Směrnice pro závodění ve slalomu a sjezdu 2005

Směrnice pro závodění v kanoistice na divokých vodách v roce 2005.

SMĚRNICE
pro závodění v České republice pro rok 2005

§1 – systém závodů
 
Pro rok 2005 se vypisují tyto mistrovské soutěže :
 

SLALOM
MČR   – mistrovství ČR
MČRd – mistrovství ČR dorostu mladšího a staršího
MČRž – mistrovství ČR žactva mladšího a staršího
MČRv – mistrovství ČR veteránů
ČPS    – Český pohár
ČPJ     – Český pohár juniorů
ČPŽ    – Český pohár žáků
NKZ   – Národní kvalifikační závody

SJEZD
MČR   – mistrovství ČR v klasickém sjezdu
MČR   – mistrovství ČR ve sprintu
MČRd – mistrovství ČR dorostu mladšího a staršího v klasickém sjezdu
MČRd – mistrovství ČR dorostu mladšího a staršího ve sprintu
MČRž – mistrovství ČR žactva mladšího a staršího v klasickém sjezdu
MČRž – mistrovství ČR žactva mladšího a staršího ve sprintu
MČRv – mistrovství ČR veteránů v klasickém sjezdu
ČPW   – Český pohár
ČPJW  – Český pohár juniorů
ČPŽW – Český pohár žáků
 

KOMBINACE
MČRd – mistrovství ČR dorostu mladšího
MČRž – mistrovství ČR žactva staršího

 

MČR (dospělých) ve slalomu, sjezdu a sprintu

Tento závod je současně jedním ze závodů Českého poháru. Právo startu mají všichni účastníci Českého poháru. Závod ve slalomu se skládá z jednokolové kvalifikace       a finále. Do finále postoupí 20 lodí v kategoriích K1m a C1, 15 lodí v kategoriích K1ž a C2. Ukázková jízda viz ČP. Startovní listina pro finále se sestavuje v opačném pořadí podle umístění  v kvalifikaci. MČR družstev ve slalomu se jede ve 2 jízdách.
Náklady na technické zajištění a rozhodčí hradí v přiměřené výši ČSK DV.
 

MČR dorostu mladšího a staršího ve slalomu,sjezdu a sprintu

Právo startu na MČR dorostu ve slalomu v individuálních kategoriích mají všichni nositelé VT dorosteneckého věku a nositelé 2.VT žákovského věku. Ze žáků 3.VT pak pouze medailisté v individuálních kategoriích z MČR žáků starších a vítězní žáci mladší. Ve sjezdu a sprintu není start omezen výkonnostní třídou. Závodníci žákovských kategorií splňující kritéria, jsou hodnoceni v kategorii dorostenců mladších. Startovní listina se sestavuje v obráceném pořadí průběžného pořadí žebříčků ČPJ ve slalomu i sjezdu (pořadateli dodají počtáři žebříčku). Předjezdce zajistí pořadatel z dospělých závodníků.
 
MČR družstev ve slalomu se jede ve dvou jízdách.
 
Náklady na technické zajištění a rozhodčí hradí v přiměřené výši ČSK DV
 
 

MČR žactva ve slalomu, sjezdu a sprintu

 Start žáků na MČRž. ve slalomu je podmíněn VT, z ostatních pouze ti, kteří si již zajistili zařazení do žebříčku bodováním minimálně ve dvou závodech – podklady pořadateli a dozoru ČSK DV zašlou počtáři. Medailisté v individuální kategorii ŽS a vítězové kategorie ŽM mají právo startu na MČRd Ve sjezdu a sprintu není účast omezena VT. Předjezdce zajistí pořadatel z řad dorostenců nebo dospělých. Startovní listina se sestavuje v obráceném pořadí průběžného pořadí žebříčku ČPŽ (dodají počtáři žebříčků). Závodníci v něm nezařazení budou losováni podle VT.
 
