Kanoe.cz

Tréninkový deník

Jak vyplňovat tréninkový deník. Pokyny k vedení tréninkové dokumentace pro zájemce o zařazení do SCM v roce 2006.
Bude sjednocen způsob vedení tréninkových deníků sportovců zařazených do SCM. Platí termínové rozvržení cyklů, které zveřejnil Honza Mareš. Tedy start nového deníku od 3.10. (event. od 31.10. 2005). Jeden mezocyklus = 4 týdny.


Pokyny k vedení tréninkové dokumentace

Tréninková dokumentace trenéra detašovaného pracoviště SCM

Deník trenéra by měl sloužit minimálně k pravidelné evidenci výkonů z měřených tréninků a sloužit tak k vyhodnocování výkonnostního vývoje a přípravy. Doporučují se zapisovat všechny zvláštní postřehy trenéra, které by se mohly v budoucnu hodit. Jde např. o změny v technice pádlování nebo fyzicky i psychologicky netypické projevy sportovce. Takovéto vedení deníku přináší výhodu v možnosti těsnější spolupráce se závodníky. Trenér má o svěřencích větší přehled i delším časovém horizontu a má větší pravděpodobnost vhodnějšího plánování a vedení budoucí přípravy.

Tréninková dokumentace závodníka zařazeného do SCM

Trénink lze evidovat v elektronické nebo písemné podobě.

Popis tréninku
Pravidelně popisujeme absolvovaný trénink. Doporučují se popisovat také pocity z tréninku, eventuelně evidovat v jaké skupině či individuálně byl trénink absolvován, jestli nebylo extrémní počasí či drobné zdravotní nebo jiné omezení. Také je dobré evidovat některé dosažené výkony pro motivační potřebu sportovce. Sportovci takovéto vedení deníku přináší také výhodu v možnosti těsnější spolupráce s trenérem. Trenér má o svěřenci větší přehled, může mu lépe poradit a má větší pravděpodobnost vhodnějšího plánování budoucí přípravy. Také závodník sám může ve svých denících v budoucnu najít poučení, inspiraci nebo dávno zapomenuté skutečnosti.

Příklad minimálního nutného zápisu tréninku:
I.Voda 12km 3x2km (6min)
II.Běh 7km souvisle

Příklad zápisu sportovce vzorně vedoucího si deník:
I.Voda 13km, 3x2km na čas (pauza 6min), 9:14, 9:35, 9:41, jelo se mi dobře, ale jen první úsek, pak jsem vytuhnul, celkově lepší jen Honza, TF max.: 1.184, 2.187, 3.186
II. Běh 7km, 1.km lehce, pak ostře 23min, utekl všem, TF max.: 176, TF průměr: 165


Evidence objemů tréninku v jednotlivých tréninkových ukazatelích

Obecné tréninkové ukazatele (OTU)

115 TD – tréninkových dní, evidujeme počet dní tréninku

116 TJ - počet tréninkových jednotek. Jednotka je tréninkový úsek oddělený od ostatních jednotek odpočinkem nejméně dvě hodiny dlouhým

117 ZAV / ST – závody / starty, rozdělení kolonky na 2 části, nahoře závod, dole počet startů, závod a start rozlišujeme: - závod je např. MČR Račice a start je K1 500rozj., K2 1km F atd.

118 ČZ - celkový čas zatížení v hodinách. Do celkového času zatížení nezapočítáváme regeneraci, strečink apod. Čas zatížení je denně možno evidovat v minutách, ale týdenní součty evidujeme v hodinách, jestliže uváděný čas překročí jednu hodinu. To platí u všech položek evidovaných v čase!

119 REG – regenerace, celkový čas věnovaný regeneraci. Regenerací rozumíme masáže, podvodní masáže, saunu, popř. lázeňské procedury. Strečink apod. evidujeme zvlášť.

120 NEM / OM – nemoc /omezení, nahoře nemoc (bez možnosti tréninku), dole zdravotní omezení v počtu dní (v jednom dni buď nemoc nebo omezení)


Speciální tréninkové ukazatele (STU)

101 V-C - voda celkem, evidujeme celkový počet ujetých kilometrů

102 V-R - voda rychlost v kilometrech - úseky dlouhé maximálně 200m nejvyšší možnou intenzitou s dlouhým odpočinkem. Odpočinek mezi úseky nelze absolutně ani poměrně blíže specifikovat, jeho potřebná délka není přímo úměrná délce úseku. Rozhodující pro evidenci mezi rychlost nebo TT je intenzita. Některé „hraniční“ příklady: Mezi rychlost (z pohledu evidence v RK) ještě patří 5x200m(6min) nebo 4x100m(2min) nebo 4x[4x50m(15sec)](6min). Mezi rychlost už nepatří např.3x200m (2min) nebo 4x100m(1min) nebo 8x50m(20sec). Přesná hranice neexistuje a také se posouvá s věkem. Frekvence pádlování např. dorostence kajakáře zhruba od 140 záběrů/min., kanoisty zhruba od 70 záběrů/min. Sledování tepové frekvence jako ukazatele intenzity při nácviku rychlosti je pro téměř výhradně anaerobní povahu zatížení bezpředmětné.

