke zveřejnění. Závody, na kterých bude výsledky zpracovávat firma Results s.r.o., garantuje jejich věcnou i formální správnost vrchní rozhodčí, budou zveřejněny na webových stránkách HYPERLINK "http://www.rvp.results.czrvp.results.cz. Sekretariát bude výsledky všech závodů uvedených v termínové listině zveřejňovat na webové stránce ČSK, nejprve jako neoficiální a postupně po zkontrolování počtáři oblastí budou zařazeny do adresáře „Výsledky“ na HYPERLINK "http://www.kanoe.czwww.kanoe.cz . 

Pro zefektivnění časového průběhu závodu 
je povinností vedoucích oddílů nahlásit, které z jeho přihlášených lodí nebudou startovat, buď v předstihu e-mailem nebo později telefonem či SMS na kontaktní adresy uvedené v rozpisu závodu a to nejpozději v pátek do 18 hodinŘeditel závodu zajistí u výpočetního střediska, aby všechny jemu řádně omluvené lodě nebyly uvedeny ve startovní listině. Za přihlášenou a řádně omluvenou loď se záloha na startovné, která už byla zaplacena, nevrací, ale doplatek startovného se už nehradí. Pořadatel na základě těchto odhlášek upraví podklady pro tvorbu startovní listiny, které předá oficiálním časoměřičům závodu, a ti vydají časově upravenou startovní listinu. Závodníci, kteří ze závažných zdravotních nebo technických důvodů nebudou moci nastoupit k  závodu, se řádně omluví do porady závodu u vrchního rozhodčího.
Vrchní rozhodčí oznámí na každé poradě vedoucích všechny řádně omluvené lodě a jejich seznam předá písemnou formou delegátovi VV. Delegát VV nebo v jeho nepřítomnosti vrchní rozhodčí zajistí, aby všechny omluvy byly uvedeny ve výsledcích následujícím způsobem:
omluven do pátku 18 hodin: zkratka DNS-A
(tzn. byl přihlášen, ale není ve startovce, neplatí startovné a není penalizován)
omluven do porady závodu: zkratka DNS-B
(tzn. je uveden ve startovní listině ale ze závažných zdravotních nebo technických důvodů nemůže nastoupit k  závodu, platí startovné, není penalizován částkou 500 Kč)
neomluven – nestartoval: zkratka DNS
(tzn. byl přihlášen a je uveden ve startovní listině, platí startovné a jeho oddíl bude penalizován pokutou 500 Kč) Tato částka (500 Kč) bude oddílu odečtena tentýž rok z dotace oddílu ve prospěch pořadatele příslušného závodu na základě oficiálních výsledků závodu.

Náklady na technické zajištění a rozhodčí hradí v přiměřené výši ČSK DV 

NKZ (národní kvalifikační závod juniorů ve slalomu)

Tato soutěž je určena k postupu do ČP ve slalomu a též k zisku 2. VT. Skládá se z 6 závodů ze kterých čtyři se jedou společně s ČP, ale mají kromě bodování v ČP i samostatné bodování NKZ. Započítávají se nejvýše 4 nejlepší výsledky. 
Právo startu mají všichni nositelé VT. 
Závod sestává ze dvou jízd, o konečném pořadí rozhoduje lepší jízda, při shodném výsledku několika závodníků pak další jízda. 

Výsledek závodníků 2. (též 3.) VT je pouze v rámci jejich pořadí oceněn body dle tabulky T4 Pravidel kanoistiky (použije se stupnice A pro kategorie K1M, C1M a K1Ž, stupnice B pro ostatní). Lodě MT a 1. VT, získávají shodné body jako bodovaná loď 2. nebo 3. VT umístěná za nimi.

Startovní listina bude sestavována následovně:
závodníci MT a 1. VT v příslušné kategorii 
závodníci ostatních VT dle průběžného pořadí (pro 1. a 2. NKZ bude startovní listina sestavena podle loňského žebříčku), na dalších NKZ dle průběžného pořadí v NKZ. Průběžné pořadí na 3. a další NKZ dodá pořadateli počtář žebříčku.
závodníci 2. VT dosud v průběžném žebříčku nezařazení
závodníci 3. VT dosud v průběžném žebříčku nezařazení

Závodníci pro ukázkovou jízdu v závodech NKZ č. 1 a 2. budou losováni pouze ze závodníků ročník 1994 a starších a pořadatel je povinen zveřejnit jejich jména nejpozději hodinu před poradou. 

Pořad závodů č. 1 a 2: 1. skupina K1M, C1Z, C2M – obě jízdy
2. skupina C1M a K1Z – obě jízdy.
Pořad závodů č. 3 – 6 se řídí pořadem závodů ČP.

Ze čtyř nejlepších výsledků se sestaví žebříčky, z jejichž předních míst si závodníci 2. VT zajistí účast v ČP pro příští rok dle bodu 3 odstavce ČP ve slalomu - Právo účasti v ČP v roce 2014. 
V těchto žebříčcích se neuvádějí lodě, které získaly v  ČP slalom 2013 MT nebo 1. VT v příslušné kategorii.
Závodníci postupující do ČPzískávají 2. VT, v  kategoriích K1M, C1M, K1Z a C1Z s označením „+“ !! 

Výsledky se zasílají do pondělí, do 8 hodiny ranní e-mailem v elektronické podobě předsedovi ZK, počtářům příslušných žebříčků a jako neoficiální též na sekretariát ČSK DV ke zveřejnění. Závody, na kterých bude výsledky zpracovávat firma Results s.r.o., garantuje jejich věcnou i formální správnost vrchní rozhodčí, budou zveřejněny na webových stránkách HYPERLINK "http://www.rvp.results.czrvp.results.cz. Sekretariát bude výsledky všech závodů uvedených v termínové listině zveřejňovat na webové stránce ČSK, nejprve jako neoficiální a postupně po zkontrolování počtáři oblastí budou zařazeny do adresáře „Výsledky“ na HYPERLINK "http://www.kanoe.czwww.kanoe.cz . 

Náklady na technické zajištění závodu a na delegované rozhodčí hradí pořádající oddíl ze startovného a příspěvku od ČSKDV. 

ČPJ - Český pohár juniorů ve slalomu 

Český pohár juniorů ve slalomu: Pro potřeby stavitelů juniorského RD a pro výběr závodníků do Sportovních center mládeže ve slalomu bude sestaven zvláštní žebříček z výsledků ČPJ - finále a 6 závodů NKZ obodovaných s přihlédnutím pouze k mládeži dle tabulky T4 Pravidel (použije se stupnice A pro kategorii K1M, stupnice B pro ostatní kategorie). Do konečného pořadí se nezapočítávají dva nejhorší výsledky. 

ČPJw - Český pohár juniorů ve sjezdu

Český pohár juniorů ve sjezdu: Podobně, a ke stejnému účelu, bude sestaven žebříček mládeže z finálových závodů ČPJw ve sjezdu a sprintu a ze závodů ČPw ve sjezdu č.1, 2, 6, 9 a 10. Bodování dle tabulky T4 Pravidel (použije se stupnice A pro kategorii K1M, stupnice B pro ostatní kategorie). Do konečného pořadí se vždy započítává MČR v dlouhém sjezdu, MČR ve sprintu a 4 další nejlepší výsledky bez ohledu zda je to sprint nebo dlouhý sjezd.

ČPŽ - Český pohár žáků

Český pohár žáků ve slalomu: Pro zvýšení motivace závodníků žákovských kategorií budou sestaveny žebříčky všech závodníků ročník 1999 až 2002 ze šesti závodů ČPŽ a finále ČPŽ žactva ve slalomu ve všech kategoriích s výjimkou kategorie K1M, ve které bude oddělené bodování žáků starších a mladších. Bodování do žebříčku dle tabulky T4 Pravidel (použije se stupnice A pro kategorii K1M žs, stupnice B pro ostatní kategorie). Do konečného pořadí se nezapočítávají dva nejhorší výsledky. Z těchto žebříčků vytvoří počtáři žebříčků samostatné informativní žebříčky žáků mladších ročník 2001 a 2002.
Pořadatelé jsou povinni sestavovat startovní listinu dle obráceného průběžného žebříčku této soutěže, který dodá počtář žebříčku, pro 1. a 2. závod dle obráceného
pořadí v loňském žebříčku ČPŽ (závodníci v něm nezařazení budou losováni podle VT na začátek startovní listiny) a zařadit tuto žákovskou skupinu buď na začátek, nebo na konec každé kategorie. Pořadí lodních kategorií bude respektovat pořadí lodních kategorií veřejných závodů, tj. rozdělení do skupin K1M, C1Z, C2M a předžáci – obě jízdy a C1M a K1Z – obě jízdy. 
Kromě oficiálních celkových výsledků veřejného závodu vydá pořadatel samostatné obodované výsledky Českého poháru žáků s rozlišením 
žs, žm v kategorii K1M.
Těchto závodů se mohou zúčastňovat i předžáci (jen při BHZ 4). 
V případě velkého počtu přihlášených může být jejich účast omezena. Pro oblastní žebříčky ani pro ČPŽ se jim žádné body nepřidělují a nesmí startovat na finálovém závodě.

ČPŽw - Český pohár žáků ve sjezdu: Pro zvýšení motivace závodníků žákovských kategorií bude sestaven žebříček žáků ročníků 1999 až 2002 z 6 závodů ČPŽw a finálových závodů ČPŽw ve sjezdu a sprintu. 
Bodování do tohoto žebříčku bude dle tabulky T4 Pravidel (použije se stupnice A pro kategorii K1M, stupnice B pro ostatní kategorie). Do konečného pořadí se z těchto 8 závodů nezapočítávají dva nejhorší výsledky. 
Pořadatelé jsou povinni sestavovat startovní listinu dle obráceného průběžného žebříčku této soutěže, kterou dodá počtář žebříčku (pro 1. a 2. závod dle výkonnostních tříd) a zařadit žákovskou skupinu buď na začátek, nebo konec každé kategorie. Kromě oficiálních celkových výsledků z veřejného závodu vydá pořadatel samostatné výsledky ČP žáků s rozlišením 
žs, žm.

VPZ - Veřejné postupové závody ve slalomu
se bodují jako doposud, bodová hodnota závodu (BHZ) 4 - 6 bude uvedena v celostátním kalendáři. Účast na těchto závodech není omezena. Právo účasti dle rozpisu závodu. Závod se jede ve dvou jízdách; pořadí určuje výsledek lepší jízdy, při rovnosti výsledků podle další jízdy.
Kategorie C1Z bude samostatně hodnocena pouze pokud odstartují minimálně 3 lodě, jinak jsou hodnoceny v kategorii C1M.
Ženské nebo smíšené posádky budou hodnoceny v kategorii C2M.
 

Rozhodčí na postupových závodech si zajišťuje pořadatel sám, odměny minimálně za podmínek uvedených v článku 8.4. Směrnic pro činnost rozhodčích. V jaké výši poskytne ostatní náhrady, sdělí rozhodčím při jejich delegaci.
S ohledem na start ve více kategoriích se doporučuje následující rozdělení do skupin K1M, C1Z, C2M a předžáci – obě jízdy a C1M a K1Z – obě jízdy.

VPZw - Veřejné postupové závody ve sjezdu
se bodují jako doposud, BHZ 4 - 6, dle celostátního kalendáře. Postupovými závody jsou i závody ČPw v dlouhém sjezdu a sprintu. Závodníci české a moravské oblasti jsou v těchto závodech bodováni odděleně pro českou a moravskou oblast. Pro všechny sjezdové závody je stanoveno pořadí kategorií C1M, K1Ž, K1M, C2M a C1ŽPrávo účasti dle rozpisu závodu. 
Kategorie C1Z bude samostatně hodnocena pouze pokud odstartují minimálně 3 lodě, jinak jsou hodnoceny v kategorii C1M.
Ženské nebo smíšené posádky budou hodnoceny v kategorii C2M. 
Rozhodčí na VPZ si zajišťuje pořadatel sám, odměny minimálně za podmínek uvedených v článku 8.4. Směrnic pro činnost rozhodčích. V jaké výši poskytne ostatní náhrady, sdělí rozhodčím při jejich delegaci.

Závody předžáků
Pouze na postupové závody s BHZ 4 ve slalomu lze přihlásit i závodníky mladší 11 let, ne však mladší 8 let, tzn. pouze ročníky 2003, 2004 a 2005. O jejich startu rozhodne pořadatel v součinnosti s vrchním rozhodčím s přihlédnutím ke stavu vodního terénu. Předžáci odjedou závod v samostatném vloženém závodě v jedné kategorii. Pokudbudoustartovat min. 3 děvčata, pojedou v samostatné kategorii. Výsledky budou uvedeny samostatně. Označení věkové kategorie je „“ a tento závod není obodován. Přihlášený závodník musí být členem ČSKDV, musí být evidován v registru závodníků, tzn., že musí mít RGC a musí mít lékařskou prohlídku zaznamenanou v registračním průkazu.
Tito závodníci startují vždy na plnou odpovědnost přihlašujícího oddílu.

§ 2 – Startovné, přihlášky na ČP ve slalomu

loď v individ. kat. i družstvo
ČP slalom, včetně finálového závodu 250,- za závod 
ČPw sjezd, včetně finálových závodů 200,- za závod
NKZ včetně finál.závodu juniorů - slalom 200,- za závod
ČPJw finálový závod sjezd, sprint
150,- za závod
ČPž fin.závod slalom
200,- za závod
ČPž fin.závod sjezd, sprint
150,- za závod
Startovné pro postupové závody je stanoveno jako maximální:
postupové závody ve slalomu dospělí 100,- za závod
postupové závody ve sjezdu dospělí 80,- za závod
postupové závody mládež 50,- za závod
Na všech závodech musí být startovné pro závodníky obou oblastí stejné.

Startovné zahraničních účastníků v režii pořadatelů 
(obvyklá cena v zahraničí cca 15 – 20€)
O startu zahraničních závodníků na mistrovských soutěžích rozhodují vedoucí trenéři RD.

Přihlášky na ČP ve slalomu a závody NKZ, které se jedou v rámci ČP. 
Přihlášku závodníků, kteří mají právo startu, zašlou oddíly za celý oddíl na celý seriál ČP slalom předsedovi závodní komise nejpozději do 15.03.2013. Takto jsou přihlášeni na všech dvanáct závodů, pokud není přihláškou upřesněno jinak. 
Do 10.4.2013 převedou oddíly na účet ČSKDV č. 20001-1717107504/0600, specifický symbol číslo oddílu, variabilní symbol 2013, zálohu startovného, tj. 200 Kč za každou přihlášenou loď na každý jednotlivý závod ČP, na který jsou přihlášeni. 
Předseda ZK předá sekretariátu ČSKDV seznam všech přihlášených oddílů včetně částek, které jsou oddíly povinny převést na účet svazu. 
Předseda závodní komise pošle všem pořadatelům ČP a výpočetnímu středisku startovní listinu platnou na základě přihlášek se všemi omluvami, které mu k datu odeslání jsou známy, originály přihlášek zůstanou uloženy u předsedy ZK. Doplatek startovného platí oddíly jednotlivým pořadatelům dle dispozic uvedených v rozpisu závodu.
Pokud je závodník řádně a ve stanoveném termínu omluven, tj. do tvorby startovní listiny, do 18. hodiny v pátek před 1. dnem závodu, oddíl za něj doplatek startovného neplatí.
Dohlášku v průběhu sezóny na jednotlivý závod ČP musí oddíl zaslat pořadateli nejpozději 5 dnů před prvním dnem závodu. Na místě zaplatí pořadateli 500 Kč za každou takto dohlášenou loď.
Pořadatel může přijmout písemnou přihlášku na standardním formuláři ještě před závodem, nejpozději před zahájením porady za vklad 1 000 Kč za každou loď.

Dodatečné přihlášky na ostatní závody v péči ČSK DV 
Za závodníky, dohlášené při veřejných postupových závodech na místě, může pořadatel vybírat až dvojnásobné startovné.
Na všechny ostatní závody je dodatečná přihláška možná nejpozději před zahájením porady za vklad 500 Kč. 

Startovní čísla pro ČP ve slalomu
Startovní čísla budou odpovídat umístění v ČP v roce 2012, lodě 2.VT budou seřazeny podle pořadí v NKZ a v oblastních žebříčcích a výjimek. Pro všechny závodníky s právem startu, které oddíl přihlásí minimálně na osm ČP a za které zaplatí zálohu startovného do 10.4.2013, dostane oddíl tato čísla zdarma.
Tato startovní čísla budou oddílům předána při výdeji čísel před prvním závodem ČP a stanou se jejich vlastnictvím.
Pořadatel je povinen mít připravena náhradní startovní čísla pro závodníky, kteří si je zapomenou nebo ztratí a propůjčit jim je za úhradu 100 Kč za každý závod.

 

§ 3 – Limity pro zisk 2. VT pro rok 2013

 

Slalom

Sjezd

K1MC2MK1ŽC1MC1ZK1MC2MK1ŽC1MC1ZČechy280701601805013060808030Morava17030100604012010016012050
§ 4 – Zásady pro zisk VT

MT a 1. VT viz §1 systém závodů ČP, tyto VT budou platné až pro rok 2014

2. VT lze získat:
v průběhu sezóny: - ve slalomu i ve sjezdu splněním limitu 2. VT (§ 3), 

po sezóně ve slalomu: - z oblastního žebříčku splněním limitu nebo umístěním mezi prvními 33% závodníků (ve všech kategoriích, tedy i v kategorii C1Z) po odečtení závodníků MT a 1. VT v příslušné kategorii a závodníků druhé oblasti

Postupem do ČP slalom získávají závodníci VT 2+ v kategoriích K1M, C1M, K1Z a C1Z.

 

po sezóně ve sjezdu: - z oblastního žebříčku splněním limitu nebo umístěním mezi prvními 33% závodníků po odečtení závodníků MT a 1. VT v příslušné kategorii a závodníků druhé oblasti 

Závodníci MT a 1. VT ve slalomu i sjezdu, kteří ji neobhájili, získávají 2.VT pro příští sezónu, i když nesplnili žádné z výše uvedených kriterií.

 

c) 3. VT ve slalomu a sjezdu lze získat:
v průběhu sezóny - ziskem bodů minimálně ve dvou závodech získat počet bodů ve výši minimálně 10% limitu 2.VT 

po sezóně - zařazením do žebříčku, tzn. ziskem bodů minimálně ve 2 závodech splnit 10% limitu 2.VT (event.sníženého na „33%“)

Výkonnostní třídy získané, obhájené nebo zvýšené v závodní sezóně 2013 v kategorii C1, resp. C2, jsou platné pouze v kategoriích C1, resp. C2, tj. jsou mezi těmito dvěma kategoriemi nepřenosné. 