MČR družstev ve slalomu se jede ve dvou jízdách. MČR družstev ve sjezdu se jede v dlouhém závodě.
 
Náklady na technické zajištění a rozhodčí hradí v přiměřené výši ČSK DV.
 
 

MČR veteránů ve slalomu a sjezdu

 Veteráni budou hodnoceni ve třech věkových kategoriích :
 
Veteráni mladší ( ročník narození  70 – 61 )
Veteráni              ( ročník narození  60 – 51 )
Veteráni starší    ( ročník narození  50 a starší )
 
 
 
 
 
Český pohár ve slalomu
 Je dlouhodobou soutěží, která se skládá ze sedmi závodů ČP a MČR.
 
Závody ČP č. 1, 3 – 6 :
 
Kvalifikace se pojede v jedné jízdě v pořadí kategorií C1, K1ž, C2, K1m. Následuje finále „A“, ve kterém v každé kategorii startuje prvních 10 lodí z kvalifikace v obráceném pořadí. Na závěr se pojede finále „B“, které je určeno pro lodě umístěné v kvalifikaci na 11. a dalších místech. V obou finálových jízdách se dodržuje stejné pořadí kategorií.
Konečné pořadí na 11. a dalších místech je určeno součtem výsledků kvalifikace a finále „B“. Pokud závodník do finále „B“ nenastoupí nebo jej nedokončí, není hodnocen a žádné body do žebříčku neobdrží.
Konečné pořadí na 1. až 10. místě je na základě součtu výsledků kvalifikace a finále „A“. Pokud závodník do finále „A“ nenastoupí nebo jej nedokončí, není hodnocen a žádné body do žebříčku neobdrží. Pořadí na 11. a dalších místech, ani jejich bodové ohodnocení se nemění.
 
Závod ČP č. 2, 7 a Mistrovství ČR :
 
Závod se skládá z jednokolové kvalifikace a finále. Do finále postoupí 20lodí v kategoriích K1m, C1, a 15 lodí v kategoriích K1ž a C2. Startovní listina pro finále se sestavuje v opačném pořadí podle umístění v kvalifikaci.
Konečné pořadí na 1. až 20., resp. 15. místě je dáno součtem výsledků kvalifikace a finále. Pokud závodník do finále nenastoupí nebo jej nedokončí, není hodnocen a žádné body do žebříčku neobdrží. Pořadí na 21. resp. 16. a dalších místech, ani jejich bodové hodnocení se nemění.
O pořadí na 21. resp. 16. a dalších místech pak rozhoduje pořadí v kvalifikaci.
Všechny tyto závody (tj. ČP 1-7 i MČR) jsou hodnoceny dle tabulky T-4 Pravidel kanoistiky. Do konečného pořadí se započítává vždy MČR  a 5 dalších nejlepších výsledků ze závodů ČP č.1-7. Závodníci na 1.- 3.místě získají pro následující rok mistrovskou výkonností třídu. Závodníci umístění na 4.- 20.místě (v kategorii K1m a C1), resp. na 4.- 15.místě (v kategorii K1ž a C2) získají 1.VT.
 
Právo startu v ČP v roce 2005 mají všichni závodníci MT a I.VT v příslušné kategorii a další závodníci, kteří si zajistili účast v ČP podle kritérií dle Směrnic o závodění pro rok 2004 a jsou uvedeni v Příloze č.1 Směrnic pro rok 2005.
Startovní listina pro kvalifikace u celého seriálu ČP včetně MČR se sestavuje na základě žebříčku ČP 2004 v pořadí od nejhorších k nejlepším. Do startovní listiny pořadatel uvádí pevné startovní časy.
Předjezdci budou vždy lodě, které se na předcházejícím závodě ČP umístily na 13.a 14. místě. Pro 1.závod ČP to budou závodníci z těchto míst žebříčku 2004.
 