103 V-TT - voda traťové tempo v kilometrech – evidujeme úseky v délce do 1000m, rozhodující pro evidenci mezi TT nebo vytrvalost je opět intenzita, ta by se měla blížit intenzitě TT na 500 a 1000m. Intenzita není totéž co subjektivní úsilí. Intenzitou rozumíme frekvenci pádlování, rychlost lodi, energetický výdej,... Např. abychom jeli 5x200m(100m) všechny úseky stejnou intenzitou, vynaložíme postupně vždy větší úsilí. Hraniční příklady: Mezi TT ještě patří 4x800m(10min). Mezi TT už nepatří 5x1000m (6min). Frekvence pádlování např. dorostence kajakáře zhruba 90-130 záběrů/min., kanoisty zhruba 50 - 65 záběrů/min. Sledování tepové frekvence jako ukazatele intenzity při nácviku TT je pro silně anaerobní povahu zatížení téměř bezpředmětné.

104 V-RV - voda rychlá vytrvalost (O2/LA), evidujeme v čase, úseky dlouhé většinou do 10min, celkový čas zatížení 10 až 50min, úsilí velmi vysoké - často maximální. Tepová frekvence nejčastěji v oblasti anaerobního prahu, ale někdy i v oblasti maximálních hodnot. Frekvence pádlování např. kajakáře dorostence zhruba 85-90 záběrů/min., kanoisty kolem 45 záběrů/min. V případě možnosti evidujeme max. TF a průměrnou TF jednotky či jednotlivých úseků nebo ukládáme záznamy TF do PC.

105 V-PV - voda pomalá vytrvalost (O2), evidujeme v čase, úseky dlouhé zhruba od 10min, celkový čas zatížení 20 až 120minut, nejčastěji 30 až 50min. Úsilí zpočátku mírné. Srdeční frekvence pod anaerobním prahem! Frekvence pádlování např. kajakáře dorostence kolem 75 záběrů/min., kanoisty kolem 35 záběrů/min. V případě možnosti evidujeme max. TF a průměrnou TF jednotky či jednotlivých úseků nebo ukládáme záznamy TF do PC.

106 POS - celkový čas posilování v hodinách, evidujeme čas bez rozcvičování a bez výraznějších prostojů mezi sériemi. U mladších kategorií (hlavně u žáků) preferujeme především silově náročné gymnastické cvičení (shyby, kliky, šplh na laně,…) - takové posilování lze evidovat navíc i zvlášť ve spodní části kolonky jako ostatní posilování, také je někdy uváděno jako posilování bez činek.

107 SPEC POS - evidujeme celkový čas věnovaný speciálnímu posilování. Např.: pádlování s výraznou  brzdou, větším závažím nebo na výrazné mělčině, pádlovací bazén, trenažery a tahadla. Jízda na vodě s brzdou, závažím nebo na mělčině je evidována také v předchozích kolonkách, takže do celkového času zatížení tyto aktivity už znovu nezapočítáváme.

108 B-C - běh celkem naběhaných kilometrů

109 B-Ú - běh úseky, evidujeme v čase. Evidujeme úseky fyziologicky a časově odpovídající traťovému tempu na vodě a úseky kratší. Preferujeme běh do kopce, jak z důvodu menší technické a větší fyzické náročnosti, tak z důvodu menšího opotřebovávání pohybového aparátu. Trénink typu 4x1km a delší evidujeme už jako vytrvalostní běh (následující STU)

110 B-V – běh vytrvalost, evidujeme v čase, veškerá vytrvalost (ne volný běh nebo klus)

111 PL - celkový počet uplavaných kilometrů, lze navíc pro vlastní potřebu evidovat i v čase

112 OST - ostatní, čímž rozumíme běh na lyžích, cyklistiku nebo bruslení, evidujeme celkový čas zatížení v hodinách

113 SH - sportovní hry - evidujeme pouze aktivní formy, nikoliv čas strávený stáním v brance, na metě či pod sítí apod.

114 KOM - kompenzační cvičení, strečink - zaznamenáváme celkový čas v hodinách

V případě vlastní potřeby lze evidovat některé tréninkové ukazatele podrobněji (např. úseky v plavání atd.). Jednotlivé OTU a STU však musí odpovídat jednotlivým kolonkám, případné další ukazatele pro vlastní potřebu evidujte ve spodní části kolonek. Důkladná evidence STU a OTU je nutná, její vedení bude kontrolováno. Sebraná data budou používána jako jeden z hlavních ukazatelů při vyhodnocování přípravy, budou ovlivňovat plány či oponenturu plánů budoucí přípravy jedince a budou sloužit ke sledování sportovního vývoje jedince.MS Rio 2018

logo Rio2018

Krumlovský maraton

KVM 2018

Momenty sportu

Momenty sportu

Instagram #czechcanoe

Auto od AutoTreid

thumb ATT075 Vizual Seat Arona 02b

2x automobil Seat Arona na jeden rok od společnosti Autotreid“.
Sledujte, kdo vede!

Sport podporuje

logo Praha 100px