§ 5 – Zveřejňování rozpisů závodů

 

Rozpisy závodů budou zveřejňovány stejně jako v minulých letech v termínovém kalendáři na Registračním a výsledkovém portále ( HYPERLINK "http://www.rvp.results.czwww.rvp.results.cz) a to nejpozději 6 týdnů před prvním dnem konání závodu. Pokud pořadatel nedodrží tuto lhůtu, bude mu odebrána dotace za pořádání závodu.

§ 6 – Všeobecné zásady pro sestavování a zasílání výsledků


Závodníky, kteří neodstartovali ani do jedné jízdy, nemusí pořadatel veřejných závodů uvádět ve výsledcích závodu. Pro výpočet bodů pro žebříček se do celkového počtu bodů se zahrnou body za všechny lodě české a moravské oblasti, které odstartovaly, včetně lodí, které nedojely z jakéhokoliv důvodu, nebo byly diskvalifikovány s uvedením důvodu. Cizinci neregistrovaní v oddílech ČSK DV a předžáci body nepřinášejí ani nezískávají!
Pokud se neuskuteční individuální závod žen v kategoriích K1Z a C1Z, mohou se tyto závodnice v souladu s Pravidly zúčastnit závodu mužů a získat v něm umístění i body do svého oblastního žebříčku.
Výsledky se zasílají e-mailem v elektronické podobě předsedovi ZK, počtářům příslušných žebříčků a jako neoficiální též na sekretariát ČSK DV ke zveřejnění do 3 dnů po skončení závodu (veřejné postupové závody), závody v péči ČSKDV viz výše (tj.do pondělí do 8 hodin ranních). Závody, na kterých bude výsledky zpracovávat firma Results s.r.o., garantuje jejich věcnou i formální správnost vrchní rozhodčí, budou zveřejněny na webových stránkách HYPERLINK "http://www.rvp.results.cz
rvp.results.cz. Sekretariát bude výsledky všech závodů uvedených v termínové listině zveřejňovat na webové stránce ČSK, nejprve jako neoficiální a postupně po zkontrolování počtáři oblastí budou zařazeny do adresáře „Výsledky“ na HYPERLINK "http://www.kanoe.czwww.kanoe.cz . 
Podmínkou jsou výsledky ve formátu vhodném k vytištění v MS Office a umožňujícím počtářům provedení event. oprav. 
Za doručené výsledky počtářům i sekretariátu ČSK DV je může pořadatel považovat pouze v případě, že adresáti doručení a čitelnost výsledků zpětně potvrdí. 

 

§ 7 – Administrativní činnosti

Registrace nových členů probíhá dle Registračního řádu.
(Probíhá prostřednictvím RVP „Registrační a výsledkový portál“ na webové adrese www. HYPERLINK "http://www.rvp.results.cz" rvp.results.cz a podléhá schválení správcům registru. Zároveň je nutné vyplnit formulář „přihlášky k registraci“ (je zveřejněn v Příloze č. 5) s podpisem zástupce oddílu odeslat na svaz.  Kromě registrace nových členů mají odpovědní činovníci oddílů povinnost průběžně opravovat či aktualizovat osobní údaje svých členů a názvy a kontaktní data svých oddílů v adresáři oddílů zveřejňovaných svazem. Bude-li mít oddíl potíže s přihlášením nebo i s registrací může se o pomoc obrátit na správce registru.)
Na téže webové stránce v sekci „registr závodníků“ počtáři žebříčku neprodleně aktualizují výkonnostní třídy, jakmile je ověří. 
3. E-mailovou přihlášku na závody je pořadatel povinen potvrdit zpětným e-mailem, a to nejlépe ihned, nejpozději však do uzávěrky přihlášek. Teprve tímto je přihláška považována za přijatou.
V případě uložení pořádkové pokuty dle Přílohy P1 Pravidel bude oddílu částka odečtena z dotace na činnost v následujícím roce.
Pořadatel závodů je povinen vydat doklad o zaplacení startovného obsahující vše dle zákona (tzn. IČ, DIČ, název, sídlo, atd.).

§ 8 – Kontrola výzbroje a výstroje závodníků

Na všech závodech může být prováděna kontrola výzbroje a výstroje závodníků. Pokud bude na závodě kontrola prováděna a její časový program nebude uveden v rozpise, bude kontrolní měření vždy před závodem v sobotu od 7:30 do 10:00 hodin; následně pak namátková kontrola během závodu. Její další časový program bude upřesněn na místě.
Namátkovou kontrolu výzbroje a výstroje provede pořadatel v součinnosti s vrchním rozhodčím na každém závodě.
Pro zajištění větší bezpečnosti zejména ve sjezdu v žákovských kategoriích je pro ty žáky, kteří budou startovat v ČP sjezd i slalom povinně předepsána plovací vesta o nosnosti nejméně 6 kg! Závodní komise doporučuje plovací vesty s touto nosností pro žáky i pro ostatní závody.

§ 9 – Start s více partnery v kategorii C2M

V kategorii C2M bude stejně jako v předchozích letech závodník zařazen do kteréhokoliv žebříčku pouze s prvními dvěma partnery, se kterými již 2x bodoval.

Sestaveno a schváleno Závodní komisí dne 3.11.2012
VV ČSK DV vzal na vědomí na své schůzi dne 12.12.2012 
Schváleno konferencí ČSK DV dne 

Směrnice pro závodění v roce 2013

Pravidla slalomu a sjezdu

Český svaz kanoistiky na divokých vodách
ČSKDV

PRAVIDLA KANOISTIKY
NA DIVOKÝCH VODÁCH

Pravidla byla schválena
Výkonným výborem ČSKDV
dne 7. února 2013

Platnost od 7. února 2013

OBSAH:

ČÁST 1 Základní ustanovení
1.01 Pravidla kanoistiky na divokých vodách
1.02. Registrační řád
1.03 Směrnice o závodění
1.04 Celostátní kalendář
1.05 Kategorie
1.06 Lodě
1.07 Bezpečnostní předpisy

ČÁST 2 Organizace a průběh závodů

A. Všeobecná ustanovení
2.01 Disciplíny závodů na divokých vodách
2.02 Postupovost a rozsah závodů
2.03 Systém soutěží
2.04 Mistrovství České republiky
2.05 Závody Českého poháru
2.06 Rozsah mistrovských závodů
2.07 Národní kvalifikační závody
2.08 Veřejné postupové závody
2.09 Závody družstev
2.10 Nominační závody nepostupové
2.11 Mezinárodní závody

B. Práce pořadatele
2.12 Pořadatel závodu
2.13 Rozpis závodu
2.14 Tvorba a schvalování rozpisu závodu
2.15 Přihlášky k závodu
2.16 Změna v přihlášce, odvolání přihlášky
2.17 Startovní pořadí
2.18 Startovní čísla
2.19 Informace účastníkům závodu
2.20 Ceny
2.21 Konečné výsledky závodu
2.22 Odřeknutí závodu

C. Průběh závodu
2.23 Činovnický sbor závodu
2.24 Činovníci pořadatele
2.25 Stavitel trati
2.26 Delegát výkonného výboru ČSKDV
2.27 Sbor rozhodčích
2.28 Vedoucí družstva
2.29 Start, startovní interval, cíl, časomíra
2.30 Námitky
2.31 Projednávání námitky

D. Závodníci
2.32 Registrace závodníků
2.33 Závodění mládeže
2.34 Výkonnostní třídy závodníků
2.35 Platnost výkonnostních tříd
2.36 Potvrzování výkonnostních tříd
2.37 Start podle výkonnostních tříd
2.38 Povinnosti závodníka
2.39 Právo startu
2.40 Výjimečné starty
2.41 Vyloučení ze závodu

E. Žebříčky
2.42 Výkonnostní a klasifikační žebříčky závodníků
2.43 Žebříček oddílů

ČÁST 3 Technická ustanovení

A. Slalom
3.01 Trať slalomu
3.02 Značení branek
3.03 Otevření trati
3.04 Trénink
3.05 Počet jízd
3.06 Pravidla projíždění branek
3.07 Bodování
3.08 Signalizace brankových rozhodčích
3.09 Chování na trati
3.10 Výpočet výsledků

B. Sjezd
3.11 Trať sjezdu
3.12 Trénink
3.13 Chování na trati, uvolnění tratě

ČÁST 4 Tabulky
T-1 Lodě
T-2 Kategorie závodů
T-3 Věkové kategorie
T-4 Bodovací tabulka pro žebříček závodů ČP a NKZ
T-5 Časový rozsah závodů

ČÁST 5 Přílohy
P-1 Vklady, poplatky a pořádkové pokuty
P-2 Disciplinární ustanovení
P-3 Klasifikace rozhodčích
P-4 Stupnice obtížnosti divokých vod
P-5 Vzor přihlášky
P-6 Registrační a přestupní řád

Použité zkratky:
ČSK Český svaz kanoistiky
ČSKDV Český svaz kanoistiky na divokých vodách
VV (ČSKDV) Výkonný výbor (Českého svazu kanoistiky na divokých vodách)
ICF Mezinárodní kanoistická federace (International Canoe Federation)

Část 1
Základní ustanovení

1.01 PRAVIDLA KANOISTIKY NA DIVOKÝCH VODÁCH
01. Obsahují ustanovení závazná pro závody v ČR (s výjimkou mezinárodních). Platí v souladu s mezinárodními pravidly zpravidla po čtyřleté období.
02. Vydává je v souladu s platnými řády kanoistiky na divokých vodách ČSKDV a s mezinárodními řády ICF Výkonný výbor Českého svazu kanoistiky na divokých vodách (VV ČSKDV).
03. Výklady a doplňky Pravidel vydává Výkonný výbor ČSKDV (dále jen VV). Změny pravidel je Výkonný výbor oprávněn vydat pouze na základě změn mezinárodních pravidel.
Pravidla se rozesílají všem oddílům a všem rozhodčím 1. třídy.

1.02 REGISTRAČNÍ ŘÁD ČSKDV
Registrační řád je samostatným dokumentem ČSKDV, stanovuje podmínky registrace členů ČSKDV a jeho součástí je i přestupní řád, viz příloha P-6.

1.03 SMĚRNICE O ZÁVODĚNÍ
01. Obsahují prováděcí nařízení k Pravidlům ka-noistiky na divokých vodách. Vydává je každý rok VV prostřednictvím závodní komise. Jejich ustanovení nesmí být v rozporu s Pravidly.
02. Směrnice o závodění se vydávají v předstihu před zahájením závodní sezóny.

1.04 CELOSTÁTNÍ KALENDÁŘ
01. Obsahuje seznam závodů na divokých vodách pro běžný rok s pořadovými čísly a jejich zařa-zením podle obtížnosti. Tyto údaje se povinně uvádějí v záhlaví všech tiskovin vydaných k závodu (rozpis, program, výsledky, zprávy o závodě, apod.). O zařazení závodů do celostátního kalendáře požádají oddíly nebo jednotlivá reprezentační družstva v termínech určených závodní komisí.
02. Za sestavení celostátního kalendáře a jeho vydání nejpozději do konce února každého roku zodpovídá výkonný výbor prostřednictvím závodní komise.
03.Termín závodu zařazeného do kalendáře lze měnit jen se souhlasem závodní komise ČSKDV.

04.Povolit závod dodatečně je možné jen ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech se souhlasem závodní komise ČSKDV.


1.05 KATEGORIE
01. Kategorie jednotlivců 
K1 ženy

K1 muži
C1 ženy

C1 muži 

C2 ženy

C2 muži 

02. Kategorie družstev 
3 x K1 ženy
3 x K1 muži

3x C1 ženy

3 x C1 muži
3 x C2 ženy
3 x C2 muži

1.06 LODĚ
K1 - kajak pro jednotlivce
C1 - kanoe pro jednotlivce
C2 - kanoe pro dvojice

Míry, váhy a další údaje jsou uvedeny v tabulkové části Pravidel.

1.07 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
01. Závodníci musí být dobrými plavci; za což odpovídá přihlašující složka. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Ani pořa-datele, ani ČSKDV nelze činit odpovědné za nehody nebo hmotné škody vzniklé během závodu.
02. Každý závodník musí mít bezpečnostní přilbu, vždy upevněnou řemínkem pod bradou, který musí být zapnutý a nesmí být volný. Přilba musí chránit (krýt) čelo, spánky, zátylek a uši (přinejmenším musí skořepina přilby vystupovat nad úroveň uší a okraj přilby musí vést těsně nad úrovní ušních boltců) a vnitřek přilby musí být vypodložen tlumící vrstvou např. ze strukturované pěny. 
Přilby musí vyhovovat evropské normě EN 1385 (označení může být i ČSN 1385). 
Závodník musí mít plovací vestu o nosnosti nejméně 6,12 kg, v kategorii mladšího žactva o nosnosti nejméně 4 kg. 
Plovací vesta musí být vyrobena z materiálu nepohlcujícího vodu, rovnoměrně rozloženého do přední a zadní části vesty, která se nosí na horní části trupu a musí vyhovovat normě ISO 12042-5 (level 50).
03. Slalomové lodě musí být zabezpečeny proti potopení vzduchovými vaky, komorami, poly-styrénovými deskami apod. 
04. Sjezdové lodě musí být vybaveny nafouknutými vzduchovými vaky a to jak v přední, tak i v zadní části lodě (vpředu před místem pro nohy, vzadu za sedačkou). Minimální objem těchto vaků musí být následující:
loď vpředu vzadu
K1 30 litrů 50 litrů
C1 40 litrů 50 litrů
C2 60 litrů 60 litrů
05. Ve sporných případech se kontroluje vznosná síla lodi. Loď naplněná vodou musí plavat na povrchu.
Lodě musí být na přídi i zádi vybaveny chytacími oky o průměru šňůry nejméně 6 mm nebo o příčném průřezu nejméně 2x10 mm a tak veliká, aby umožňovala snadné protažení celé ruky i s palcem. Chytací oka nesmějí být umístěna na lodi ve vzdálenosti větší než 30 cm od přídi i zádi a musí být volná, tj. nesmějí být přilepena ani jiným způsobem připevněna.
06. Plovací vesta, přilba a zabezpečovací vybavení proti potopení lodě musí plnit svoji funkci po celou dobu jízdy. V opačném případě musí být závodník z jízdy diskvalifikován.
07. Závodník musí být v lodi upevněn jen tak, aby byl při zvrhnutí schopen se okamžitě sám z lodě vyprostit.
08. Není-li po ruce jiná pomoc, především při sjezdových závodech, je účastník závodu povinen přerušit závod a pomoci závodníkovi, který se ocitl v nebezpečí. Závodníka, který tak neučinil, vrchní rozhodčí diskvalifikuje ze závodu a předá k disciplinárnímu řízení.
09. Kontrolní měření lodí a kontrola nosnosti plovacích vest musí být prováděny pouze na zařízení schváleném komisí rozhodčích ČSKDV. Namátkovou kontrolu vest a lodí lze provést jak na startu, tak v cíli a všichni závodníci jsou povinni se jí podrobit (viz čl 2.27.03 a 2.27.04.)
10. Při sjezdových závodech musí mít všichni závodníci obuv se zpevněnou podrážkou, která se v případě zvrhnutí nebo opuštění lodi nevyzuje.
11. Vedoucí družstev odpovídají za to, že jejich zá-vodníci dodrží tyto bezpečnostní předpisy. 
Část 2
Organizace a průběh závodu

A. Všeobecná ustanovení
2.01. DISCIPLÍNY ZÁVODŮ NA DIVOKÝCH VODÁCH 

01. V kanoistice na divokých vodách se soutěží v těchto disciplínách:
a) slalom
b) sjezd a sprint. 
Pořadatel může v rámci závodu vypsat i jiné disciplíny na divokých vodách.
02. Závody je možné vypsat v kategoriích a věko-vých skupinách uvedených v tabulkové části Pravidel.

2.02. POSTUPOVOST A ROZSAH ZÁVODŮ

01. Postupové závodyjsou závody zařazené do celostátního kalendáře, odpovídají systému soutěží dle bodu 2.03 a řídí se platnými Pra-vidly kanoistiky. Další podmínky postupovosti mohou upravit Směrnice o závodění pro pří-slušný závodní rok (viz též čl. 2.08).
02. Nebyla-li dodržena ustanovení Pravidel nebo regulérnost závodu narušily přírodní nebo jiné nečekané vlivy, je nutno postupovost celého závodu, popř. jenom některých kategorií, zrušit.
03. Postupové závody lze uspořádat od 1.3. do 31.10.
Časový rozsah závodu je uveden v tabulce T-5.
04. Povolený rozsah závodů musí pořadatel do-držet (časovou úpravou závodu, zredukováním některých kategorií atp.).

2.03. SYSTÉM SOUTĚŽÍ

Systém soutěží je upraven Směrnicemi o závodění pro příslušný rok.

01. Výkonný výbor ČSKDV může vypsat následu-jící mistrovské soutěže:

slalom :
MČR mistrovství České republiky
MČRd mistrovství ČR dorostu staršího a mladšího
MČRž mistrovství ČR žactva staršího a mladšího
MČRv mistrovství ČR veteránů
ČPS Český pohár
NKZ Národní kvalifikační závody

sjezd :
MČR mistrovství České republiky v klasickém sjezdu
MČR mistrovství České republiky ve sprintu
MČRd mistrovství ČR dorostu staršího a mladšího v klasickém sjezdu a ve sprintu
MČRž mistrovství ČR žactva staršího a mladšího v klasickém sjezdu a ve sprintu
MČRv mistrovství ČR veteránů
ČPW Český pohár


kombinace :
MČRd mistrovství ČR dorostu mladšího
MČRž mistrovství ČR žactva staršího 
MČRž mistrovství ČR žactva mladšího
(čl. 2.06.04)

02. Kraje (regiony) vypisují následující soutěže:
slalom:
KPS krajský (regionální) přebor
sjezd:
KPW krajský (regionální) přebor

03. Kluby nebo oddíly vypisují následující soutěže:
slalom:
VPS veřejné postupové závody
sjezd:
VPW veřejné postupové závody

04. Reprezentační družstva mohou vypsat nominační závody, Samotný nominační závod je vždy nepostupový.

2.04. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

01. MČR, MČRd, MČRž ve slalomu nebo sjezdu a sprintu je závod o Mistra České republiky v individuálních kategoriích a v kategoriích družstev. Není podmínkou, aby se MČR jednotlivců a družstev konalo ve stejném závodě.
02. Vítězové individuálních kategorií i družstev dospělých získávají titul Mistr ČR, závodníci (i družstva) na 1. - 3. místě získávají mistrov-ské medaile. Vítězové MČRd a MČRž v indivi-duálních kategoriích i družstvech získávají mistrovské medaile, vítězové mistrovské tituly.
03. Za mistrovskou lze uznat (a mistra v ní vyhlá-sit) pouze tu lodní a věkovou kategorii, ve které odstartovaly nejméně 3 lodě, v závodě družstev nejméně 2družstva.
04. Právo účasti a hodnocení do žebříčku je upra-veno Směrnicemi o závodění.