Všichni závodníci zařazeni do žebříčku Českého poháru, tj,ti, kteří bodovali minimálně ve dvou závodech , získají pro následující rok 2.VT. Všichni závodníci MT resp. 1.VT, kteří ji neobhájili, získávají  pro následující rok 2.VT.
Pro zefektivnění časového průběhu závodu je povinností vedoucích oddílů nahlásit písemně řediteli závodu a to nejpozději do zahájení porady, které z jeho přihlášených lodí nebudou startovat. Pořadatel na základě těchto odhlášek zveřejní časově upravenou startovní listinu. Nedodržení této povinnosti bude penalizováno částkou 500 Kč za každou neodhlášenou loď. Tato částka bude oddílu odečtena z dotace na základě informace delegáta ČSK DV předsedovi ZK.
Náklady na technické zajištění a rozhodčí hradí v přiměřené výši ČSK DV
Pořadatel při přijímání přihlášek zahraničních závodníků musí přihlédnout ke stanovisku vedoucích trenérů RD, což platí i obráceně.
 

Právo účasti v ČP v roce 2006

 
1.     Všechny lodě MT a 1.VT v příslušné lodní kategorii
2.     Vítězové oblastních žebříčků české a moravské oblasti v příslušné kategorii
3.     Dalších 18 nejlepších lodí v kategorii K1m a C1 resp. 13 v ostatních kategoriích ze žebříčku NKZ.
4.     Mistři ČR mladšího a staršího dorostu ve všech individuálních kategoriích, pokud si účast nezajistili jinak.
5.     Vedení RD juniorů může v případě potřeby doplnit o výjimečný start dalších lodí pro nezbytné potřeby nominace.
 
 

Český pohár ve sjezdu

Je dlouhodobou soutěží, která se skládá z 5 klasických (dlouhých) sjezdů /vybraných postupových závodů/ a 5 sprintů. Do konečného pořadí se započítává vždy MČR ve sjezdu a sprintu a 3 další nejlepší dlouhé sjezdy a 3 další nejlepší sprinty.

Účastník musí být nejméně žák starší a nositel minimálně 3.VT ve sjezdu nebo 1.VT ve slalomu v příslušné kategorii. Pořadatel má právo rozpisem závodu podmínky účasti na závodě zpřísnit. Vedení RD juniorů má právo v případě potřeby doplnit o výjimečný start dalších lodí pro nezbytné potřeby nominace.

Kromě bodování pro ČP dle tabulky T-4 Pravidel kanoistiky jsou závody hodnoceny do oblastních sjezdových žebříčků dle BHZ 6. Pokud v kategorii C2 startuje kombinovaná posádka závodníků české a moravské oblasti, získává body do žebříčků obou oblastí.

Závodníci na 1.- 3. místě získají pro následující rok mistrovskou výkonnostní třídu. Závodníci na 4. – 20.místě (v kategorii K1m a C1), resp. na 4.-15.místě (v ostatních kategoriích ) získávají 1. výkonnostní třídu.

Všichni závodníci, kteří bodovali minimálně v pěti závodech, získávají pro následující rok 2.VT. 

Všichni závodníci MT a 1.VT, kteří ji neobhájí, získají pro následující rok 2.VT.
 
Startovní listina pro dlouhé sjezdy a sprinty bude sestavována z průběžného pořadí  od nejhorších k nejlepším dle průběžného pořadí a to pouze v dlouhých sjezdech. Startovní listina pro 1.a 2.ČP se sestaví v obráceném pořadí loňského žebříčku. Podklady pro startovní listinu  na 3. a další závody dodá počtář sjezdového žebříčku. Pokud to okolnosti dovolí,  sjezdová komise  upřednostňuje 1 minutové startovní intervaly.
Pořadí kategorií : C1, K1m, K1ž, C2.
Náklady na technické zajištění a rozhodčí hradí v přiměřené výši ČSK DV
 
 

