Kanoe.cz

Zápis 04/05 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 7.6.2005

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 7.6.2005 v Praze.

Zápis 04/2005

ze schůze VV ČSKDV konané dne 7. 6. 2005

Přítomni:             Pollert J., Šamánek, Rolečková, Roleček, Knebel, Crha, Eichler
Omluven:            Pišvejc,Pultera,Kratochvíl,Jarolímek
 
Kontrola zápisu 03/2005:
bod 4)                                                            metodická činnost – J. Pultera projedná s M.Bílým možnosti spolupráce při tvorbě metodických materiálů společně s FTVS, případně UP Olomouc dále ediční plán atd. Seminář trenérů – spolupráce Kratochvíl (pro trenéry SCM) a Pultera, Knebel.       Zodpovídá:Pultera (+Bílý),       Termín: trvá
                                                                                                                                           Knebel R., Kratochvíl
bod 5)            Kontrolní komise – Jarolímek předložil návrh na složení komise – Jarolímek, Veřtát, Šťastný J. Výbor doporučuje doplnit komisi o zástupce moravského regionu. Statut komise do příště připraví Jarolímek k projednání na výboru ČSK DV. Definitivní schválení musí proběhnout až při jednání Konference ČSK DV.
                                                                                                                            Zodpovídá: Jarolímek          Termín: trvá
bod 8)            Vyznamenání paní Marie Šulcové předáno při ČP v Tróji.Paní Marii Horákové bude předáno ze zdravotních důvodů doma v Třebechovicích – Rolečková,Roleček,Eichler v pátek 10.6.2005.
bod 11)          Další jednání s pořadatelem MS 2006 bude probíhat po uzdravení J. Rohana.
bod 13)          Úprava lékařských prohlídek pro závodníky ČSKDV. Sekretariát jedná s MUDr.Větvičkou, který společně s lékařskou komisí ČOV připravuje změnu v podmínkách povinných lékařských prohlídek pro sportovce.
bod 14)          Zkoušky mezinárodních rozhodčích se budou konat při SP v Augsburgu – zatím žádný kandidát .L. Rolečková informovala o možnosti konání zkoušek rozhodčích pro sjezd při ME sjezd v Chalaux – jediný kandidát je Lenka Rolečková. Zodpovídá: Rolečková                           Termín: ihned
bod 11, 39)   Crha předložil návrh úprav smluv s pořadateli mezinárodních závodů. Na příští schůzi Výbor projedná konečnou verzi podmínek pro případné pořadatele mezinárodních závodů.Nutno doplnit podmínky pro pořadatele předmistrovských závodů MS a ME.
                                                                                                                            Zodpovídá: Crha Termín: konec září 2005
bod 20)          Svaz obdržel dopis od VS Č.Budějovice s kandidaturou na pořádání MZ ve slalomu na rok 2006 – sekretariát odešle na ICF, pro zařazení tohoto závodu do mezinárodní termínové listiny.
bod 23)          Roleček ve spolupráci se sekretariátem dojedná výrobu nových průkazů ČSK DV.
                                                                                                                            Zodpovídá: Roleček, Eichler Termín: konec června 2005
bod 39)          Vyjádření k placení a účtování DPH. Svaz stále čeká na slibované oficiální vyjádření MF pro ČSTV. Bohužel příjem za startovní čísla patří do kategorie zdaňovaných příjmů svazu.
bod 29)          UTA/CCS – právní oddělení ČSTV doporučuje podat žalobu na nedovolené obohacení proti firmě UTA/CCS. Výbor souhlasí a doporučuje kontaktovat Českou obchodní inspekci. Pokusit se zveřejněním případu v televizi dosáhnout obratu v jednání.
Předseda:
1.       Pollert informoval o jednání  pořadatelů SP v Bratislavě (za ČSK DV účast  Pollert,Kratochvíl aj.Rohan) a o připravovaných změnách v pořádání Světových pohárů od roku 2007.                                                             
2.       Informace o nabídce pořadatele SP v Aténách k dodání předjezdců pro závod. – v jednání.
Místopředseda:
3.       Roleček informoval Výbor o závodech ČP na Trnávce – nespokojenost s pořádáním (málo lidí pro organizaci). Pro příští sezónu nutnost spolupořadatele – projedná Závodní komise s pořadateli a s trenéry RD –