2.05. ZÁVODY ČESKÉHO POHÁRU

01. Jsou dlouhodobou soutěží, která zahrnuje nejméně 4 závody.
Detailní řešení jednotlivých sezón je obsaženo ve Směrnicích pro závodění pro příslušný rok.
02. Účel
Závody ČP jsou součástí přípravy reprezentan-tů ČR a podkladem pro zařazování sportovců do mistrovské a 1. výkonnostní třídy.
03. Právo účasti
Právo účasti je upraveno Směrnicemi pro závodění.


2.06. ROZSAH MISTROVSKÝCH ZÁVODŮ

01. Při všech mistrovstvích ČR se vypisuje pořad lodních kategorií dle Směrnic pro příslušný rok.
02. V závodě individuálním i v závodě družstev se při MČR vypisují kategorie dle tabulky T2.
03. V případě malého počtu družstev v kategoriích mladšího dorostu a žactva mohou být tato družstva přiřazena do kategorií staršího dorostu a žactva.
04. MČR dorostu mladšího a MČR žáků starších a žáků mladších v kombinaci je součet výsledků v jejich mistrovských závodech ve slalomu a ve sjezdu nebo sprintu (bude vždy upraveno Směrnicemi pro příslušnou sezónu). Výsledky kombinace se vypočítají tímto způsobem: závodníci na prvních 25 místech budou ohodnoceni jak ve slalomu, tak v dlouhém sjezdu nebo sprintu body jako v Českém poháru. Pořadí v kombinaci bude stanoveno dle součtu těchto bodů; v případě rovnosti bodů rozhoduje prostý součet výsledků. Závodník musí být klasifikován v obou soutěžích. Výsledky kombinace vypočítá VR spolu s delegátem ČSK při druhém ze závodů; pořadatel tyto výsledky zveřejní a rozešle.


2.07. NÁRODNÍ KVALIFIKAČNÍ ZÁVODY

01. NKZ jsou postupovými závody do Českého poháru ve slalomu pro příští rok.
02. Podmínky účasti, postupovost a zisk výkon-nostních tříd z těchto závodů určují každoročně Směrnice pro závodění.


2.08. VEŘEJNÉ POSTUPOVÉ ZÁVODY

Veřejnépostupové závody pořádají kanoistické oddíly a kluby. Dohled nad nimi a schvalování rozpisu přísluší ČSKDV. Bodová hodnota závodu je uvedena v rozpisech závodů.
Rozsah závodu určuje pořadatel po dohodě s řídícím výborem svazu s přihlédnutím k článku 2.02. Má právo vypsat závod pro všechny výkon-nostní třídy, věkové skupiny a pro všechny kate-gorie nebo účast omezit.

2.09. ZÁVODY DRUŽSTEV

01. Právo startu
Při mistrovských závodech lze sestavovat pouze oddílová družstva. Pouze v kategorii C2 může být jedna dvojice kombinovaná (se závodníkem, který není členem přihlašujícího oddílu). Družstvo má právo startu v té lodní kategorii, ve které měl v individuálním závodě právo startu minimálně jeden člen družstva.  Družstvo lze doplnit až dvěma loděmi, které právo startu nemají. Při veřejných postupových závodech může sestavování družstev určit rozpisem pořadatel.

02. Sestava družstva

Rozpis závodu stanoví, zda se sestava družstva uvádí jmenovitě již v přihlášce, nebo zda se hlásí na místě závodu podle pokynu vrchního rozhodčího.
Kajakářka, popř. dvě, mohou startovat v družstvu 3xK1 muži, pokud v tomtéž závodě nestartují v družstvu kajakářek. Závodnice v kategorii K1, C1 nebo C2, popř. dvě, mohou startovat v družstvu 3xK1 muži, případně 3xC1 muži nebo 3xC2 muži, pokud v tomtéž závodě nestartují v družstvu žen příslušné kategorie. Je-li k závodu družstev žen některé z kategorií 3xK1ž, 3xC1ž nebo 3xC2ž, přihlášeno pouze jedno družstvo, může být klasifikováno v mužské kategorii, tj. 3xK1m, 3xC1m nebo 3xC2m.
03. Změna sestavy družstva
Pro druhou jízdu lze jednu loď družstva nahradit jinou, pokud nestartovala v první jízdě v jiném družstvu. Změna se hlásí písemně vrchnímu rozhodčímu. Do výsledků se pak uvádějí všechny čtyři lodě.
04. Závod družstev může být omezen pouze na jednu jízdu (určeno Směrnicemi pro závodění). 

2.10. NOMINAČNÍ ZÁVODY NEPOSTUPOVÉ
Nominační závody pořádají reprezentační družstva. Dohled nad nimi a schvalování rozpisu přísluší ČSKDV. Jedná se o nepostupové závody určené pouze pro sestavení reprezentačního družstva.
Rozsah závodu určuje pořadatel po dohodě s řídícím výborem svazu s přihlédnutím k článku 2.02. Má právo účast omezit.

2.11. MEZINÁRODNÍ ZÁVODY A ZÁVODY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

01. Mezinárodní závody jsou závody zařazené do mezinárodního kalendáře ICF. Tyto závody je možné organizovat pouze s předchozím sou-hlasem Výkonného výboru ČSKDV. Řídí se pravidly ICF. Zpravidla je zajišťuje ČSKDV ve spolupráci s tělovýchovnými jednotami, oddíly nebo kluby.
02. Závody s mezinárodní účastí
Závody s mezinárodní účastí jsou postupové závody, ve kterých startují zahraniční účastníci. Řídí se Pravidly kanoistiky ČSKDV. Zahraniční účastníci žádné žebříčkové body nepřinášejí ani nezískávají.
B. Práce pořadatele

2.12. POŘADATEL ZÁVODU

01. Pořadatelem závodu může být výbor ČSKDV, jednotlivé oddíly, kluby nebo reprezentační družstva. Vyšší složka, která závod vypisuje, může svěřit provedení závodu nižší složce.
02. Pořadatel provede všechny přípravné práce před závodem, tj.:
- Požádá o zařazení závodu do celostátního kalendáře kanoistiky podle čl. 1.04. 
- Vybere trať, zajistí příjezdové cesty, dohodne se s majiteli pozemků, požádá o povolení závodu obecní úřad, správu povodí a jde-li o přírodní rezervaci i její správu, případně další organizace.
- Sestaví a dá schválit rozpis závodů závodní komisí ČSKDV.
- Rozdělí pořadatelské funkce podle ustano-vení článku 2.24.
- Zajistí stavitele trati, zdravotní nebo lékař-skou službu.
- Postará se o kvalifikovaný sbor rozhodčích:
Pro postupové závody ve sjezdu zajistí nejméně 5 rozhodčích. Pro postupové závody ve slalomu zajistí počet rozhodčích úměrný charakteru trati.
- U vrchního rozhodčího se vyžaduje nejméně 2. třída, u ostatních postačuje 3. třída. Roz-hodčí si pořadatel opatří sám nebo může požádat o spolupráci rozhodčí z přihláše-ných oddílů.
Pro závody MČR, MČRd, MČRž, Českého poháru a NKZ jsou rozhodčí delegováni komisí rozhodčích ČSKDV.
- Opatří spolehlivé časoměrné zařízení; bez ohledu na druh použité časomíry musí být souběžně v provozu rezervní měřící zařízení nezávislé na zdroji energie základního systému.
- Na všech mistrovských závodech zajistí pro-pagaci závodu, popřípadě pozve pracovníky hromadných sdělovacích prostředků a čest-né hosty.
- Na všech mistrovských závodech připraví terče pro rozhodčí. 
- Připraví veškeré potřebné tiskopisy, zajistí podmínky pro výpočet výsledků a jejich zveřejňování, stupně vítězů, občerstvení závodníků, WC apod.
- Připraví startovní listinu a startovní čísla pro oddíly.
- Provede potřebné úpravy terénu (hrázky, skluzy, označení trati při sjezdu, zatarasení nežádoucích zkratek, vysekání trávy, překážejících keřů, upraví průchod podél řeky apod.) 
- Vytyčí trať, připraví místo pro start, cíl, stanoviště brankových rozhodčích výsledků. U závodů řízených ČSKDV musí být na každém stanovišti rozhodčího jasně vyznačena čísla branek, které rozhodčí posuzuje.
- Může zajistit oficiální video. O pořizování oficiálního videozáznamu při závodě rozhoduje činovnický sbor.

03. V době závodů pořadatel
- vydává oddílům startovní čísla a vybírá vklady
- na všech mistrovských závodech vybírá registrační průkazy závodníků
- svolává porady vedoucích oddílů
- dbá na řádné a včasné sbírání bodových záznamů od rozhodčích a o urychlené doru-čení záznamů počtářům
- na vhodném místě připraví pro závodníky bezplatné občerstvení (především dostateč-né množství nápoje)
dbá, aby všichni pracovníci pořadatele byli na svých místech a konali řádně své povinnosti 
zajistí rychlé zveřejňování výsledků v průběhu závodu.
04. Po závodě se pořadatel
- postará o vyhlášení vítězů a udělení cen
- provede všechny likvidační práce, uvede závodiště do původního stavu a pořádku
- rozešle výsledky závodu podle ustanovení čl. 2.21. 
05. ČSKDV může proti pořadateli závodu, při kterém byly zjištěny vážnější organizační nedostatky, nebo při kterých nesplnil povinnosti stanovené Pravidly kanoistiky, vyvodit sankce.

2.13 ROZPIS ZÁVODU

01. Rozpis závodu je pozvání k závodu a současně rozpis, kterým se závod bude řídit.
02. V rozpisu musí být uvedeny tyto údaje:
1. Pořadatel
2. Název závodu a pořadové číslo závodu podle celostátního kalendáře
3. Druh závodu, hodnocení pro žebříček (BHZ)
4. Datum závodu
5. Činovníci závodu
a) vrchní rozhodčí
b) ředitel závodu
c) stavitel trati
d) delegát VV ČSKDV (u vybraných zá- vodů)
6. Přihlášky - datum uzávěrky a adresa, kam se posílají
7. Startovné - výše a způsob úhrady
8. Datum sestavování startovní listiny
9. Bezpečnostní ustanovení
10. Místo závodu, popis trati
11. Vypsání lodních a věkových kategorií a výkonnostních tříd
12. Časové a místní údaje o závodě
a) vydávání startovních čísel
b) porada vedoucích oddílů a rozhodčích
c) ukázková jízda
d) první start závodu, pořadí kategorií nebo skupin
e) další předpokládaný časový průběh závodu
f) vyhlášení výsledků, rozdílení cen a vyhlašování titulů
g) možnost volného tréninku v místě závodu
13. Informace o ubytování a stravování závod-níků a rozhodčích 
14. Jméno kontaktní osoby včetně telefonic-kého a e-mailového spojení
15. Zvláštní ustanovení
16. Závěrečná ustanovení - obsahují tento text: Závodí se podle platných Pravidel ka-noistiky a Směrnic o závodění v kanoistice na divokých vodách, obsahujících též závazná ustanovení o lékařských prohlídkách, o předkládání průkazů, bezpečnost-ních opatřeních, povinnostech závodníků, námitkách apod. Závodníci startují na náklad vysílající složky.
17. Údaje o schválení rozpisu závodu, popří-padě o schválení změny termínu závodu
03. Všechny rozpisy závodů zařazených do kalendáře jsou uvedeny na webových stránkách. 


2.14 TVORBA A SCHVALOVÁNÍ ROZPISU ZÁVODU

01. Návrh rozpisu závodu zpracuje pořadatel do připravených formulářů na webových stránkách.
02. Schvalovatel zkontroluje, zda rozpis obsahuje všechny předepsané údaje a zda je sestaven podle řádů, případně jej doplní, opraví a uzavře pro další úpravy.


2.15 PŘIHLÁŠKY K ZÁVODU

Uzávěrka přihlášek je nejvýše 10 dnů před datem pořádání závodu. Přihlášku lze poslat e-mailem, faxem nebo dopisem.
Dodatečné přihlášky je možné přijmout za podmínek stanovených Směrnicemi. Nesmí však být překročen povolený časový rozsah závodu. Tato přihláška musí být vždy písemná, se všemi předepsanými údaji.
V přihlášce musí být uvedeno, ve které kategorii se závodník závodu zúčastní (u mládeže je nutno napsat např. C1 ds, C1 dm, C1 žs nebo C1 žm - dospělí se neoznačují), registrační číslo (RGC), příjmení a jméno závodníka výkonnostní třída, rok narození. Střídání lodí u postupových závodů je nutno označit jmenovitě již v přihlášce, jinak na ně nelze brát zřetel. Střídání se řídí čl. 2.17.02. Pravidel.
04. Na předepsaném tiskopisu přihlášky formátu A4 (viz. příloha P-5 těchto Pravidel) musí být též uvedeno jméno a mobilní telefon odpovědného vedoucího družstva.
05. E-mailovou přihlášku potvrdí vedoucí družstva pořadateli svým podpisem nejpozději do zahájení porady. 
06. Přihláška s nesprávným nebo neúplným jménem nebo RGC nebo bez RGC je neplatná. Za správnost přihlášky ručí organizace, která závodníka k závodu vysílá. Je-li nesprávná VT zjištěna až po závodě, umístění závodníka se ruší a závodník je povinen získané tituly a ceny vrátit pořadateli. Proti činovníkům, kteří vystavili nesprávnou přihlášku, je možno zakročit i disciplinárně.
07. V případě, že je překročen povolený rozsahu závodu, může pořadatel přijmout přihlášky jen částečně. O této skutečnosti musí uvědomit přihlašující složku dopisem nebo e-mailem. Tato povinnost pořadatele zaniká, pokud není v přihlášce uvedena adresa přihlašovatele.

2.16. ZMĚNA V PŘIHLÁŠCE, ODVOLÁNÍ PŘIHLÁŠKY

01. Ve dvojici lze nahradit jednoho závodníka, a to závodníkem vyhovujícím požadavkům roz-pisu závodu. Změnu ve dvojici ohlašuje pouze oprávněný zástupce přihlašujícího oddílu, a to vždy písemně, s uvedením všech náležitostí předepsaných pro přihlášku (při změně je nutné ověřit správnost VT). 
02. Startuje-li závodník pod cizím jménem je diskvalifikován z celého závodu a jemu i ve-doucímu družstva se okamžitě zastavuje čin-nost. Jejich provinění se postoupí k discipli-nárnímu řízení Výkonnému výboru ČSKDV.
03. Odvolat přihlášku může pouze oprávněný zástupce přihlašujícího oddílu nebo klubu. Odvolání je konečné a přihlášku nelze obnovit. Vklady se vracejí, pokud byla přihláška odvo-lána ještě před sestavením startovní listiny.

2.17 STARTOVNÍ POŘADÍ

01. Pokud Směrnice pro závodění nestanovují jinak, použije se:
Základní způsob
Startovní čísla se přidělují podle výkonnostních skupin:
1) Lodě mistrovské a 1. VT
2) Lodě 2. VT
3) Lodě 3. VT
4) Lodě bez VT
Startovní listina může být sestavena i v obrá-ceném pořadí.
Na přihláškách k závodům, ve startovních listinách a ve výsledcích se výkonnostní třídy označují takto:
lodě mistrovské třídy 
lodě první výkonnostní třídy
2 lodě druhé výkonnostní třídy
3 lodě třetí výkonnostní třídy
02. Střídání lodí, které bylo oznámeno již v při-hlášce, nesmí narušit start podle výkonnostních skupin.

2.18 STARTOVNÍ ČÍSLA

01. Startovní čísla dodá pořadatel. Jsou obou-stranná, na hrudník i na záda závodníka. Ve dvojici má číslo přední závodník. Číslice musí být nejméně 15 cm vysoké a 1,5 cm široké. Na mezinárodních závodech musí velikost čísel odpovídat Pravidlům ICF. 
02. Za ztrátu nebo poškození startovního čísla zaplatí oddíl nebo klub, který závodníka přihlásil, částku 250,- Kč.
03. Pro každou kategorii se přidělují čísla od nejnižších k nejvyšším, pokud možno v nepře-tržité řadě. Každá kategorie musí začínat číslem, které končí jedničkou (např. 1, 11, 21, 101, atd.). Družstvům se přidělují buď stejná různobarevná čísla (např. 1,1,1), nebo čísla se stejnou poslední číslicí (23, 33, 43).


2.19 INFORMACE ÚČASTNÍKŮM ZÁVODU

Pořadatel závodu rozdá vedoucím všech družstev nejpozději na úvodní poradě startovní listinu a sdělí následující časové údaje:

1) o ukázkové jízdě a schvalování trati
2) o pořadí kategorií a jízd
3) o možnostech tréninku
Na poradě pořadatel oznámí:
4) jména odpovědných činovníků
5) umístění organizační kanceláře závodu
6) místo a dobu ověřování lodí a plovacích vest
7) místo startu a cíle, startovní intervaly a povely
8) popis trati (u sjezdu) včetně průtoku vody
9) způsob dopravy lodí v průběhu závodu
10) informace o lékařské a záchranné službě
další informace potřebné pro hladký průběh závodu.

2.20 CENY

Úspěšní závodníci získají diplomy, medaile nebo ceny. Peněžité ceny jsou povoleny. Ceny se odevzdávají závodníkům (ve dvojici oběma, u družstev podle možnosti pořadatele) a patří jim. Ceny osobně závodníkem nevyzvednuté při vyhlašování výsledků propadají ve prospěch pořadatele.
Ceny, diplomy apod. se doporučuje udělit do 3. místa buď ve všech věkových skupinách (dospě-lí, ds, dm atd.) nebo při malém počtu účastníků nižší věkové skupiny je možno nižší věkovou skupinu sdružit s vyšší věkovou skupinou.
Vyhlašuje-li pořadatel pořadí tří nejlepších lodí pro celou lodní kategorii (např. K1 ženy až K1 žačky ml.), vychází se z celkového pořadí bez ohledu na věk a výkonnostní třídy závodníků.
Doporučuje se zveřejnit ceny a způsob jejich rozdě-lení před zahájením závodu.