Národní kvalifikační závody – NKZ

Tato soutěž je určena pouze k postupu do Českého poháru ve slalomu. Skládá se ze 6 závodů konaných ve třech víkendech. Započítávají se nejvýše 4 nejlepší výsledky. Právo startu v 1. jízdě /kvalifikaci/ mají všichni nositelé MT, 1. a 2.VT a nositelé 3.VT v mládežnickém věku. V kategorii C2 mohou startovat pouze mužské posádky, též kategorie C1 je vypsána pouze pro muže.
Právo startu ve 2.jízdě – (finále) má prvních 35 lodí (v kategoriích K1m a C1), resp. 25 prvních lodí (v kategoriích K1ž a C2) 2.event. 3.VT a lodě MT a 1.VT s výsledkem lepším, než tyto lodě. Výsledek závodu se rovná součtu výsledků 1.a 2. jízdy, tzn. výsledků kvalifikace a finále. Lodě, které odjely jen jednu jízdu, nejsou hodnoceny, ale musí být ve výsledcích uvedeny v pořadí podle výsledků z kvalifikace. Výsledek závodníků 2.(též 3.)VT, kteří dokončili obě jízdy , je pouze v rámci jejich pořadí oceněn body dle tabulky T4 Pravidel kanoistiky. Lodě MT a 1.VT, získávají  shodné body jako bodovaná loď 2.nebo 3.VT umístěná za nimi.
Startovní listina pro kvalifikaci bude sestavována následovně :
1)     závodníci MT a 1.VT v příslušné kategorii jsou losováni
2)     závodníci ostatních VT dle průběžného pořadí (pro 1.a 2.NKZ dle žebříčku NKZ 2004, na dalších NKZ dle průběžného pořadí v NKZ. Průběžné pořadí na 3.a další NKZ dodá pořadateli počtář (R.Crha).
3)     závodníci 2.VT dosud v průběžném žebříčku nezařazení
4)     závodníci 3.VT dosud v průběžném žebříčku nezařazení
 
Startovní listina pro finále je seřazena podle výsledků kvalifikace v obráceném pořadí, tj. od nejhoršího k nejlepšímu.
Závodníci pro ukázkovou jízdu budou losováni pouze ze závodníků ročník 1986        a starších a pořadatel je povinen zveřejnit jejich jména nejpozději hodinu před poradou.
Pořad závodu : kvalifikace – skupina C1 a K1ž, finále C1 a K1ž,
následně kvalifikace -  skupina C2 a K1m, finále C2 a K1m.
Ze čtyř nejlepších výsledků se sestaví žebříčky z jejichž předních míst si závodníci 2.VT zajistí účast v Českém poháru pro příští rok dle bodu 3 odstavce ČP ve slalomu Právo účasti v ČP v roce 2006.
V těchto žebříčcích se neuvádějí lodě, které získaly v ČP slalom 2005 MT nebo 1.VT v příslušné kategorii.
Závodníci postupující do ČP získávají 2.VT !!
 
Náklady na technické zajištění závodu a na delegované rozhodčí hradí pořádající oddíl s příspěvkem od ČSK DV ve výši 20 000 Kč.
 
 
Český pohár juniorů
Český pohár juniorů ve slalomu: Pro potřeby stavitelů juniorského RD a pro výběr závodníků do Sportovních center mládeže ve slalomu bude sestaven zvláštní žebříček z výsledků MČRd a 6 závodů NKZ obodovaných s přihlédnutím pouze k mládeži. Do konečného pořadí se započítává vždy výsledek MČRd a 4 nejlepší výsledky ze závodů NKZ.
Český pohár juniorů ve sjezdu: Podobně, a ke stejnému účelu, bude sestaven žebříček mládeže z MČRd ve sjezdu a sprintu a z ČP ve sjezdu a sprintu Č.Pila a Šp.Mlýn, a ze sprintu v Karlových Varech. Do konečného pořadí se započítávají vždy výsledky MČRd ve sjezdu a sprintu a 3 nejlepší výsledky z vyjmenovaných závodů ČP.
 