                                                                        Zodpovídá: Crha                                          Termín: do konce roku 2005
4.       Roleček společně s J.Pollertem informoval o jednání s firmou VCES a připravované schůzce s marketingovým ředitelem – zúčastní se Roleček,Eichler. Dále informoval o připravených návrzích na pokračování spolupráce.
5.       Roleček nesouhlasí s přidělováním MČR dorostu při závodech Kanoe Mattoni – komplikovaná organizace závodů
6.       Požádal o vysvětlení smluv se sponzory RD – tj. Humi, ČEZ – vysvětlení Eichler, příští schůze Pultera
Závodní komise:
7.       Crha informoval o uzavřené smlouvě s CSE Pelhřimov  - měla být zaslána na svaz
8.       Požádal o upřesnění sponzorských práv a exklusivity při MČR na Lipně při jednání s firmou VCES.
9.       Crha na dotaz R.Knebela k sestavení termínové listiny  na rok 2006 – nutno dodat podklady z mezinárodních kalendářů – domluví Crha s trenéry RD
10.    Šamánek vyslovil nespokojenost s kvalitou rozpisů na RVP. Na příkladu závodů v K.Varech poukázal na chyby v informacích pro závodníky a na rozpor se zněním pravidel. Crha odpověděl na dotaz  B.Šamánka  k rozpisům závodů v K.Varech
11.    Crha zároveň vysvětlil výhrady k rozpisům na portálu RVP. Výbor požaduje propojení stránek www.kanoe.cz, rvp.cz a www.results.cz 
                                                                        Zodpovídá: Crha                                          Termín: do konce roku 2005
Komise rozhodčích:
12.    Rolečková informovala o schůzce sjezdové komise ICF s vedoucími družstev a trenéry při SP v GBR. Vyslovena velká nespokojenost s prací předsedy komise V.Cirinim. Další jednání proběhne při MSJ v Mezzaně a v Ardechy.
13.    Rolečková  připravila výklad pravidel ve slalomu (průjezdy branek), který byl zveřejněn na internetu a v této sekci na stránce www.kanoe.cz jsou průběžně doplňována pravidla pro rozhodčí a pořadatele závodů.
14.    Rolečková informovala o rozporech v různých verzích pravidel ICF ve slalomu – pokusí se zjistit na sekretariátu ICF.
15.    Účast rozhodčích na MZ v roce 2005 byla dořešena s trenéry RD. Pro SP v Aténách byl svaz požádán o dodání rozhodčího na náklady pořadatele – účast L.Rolečková.
16.    Na ME ve slalomu nepojede Jílek  zdrav.důvody – náhrada Totzauer
Trenér RD - slalom: - omluven účast na VT RD slalom v Tacenu
Trenér RD - sjezd:
17.    Knebel informoval o účasti reprezentačního družstva RD sjezd na závodech SP ve Velké Británii a předložil výsledky jednotlivých závodů společně s celkovým pořadím SP 2005. Velmi dobré výsledky – vítězství v celkovém pořadí SP 2005 získala M.Strnadová a K.Mrůzek .Úspěšní byli i ostatní závodníci v jednotlivých závodech. Světový pohár byl velmi špatně zorganizován, vysoké náklady na pobyt pro zúčastněné národní družstva.
18.    Knebel dále informoval o jednání sjezdové komise ICF s vedoucími družstev a trenéry.
19.    Knebel informoval o snaze uspořádat některý z vrcholných závodů ve sjezdu (MS,ME) v ČR. Knebel projedná s trenéry RD slalom a RD juniorů- pravděpodobně by sjezdový závod vyblokoval na jeden a až dva roky pro vodní slalom trať na Lipně.
20.    Knebel informoval o fungování tikových zpráv, zveřejňovaných na kanoe.cz
21.    Přednesl dotaz na úhrady nákladů členů komisí při účasti na mezinárodních soutěžích – J.Pollert,Rolečková. Tyto náklady budou hrazeny z nákladů příslušných RD,dle disciplíny.
22.    Závody MČR ve sjezdu ve Š.Mlýně – vše v pořádku
23.    V současné době VT RD sjezd – Knebel omluven z rodinných důvodů, náhradní trenéři Kutý,Kratochvíl P.
24.    Odměny RD sjezd – budou vyplaceny v nejbližší době
25.    Schválení nominace RD sjezd pro ME bude provedeno po závodech v K.Varech proběhne elektronickou cestou.
Trenér RD – junioři – omluven – pracovní zaneprázdnění
Zástupce oddílů Čechy omluven – pracovní zaneprázdnění
        nepřítomen -
Zástupce oddílů Morava:
        bez připomínek
Kontrolní a revizní komise:
        bez připomínek
Sekretariát:
26.    Předložen formuláře ČSTV pro přihlášení do programu stavebních investic na r.2005. Nabídka bude zveřejněna na internetu. Výbor projedná se sekcí rychlost případné pořadí žádostí podané na ČSTV.