2.21 KONEČNÉ VÝSLEDKY ZÁVODU

01. Každý pořadatel vypracuje 
co nejdříve konečné oficiální znění výsledků závodu.
V záhlaví uvede:
- název oddílu nebo klubu pořadatele;
- název a pořadové číslo závodu podle celo- státního kalendáře;
- datum závodu;
- jméno vrchního rozhodčího, ředitele závodu, stavitele trati, případně zástupce řídícího svazu.
Jestliže se souhrnně koná více samostatných závodů, je nutno vždy na novou stránku uvádět záhlaví pro každý závod s těmito údaji:
- datum a doba začátku závodu (bez porad, ve sjezdu první start, ve slalomu ukázková jízda) a čas ukončení závodu (dojezd posledního závodníka);
- název a charakter závodu, přesné určení a délka trati, u slalomu počet branek;

- stav vody (údaj na vodočtu nebo průtok v m3/sec);
- hodnocení pro žebříček (BHZ);
- případné nenadálé okolnosti, vedoucí ke změně programu (povodeň apod.).
Následují úplné výsledky všech závodících. 
Uvádí se :
- celkové pořadí, pořadí v jednotlivých vě-kových skupinách (používá se zkratek ds, dm, žs, žm a v).
- registrační číslo, příjmení, jméno, výkon-nostní třída, rok narození, oddílová příslušnost závodníka;
- u sjezdu výsledný čas a body do žebříčku
- u sprintu čas každé jízdy zvlášť, celkový výsledek a body do žebříčku
- ve slalomu čas, trestné body a výsledek každé jízdy zvlášť, dále celkový výsledek a body do žebříčku; 
Je nutno uvést jména všech závodníků, kteří závod dokončili (tj. byli klasifikováni), kteří byli diskvalifikováni i s důvodem diskvalifikace, jména závodníků, kteří závod nedokončili.
02. Do celkového počtu bodů se zahrnou body za všechny lodě, které odstartovaly (tj. včetně lodí, které závod nedojely nebo byly diskva-lifikovány) s výjimkou v ČSKDV neregistrovaných zahraničních účastníků.
03. Kromě výsledků jednotlivých závodů může pořadatel vyhlásit i souhrnné pořadí dvou i více závodů, které jsou v kalendáři uvedeny pod společným názvem.
Souhrnné pořadí vyplyne z prostého součtu umístění v jednotlivých závodech, přičemž závodníci, kteří se neúčastnili všech závodů, se nepočítají. Při rovnosti součtu umístění rozhoduje součet sekund nebo bodů z jednotlivých závodů.
04. Nedodrží-li pořadatel lhůtu tří dnů na odeslání výsledků, uhradí nadřízené složce pořádkovou pokutu podle přílohy P-1.
05. Řádně zpracované výsledky spolu se startovní listinou (včetně změn a dodatečně přihlášených) odešle pořadatel v elektronické podobě nejdéledo tří dnů počtáři oblasti, kde se závod konal. Jeho povinností je zkontrolovat, zda výsledky mají veškeré náležitosti předepsané Pravidly a Směrnicemi a zda byly správně spočítány body.
Úplné výsledky v elektronické podobě odešle pořadatel do tří dnů na sekretariát ČSKDV, který je obratem zveřejní na oficiálních webových stránkách, kde budou dostupné ke stažení.
06. Pokud byla při závodě podána námitka nebo došlo k nekázni nebo jiným mimořádným udá-lostem (zranění, dopravní nehoda, poškození přírody, nedorozumění s místními orgány nebo s obyvatelstvem atp.), je o tom pořadatel povinensepsat úplnou a objektivní zprávu a zaslat ji Výkonnému výboru ČSKDV.
Pokud může řešení námitky ovlivnit výsledek závodu, je třeba též informovat počtáře.

07. Veškeré písemnosti týkající se závodů a potřebné k výpočtu výsledků (přihlášky oddí-lů, startovní listina, startovní a cílový protokol, zápisy z kontrol na trati, brankové záznamy, osobní listy závodníků, hlášení změn dvojic a družstev, námitky a zápis o jejich projednání atp.) musí pořadatel uschovat pro vyřizování reklamací nebo pro kontrolu VV nejméně čtyři měsíce od data pořádání závodu.

2.22 ODŘEKNUTÍ ZÁVODU

Pořadatel, který ze závažných důvodů nemůže povolený závod uspořádat, o tom musí ihned uvědomit předsedu závodní komise ČSKDV, počtáře žebříčků a sekretariát VV ČSKDV, který tuto informaci zveřejní na internetových stránkách ČSK. O změně je povinen uvědomit všechny řádně přihlášené oddíly a požádat správce o zveřejnění této informace.
Jestliže okolnosti zabrání konání závodu až v po-slední chvíli, kdy již byly podány přihlášky, je pořadatel povinen vyrozumět o tom nejkratší cestou na své náklady všechny přihlášené oddíly. Neoznámí-li tuto skutečnost, hradí přihlášeným veškeré škody s tím spojené, tj. cestovné, dopravu lodí, případně i ubytovací náklady, stravu a ušlou mzdu.
C. Průběh závodu

2.23 ČINOVNICKÝ SBOR ZÁVODU

01. Činovnický sbor tvoří:
- ředitel závodu jako zástupce pořadatele
- vrchní rozhodčí
- zástupce řídícího svazu (jen u vybraných závodů)
- stavitel (autor) trati
- vedoucí družstev (za každé družstvo jeden)
02. Činovnický sbor se sejde před závodem na úvodní poradě, které se zúčastní i všichni roz-hodčí závodu. Mohou jí být přítomni i další činovníci pořadatele.
03. V naléhavých případech může vrchní rozho-dčí požádat ředitele závodu o svolání porady činovnického sboru v průběhu závodu. K těmto poradám si vrchní rozhodčí a ředitel závodu mohou podle potřeby přizvat další činovníky.
04. Na poradách činovnického sboru hlasují jen činovníci uvedení v odstavci 01. 
05. Trať schvaluje po ukázkové jízdě ředitel závodu, vrchní rozhodčí, zástupce řídícího svazu a stavitel trati.

2.24 ČINOVNÍCI POŘADATELE

01. Ředitel závodu - odpovídá za uspořádání závodů po organizační stránce. Dohlíží na sestavení startovní listiny a zajistí její vydání. Svolává poradu činovníků před závodem a po-dle pokynů vrchního rozhodčího i v průběhu závodu, kontroluje a řídí práci všech dalších činovníků pořadatele. Odpovídá za správnost výsledků závodu včetně žebříčkových bodů a jejich řádné rozeslání.
Ředitel závodu má mít kvalifikaci rozhodčího nebo trenéra a je zpravidla členem pořádají-cího oddílu.
02. Hospodář závodu - zpracovává rozpočet a vyúčtování závodu, vybírá od vedoucích družstev vklady a vyplácí náhrady.
03. Propagační pracovník - zajistí propagaci zá-vodu plakáty, oznámeními v místním rozhlase i v hromadných sdělovacích prostředcích. Po dobu závodu poskytuje zástupcům hromad-ných sdělovacích prostředků potřebné informa-ce. Po závodě zajistí zveřejnění výsledků v hromadných sdělovacích prostředcích.
04. Vedoucí technické čety - vytyčí se svou četou slalomovou trať podle pokynů stavitele trati, provede potřebné úpravy jezů, terénu u trati a v průběhu závodů odpovídá za správný stav slalomové trati a za rychlé provedení nutných úprav. Není-li k tomu určena zvláštní služba, stará se o telefonické a bezdrátové spojení, o místní rozhlas apod. 
05. Hlasatel - podává všechny potřebné informace závodníkům a činovníkům a informuje diváky o průběhu a výsledcích závodu. Nesmí však ovlivňovat závodníky nebo rozhodčí.
06. Vedoucí záchranné služby - odpovídá se svými pomocníky za rychlou pomoc závodníkům, kteří zvrhli loď, a snaží se o záchranu jejich lodí a pádel.
07. Zdravotnická nebo lékařská služba - provádí všechny potřebné zákroky a ošetření v prů-běhu závodu a ve spolupráci s ředitelem závodu se stará o přepravu závodníka nebo činovníka do zdravotnického zařízení, je-li nezbytné další odborné vyšetření nebo ošetření.
Pořadatel zajišťuje lékařskou službu u místně příslušného zdravotnického zařízení.
08. Pomocník startéra – zajišťuje držení lodí a pracuje podle pokynů startéra. Nemusí být kvalifikovaným rozhodčím. 
09. Organizační služby - sběrači lístků, pracovníci odpovědní za co nejrychlejší zveřejňování průběžných i konečných výsledků, obsluha počítačů, obsluha při výdeji a sbírání startovních čísel, při občerstvení, výběrčí vstupného apod.
10. Spojování nebo rozdělování funkcí - jednotliví činovníci mohou mít podle potřeby i více pomocníků nebo naopak jeden činovník může zastávat i dvě nebo více jmenovaných funkcí.

2.25 STAVITEL TRATI

Stavitel trati je odpovědný za to, že návrh slalomové trati plně odpovídá ustanovením Pravidel a využívá co nejvíce terénu a jeho rozmanitosti k pro-věření technické dovednosti závodníků, úměrně k významu a poslání závodu a k výkonnostním třídám nebo k věkovým skupinám účastníků. Dbá, aby start, cíl a všechny branky byly umístěny tak, aby rozhodčí mohli řádně plnit své úkoly.
Stavitele trati určuje pořadatel; u ČP, MČR, MČRd, MČRž a NKZ trenérská rada ČSKDV.


2.26 DELEGÁT VÝKONNÉHO VÝBORU ČSKDV

VV ČSKDV prostřednictvím závodní komise ČSKDV může k  mistrovským závodům vyslat svého zástupce (delegáta) - činného rozhodčího min. 2. třídy nebo trenéra slalomu či sjezdu licence B. Tohoto delegáta jmenuje ze členů závodní komise a VV ČSKDV. 
Kontroluje a posuzuje činnost a chování pořadatele, rozhodčích, vedoucích závodníků i závodníků, upozorňuje na nedostatky, nedodržování Pravidel a rozpisu závodu a svými
radami a pomocí přispívá ke zdárnému průběhu závodu. Provádí kontrolu registračních průkazů ČSKDV, startovní listiny a oprávněnosti startu a o výsledcích kontroly informuje vrchního rozhodčího.
Je proto nutné, aby se ujal funkce včas před závodem a neopouštěl závod, dokud neskončí. Do sedmi dnů podává zprávu předsedovi ZK. Aby měl možnost celý závod a jeho průběh nestranně posoudit, nelze jeho funkci spojovat s jinou funkcí při závodě.
Nesmí být členem pořádajícího oddílu.


2.27 SBOR ROZHODČÍCH

Členové sboru rozhodčích podléhají vrchnímu rozhodčímu a jeho zástupcům. Žádný člen sboru rozhodčích nesmí ovlivňovat závodníky při jízdě a dávat jim pokyny zvoláním nebo jinou formou (výjimku tvoří pokyny k uvolnění nebo opuštění trati).
Sbor rozhodčích tvoří tito činovníci:
01. Vrchní rozhodčí
Je odpovědný za regulérní průběh závodu a za dodržování a výklad Pravidel i rozpisu závodu. Nepřipustí na poradách diskusi nebo hlasování, které by směřovaly k po-rušení Pravidel. Odchylku od rozpisu závodu může povolit, je-li v souladu s Pra-vidly a souhlasí-li s ní pořadatel a přítomní  vedoucí družstev jednomyslně (např. změna programu určeného rozpisem závodu apod.).
b) Je odpovědný za celý sbor rozhodčích a je jeho nejvyšším činovníkem. Přiděluje roz-hodčím úkoly a v průběhu závodu provádí potřebné změny.
c) Dává pokyn k zahájení, přerušení, opě-tovnému pokračování a ukončení závodu. Reguluje spád slalomového závodu, tj. startovní intervaly.
d) Má při schvalování trati právo veta vůči brance, jestliže je přesvědčen, že by ji nebylo možno správně posuzovat podle Pravidel.
e) Má povinnost při nepředvídaných událos-tech rušících regulérní průběh závodu nebo při mimořádně nepříznivých povětr-nostních podmínkách závod přerušit.
Není-li možno zajistit pro pokračování závodu regulérní podmínky, požádá vedoucí družstev o rozhodnutí, zda chtějí pokračovat v závodě, přestože jeho postupovost musela být zrušena, nebo zda od účasti v závodě ustupují. O regulérnosti, a tím i o postupovosti závodu, rozhoduje vrchní rozhodčí sám, po poradě s delegátem VV ČSKDV, byl-li na závod vyslán. 
f) Pokud se při schvalování závodu vyskytnou skutečnosti, o kterých tato Pravidla nepojednávají, rozhoduje o nich vrchní rozhodčí podle jejich povahy sám nebo spolu s činovnickým sborem. 
g) Vrchní rozhodčí přijímá námitky a žádosti o opravné jízdy podle čl. 2.30. a 2.31. a rozhoduje o nich. Dále přijímá změny posádek na C2, změny sestavy družstev a omluvy z jízdy.
h) Vrchní rozhodčí vyloučí ze závodu závodníka, který poruší Pravidla, který neuposlechne jeho nařízení nebo příkazů startéra, brankových nebo úsekových rozhodčích, při sjezdu rozhodčích na trati. Dále závodníka, který se nechová slušně nebo chováním nebo slovy projeví nevážnost vůči jiným závodníkům, činovníkům, rozhodčím nebo divákům.
Pokud je závodníkovo chování takového rázu, že nestačí jeho potrestání při závodě, odebere mu vrchní rozhodčí registrační průkaz ČSKDV a odešle jej s hlášením o případu na VV. Do projednání stížnosti vrchního rozhodčího se tento závodník nesmí zúčastnit žádného vodáckého závodu.
i) Aby mohl vykonávat funkci, dostaví se na místo závodu s dostatečným časovým předstihem před úvodní poradou činovníků. Zkontroluje přípravu pořadatele, startovní listinu (zda se losovalo podle výkonnostních tříd apod.), tiskopisy pro rozhodčí, a zvláště pak regulérnost trati, možnost posuzování branek a připraví si rozmístění rozhodčích.
j) Vrchní rozhodčí nesmí být členem pořádajícího oddílu.
k) Po závodě zpracuje zprávu o závodě, kterou zašle předsedovi komise rozhodčích.
02. Zástupce vrchního rozhodčího
Vykonává samostatně veškeré úkoly, kterými jej vrchní rozhodčí pověří a pomáhá mu v plně-ní jeho povinností. Po dobu nepřítomnosti nebo zaneprázdněnosti vrchního rozhodčího jej zastupuje v plném rozsahu. Nesmí být členem pořádajícího oddílu.
03. Ověřovatel lodí, plovacích vest a přileb, při sjezdových závodech obuvit
Kontroluje lodě a jejich rozměry, u plovacích vest certifikaci a nosnost, u přileb certifikaci a rozhoduje o tom, zda odpovídají platným normám a předpisům Pravidel kanoistiky. Při sjezdových závodech kontroluje obuv závodníků. Kontrola se provádí buď v určenou dobu před závodem, nebo namátkově v průběhu závodu. Pokud při kontrole zjistí porušení Pravidel a platných norem, oznámí tuto skutečnost vrchnímu rozhodčímu.


04. Startér
Dbá na správné startovní pořadí a odpovídá za řádné provedení startu a za vedení startovního protokolu (záznam startovního čísla, startovního času závodníka a všech změn), ze kterého se při slalomech pořizuje opis nebo se provádí hlášení do výpočetního střediska . V součinnosti s pomocníkem, kterého dodá pořadatel, vizuálně kontroluje, zda výstroj závodníků a jejich lodě odpovídají bezpečnostním předpisům (plovací vesty, zapnuté přilby), zda závodníci mají řádně připevněná startovní čísla. Vyloučí ze startu závodníka, který těmto požadavkům nevyhoví, který se nedostaví včas na start, který nedbá jeho pokynů nebo nevyčká startovního povelu.
Proti rozhodnutí startéra, které se opírá o Pravidla kanoistiky, nelze vznášet námitky.
05. Rozhodčí v cíli
Odpovídá za řádné změření a zaznamenání časů všech lodí, které závod dokončily a všech jízd v cílovém protokolu, ze kterého se pořizuje výpis pro počtáře.
Diskvalifikuje a penalizuje závodníka (viz čl. 2.29.05, 2.29.07b, 2.29.08).
Rozhodčí v cíli mohou vykonávat funkce časoměřiče, zapisovatele, při sjezdu též pracovníka vypočítávajícího časy, kontrolora výpočtů a rozhodčího, pověřeného sledováním dojezdového pořadí. 
06. Úsekový rozhodčí (jen ve slalomu) zodpovídá za úsek tratě, který mu byl přidělen. Pomáhají mu brankoví rozhodčí.
Je zodpovědný za správné bodování a roz-hodování na brankách na jeho úseku. Po konzultaci s brankovými rozhodčími musí terčem (viz. čl. 3.08.03) oznámit své rozhodnutí o tom, zda byly přiděleny trestné body. 
Úsekový rozhodčí vede jasný a přehledný písemný záznam o průjezdu branek každého závodníka.
Úsekový rozhodčí sleduje průběh závodu a za-ručuje jeho regulérnost pro všechny závodníky.