Český pohár žáků 
Český pohár žáků ve slalomu: pro zvýšení motivace závodníků žákovských kategorií bude sestaven žebříček žáků starších i mladších z 5 vybraných dvoudenních veřejných závodů (v tomto roce Opava/23.-24.4./,Č.Skalici/14.-15.5./, Písek/18.-19.6./, Č.Vrbné/2.-3.7./, Vír/6.-7.8./ a MČR žactva. Bodování dle T4 Pravidel. Do konečného pořadí se započítává vždy výsledek MČR žactva a 8 nejlepších výsledků z těchto deseti závodů. Těchto závodů se mohou zúčastňovat i předžáci a do žebříčku ČPŽ budou hodnoceni v kategorii žáků mladších. Pro oblastní žebříčky se jim žádné body nepřidělují a nesmí startovat na MČR žáků ! Pořadatelé jsou povinni sestavovat startovní listinu dle průběžného žebříčku této soutěže, které dodá počtář žebříčku, pro 1. a 2. závod dle pořadí v loňském žebříčku ČPŽ, a zařadit žákovskou skupinu buď na začátek nebo na konec každé kategorie. Kromě oficiálních celkových výsledků veřejného závodu vydá pořadatel samostatné výsledky žáků starších a mladších ve všech lodních kategoriích s výjimkou kategorie C2 – ta bude společná pro ŽS a ŽM.
 
Český pohár žáků ve sjezdu: Pro zvýšení motivace závodníků žákovských kategorií bude sestaven žebříček žáků starších a mladších z 11 vybraných  veřejných závodů  (v tomto roce  Vír/9.-10.4./, Chrudimka/21.-22.5./, Olomouc/5.6./, Troja/9.-10.7./, Salza/13.-14.8/, Opava/10.-11.9./a MČR žactva ve sjezdu a sprintu. Bodování  dle T4 Pravidel. Do konečného pořadí se započítává vždy MČR žactva  ve sjezdu a sprintu  a 8 nejlepších výsledků z těchto 11 závodů. Pořadatelé jsou povinni sestavovat startovní listinu dle průběžného žebříčku této soutěže kterou dodá počtář žebříčku, pro 1.a 2. závod dle výkonnostních tříd a zařadit žákovskou skupinu buď na začátek nebo konec každé kategorie. Kromě oficiálních celkových výsledků veřejného závodu vydá pořadatel samostatné výsledky žáků mladších a starších ve všech lodních kategoriích s výjimkou kategorie C2 – ta bude společná pro ŽS a ŽM.
 
Postupové závody ve slalomu
Se bodují jako doposud, bodová hodnota závodu (BHZ) 4-6 bude uvedena  v celostátním kalendáři. Účast na závodech není omezena. Kategorie C1 je vypsána pro muže. V těchto závodech mohou v kategorii C2 startovat i ženy. Právo účasti dle rozpisu závodu. Rozhodčí zajišťuje pořadatel za podmínek, které si sám stanoví.
 
Postupové závody ve sjezdu
Jsou bodovány jako dříve BHZ 4-6, dle celostátního kalendáře. Postupovými závody jsou i závody Českého poháru v dlouhém sjezdu a sprintu. Závodníci české a moravské oblasti jsou v těchto závodech bodováni odděleně pro českou a moravskou oblast. Postupový závod pořádaný v zahraničí se do oblastního žebříčku bude započítávat podle pořádajícího oddílu. Právo účasti dle rozpisu závodu, kategorie C1 je vypsána pouze pro muže. V těchto závodech mohou v kategorii C2 startovat i ženy, pokud tento závod není současně závodem ČP ve sjezdu. Rozhodčí zajišťuje pořadatel za podmínek, které si sám stanoví.
 