27.    Výbor by informován o  situaci oddílu KK Kralupy, který  obdržel novou nájemní smlouvu od Povodí Vltavy, ve které má velmi obtížně splnitelné podmínky. Informace J.Pollert.
28.    Předložena žádost oddílu USK Praha o přidělení dotace na předmistrovský závod v Praze Tróji, stejnou jako obdrží závod na úrovi SP tj 150 tisíc Kč. Výbor souhlasí s tím, že z rezervy rozpočtu bude vyplacena ½ požadované částky a doplacení částky bude dořešeno až za plné účasti členů Výboru.
29.    Průkaz rozhodčího Koliby – odeslán na prodloužení na ICF
30.    Informace o problémech pořadatele závodů v K.Varech s nízkým počtem účastníků ze zahraničí  z důvodů nepořádání Světového poháru a termínu po sérii závodů SP.
31.    Otázka rozesílání výsledků ze závodů, kde jsou výsledky zpracovávány SCE Pelhřimov. Sekretariát zveřejní na internetu výtah ze Směrnic
                                                                        Zodpovídá: Sekretariát                  Termín: 30.6.2005
32.    Předneseny podklady materiálů od trenéra RDJ J.Kratochvíla zaslána poštou:
Nominace RDJ ve sjezdu na MEJ Chalaux - Fra a MSJ - Mezzana -Ita bude bude ukončena po posledním nominačním závodě v K. Varech a bude ke schválení zaslána členům Výboru.
Na MEJ ve FRA byla zrušena kategorie C2 (předběžně přihlášeni pouze závodníci FRA a ČR, takže tato kategorie tam nebude startovat. Počítáme se čtyřmi loděmi v ostatních kategoriích.
       Na MSJ v Itálii budou startovat tři lodě C2 (jedna hrazená a dvě se spoluúčastí) - pravděpodobně opět neoficiální soutěž.
       Nominace RDJ pro Předmistrovský závod v Solkanu a MEJ v Krakowě bude ukončena příští víkend v Roudnici a opět bude  zaslána členům Výboru. Postupovat budeme dle kritérií s tím, že na PMS pošleme lodě s možností startu v příštím  roce.
33.    Byla zajištěna akce pro VCES – 2 posluchači FTK – snad ke spokojenosti – počasí mizerné. Oddíl zašle asi fakturu na svaz a následně se vyřeší s Hanzlem.
34.    Kratochvíl zaslal své vyjádření k nominačním závodům a ČP slalom- Trnávka + Trója
Trnávka: standardní závod (hraniční z hlediska organizační ho a propagačního – přesně takto v budoucnu ne, i když vím, že prostě je organizátorů málo). Poznámka: patřím k těm, kteří nesouhlasí s neumožněním startu skupiny závodníků kategorie K1. Chyby se dopustil pouze první závodník - ostatní logicky dle pravidel chtěli  startovat v pořadí startovních čísel - rozhodnutí trochu proti smyslu a filozofii  sportu.  – odpověď  Roleček,Crha
K řešení závodní komisí vyplynul problém startu ve dvou kategoriích - současná pravidla umožňují sice start ve dvou kategoriích ale organizačně prakticky nelze zajistit (postup do finále např. v C2 a K1m). Nestartování v jedné se mi zdá nefér vůči těm co nepostoupili i vůči lodi, která postoupila ale nemá umístění a žádný bod v případě, že nestihne start. – projedná ZK na podzimní schůzi.
Trója: velice bych ocenil organizační  a propagační úroveň závodů v Tróji. Musím konstatovat,že závody ČP by měly jít touto cestou – výborné komentování, dobrý průběh a velmi solidní (slavnostní) vyhlášení. Škoda, že nebylo lepší počasí. S názorem na velmi kvalitní uspořádání tohoto závodů vystoupil také L.Roleček a R.Crha.
35.     Poděkování a ocenění RD sjezd za úspěchy v SP (zejména Mrůzek a Strnadová).
36.    Předneseny podklady materiálů od trenéra RD slalom J.Pultery:
- Návrh nominace RD slalom a realizačního týmu pro rok 2005 – schváleno
- Návrh odměn závodníků za výsledky v roce 2005 – schváleno
- Návrh odměn trenérů RD (mimo J.Pultery) za výsledky v roce 2005 - schváleno
37.    Příští schůze Výboru – 7. 9. 2005 od 14.00 h v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově.
 
Zapsal: Eichler                                                                                                                                                                     Schválil: Šamánek

MS Rio 2018

logo Rio2018

Krumlovský maraton

KVM 2018

Momenty sportu

Momenty sportu

Instagram #czechcanoe

Auto od AutoTreid

thumb ATT075 Vizual Seat Arona 02b

2x automobil Seat Arona na jeden rok od společnosti Autotreid“.
Sledujte, kdo vede!

Sport podporuje

logo Praha 100px