07. Brankový rozhodčí (jen u slalomu)
Brankový rozhodčí sleduje přidělené branky, posuzuje, jak závodník projel brankou a zaznamenává bez prodlení svá rozhodnutí. V případě mistrovských závodů signalizuje svá rozhodnutí o přidělených trestných bodech úsekovému rozhodčímu. V brankovém zázna-mu se čistý průjezd označuje vodorovným proškrtnutím, nikoliv nulou. Každý brankový rozhodčí vede jasnou a přehlednou dokumentaci, týkající se každého závodníka. Pokud závodník zvrhne a opustí loď na jeho stanovišti, zaznamená tuto skutečnost do bodového záznamu. Tam je nutno označit i kategorii závodu, zda se jedná o první nebo druhou jízdu a podepsané záznamy připravit pro sběrače.
Brankový rozhodčí je povinen vyzvat závod-níka, který byl dostižen jiným, aby uvolnil trať. Činí tak píšťalkou. Dále musí ihned odvolat z tratě družstvo, jehož jeden člen zvrhl a opustil loď, případně použil cizí pomoci.
Brankový rozhodčí kontroluje, aby tyčky jím posuzovaných branek byly zavěšeny ve správ-né výši nad vodou. Je-li třeba výši branek opra-vit, informuje o tom neprodleně úsekového nebo vrchního rozhodčího, případně vedoucího technické čety.
08. Vrchní počtář (jen ve slalomu)
Řídí práci počtářů a kontroluje shodu výsledků z počítače se záznamy rozhodčích. Odpovídá za řádné převedení časů na sekundy, za řádný součet trestných bodů a za správně sestavené pořadí.
09. Počtář (jen ve slalomu)
Pracuje na vyhodnocování výsledků jedno-tlivých jízd i celkových výsledků závodu podle pokynů vrchního počtáře.
10. Videorozhodčí (jen ve slalomu)
V případě, že je na závodě zřízena funkce videorozhodčího, jeho zodpovědností je na základě oficiálního videozáznamu posoudit průjezd branky. V případě neshody s rozhodnutím brankového rozhodčího oznámí toto vrchnímu rozhodčímu, který, pokud je videozáznam jasný a průkazný, může rozhodnutí brankového rozhodčího změnit.
11. Rozhodčí na trati (jen ve sjezdu)
Sledují, zda jsou dodržována pravidla hlavně při předjíždění, cizí pomoci a zda je závod regulérní. Hlásí porušení pravidel co nejdříve vrchnímu rozhodčímu, nejpozději po ukončení závodu v cíli.


2.28 VEDOUCÍ DRUŽSTVA

01. Musí být plnoletý, znát řády a rozpis závodu. Je povinen dostavit se včas na poradu činovnického sboru a při výdeji čísel předložit pořadateli za všechny své závodníky platné registrační průkazy ČSKDV s vylepenými známkami za příslušné období a s lékařským potvrzením ne starším než jeden rok. Dále musí mít u sebe kopii přihlášky. U e-mailové přihlášky potvrzení pořadatele o jejím přijetí. Pořadateli e-mailovou přihlášku potvrdí svým podpisem,
02. Je odpovědný za to, že veškeré doklady závodníků jsou úplné a vyhovují předpisům Pravidel kanoistiky, že jeho závodníci startují ve správných výkonnostních třídách a věkových skupinách, že dodržují bezpečnostní předpisy, že znají Pravidla kanoistiky a rozpis závodu a že se jimi řídí. Zajistí účast svého družstva na zahájení a ukončení závodu. Odpovídá také za řádné chování závodníků na závodišti, na tábořišti a v blízkém okolí a za to, že se chovají ohleduplně nejen k ostatním účastníkům závodu, ale i k místním občanům a přírodnímu prostředí.
03. Vedoucí družstva přejímá od pořadatele startovní čísla hromadně pro celý oddíl a hned je zkontroluje. Odpovídá za to, že na žádné startovní číslo nebude startovat nikdo jiný, než závodník uvedený ve startovní listině nebo náhradník, který byl řádně nahlášen a uznán. Rovněž zodpovídá za řádné a včasné vrácení startovních čísel. 
04. Projednává veškeré náležitosti, týkající se závodu, jako například změn a odvolání posádky, omluvy závodníků, složení družstev, organizační a jiné záležitosti, popřípadě podává námitky apod. Působí výchovně na své závodníky, a proto také odpovědně zkoumá každou žádost závodníka o opravnou jízdu nebo o podání námitky, zda tím závodník nechce neoprávněně získat výhodu před soupeři.
Dojde-li v době od podání přihlášek ke změně v osobě vedoucího družstva, je třeba toto písemně oznámit řediteli závodu nejpozději na poradě činovnického sboru.
Poruší-li vedoucí družstva Pravidla nebo řády, podá o tom vrchní rozhodčí zprávu VV ČSKDV k dalšímu projednání.
2.29 START, STARTOVNÍ INTERVAL, CÍL, ČASOMÍRA
01. Způsob startu
Start je vždy intervalový. Je povolen pouze pevný start. Startovat je možno po proudu nebo proti proudu, start bočně do proudu není dovolen. O způsobu startu informuje VR na poradě vedoucích oddílů. 
02. Startovní interval
je stanoven vrchním rozhodčím tak, aby byla zajištěna regulérnost závodu. Při závodech MČR, MČRd, MČRž, ČP a NKZ ve slalomu minimálně 40 sekund v závodě individuálním (mezinárodní závod 45 sekund) a 90 sekund v závodě družstev, ve sjezdu minimálně 30 sekund v závodě individuálním a 60 sekund v závodě družstev. Přestávka mezi lodními kategoriemi musí být minimálně 3 minuty, v závodě družstev minimálně 5 minut. 
03. Startovní povel
je odpočítávání nejméně posledních tří sekund, tj. "tři-dvě-jedna-vpřed!" Pro lepší informovanost závodníka se doporučuje, aby mu startér oznámil 10 sekund do startu.
Na povel 
vpřed se loď uvolní od pevného startovního místa. Startérův povel lze nahradit zvukovým nebo optickým startovacím zařízením.
04. Start podle čísel
Závodník, který není připraven ke startu podle svého startovního čísla
- je ve slalomu a sprintu diskvalifikován z jízdy bez dalšího upozornění
- může ve sjezdu odstartovat nejdéle do startu poslední lodě své kategorie, ale čas se mu počítá od doby, kdy měl startovat. 
05. Cílová linie
Cílová linie musí být na obou březích řádně vyznačena, aby byla dobře viditelná z lodí dojíždějících do cíle.
Při elektronickém měření může být cílová linie vymezena brankou s fotobuňkou o minimální šíři 6 metrů. Tato cílová branka se umisťuje tak, aby plynule navazovala na proud nebo na poslední branku slalomu a aby ji bylo možno projet bez potíží. Závodníkova jízda je ukončena protnutím cílové linie. Návrat přes cílovou linii do trati znamená diskvalifikaci.
Během průjezdu cílové linie musí závodník (závodníci) držet pádlo v obou rukách a nesmí se úmyslně pokoušet pádlem protnout cílovou linii ještě před tím, než cílovou linii protne jeho tělo (kontrolováno cílovým rozhodčím). Poruše-ní tohoto pravidla se trestá diskvalifikací.
06. Přesnost měření časů
Časy se měří s přesností na jednu desetinu sekundy. Při elektronickém měření se zazna-menávají časy na setiny sekund. Takto budou měřeny minimálně všechny závody Českého poháru ve slalomu a závody Českého poháru ve sprintu, ale pouze v případě, že se jak start, tak průjezd cílem zaznamenávají automaticky, nikoliv ručně. 
07. Způsob měření času
Čas závodu (jízdy) se měří vždy dvěma na sobě a na zdroji nezávislými systémy:
a) - od startérova povelu nebo
- od zvukového a optického startovacího elektronického zařízení nebo
- od protnutí startovní linie mezi foto-buňkami (tělem závodníka, u C2 tělem prvního závodníka, u družstva tělem zá-vodníka první lodě); při tomto způsobu se závodník vypouští od startu v pevně stanovených intervalech a jeho povinností je bez prodlení protnout startovní čáru mezi fotobuňkami, jinak bude startérem diskvalifikován pro pokus získat neoprávněnou výhodu.
b) do okamžiku, kdy závodníkovo tělo protne cílovou linii (u C2 tělo závodníka, který projel dříve, u družstva tělo závodníka třetí lodě). Závodící loď (lodě) musí projet cílem s jezdci na palubě. Zvrhnutá loď nebo loď v eskymáckém obratu na cílové linii znamená diskvalifikaci ze závodu. Loď je považována za zvrhnutou, pokud tělo závodníka (trup i hlava) je celé pod vodou.
08. Odlišnosti při závodech družstev
a) ve slalomu:
Při závodě družstev se dvě lodě družstva připraví nad místem startu nebo pod ním, startuje-li se proti proudu. Až do doby startu první lodi musí být druhá a třetí loď v klidu (nejlépe drženy). Na startovní povel vyjíždí první loď připravená na startu, další dvě až za ní dle pokynů startéra. Pořadí lodí na startu, na trati i v cíli je libovolné, závodníci si mohou vzájemně pomáhat.
V cíli se navíc měří i čas první lodě družstva. Neprojede-li celé družstvo cílem v rozmezí 15 sekund, znamená to ve slalomu 50 trestných bodů.
b) ve sjezdu a sprintu:
Při závodě družstev ve sjezdu nebo sprintu se lodě družstva připraví nad místem startu nebo pod ním, startuje-li se proti proudu. Na startovní povel vyjíždí lodě v libovolném pořadí, ale musí protnout startovní linii během 10 sekund. Neprojede-li celé družstvo startem, respektive cílem, v rozmezí 10 sekund, znamená to ve sjezdu i sprintu diskvalifikaci družstva. Jízda každé lodě je ukončena projetím cílové linie.

2.30 NÁMITKY

01. Veškeré námitky podávají písemně vrchnímu rozhodčímu jen oprávnění vedoucí družstev. Musí je doložit předepsaným vkladem (viz příloha P-1, odst. 02). Je-li námitka zamítnuta, vklad propadá ve prospěch pořadatele. 
02. Námitky týkající se skutečností vzniklých před zahájením závodu se podávají nejpozději na poradě činovníků před závodem.
03. Námitky týkající se sporných otázek vzniklých v průběhu závodu, proti výroku časoměřičů, proti rozhodnutí brankového rozhodčího ve slalomu nebo proti chování závodníků na trati je nutno podat co nejdříve, nejpozději však 20 minut po zveřejnění podkladů ke stížnosti. Proto se při průběžném vyvěšování výsledků uvádí i čas zveřejnění posledních výsledků kategorie a čas, kdy vyprší lhůta pro podání námitek. Tento časový údaj potvrdí vrchní rozhodčí svým podpisem. Výsledky slalomových jízd je třeba zveřejňovat úplné, tj. časy a trestné body závodníků v obou jízdách.
Jiný než oficiální videozáznam nesmí být použit k napadení rozhodnutí rozhodčích. 

O pořizování oficiálního videozáznamu při zá-vodě rozhoduje činovnický sbor.

04. S námitkami proti chybám ve výsledcích (při zjevném početním omylu bez vkladu) je možno se obrátit na ředitele závodu nebo počtáře, jestliže se tím urychlí vyřešení námitky, která nevyžaduje rozhodnutí vrchního rozhodčího.
05. Námitku proti rozhodnutí vrchního rozhod-čího lze podat, pouze v případě, že rozhodl v rozporu s Pravidly kanoistiky. Vrchní rozhod-čí může uznat a opravit svou chybu; trvá-li na rozhodnutí, postoupí námitku řídícímu výboru svazu.
06. Žádosti o opravnou jízdu se nepovažují za námitku, a proto se vklad nevybírá. Řeší se v souladu s ustanovením článku 3.09.02.
07. Reklamace výsledků
Do deseti dnů po obdržení konečných výsledků může oddíl reklamovat chybu ve výsledcích elektronickou poštou nebo dopisem pořadateli. Kopii posílá počtáři příslušné oblasti resp. příslušného žebříčku. Ten dohlédne, aby pořadatel neprodleně vyřídil stížnost a při změnách ve výsledcích vydal a všem zúčastněným oddílům rozeslal nové výsledky kategorie, ve které nastaly změny, a opravený výpočet bodů pro žebříček. 

2.31 PROJEDNÁVÁNÍ NÁMITKY

01. Námitky posuzuje vrchní rozhodčí a rozhodne o nich co nejdříve. Sám také rozhoduje o stíž-nostech na činnost úsekového a brankového rozhodčího, startéra a rozhodčího v cíli. Stíž-nost na rozhodčího před rozhodnutím vždy projedná s příslušným rozhodčím a vyslechne jeho stanovisko.
02. Vrchní rozhodčí může rozhodnout buď ihned nebo se může poradit ještě s dalšími činovníky, např. s ředitelem závodu, se zástupcem řídícího výboru svazu apod. Pokud musí vrchní rozhodčí oddálit rozhodnutí do zjištění různých okolností nebo je-li třeba vyslechnout závod-níky nebo činovníky oddílů, musí pozdržet vyhlášení výsledků, ovšem pokud možno ne déle než do ukončení závodu.
03. Není-li možno vyřídit námitku před oficiálním vyhlášením vítězů, nelze v této kategorii udělo-vat tituly a ceny.
04. Nelze-li námitku vyřídit na místě závodu, musí ji vrchní rozhodčí ihned postoupit se všemi doklady závodní komisi, která závod schvalo-vala.
Veškeré námitky postoupené k vyřízení závod-ní komisi je tento orgán povinen vyřídit nej-později do tří týdnů ode dne, kdy mu byly postoupeny. Do té doby nelze vyhlašovat výsledek kategorie, proti které byla podána námitka.
D. Závodníci

2.32 REGISTRACE ZÁVODNÍKŮ
Registrace závodníků se řídí platným registračním řádem ČSKDV, který je samostatným dokumentem. Viz příloha P-6. 

2.33. ZÁVODĚNÍ MLÁDEŽE

01. Žák smí začít s výkonnostní závodní činností v roce, ve kterém dovrší 11 let.
Příprava na budoucí výkonnostní závodní činnost mladších členů oddílů nebo klubů ČSKDV je řešena Směrnicemi.
02. Do vyšší věkové skupiny se závodník zařazuje vždy k 1. lednu.
03. Mládež startuje společně s dospělými a plní podmínky výkonnostních tříd dospělých za předpokladu, že
a) závod je podle Pravidel přístupný její věkové skupině
b) dorostenec nebo žák má stupeň výkonnostní třídy předepsaný pro příslušný závod.


2.34. VÝKONNOSTNÍ TŘÍDY ZÁVODNÍKŮ

01. ČSKDV na divokých vodách uznává tyto výkonnostní třídy:
- mistrovskou výkonnostní třídu M 
- 1. výkonnostní třídu 1. VT
- 2. výkonnostní třídu 2. VT
- 3. výkonnostní třídu 3. VT

02. Výkonnostní třídy se získávají
- zvlášť ve slalomu (S)
- zvlášť ve sjezdu (W)
a v těchto odvětvích
zvlášť na kajaku
zvlášť na kanoi jednotlivců
zvlášť na kanoi dvojic 
Technické podmínky výkonnostních tříd jsou uvedeny v článku 2.42 Pravidel a ve Směr-nicích o závodění pro příslušný rok.

2.35. PLATNOST VÝKONNOSTNÍCH TŘÍD

01. Výkonnostní třída platí od potvrzení o splnění předepsaných podmínek až do 31. prosince následujícího roku.
02. Ženám v mateřství se platnost výkonnostní třídy prodlužuje na základě žádosti zaslané předsedovi závodní komise o další dva roky. Změnu provede správce registru.


2.36. POTVRZOVÁNÍ VÝKONNOSTNÍCH TŘÍD

01. Potvrzování výkonnostních tříd provádí: počtář žebříčku v registru členů.
02. Výkonnostní třídu lze přiznat nebo obnovit pouze na základě splnění podmínek uvede-ných ve Směrnicích o závodění pro příslušný rok.


2.37. START PODLE VÝKONNOSTNÍCH TŘÍD

01. Startuje-li závodník v nesprávné 
výkonnostní třídě, ztrácí nárok na umístění i na cenu a je vyloučen ze závodu.
02. Startovní právo dvoučlenných posádek sestavených ze závodníků s nestejnou výkon-nostní třídou a jejich hodnotu pro žebříček určuje vždy jen vyšší VT bez ohledu na VT druhého závodníka.
03. K závodům, v nichž je účast omezena výkon-nostní třídou, nelze hlásit závodníky, kteří v době závodu předepsanou výkonnostní třídu nemají nebo nemají povolenou výjimku.

2.38. POVINNOSTI ZÁVODNÍKA

01. Lékařská prohlídka

Každý závodník je povinen prokázat se platnou lékařskou prohlídkou (viz čl. viz čl. 2.28.01). Za správnost prohlídky odpovídá vysílající oddíl.

02. Znalost řádů
Každý závodník je povinen znát řády a rozpis závodu a řídit se jimi, jakož i všemi pokyny pořadatele a rozhodčích.


03. Registrační průkazy ČSKDV
Závodník musí mít v pořádku doklady přede-psané Pravidly kanoistiky (platný registrační průkaz ČSKDV s vylepenými známkami a plat-nou lékařskou prohlídkou), jinak nemůže být připuštěn ke startu a pokud se tak stalo, musí být diskvalifikován.
04. Bezpečnostní předpisy
Závodník je povinen dodržovat veškerá bezpečnostní ustanovení stanovená Pravidly a rozpisem závodu.
05. Vyhlašování výsledků
Závodník, který se v závodě umístil do třetího místa, se musí dostavit na stupně vítězů v řádném sportovním oblečení. Nevhodné chování závodníka při vyhlašování výsledků je posuzováno podle disciplinárního řádu.
06. Dopingová kontrola
Provádí se podle směrnic antidopingového výboru České republiky.

2.39.PRÁVO STARTU

01. Start za oddíl, klub
Účastníci všech kategorií dospělých i mládeže startují za oddíl nebo klub, který je přihlásil k registraci podle čl. 2.32. Jsou přípustná i zá-vodní společenství ze závodníků dvou oddílů, pokud byla oběma oddíly k závodu řádně přihlášena.
02. Start podle výkonnosti
Závodník se může přihlásit jen k takovému závodu, kde splňuje podmínku příslušnosti k věkové skupině, k předepsané výkonnostní třídě nebo i další výběrové podmínky. Výjimky jsou možné jen na základě ustanovení v článku 2.40. těchto Pravidel.
03. Start ve více kategoriích
Na MČR, MČRd, MČRž a v závodech ČP a NKZ smí závodník startovat ve dvou katego-riích individuálních a ve dvou družstvech. Účast na ostatních závodech Pravidla neomezují, ale může tak učinit pořadatel rozpisem závodu. Práva startu ve více kategoriích však může závodník využít jen tam, kde se dostaví na start včas ve vylosovaném pořadí.
04. Start žen v mužských kategoriích
Ženy se mohou zúčastnit závodu v kategorii mužů (K1, C1, C2), pouze v případě, kdy se individuální závod některé z ženských kategorií neuskuteční.
05. Jen jeden start v C2
Start jednoho závodníka s více partnery v jednom závodě v kategorii C2 je nepřípustný.