 
Závody předžáků
 1)     Na postupové závody s BHZ 4 ve slalomu lze přihlásit i závodníky mladší 11 let. O jejich startu rozhodne pořadatel v součinnosti s vrchním rozhodčím s přihlédnutím ke stavu vodního termínu.
2)     Přihlášený závodník musí být členem ČSKd.v., musí být evidován u počtáře, tzn.,že musí mít RGC.
3)     Tito závodníci startují vždy na plnou odpovědnost přihlašujícího oddílu.
4)     Závodníci mohou v jednom závodě startovat pouze v jedné lodní kategorii
5)     Závodníci nepřinášejí do bodového hodnocení závodu žádné body ani žádné body nezískávají. Jsou uvedeni ve výsledcích, označení věkové kategorie je „pž“.
 
§ 2 - Startovné maximální

                                                     loď v individ.kat.      družstva
ČP slalom, MČR dosp. ve sl.               50,- za závod            50,-
ČP sjezd, MČR dosp. ve sj.                40,- za závod            40,-
MČR dorostu slalom                           50,- za závod            50,-
MČR dorostu sjezd                            40,- za závod            40,-
MČR žactva slalom                             50,- za závod            50,-
MČR žactva sjezd                               40,- za závod

NKZ                                                     75,- za závod
postupové závody ve slalomu             60,- za závod            40,-
postupové závody ve sjezdu               40,- za závod
 
Přihlášky na ČP ve slalomu
Přihlášku závodníků, kteří mají právo startu, zašlou oddíly za celý oddíl na celý seriál ČP slalom předsedovi závodní komise nejpozději do 15.4.2005. Takto jsou přihlášeni na všech osm závodů, pokud není přihláškou upřesněno jinak.
Předseda závodní komise pošle kopie všech přihlášek všem pořadatelům ČP. Startovné platí každý oddíl každému pořadateli a to buď složenkou, bankovním převodem nebo na místě závodu před poradou.
Přihlášku v průběhu sezóny na jednotlivý závod ČP musí oddíl zaslat pořadateli nejpozději 10 dnů před prvním dnem závodu. Na místě zaplatí pořadateli 500 Kč za každou takto dohlášenou loď.
Pořadatel může přijmout písemnou přihlášku na standardním  formuláři ještě před závodem, nejpozději před zahájením porady za vklad 1000 Kč za každou loď.
 
Startovní čísla pro ČP slalom
Do 31.3.2005 musí každý závodník startující v  ČP slalom uhradit na účet ČSK DV částku ve výši 180 Kč na výrobu startovního čísla, které bude používat na všech závodech ČP slalom 2005. Toto startovní číslo bude závodníkovi předáno před prvním závodem ČP a stane se jeho vlastnictvím.
 

Dodatečné přihlášky

na ČP ve sjezdu, NKZ, MČRd., MČRž., MČR družstev, nejpozději před zahájením porady vedoucích za 500 Kč za loď nebo družstvo.
Přihlášky na MČR dospělých družstev ve slalomu musí oddíly podat nejpozději 10 dnů před konáním závodu.
 
Za závodníky, dohlášené při postupových závodech na místě, může pořadatel vybírat až dvojnásobné startovné.
 
§ 3 – Zásady pro zisk VT
 
a)     MT a 1.VT – viz §1 systém závodů, ČP
b)    2.VT lze získat :
       v průběhu sezóny : ve slalomu i ve sjezdu splněním limitu 2.VT (§ 4),
                                      ve slalomu 2x bodovat v ČP,
                                      ve sjezdu 5x bodovat v ČP
 
      po sezóně ve slalomu : zařazením do žebříčku  Českého poháru,
                                           postupem do ČP z NKZ
                                          z oblastního žebříčku splněním limitu nebo umístěním mezi prvními
                                          33%závodníků (ve všech kategoriích) po odečtení závodníků MT a 1.VT
                                          v příslušné kategorii a závodníků druhé oblasti
 
     po sezóně ve sjezdu :  5x bodovat v ČP
                                           splněním limitu 2.VT ,eventuelně sníženého na „33%“
 
Závodníci MT a 1.VT ve slalomu i sjezdu,kteří ji neobhájili, získávají 2.VT  pro příští sezónu , i když nesplnili žádné z výše uvedených kriterií.
 