2.40.VÝJIMEČNÉ STARTY

Tam, kde závodník nesplňuje podmínky pro účast v závodě, je možno od této podmínky upustit, pokud tak na základě žádosti oddílu rozhodla závodní komise.


2.41. VYLOUČENÍ ZE ZÁVODU

Závodník, který soutěží jinak než čestným způsobem nebo který poruší řády a jeho chování je v rozporu s Pravidly, bude ze závodu vyloučen. Vyžaduje-li to rozsah nebo druh provinění, je nutno tuto skutečnost oznámit VV ČSKDV (viz čl. 2.27.01, bod h). 

E. Žebříčky

2.42. VÝKONNOSTNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŽEBŘÍČKY ZÁVODNÍKŮ

01. Zásady platné pro všechny žebříčky
Do žebříčku se závodník nebo dvojice (v ne-změněné sestavě) zařazuje teprve po získání bodů ze dvou závodů.
02. Žebříček Českého poháru
Sestavuje se z výsledků závodů ČP. Je podkladem pro získání nebo obnovení MT a 1. VT. Vyhodnocení tohoto žebříčku upřesňují Směrnice o závodění.
03. Žebříček NKZ
Je podkladem pro postup do závodů ČP ve slalomu. Vyhodnocení tohoto žebříčku upřes-ňují Směrnice o závodění.
04. Oblastní žebříčky
Oblastní žebříčky ČR - české pořadí a moravské pořadí - se sestavují ve slalomu z výsledků všech postupových závodů příslušné oblasti. Ve sjezdu jsou veřejnými postupovými závody rovněž závody ČP a žebříčky se sestavují z VPW a ČPW. Výpočet bodů ze závodů ČPW se provádí zvlášť pro českou a moravskou oblast. Jsou podkladem pro získání a obnovu 2. a 3. VT. Do žebříčku se každé lodi započítává nejvýše pět nejlepších výsledků.
b) Závodníci moravské oblasti získávají body i na závodech v české oblasti, budou zde zařazeni do žebříčků a mohou zde získat VT. Totéž platí i pro závodníky české oblasti při moravských závodech.
05. Do oblastních žebříčků nelze započítávat:
a) kategorie závodu, ve kterých nebyly klasifikovány nejméně tři lodě

b) nepostupové závody, např. Akademické mistrovství, maratón, nominační závody 
c) MČRd, MČRž, MČRv, pokud není pořádá-no v rámci veřejného postupového závo-du, (maraton) apod.

06. Je možné sestavovat ještě další žebříčky (např. juniorů, žáků).
07. Bodová hodnota závodu
a) Bodovou hodnotu jednotlivých závodů určuje závodní komise ČSKDV a je uvede-na v rozpisech závodů. Jestliže však vodní stav nebo jiné podmínky změnily trať natolik, že v době pořádání závodu neodpovídá určenému hodnocení, je vrchní rozhodčí povinen provést změnu původně stanoveného stupně hodnocení.
b) Hodnotící stupně jsou 6, 5, 4. Tato čísla určují počet bodů do oblastního žebříčku za jednu odstartovanou loď 2. VT, přičemž za loď MVT a 1. VT je vždy dvojnásobek (12, 10, 8).
Ve všech bodovacích stupních bez rozdílu se uděluje 1 bod za jednu odstartovanou loď 3. VT a jeden bod za dvě odstartované lodě bez VT.
Část 3
Technická ustanovení

A. Slalom

Cílem závodu ve slalomu je zdolat rychlý úsek řeky, vymezený brankami, bez trestných bodů a v co možná nejkratším čase.

3.01. TRAŤ SLALOMU

01.
Trať musí být zcela sjízdná po celé své délce a musí poskytovat stejné podmínky jak pro praváky, tak i pro leváky singlkanoisty.
Ideální trať by měla zahrnovat i zpětné projíždění branky.
02. Délka trati nesmí být kratší než 200 metrů, měřeno od startovní do cílové linie (měřeno střednicí řeky), a doporučuje se, aby maximální délka nebyla více než 400 metrů.
03. Trať musí obsahovat přírodní a/nebo umělé překážky.
04. Trať musí obsahovat maximálně 25 a minimál-ně 18 branek, z nichž nejméně 6 maximálně 7 musí být protivodných.
Vzdálenost mezi poslední brankou a cílovou liniínesmí být menší než 15 metrů a větší než 25 metrů.
Pořadatel musí vybrat takovou trať, na které bude závod probíhat bez rušivých vlivů pro závodníky.
Branky musí být zavěšeny tak, aby byl jasně vyznačený správný průjezd (barvou tyčí a tabulkou s číslem) a s dostatečným prosto-rem, který umožňuje správný průjezd a posou-zení branky bez pochybností.
05. Jestliže se v průběhu závodu během jízdy některé kategorie výrazně změní stav vody, a lze předpokládat, že se upraví, může vrchní rozhodčí zastavit závod až do doby, kdy se hladina vrátí do původního stavu.
06. Pokud během závodu dojde z neobvyklých důvodů k nenadálé změně povahy nebo vzhledu trati, pouze vrchní rozhodčí smí rozhodnout o úpravě trati nebo o změně v umístění branek.
07. Při dvou slalomech pořádaných dva dny po sobě na stejném úseku řeky je pořadatel povinen pozměnit pro druhý závod nejméně u jedné třetiny smysl projíždění branek a/nebo jejich umístění.


3.02. ZNAČENÍ BRANEK

01. Branka se skládá z jedné nebo dvou zavěše-ných tyček, které jsou značeny bílými a zelený-mi pruhy (branky povodné), nebo bílými a červenými pruhy (branky protivodné), přičemž poslední pruh u vody musí být vždy bílý. Jednotlivé pruhy jsou 20 cm dlouhé. Konec posledního bílého pruhu může být případně označen 2 cm černým pruhem.
U branky, která je tvořena jednou tyčí, musí být druhá tyč umístěná na břehu, aby bylo možné definovat brankovou linii.
02. Šířka branek je minimálně 1,2 m a maximálně 4 m, měřeno mezi tyčkami. Brankové tyčky musí být kulaté, dlouhé od 1,6 do 2 m o průměru 3,5 až 5 cm a musí být dostatečně těžké, aby působení větru nevyvolávalo jejich nadměrný pohyb. 
03. Spodní konec tyčky by měl být přibližně 20cm nad hladinou tak, aby voda neuváděla branku do pohybu.
04. Branky musí být očíslované podle pořadí průjezdu.
05. Čísla branek jsou na tabulkách o rozměrech 30 x 30 cm. Čísla musí být napsána černou barvou na žlutém nebo bílém podkladu. Všechny číslice nebo písmena musí být 20 cm vysoká a tloušťka číslic musí být 2 cm.
Na odvrácené straně správného průjezdu musí být číslice přeškrtnuta červenou čárou vedenou diagonálně z levého spodního do pravého horního rohu.


3.03. OTEVŘENÍ TRATI

01. Před první jízdou závodu se koná ukázková jízda, a to na všech třech typech lodí (pokud možno na C1 levák a pravák). V každé kategorii mohou startovat nejvýše dvě lodě. Předjezdci na mistrovských závodech jsou určeni Směrnicemi o závodění, na ostatních závodech předjezdce určí pořadatel a po schválení vrchním rozhodčím je zveřejní jednu hodinu před poradou. Pokud se určení předjezdci nedostaví, od ukázkové jízdy se upouští.

02. Sjízdnost trati posoudí činovníci uvedení v čl. 2.23.05. a prostou většinou rozhodují o návrzích na změnu vytýčení trati.

Takto schválenou trať již nelze měnit. První start závodu se nesmí konat dříve než 20 minut po schválení trati, popřípadě po provedených změnách.

3.04. TRÉNINK

01. Na trati závodu bez branek je jízda povolena bez omezení. Jakmile se však trať začne vytyčovat, není na ní dovolen žádný slalomový trénink.
02. Pokud to umožňuje vodní stav, zajistí pořadatel trénink na trati s vyvěšenou tréninkovou tratí. Časový rozsah je upraven v rozpisu závodu. 
03. Projíždění již vytyčené slalomové trati se trestá diskvalifikací závodníka, popřípadě postihem oddílu, jehož je závodník členem.
3.05. POČET JÍZD

Závod ve slalomu se skládá ze dvou jízd, které je nutno jet v jednom dni. Konečné pořadí je dáno výsledkem lepší jízdy. Výjimku tvoří závod družstev, viz čl. 2.09.04 a další případy řešené Směrnicemi pro příslušný rok.

3.06. PRAVIDLA PROJÍŽDĚNÍ BRANEK 

01. Všechny branky musí být projety ve správném číselném pořadí.

02. Všechny branky musí být projížděny správným směrem v souladu s čísly na brankových tabulkách.

03. Všechny branky mohou být projety libovolným způsobem ze správné strany nájezdu do branky.

04. Průjezd brankou začíná:
Když se loď, tělo nebo pádlo dotkne brankové tyčky NEBO když hlava závodníka (u C2 jednoho ze závodníků) protne spojnici mezi tyčkami jakékoliv dosud neabsolvované branky.

05. Průjezd branky je ukončen, když začne průjezd jakékoliv následující branky NEBO když byla protnuta cílová linie.

06. Aby průjezd brankou mohl být považován za bezchybný, musí být dodrženy následující podmínky:
a) Celá hlava závodníka nebo závodníků musí protnout spojnici mezi tyčkami ve správném směru a v souladu s plánkem trati.
Část lodě musí protnout spojnici mezi tyčkami v tomtéž okamžiku, kdy tuto spojnicí protíná celá hlava.

07. Správný průjezd branky bez dotyku těla, pádla nebo lodi se posuzuje jako bezchybný.

08. Podjetí (lodě, pádla, paže) pod tyčkami bez dotyku nemá vliv na posuzování.


3.07. BODOVÁNÍ


Správný průjezd branky bez dotyku.

02. 2 trestné body
Správný průjezd branky, ale s dotykem na jedné nebo obou tyčkách.

03. Opakovaný dotyk na jedné nebo obou tyčkách je penalizován pouze jednou.

04. 50 trestných bodů
a) Dotyk na brance (buď na jedné nebo na obou tyčkách) bez správného průjezdu.
b) Úmyslné odhození
Úmyslné odhození umožňující průjezd branky (neposuzuje se jako úmyslné tehdy, kdy loď a tělo závodníka už byly v takové pozici, ze které by se branka dala správně projet). 
c) Zvrhnutí v brance
Hlava(u C2 jednoho ze dvou závodníků) protnula spojnici v okamžiku, kdy byl závodník ve zvrhnuté poloze. Loď je ve zvrhnuté poloze tehdy, jestliže tělo (trup a hlava) je celé pod vodou.
d) Průjezd z nesprávné strany
Během jakéhokoliv průjezdu branky nesmí žádná část hlavy v žádném okamžiku protnout spojnici branky v nesprávném směru.
Vynechání branky
Vynecháním branky (branek) se rozumí, pokud začne průjezd kterékoli následující branky, anebo pokud je protnuta cílová linie.
Část hlavy protnula brankovou linii, aniž by část lodi byla v brance.
Pokud družstvo neprojede přes cílovou linii během 15 sekund.

05. Podjetí branky bez dotyku se netrestá.

06. Opakované pokusy o projetí branky bez dotyku na tyčkách se netrestají, jestliže část hlavy závodníka (závodníků) dosud neprotnula spojnici tyček.

07. Padesát trestných bodů je nejvyšší možný počet bodů, který lze obdržet na jedné brance.

08. Chyby trestané 2 a 50 trestnými body zůstávají vždy v platnosti, nelze je smazat opakovaným bezchybným průjezdem branky. Naopak čisté projetí si závodník pohorší, najede-li znovu do téže branky dříve, než zahájil projíždění kterékoliv další branky, a dopustí se přitom některé chyby, trestané 2 nebo 50 trestnými body. V závodě družstev se hodnotí průjezd branky každé lodě zvlášť a trestné body se sčítají.

09. Ve sporných případech musí být vždy rozhod-nuto ve prospěch závodníka.

3.08. SIGNALIZACE ROZHODČÍCH

01.
Při závodech řízených ČSKDVmusí být stano-viště úsekových rozhodčích označeno čísly branek, které posuzují.
02. Brankoví rozhodčí oznamují svá rozhodnutí o penalizaci úsekovému rozhodčímu, jakmile závodník skončil projíždění branky.
03. Úsekoví rozhodčí oznamujísvá rozhodnutí o penalizaci závodníkům i divákům zřetelným vztyčením příslušného terče.
04. Terče jsou kruhy o min. průměru 25 cm a jsou vždy natřeny a označeny oboustranně:
Žlutý terč s černou číslicí 2 – 2 trestné body
Červený terč s černou číslicí 50 - 50 trestných bodů.
Číslice jsou z čar nejméně 2 cm silných a jsou 20 cm vysoké.

3.09. CHOVÁNÍ NA TRATI

01. Uvolnění trati
Byl-li závodník dostižen dalším závodníkem, musí mu uvolnit trať (pravidlo neplatí, jestliže dostihl závodníka následkem minutí branek, pak nesmí bránit dostiženému závodníku v jízdě). Neučiní-li tak sám nebo na výzvu rozhodčího (pískání), hrozí mu diskvalifikace ze závodu, bylo-li jeho počínání klasifikováno jako nesportovní.
02. Opravné jízdy
Žádost o opravnou jízdu je třeba podat ihned. Pokud nebyl vrchní rozhodčí očitým svědkem případu, projedná žádost s úsekovým rozhod-čím a s příslušnými brankovými rozhodčími a rozhodne co nejdříve. Opravnou jízdu povolí závodníkovi pouze v případě, že ho jiný závodník prokazatelně poškodil (přímou kolizí, překážením na trati) a jestliže projel trať do té doby bez 50 trestných bodů. Za špatné projetí nebo vynechání branky v odůvodněných přípa-dech (při zřejmém poškození závodníka) může vrchní rozhodčí od této podmínky upustit.
Novou jízdu je nutno povolit i při selhání časoměrného zařízení, při poškození trati apod. Jestliže je jasné, že závodníkovi bude opravná jízda povolena, je nutno odvolat jej z trati co nejdříve.
03. Ztráta nebo poškození pádla
Jestliže závodník ztratí nebo poškodí pádlo, smí použít jen náhradní pádlo, které si veze na lodi nebo v lodi.
04. Opuštění lodě
Každý závodník, který opustí svoji loď, je vyřazen z jízdy.
05. Opuštění trati
Jestliže závodník jízdu vzdá nebo je z jakého-koliv důvodu diskvalifikován nebo vyřazen, musí na nejbližším možném místě opustit trať. Další projíždění branek se trestá diskvalifikací z celého závodu.
06. Eskymácký obrat se nepovažuje za zvrhnutí. V soutěži družstev si mohou členové družstva pomoci jeden druhému při eskymáckém obratu.
07. Cizí pomoc
Za cizí pomoc se považuje:
- každá pomoc poskytnutá závodníkovi nebo jeho lodi (např. podávání nebo házení ztraceného nebo náhradního pádla; řízení, nasměrování, odstrčení, tlačení, či jiné pohybování lodí) kýmkoli jiným než závodníkem samotným,
- předávání pokynů závodníkovi prostřednic-tvím elektroakustických přístrojů.
3.10. VÝPOČET VÝSLEDKŮ

Konečný výsledek v závodě je součtem bodů a časů lepší jízdy a je vyjádřen v bodech. 
01. Příklad výpočtu výsledku v individuální kategorii pro každou jízdu:

Čas jízdy: 1'50"82 60 50,82 = 110,82
Trestné body: 2 + 50 + 2 = 54,00
Celkem = 164,82
02. V kategorii, kde dva nebo více závodníků dosáhne stejného výsledku, rozhoduje o jejich pořadí další lepší jízda. Pokud i v tomto případě je jejich výsledek shodný, získávají závodníci stejné umístění.
03. V případě, že ke shodnému výsledku dojde na pozici, ze které se závodník kvalifikuje pro další jízdu (semifinále nebo finále) nemohou být uplatněna výše uvedená kriteria a všichni závodníci, kteří dosáhli shodného výsledku se kvalifikují.

Udělení medailí v případě shodného výsledku: V případě, že dvě lodě získají zlatou medaili, stříbrná medaile nebude udělena. V případě, že tři nebo více lodí získají zlatou medaili, nebude udělena ani stříbrná ani bronzová medaile. V případě, že dvě nebo více lodí získají stříbrnou medaili, žádná bronzové medaile nebude udělena. V případě, že dvě nebo více lodí získají bronzovou medaili, dostanou všechny bronzovou medaili.


B. Sjezd

Cílem závodu ve sjezdu a sprintu na divoké vodě je předvést závodníkovo dokonalé ovládání lodi na divoké vodě a zdolat předepsaný úsek řeky v co nejkratším možném čase.

3.11. TRAŤ SJEZDU

01. Trať sjezdu nesmí obsahovat nesjízdná místa, na kterých by bylo nutno opustit loď (mělčiny, nesplavné peřeje nebo jezy). Přenášení lodě není dovoleno.
Na nebezpečných místech (přejezdy jezů apod.) je možno označit sjízdné místo naváděcí brankou, její průjezd se však neboduje.

Je možné vypsat tyto typy sjezdových závodů:

1. Sprint (závod individuální i závod družstev)
2. Sjezd (závod individuální i závod družstev)


02. Trať závodu ve sprintu má délku od 200 do 600 metrů. 
03. Závod ve sprintu se jede ve dvou jízdách. Do výsledků se započítává lepší jízda. Pokud závodník první jízdu nedokončil, může startovat ve druhé jízdě.

04.Maximální délka trati klasického sjezdu je taková, aby ji bylo možno projet do 30 minut. Pokud o to požádá většina vedoucích oddílu, je možné pro některé lodní a věkové délku trati upravit. Pokud závod trvá déle než 30 minut nazývá se maratónem. Není bodován a není postupovým závodem.
05. Při pochybnostech o sjízdnosti trati (příliš malý nebo příliš velký vodní stav) rozhoduje o použití původně určené trati nebo o přeložení závodu na náhradní trať pořadatel nebo činovnický sbor.

06.Trať musí ve sprintu i sjezdu být schválena na poradě vedoucích družstev před začátkem závodu prostou většinou přítomných. Pokud trať není schválena, musí být závod přemístěn na náhradní trať anebo zrušena jeho postupovost.


3.12. TRÉNINK

Pořadatel musí v rozpise závodu uvést možnost tréninku. U závodů s umělým přísunem vody se má postarat o to, aby byl pokud možno stejný průtok vody při tréninku i při závodě.

3.13. CHOVÁNÍ NA TRATI, UVOLNĚNÍ TRATI

01. Uvolnění trati
Závodník dostižený jiným závodníkem mu nesmí bránit v jízdě a musí uvolnit dráhu bez odkladu z vlastní iniciativy nebo když ho k tomu dojíždějící závodník vyzve slovem TRAŤ!
02. Zákaz jízdy na vlně nebo v srku
Žádný závodník nesmí získávat výhodu tím, že by se vezl na vlně soupeřovy lodě nebo lodě neúčastnící se závodu nebo v jejich srku.
Jakékoliv tažné zařízení je zakázáno (např. "jízda na gumě" apod. při závodě družstev).
03. Opuštění lodě
Je dovoleno opustit loď, tj. při zvrhnutí nebo vniknutí vody do lodě přistát a po odstranění závad pokračovat v jízdě, ale jen bez cizí pomoci.
04. Opravná jízda ve sprintu
Závodníkovi, který neměl regulérní podmínky (např. kolize na trati) může vrchní rozhodčí přiznat opravnou jízdu.
05. Neposkytnutí pomoci 
Závodník, který neposkytne druhému závodníkovi pomoc v nouzi, bude potrestán podle čl. 1.07.08.
06. Cizí pomoc
Za cizí pomoc se považuje:
- každá pomoc poskytnutá závodníkovi nebo jeho lodi (např. podávání nebo házení ztraceného nebo náhradního pádla; řízení, nasměrování, odstrčení, tlačení, či jiné pohy-bování lodí) kýmkoli jiným než závodníkem samotným,
- předávání pokynů závodníkovi prostřed-nictvím elektroakustických přístrojů.

Část 4


Tabulky

T-1 Lodě
Míry a hmotnost lodí pro závody na divokých vodách
(míry v cm, hmotnost v kg) 

Lodě

K1

C1
C2
slalomové:

nejmenší délka

350

350
410

nejmenší šířka

60

60
75

nejmenší hmotnost

8

8
13
sjezdové:

největší délka

450

430
500

nejmenší šířka

60

70
80

nejmenší hmotnost

10

11
17

 

Minimální váha lodi se měří, když je loď suchá.

Kajaky jsou lodě s palubou, které musí být poháněny dvojitým pádlem. Závodník v nich sedí.
Kanoe jsou lodě s palubou, které musí být poháněny pádlem s jedním listem. Závodník v nich klečí.

Kormidlovací zařízení jsou na všech lodích zaká-zána.

Specifikace slalomových lodí 
Přídě a zádě slalomových kajaků a kanoí musí být zakončeny zaoblením o poloměru nejméně 2 cm ve vodorovné rovině a 1 cm v rovině svislé.
Loď neodpovídající předpisům nemůže být uznána. Loď musí být vyrobena v souladu s předepsanými rozměry a musí je stále zachovávat. Musí také splňovat bezpečnostní předpisy podle čl. 1.06.03.
Pozn. Krycí zástěrka je považována za příslušen-ství a není částí lodě.

Specifikace sjezdových lodí 
Při měření lodí může být linie spojující trup lodě s palubou, považována za součást trupu lodě. K lodi nesmí být připojovány žádné další dodatečné části, které by mohly zvětšovat její rozměry.
Poznámka: 
Vzduchové vaky (viz čl. 1.06.04) se považují za část lodě. Krycí zástěrka je považována za příslušenství, a není tedy součástí lodě.
Lodě mohou mít pouze jednu kýlovou linii, s jednou přídí a jednou zádí.

Závodník, který odstartoval na nesprávné lodi, musí být diskvalifikován.

Na lodích, příslušenství a oblečení mohou být výrobní značky, reklamní symboly (s výjimkou tabákových výrobků a tvrdých alkoholických nápojů), znaky a nápisy.

Měření lodí se může provádět pouze na zařízení schváleném komisí rozhodčích ČSKDV.
T-2 Kategorie závodů

Závody možno vypsat v těchto kategoriích a věkových skupinách:


Slalom

 

K1
muži
veteráni
dorostenci starší
dorostenci mladší
žáci starší
žáci mladší
  C1
muži
veteráni
dorostenci starší
dorostenci mladší
žáci starší
žáci mladší
  C2
muži
veteráni
dorostenci starší
dorostenci mladší
žáci starší
žáci mladší
  K1
ženy
veteránky
dorostenky starší
dorostenky mladší
žačky starší
žačky mladší
  C1
ženy
veteránky
dorostenci starší
dorostenci mladší
žáci starší
žáci mladší
  C2
ženy
veteránky
dorostenci starší
dorostenci mladší
žáci starší
žáci mladší


Sjezd

 

K1
muži
veteráni
dorostenci starší
dorostenci mladší
žáci starší
žáci mladší
  C1
muži
veteráni
dorostenci starší
dorostenci mladší
žáci starší
žáci mladší
  C2
muži
veteráni
dorostenci starší
dorostenci mladší
žáci starší
žáci mladší
  K1
ženy
veteránky
dorostenky starší
dorostenky mladší
žačky starší
žačky mladší
  C1
ženy
veteránky
dorostenci starší
dorostenci mladší
žáci starší
žáci mladší
  C2
ženy
veteránky
dorostenci starší
dorostenci mladší
žáci starší
žáci mladší


Kategorie veteránů jsou specifikovány ve Směrni-cích pro závodění.
Závody družstev je možné vypsat ve stejném roz-sahu.
T-3 Věkové kategorie 

Věkové kategorie

Věk

V letech
2013
2014
2015
2016
2017
to jsou ročníky

Mladší žactvo

11

2002
2003
2004
2005
2006
12
2001
2002
2003
2004
2005

Starší žactvo

13

2000
2001
2002
2003
2004
14
1999
2000
2001
2002
2003

Mladší dorost

15

1998
1999
2000
2001
2002
16
1997
1998
1999
2000
2001

Starší dorost

17

1996
1997
1998
1999
2000
18
1995
1996
1997
1998
1999

Veteráni

35

         


Věkové kategorie veteránů jsou specifikovány ve Směrnicích pro závodění.

T-4 Bodovací tabulka pro žebříček závodů
Českého poháru a NKZ

Umístění: stupnice:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.A75686257534946434037B60534742383431282522Umístění: stupnice:11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.A35333129272523211917B2018161412109876Umístění: kategorie:21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.A1514131211109876B54321-----Umístění: kategorie:31.3233.34.35.A54321.

 

T-5 Časový rozsah závodů

18:00
18:00

 

 

             

 

Březen

Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen

Start první lodě sjezd 

10:00

9:30
9:30
9:00
9:00
9:00
9:00
9:30

Start první lodě slalom

-

8:30
8:30
8:00
8:00
8:00
8:30
8:30

Dojezd poslední lodě

17:00

18:00
19:00
19:00
19:00
19:00
17:30 17:00Startem první lodě ve slalomu se rozumí začátek ukázkové jízdy nebo přímo začátek první jízdy závodu (v případě, že se ukázková jízda jela o den dříve).
Dojezdem poslední lodě se ve sjezdu rozumí součet startovního času poslední lodě s předpokládaným časem vítěze poslední kategorie zvýšeným o 50%.
V jednom dni je možno v určeném časovém rozmezí absolvovat i dva závody, ale je nutno dodržet nejkratší přípustnou přestávku jedné hodinymezi dojezdem poslední lodě prvního závodu a startem první lodě druhého závodu.

Část 5

Přílohy

P-1 VKLADY, POPLATKY A POŘÁDKOVÉ POKUTY

Řídí se Směrnicemi ČSKDV.

01. Vklady k závodům

Na úhradu režie vybírá pořadatel od oddílů vklady za každou přihlášenou loď (jednotně pro K1, C1 a C2) nebo za družstvo. Výše vkladů na jednotlivé typy závodů se řídí Směrnicemi pro závodění. Vklady je nutno zaslat předem bankovním převodem nebo zaplatit nejpozději před poradou činovníků v době uvedené v rozpise závodu.

 

02. Vklady při podávání námitek
Při podávání námitek je nutno složit vklad:
- při mistrovstvích ČR a ČP 250,- Kč
- při NKZ 200,- Kč
- při VPZ 100,- Kč

 

03. Pořádkové pokuty
Za přestupky proti ustanovením Pravidel kanoistiky, Směrnic pro závodění a rozpisu závodu se ukládají pořádkové pokuty.
Výši pokut stanovuje závodní komise ČSKDV na své výroční schůzi při hodnocení celé sezóny.

P-2 DISCIPLINÁRNÍ USTANOVENÍ

 

Při všech disciplinárních proviněních závodníků nebo činovníků se postupuje podle disciplinárního řádu ČSKDV.


P-3 KLASIFIKACE ROZHODČÍCH

 

01. Při všech závodech smí funkci rozhodčích zastávat jen rozhodčí kvalifikovaní na úseku kanoistiky na divokých vodách.
02. Podmínky pro získání kvalifikace rozhodčího, její platnost, delegace na závody, hodnocení činnosti a poskytování odměn a cestovních náhrad rozhodčím určují Směrnice pro činnost rozhodčích.
P-4 STUPNICE OBTÍŽNOSTI DIVOKÝCH VOD

WW 1 Stupeň obtížnosti: lehký
Občas malé peřeje s pravidelnými nízkými vlnami. Jízdní dráhu lze snadno poznat.

WW 2 Stupeň obtížnosti: středně těžký
Častější peřeje, vlny ponejvíce pravidelné, víry a protiproudy lze snadno poznat. Lehké a středně těžké propusti.

WW 3 Stupeň obtížnosti: těžký
Četné peřeje s vysokými nepravidelnými vlnami, hřebeny, víry a protiproudy. Jízdní dráhu nelze vždy snadno poznat.
Těžké propusti.

WW 4 Stupeň obtížnosti: velmi těžký
Dlouhé peřejnaté trati s vysokými nepravidelnými vlnami, těžkými hřebeny, válci, víry a ostrými protiproudy. Jízdní dráhu lze poznat často jen nesnadno, doporučuje se prohlídka z břehu. Nejtěžší propusti.

WW 5 Stupeň obtížnosti: mimořádně těžký
Dlouhé nepřetržité peřeje s těžkými zcela nepravidelnými hřebeny a válci. Nutno přejíždět zalité kameny, nejtěžší víry a protiproudy. Rychlost proudu často mimořádně velká. Je nezbytné prohlédnout trať ze břehu.

WW 6 Stupeň obtížnosti: nesmírně těžký
Stupňování všech jmenovaných obtížností až na současnou hranici možnosti překonání.

P-5 VZOR PŘIHLÁŠKY :
Klub kanoistiky, Horní Lhota Adresa klubu (předseda):
(zkratka: KH Lhota) Jan Novák
Dolnolhotecká 123, 456 78 Horní Lhota

telefon 987 123 456
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Přihláška k závodu

 

Název závodu:

Lhotecké závody ve slalomu
závod č.:
36
Místo závodu:
řeka Lhotka, Horní Lhota
Datum závodu:
13. - 14. května 2013
Vedoucí družstva:
Jiří Novotný, Horní Lhota 753, Dolní ulice 258

 

Kategorie

RGC
Jméno a příjmení
VT :
Rok naroz.:
Poznámka
K1m
11011

Adámek Petr

2

70

jen sobota

K1m

11012

Bartoš Jan

3

65

střídání

K1m

11015

Dušek Karel

3

67

lodí

 

 

 

 

 

 

C2

11013

Bajka Jan

3

86

 

 

21053

Culka Ivan

3

86

Dolní Lhota KDLhota

 

 

 

 

   

 

Rozhodčí:
Příjmení a jméno:
Třída:

 

Janotka Jiří

2.

 

 

 


Prohlašujeme, že všichni závodníci jsou dobrými plavci, startují na vlastní nebezpečí a mají platnou lékařskou prohlídku.
razítko a podpis

 

   
V Horní Lhotě dne 27. dubna 2013
  Jan Novák, předseda klubu

Adresa přihlášek:

Antonín Hora

Klub kanoistiky

Sportovní 26
666 66 Chytrov

tel.: 0605 917 507 P-6 REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSKDV:

1.00. REGISTRACE

1.01. Povinnost registrace

01. Členové kanoistických oddílů nebo klubů Českého svazu kanoistů (dále jen ČSK) všech věkových a zájmových skupin musí být zaregistrováni u ČSK v příslušné sekci.

02. Dokladem o registraci je platný registrační průkaz příslušné sekce ČSK.
1.02. Podmínky registrace ČSKDV:
01. Členem ČSKDV se může stát občan České republiky.

02. Členem ČSKDV se může stát také cizí státní příslušník. Pro zaregistrování cizích státních příslušníků je nutný písemný souhlas závodníkova příslušného národního svazu.
Tento závodník pak může startovat na všech závodech ČSKDV, kde splňuje podmínky práva startu. Může získávat výkonnostní třídy, ale nesmí ovlivňovat nominace reprezentačních družstev a žebříčky, které slouží k výběru závodníků do sportovních center a sportovních center mládeže, které jsou podporovány ze státních prostředků. Dále nemůže získávat mistrovské tituly, pokud tyto soutěže nejsou vyhlášeny jako mezinárodní mistrovství. Výjimku může tvořit závod družstev. Výjimka podléhá schválení Závodní komise. 
03. Registraci provádí správce registru na návrh příslušného oddílu. 
04. Členství ve dvou nebo více oddílech kanoistiky na divokých vodách je nepřípustné a podléhá disciplinárnímu řízení.

1.03. Registrační průkaz ČSKDV

01. Je jediným platným dokladem o členství v ČSKDV a v kanoistickém oddíle či klubu.
02. Rozlišujeme dva typy registračních průkazů: závodnický (žlutý) a funkcionářský (modrý).
02. Závodnický registrační průkaz umožňuje start ve všech kanoistických soutěžích ČSKDV na celém území České republiky. 
03. Funkcionářský registrační průkaz slouží k zaznamenání získaných odborných kvalifikací k výkonu funkce trenéra a/nebo rozhodčího ČSKDV.

1.04. Platnost registračního průkazu a Registrační známk
01. Průkaz je platný pokud a/ má nalepenou fotografii o rozměru 3 x 3,5 cm a je řádně vyplněn,
b/ má vyznačené registrační číslo, c/ má pro příslušný kalendářní rok vylepenou registrační známku,
d/ má u závodníků vyznačenou lékařskou prohlídku, která má platnost 1 rok. 
02. Platnost registrační známky je jeden kalendářní rok. 
03. Registrační známky mají pro každý rok jinou barvu.    

04. Cena je stanovena pro všechny věkové a zájmové skupiny ve výši 50 Kč (schváleno konferencí ČSKDV dne 12. 2. 2005).
05. V případě, že člen ČSKDV je závodník a současně i funkcionář, má vystaveny oba registrační průkazy a známky jsou vylepeny přednostně v průkazce závodníka.

1.05. Přihláška k registraci

01. Nově vzniklé oddíly nebo kluby sestaví seznam svých členů všech věkových skupin v abecedním pořadí, uvedou příjmení a jméno člena a datum narození. Tento seznam, potvrzený podpisem odpovědného činovníka oddílu nebo klubu, je přihláškou k zařazení do registru oddílů a registru členů. Posílá se počtáři žebříčků (správci registru), který údaje zkontroluje a přidělí členům registrační čísla, číslo oddílu a přístupové kódy do registru.
02. Registrační číslo (RGC) je šestimístné. První číslice vyjadřuje příslušnost k oblasti, druhá a třetí je číslo oddílu a poslední trojčíslí je pořadové číslo člena v oddílu. Pokud je závodník jiné státní příslušnosti než české, začíná toto trojčíslí číslicí 9. Znamená se na titulní stranu registračního průkazu člena a povinně se uvádí v přihláškách k závodům. Registrační čísla se uvádějí povinně do výsledků závodů.
03. Registraci nových členů navrhuje v průběhu sezóny k registraci odpovědný pracovník oddílu v registru členské základny na internetové adrese www.results.rvp.cz. Jejich registraci potvrzuje správce registru.
04. Při změně oddílové příslušnosti provádí změnu registrace správce registru na základě informace předsedy závodní komise o schválení přestupu.
05. Tiskopis Přihláška k registraci resp. jeho elektronická forma je k dispozici v registru členské základny.
06. Změny v kvalifikaci trenéra nebo rozhodčího se zaznamenávají do průkazu.
06. Pro každé disciplinární řízení s členem ČSKDV musí mít disciplinární komise k dispozici Registrační průkaz tohoto člena ČSKDV. V případě vynesení trestu předá disciplinární komise registrační průkaz ZK ČSKDV k záznamu trestu do průkazu.
07. Pokud některý z členů oddílu ukončí své členství v oddíle (netýká se přestupu), je oddíl povinen učinit návrh na vyřazení z evidence správci registru a správce registru ji potvrzuje.