c) 3.VT ve slalomu a sjezdu lze získat :
 
v průběhu sezóny ziskem bodů minim. ve dvou závodech splnit 10% limitu 2.VT
po sezóně zařazením do žebříčku, t.zn. ziskem bodů minimálně ve 2 závodech splnit 10% limitu 2.VT (event.sníženého na „33%“)
 
V souladu s informací uvedenou ve Směrnicích pro závodění v roce 2004 se v roce 2005 nepoužívá rozlišení  „+“ u 2.a 3.VT.
Výkonnostní třídy získané, obhájené nebo zvýšené v závodní sezóně 2005 v kategorii C1, resp. C2, jsou platné pouze v kategoriích C1, resp. C2, tj. jsou mezi těmito dvěma kategoriemi nepřenosné. Do sezóny 2005 vstupují závodníci s výkonnostní třídou shodnou pro C1 a C2, bez ohledu na to zda ji získali v kategorii C1 nebo C2 s výjimkou žen, které nemohou startovat a tedy ani mít VT v kategorii C1.
 
 
§ 4 – Limity pro zisk 2.VT pro rok 2005
 
 
Slalom
Sjezd
K1M    C2      K1Ž    C1
K1M    C2    K1Ž   C1
Čechy
450    150     250    280
120     80    80     80
Morava
290      90     90     150
100     20    70     70
 
§ 5 – Všeobecné zásady pro sestavování a zasílání výsledků
 
Závodníky, kteří neodstartovali nemusí pořadatel uvádět ve výsledcích závodu.
Pro výpočet bodů pro žebříček se do celkového počtu bodů se zahrnou body za všechny lodě české a moravské oblasti, které odstartovaly , včetně lodí , které nedojely z jakéhokoliv důvodu, nebo byly diskvalifikovány s uvedením důvodu. Cizinci v oddílech ČSK DV neregistrovaní a předžáci body nepřinášejí ani nezískávají !
 
Výsledky se zasílají  e-mailem v elektronické podobě všem uvedeným v příslušném článku Pravidel kanoistiky na divokých vodách v předepsaném rozsahu. 
 
Podmínkou jsou výsledky ve formátu vhodném k vytištění v MS Office. Za doručené počtářům a sekretariátu ČSK DV je může pořadatel považovat pouze v případě, že adresáti doručení a čitelnost výsledků zpětně potvrdí. Závazná struktura výsledků je popsána v příloze č.6 !
 
 
§ 6 – Administrativní činnosti
 
1.     Registrace nových členů oddílu probíhá prostřednictvím RVP (Registrační a výsledkový portál) na webové stránce www.rvp.results.cz . Kromě registrace nových členů mají odpovědní činovníci oddílů povinnost průběžně opravovat či aktualizovat osobní údaje svých členů a názvy a kontaktní data svých oddílů.
2.     Na téže webové stránce v sekci „registr závodníků“ počtáři žebříčku aktualizují výkonnostní třídy jakmile je ověří. 
3.     V případě uložení pořádkové pokuty dle Přílohy P1 Pravidel bude oddílu částka odečtena z dotace na činnost v následujícím roce.
 
 
§ 7 – Kontrola výzbroje a výstroje závodníků
 
Na všech mistrovských závodech může být prováděna kontrola výzbroje a výstroje závodníků. Na závodech , které slouží k výběru do RD (slalom, sjezd, junioři), a MČR dospělých bude prováděna vždy.
 
 

§ 8 – Start s více partnery v kategorii C2

 
V kategorii C2 bude stejně jako v předchozích letech závodník zařazen do kteréhokoliv žebříčku pouze s prvními dvěma partnery, se kterými již 2x bodoval.
 
 
Sestaveno a schváleno závodní komisí dne 6.11.2004

Partneři ČSK sekce divoká voda

AirMarineAlpinePRO

 

 

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00