2.00. PŘESTUPNÍ ŘÁD - ZMĚNA ČLENSTVÍ

2.01. Přestupní termín v kanoistice na divokých vodách
1. listopad až 1. březen
2.02.
Závodník, který hodlá startovat za jiný oddíl, požádá písemně o povolení přestupu svůj mateřský oddíl, a to nejméně 10 dnů před ukončením přestupního termínu. Kopii žádosti odešle na adresu předsedy závodní komise.
2.03.
Mimo přestupní termín lze o přestup požádat, jestliže je jeho důvodem:
- změna bydliště z jedné obce do druhé (změna pracoviště, následování manžela po sňatku apod.)
- nástup nebo ukončení studia nebo učebního poměru
- zánik nebo zrušení oddílu nebo klubu (vše je nutno prokázat doklady) a za předpokladu, že závodník chce přestoupit do oddílu v okruhu svého nového působiště.
- vznik nového oddílu.
2.04.Nemá-li mateřský oddíl námitky, zašle oznámení o přestupu potvrzené též novým oddílem předsedovi závodní komise, který oznámí přestup příslušnému počtáři oblastního žebříčku a ten přidělí nové RGC.
2.05.
Mateřský oddíl má právo od oddílu nebo klubu, kam závodník přestupuje, požadovat částečnou náhradu nákladů vynaložených na výchovu závodníka, a to v této maximální výši:
závodník MT 15.000,- Kč
1. VT 12.000,- Kč
2. VT 6.000,- Kč
3. VT 3.000,- Kč
Výše náhrad může být pro příslušný rok upravena Směrnicemi o závodění.
2.06.Mateřský oddíl má právo vyslovit nesouhlas s přestupem závodníka jen v těchto případech:
a) Závodník v době požádání o povolení pře-stupu nemá vyrovnány závazky, které vyplývají ze stanov a organizačních a hospodářských směrnic mateřského oddílu nebo klubu.
b) Závodník je v disciplinárním řízení dle disciplinárního řádu ČSKDV a mateřský oddíl trvá na dokončení řízení.
c) Nový oddíl nezaplatil požadovanou náhradu za výchovu závodníka. V tomto případě se má za to, že nový oddíl nemá o přestup závodníka zájem.
2.07. Nedojde-li k dohodě o přestupu a některá ze stran se domnívá, že nebyla dodržena ustanovení tohoto přestupního řádu, zažádá o rozhodnutí závodní komisi ČSKDV. Žádost je třeba doložit všemi rozhodnými doklady.
2.08.
Závodní komise rozhodne o výsledku přestupního jednání do jednoho měsíce po obdržení podkladů a s výsledkem seznámí obě strany a počtáře žebříčku.
2.09.
V případě, že k přestupu nedojde z důvodů obsažených v bodech 06 a 07 tohoto článku, může závodník požádat o nový přestup po 12 měsících s tím, že není nutné dodržet podmínky obsažené v bodech 07 a 06, písmeno c).
2.10.
Přestupní řízení je ukončeno dnem přidělení nového registračního čísla.
2.11.
Neplatný přestup
Ohlášení přestupu jiným způsobem i všechny závady v tiskopisech a dokladech předepsaných pro přestupní řízení mají za následek neplatnost přestupu a závodní komise přestup dále neprojednává. Uvědomí o tom závodníka i oba oddíly.

Schváleno konferencí ČSK DV dne 20. 1. 2013

B

 
1.07, 2.38.04
Bezpečnostní předpisy
3.07
Beztrestné projetí
2.42.07, T-4
Bodová hodnota závodu (žebříček)
3.07
Bodování ve slalomu
2.42.01
Bodování žebříčkové
2.29.05
Branka – cílová
2.27.07
Brankoví rozhodčí
3.07
Branky – bodování
3.11
Branky – naváděcí ve sjezdu
3.01.04
Branky – počet
3.02
Branky – popis
3.06
Branky – pravidla projíždění
C
 
1.04
Celostátní kalendář
2.20
Ceny
2.29
Cíl
2.29.05
Cílová linie
2.27.05
Cílový protokol
3.13.06
Cizí pomoc – sjezd
3.09.07
Cizí pomoc – slalom
Č
 
2.29.06
Čas – přesnost měření
2.29.07
Čas – způsob měření
2.27.05
Časoměřiči
T-5
Časový rozsah závodu
2.05
Český pohár
T-4
Český pohár – žebříček
2.24
Činovníci pořadatele
2.23
Činovnický sbor závodu
2.18
Čísla startovní
CH
 
3.13.01
Chování na trati – sjezd
3.09
Chování na trati – slalom
1.07.03
Chytací oka
D
 
2.26
Delegát svazu, delegát VV ČSKDV
3.11
Délka sjezdu
3.01.02
Délka trait slalomu
P-3
Disciplinární ustanovení
1.07.06, 08
Diskvalifikace – bezpečnostní předpisy
2.29.08
Diskvalifikace – družstva, sjezd
1.07.06, 08
Diskvalifikace – přilby, vesty, lodě
2.38.03
Diskvalifikace – registrační průkaz
2.16.02
Diskvalifikace – start pod cizím jménem
3.04.02, 04
Diskvalifikace – trénink
3.09.01
Diskvalifikace – uvolnění trati
2.29.05
Diskvalifikace – zpětné protnutí cílové linie
1.04.04
Dodatečné povolení závodu
2.15.02
Dodatečné přihlášky
1.04.04
Dodatečné zařazení závodu do kalendáře
2.38.06
Dopingová kontrola
1.01.03
Doplňky Pravidel
T-3
Dorost
3.06, 3.07
Dotyk na brance
3.13.01
Dráha – uvolnění (sjezd)
3.09.01
Dráha – uvolnění (slalom)
2.09, 2.06.03
Družstva
2.29.07
Družstva – měření času
2.29.08
Družstva – odlišnosti
2.29.08
Družstva – start
E
 
2.15.02
E-mailová přihláška
1.07.02
Evropská norma EN 1385
H
 
2.24.05
Hlasatel
2.22.03
Hlasování činovnického sboru
2.24.02
Hospodář závodu
I
 
2.19
Informace účastníkům závodu
2.29
Interval startu
J
 
3.13.02
Jízda v srku
K
 
1.06 T-1
Kajaky
1.04
Kalendář závodů
1.06 T-1
Kanoe
1.05
Kategorie
2.01, T-2
Kategorie závodů
P-4
Klasifikace rozhodčích
2.42
Klasifikační žebříčky
2.37.02
Kombinované posádky
2.21
Konečné výsledky závodu
1.07.09, T-1
Kontrola lodí a plovacích vest
T-1
Kormidlové zařízení
L
 
2.38.01
Lékařská prohlídka
2.12.02
Lékařská služba
1.06 T-1
Lodě
2.16
Losování – startovní pořadí
M
 
3.11
Maratón
2.35.02
Mateřství – výkonnostní třída
2.04.02, 3.10.04
Medaile
2.29.06-07
Měření časů
1.07.07, T-1
Měření lodí
2.11.01
Mezinárodní závody
2.04.03
Mistrovská kategorie
2.03.01
Mistrovské soutěže
2.04.02
Mistrovské tituly
2.03
Mistrovské závody
2.04
Mistrovství ČR
T-3
Mládež – věkové kategorie
N
 
2.09.03
Náhradník družstva
2.30, 2.20.05
Námitky
2.31
Námitky – projednávání
1.07.08
Nebezpečí života
2.27.01-e
Nepředvídané události
1.04.03
Neschválený termín závodu
2.15.06
Nesprávná přihláška
3.07.3
Nesprávný průjezd branky
2.07
NKZ – Národní kvalifikační závody
2.16.04
NKZ - Startovní listina
T-4
NKZ – žebříček bodování
2.10
Nominační závody
O
 
1.07.02, 06
Ochranné přilby
3.02.04
Očíslování branek
2.21.04
Odepření postupovosti závodu
2.22
Odřeknutí závodu
2.16:03
Odvolání přihlášky
3.07.3
Opakovaný průjezd
2.15.02
Opožděné přihlášky
3.13.04
Opravná jízda - sprint
3.09.02
Opravné jízdy
3.13.03
Opuštění lodi – sjezd
3.09.04
Opuštění lodi – slalom
3.09.05
Opuštění trati
2.24.09
Organizační služby
3.03
Otevření trati
2.27.03
Ověřovatel lodí a plovacích vest
P
 
3.09.03
Pádlo – ztráta, poškození
1.01
Platnost Pravidel kanoistiky
2.35
Platnost výkonnostních tříd
1.07.02
Plovací vesty
1.07.02
Plovací vesty – nosnost
3.01.04
Počet branek
3.05
Počet jízd
2.27.08, 09
Počtáři
3.06.03
Podjetí tyčky
1.07.08
Pomoc v nebezpečí
2.24.08
Pomocník startéra
P-1
Poplatky
2.12
Pořadatel závodu – povinnosti, práce
P-1
Pořádková pokuta
1.04
Pořadová čísla závodu
2.23
Porady činovnického sboru
3.09.03
Poškození pádla
2.08
Postupové závody
2.02
Postupovost závodu
2.36
Potvrzování výkonnostních tříd
2.28.01
Povinnost předložit průkazy
1.07.08
Povinnost závodníka přerušit závod
2.38
Povinnosti závodníka
1.04
Povolení závodu
1.01
Pravidla kanoistiky
3.06
Pravidla projíždění branek
2.39
Právo startu
2.09.01
Právo startu – družstva
2.05.03
Právo účasti – Český pohár
2.08.02
Právo účasti – postupové závody
2.27.01
Právo veta vůči brance
3.03
Předjezdci a ukázková jízda
3.13
Předjíždění (sjezd)
3.09.01
Předjíždění (slalom)
3.01.03
Překážky – přírodní, umělé
2.29.08
Překročení průjezdního času družstva
2.29.06
Přesnost měření časů
T-5
Přestávka mezi dvěma sjezdy
P-2
Přestup
P-6
Přihláška – vzor
2.15.02
Přihlášky – dodatečné
2.15.07
Přihlášky – nepřijaté
2.15.06
Přihlášky – nesprávné, neúplné
2.15.04
Přihlášky – obsah
2.16.03
Přihlášky – odvolání
2.15.02
Přihlášky – opožděné
2.15.01
Přihlášky – uzávěrka
2.16.01
Přihlášky – změna
1.07.02, 1.07.06
Přilby
2.19
Program závodu
2.31
Projednání námitky
3.07
Projetí bez dotyku, s dotykem
2.29.05
Projetí cílem
3.06
Projíždění branek – pravidla a posuzování
2.24.03
Propagační pracovník závodu
2.30.03
Protestní čas
3.06.05
Průjezd branky, začátek, ko-nec
2.38.03, P-6
Průkazy závodníků
R
 
2.24.01
Ředitel závodu
  Registr
2.32, P-6
Registrace závodníků
P-2, P-6
Registrační čísla závodníků a členů
2.38.03, P-6
Registrační průkazy ČSKDV
1.02
Registrační řád ČSKDV
2.02.02
Regulérnost závodu
2.27.01
Regulérnost závodu – vrchní rozhodčí
T-1
Reklama
2. 30.07
Reklamace výsledků
2.21
Rozesílání výsledků závodu
2.27.07
Rozhodčí – brankový
2.27.05
Rozhodčí – cílový
P-4
Rozhodčí – klasifikace
2.27.03
Rozhodčí – ověřovatel lodí
2.27.08
Rozhodčí – počtáři
2.27.04
Rozhodčí – startér
2.27.06
Rozhodčí – úsekový
2.27.01
Rozhodčí – vrchní
2.27.02
Rozhodčí – ZVR
2.27.10
Rozhodčí na trati
2.27.06
Rozhoupané tyčky
2.12.02
Rozpis závodu – obsah
2.13.03, 2.13
Rozpis závodu – schvalování
2.02, 2.06 2.09.02
Rozsah závodu
T- 5
Rozsah závodů – časový
2.16.01, 2.34.01
Roztřídění závodníků
S
 
2.24.09
Sběrači lístků
2.23
Sbor činovníků
2.27
Sbor rozhodčích
2.12.02
Sbor rozhodčích – předepsaný počet
3.03.02
Schválení trati - sjízdnost trati slalomu
3.11.06
Schválení trati – sprint, sjezd
2.14
Schvalování rozpisu závodu
2.09.02, 03
Sestava družstev
P-6
Seznamy závodníků
3.10.02 - 04.
Shodný výsledek
3.08
Signalizace rozhodčích
3.11
Sjízdnost trati – sjezd
3.11.05
Sjízdnost trati – sprint, sjezd
T-3
Skupiny – věkové
2.27.01-f
Skutečnosti neprojednané Pravidly
3.07
Slalom – bodování
1.04
Směrnice o závodění
2.21.03
Souhrnné pořadí závodu
2.24.10
Spojování funkcí pořadatele
3.07
Sporné posouzení průjezdu branky
3.07.1
Správné projetí branky
3.11
Sprint
3.13.04
Sprint – opravná jízda
3.11.02
Sprint - trať
3.11.03
Sprint- počet jízd
3.11.03
Sprint- počet jízd
T-1
Start na nesprávných lodích
2.16.02
Start pod cizím jménem
2.28.03
Start pod cizím jménem – odpovědnost
2.37, 2.39.02
Start podle výkonnostních tříd
2.39.05
Start s více partnery v C2
2.39.03
Start ve více kategoriích
2.39.01
Start za oddíl, klub
2.39.04, 2.09.02
Start žen v kategorii mužů
T-2
Start žen v kategorii mužů – C2
2.27.04
Startér
2.24.08
Startérův pomocník
2.13.02.7
Startovné
2.18
Startovní čísla
2.16.04
Startovní listina – ČP sjezd
2.16.04
Startovní listina – NKZ
2.16
Startovní pořadí
2.17
Startovní pořadí
2.38.05
Startovní povinnost
2.24
Stavitel trati
2.15.03,2.17.02
Střídání lodí
P-5
Stupnice obtížnosti divokých vod
2.03
Systém soutěží
T
 
3.02.05
Tabule s čísly
2.24.04
Technická četa - vedoucí
3.08.03
Terče brankových rozhodčích
1.04.03, 1.04.04
Termín závodu, též změna
1.04
Termínová listina (celostátní kalendář)
3.03
Trať - otevření, schválení (sla-lom)
3.11.02
Trať - sprint
3.11.04
Trať klasického sjezdu
3.01
Trať slalomu
3.12
Trénink - sjezd
3.04
Trénink - slalom
3.07
Trestné body
2.35
Třídy - platnost
2.34
Třídy - výkonnostní
3.07.3-b
Trup mezi tyčemi
3.02.01
Tyče slalomové
U
 
2.05.03
Účast závodníků v ČP
2.07.02
Účast závodníků v NKZ
2.22
Úhrada při odřeknutí závodu
3.03.01
Ukázková jízda
2.21.01
Ukázková jízda – konečné výsledky
2.19 – 1)
Ukázková jízda – porada vedení
2.13.02-12 e)
Ukázková jízda – rozpis
T-5
Ukázková jízda – začátek závodu
3.07-e
Úmyslné odhození tyčky
2.21.07
Uschovávání písemností závodu
2.27.06
Úsekový rozhodčí
3.01.09
Usnadnění trati pro ženy (slaom)
3.13.01
Uvolnění dráhy (sjezd)
3.09.01
Uvolnění dráhy (slalom)
2.15.01
Uzávěrka přihlášek
V
 
1.07.04
Vaky – sjezdové lodě
3.07
Ve prospěch závodníka
2.28
Vedoucí družstva
2.24.04
Vedoucí technické čety
2.24.06
Vedoucí záchranné čety
2.33, T-3
Věkové kategorie
T-3
Věkové skupiny mládeže
2.08
Veřejné postupové závody
P-1
Vklady a poplatky
P-1.01
Vklady k závodům
P-1.02
Vklady při podávání námitek
2.27.08
Vrchní počtář
2.27.01
Vrchní rozhodčí
2.38.05
Vyhlašování výsledků
2.40
Výjimečný start
1.01.03
Výklad Pravidel kanoistiky
2.34
Výkonnostní třídy
2.35
Výkonnostní třídy – platnost
2.36
Výkonnostní třídy – potvrzování
2.42
Výkonnostní žebříčky
2.41
Vyloučení ze závodu
3.07.3-f
Vynechání branky
3.10
Výpočet výsledků
2.21.04, 2.21.05
Výsledky – nedodržení lhůty na rozeslání
2.30.07
Výsledky – reklamace
2.21.04
Výsledky – rozesílání
2.21.01
Výsledky – sestavení
2.38.05
Výsledky – vyhlašování
2.06.04
Výsledky kombinace
2.21
Výsledky konečné
W
 
P-5
WW – stupnice obtížnosti
Z
 
1.07.03
Zabezpečení lodě proti potopení
2.02.03, T-5
Začátek a konec závodního období
2.24.06
Záchranná četa – vedoucí
2.33.03
Zařazování mládeže do VT dospělých
2.27.02
Zástupce vrchního rozhodčího
2.26
Zástupce VV ČSKDV
2.28
Zástupce závodníků – vedoucí družstva
2.19
Závod – časový rozvrh
2.22
Závod – odřeknutí
2.02
Závod - postupovost
2.02.02
Závod - regulérnost
2.14.01
Závod - schvalování
2.09
Závod družstev
2.33
Závodění mládeže
2.38
Závodníci - povinnosti
2.39
Závodníci - práva
2.34
Závodníci - výkonnostní třídy
2.29.08
Závody družstev - odlišnosti
2.11.01
Závody mezinárodní
2.03.01
Závody mistrovské - druhy
2.04.04, 2.05.03
Závody mistrovské - právo účasti
2.08
Závody postupové
2.09.01
Závody postupové - družstva
2.11.02
Závody s mezinárodní účastí
2.27.06
Záznamy brankových rozhod-čích
2.24.07
Zdravotní služba
2.27.01 g
Změna posádky
1.01.03
Změna Pravidel
2.16
Změna přihlášky
P-2
Změna příslušnosti
1.04.04
Změna termínu závodu
3.01.06
Změna trati závodů
3.02
Značení branek
2.38.02
Znalost řádů
3.09.03
Ztráta pádla - slalom
2.18.02
Ztráta startovního čísla
3.13.03
Zvrhnutí - sjezd
3.09.04
Zvrhnutí - slalom
3.07.3-d
Zvrhnutí v brance
Ž
 
2.33, T-3
Žactvo
2.30.06, 3.09.02
Žádost o opravnou jízdu
3.13.02
Zákaz jízdy na vlně a v srku
2.42
Žebříčky
T-4, 2.42
Žebříčky
2.35.02
Žena v mateřství
2.39.04, 2.09.02 T-2
Ženy v mužských kategoriích


Pravidla zpracovali:
Libuše Rolečková
Ing. Luděk Roleček
Hana Kneblová
Lenka Demjanová
Jana Kudějová
Ing. Rudolf Crha

 


Slouží pro vnitřní potřebu ČSKDV.

Historie webu kanoe.cz

Jak vypadal web kanoe.cz v průběhu 15 let své existence

Vzor stránky Reprezentace

Jan Vodák, Hana Rybnická, Petra Potocká

  • Kategorie: Vodní slalom,  C3 (kánoe trojic)      - - - - -  Za tímto řádkem bude vždy oddělovač Číst více

Momenty sportu

Momenty sportu

Instagram #czechcanoe

ME Bělehrad

belgrade2018 logo 1357.jpg

Mistrovství Evropy

ME slalom Tacen

Tacen 2017

SP Ivrea

logo ivrea
Live stream
Online výsledky
ČT Sport - přímý přenos
neděle 3.9. 13:30-14:30

3.SP Markkleeberg

 

Planet Canoe

Planet Canoe

Časopis vydávaný ICF
aktuálně s Josefem Dostálem
(anglicky)